Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva20. července 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Bezpečná zima díky úsporám energie: Komise navrhuje plán na snížení poptávky po plynu s cílem chránit EU před omezováním dodávek

Save gas banner

Stručné shrnutí:

  • Komise navrhuje snížit v EU od srpna do března spotřebu plynu o 15 % 

  • Kde a jak 15% úspor dosáhnout, mají rozhodnout samy členské státy

  • V případě závažného nedostatku dodávek plynu má fungovat „systém včasného varování“

  • Návrh počítá se solidaritou v případě, že členské státy prokážou, že již samy učinily potřebná opatření

  • Do konce září musí členské státy aktualizovat národní plány pro případ energetické nouze

  • Cílem návrhu je zajistit EU dostatek energie na zimu

 

Celé znění tiskové zprávy:

Evropská unie čelí riziku dalšího snižování dodávek plynu z Ruska kvůli tomu, že Kreml využívá vývoz plynu jako zbraň. Nižšími dodávkami plynu je již postižena téměř polovina našich členských států.  Budeme-li nyní jednat, můžeme tím snížit pro Evropu riziko i náklady v případě dalších narušení dodávek nebo jejich úplného přerušení, a posílíme tak energetickou odolnost Evropy.  

Komise proto dnes navrhuje nový legislativní nástroj a evropský plán na snížení poptávky po plynu, jímž by se mělo snížit využívání plynu v Evropě o 15 % do příštího jara. Všichni spotřebitelé, orgány veřejné správy, domácnosti, vlastníci veřejných budov, dodavatelé energie a průmysl mohou a měli by učinit opatření pro úsporu plynu. Komise též urychlí práci v oblasti diverzifikace dodávek včetně společného nákupu plynu na posílení schopnosti EU získávat plyn z alternativních zdrojů.

Komise navrhuje na základě článku 122 Smlouvy nové nařízení Rady o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu. Podle tohoto nařízení by se pro všechny členské státy stanovil cíl snížit poptávku po plynu mezi 1. srpnem 2022 a 31. březnem 2023 o 15 %. Toto nové nařízení by Komisi též dalo možnost vyhlásit po konzultaci s členskými státy „výstrahu na úrovni Unie“ o bezpečnosti dodávek, jíž by se všem členským státům ukládalo povinné snížení poptávky po plynu. Výstraha Unie může být spuštěna, pokud existuje značné riziko vážného nedostatku plynu nebo mimořádně vysoké poptávky po plynu. Členské státy by měly své vnitrostátní plány pro stav nouze aktualizovat do konce září, aby ukázaly, jak hodlají splnit cíl snížení, a měly by Komisi každé dva měsíce podávat zprávy o pokroku. Členské státy požadující dodávky plynu v rámci solidarity budou muset prokázat opatření, která přijaly za účelem snížení poptávky na domácím trhu.

S cílem pomoci členským státům dosáhnout nezbytného snížení poptávky přijala Komise rovněž evropský plán na snížení poptávky po plynu, který stanoví opatření, zásady a kritéria pro koordinované snižování poptávky. Plán se zaměřuje na nahrazení plynu jinými palivy a na celkové úspory energie ve všech odvětvích. Jeho cílem je zabezpečit dodávky domácnostem a klíčovým uživatelům, jako jsou nemocnice, ale také průmyslová odvětví, která jsou rozhodující pro poskytování základních produktů a služeb pro ekonomiku a pro dodavatelské řetězce a konkurenceschopnost EU. Plán stanoví pokyny, které mají členské státy zohlednit při plánování omezení.

Energie ušetřená v létě je dostupná v zimě

Nahrazením plynu jinými palivy a úsporou energie letos v létě lze uskladnit více plynu na zimu. Okamžitým jednáním se sníží negativní dopad na HDP tím, že nedojde později k neplánovaným opatřením v krizové situaci. Včasnými kroky se rovněž naše úsilí rozloží do delšího časového úseku, zmírní se obavy trhu a kolísání cen a umožňují se lepší koncepce cílených a nákladově efektivních opatření na ochranu průmyslu.

Plán na snížení poptávky po plynu navržený Komisí vychází z konzultací s členskými státy a průmyslem. Ke snížení poptávky po plynu je k dispozici široká škála opatření. Před zvážením omezení by členské státy měly vyčerpat všechny možnosti náhrady paliva, nepovinné systémy úspor a alternativní zdroje energie. Je-li to možné, měl by být upřednostněn přechod na obnovitelné zdroje energie nebo čistší, méně uhlíkově náročné nebo znečišťující možnosti. Jako dočasné opatření však může však být nutný přechod na uhlí, ropu nebo jadernou energii, pokud se tím zabrání dlouhodobé závislosti na uhlíku. Rizika pro společnost a hospodářství mohou zmírnit tržní opatření. Členské státy by například mohly zahájit systémy dražeb nebo nabídkových řízení s cílem motivovat průmysl ke snižování spotřeby energie. Členské státy mohou nabídnout podporu v souladu se změnou dočasného krizového rámce pro státní podporu, který dnes přijala Komise.

Dalším důležitým pilířem úspor energie je omezení vytápění a chlazení. Komise naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby zahájily osvětové kampaně s cílem podpořit rozsáhlé omezování vytápění a chlazení a aby provedly sdělení o úsporách energie v EU, které obsahuje řadu možností krátkodobých úspor. Členské státy by například mohly nařídit cílené snížení vytápění a chlazení v budovách provozovaných veřejnými orgány.

Plán na snížení poptávky rovněž pomůže členským státům určit a upřednostnit v rámci „nechráněných“ skupin spotřebitelů nejkritičtější zákazníky nebo zařízení na základě celkových ekonomických úvah a následujících kritérií:

  • společenská závažnost – odvětví zahrnující zdravotnictví, potraviny, bezpečnost, zabezpečení, rafinerie a obranu, jakož i poskytování environmentálních služeb,
  • přeshraniční dodavatelské řetězce – odvětví nebo odvětví poskytující zboží a služby, které mají zásadní význam pro hladké fungování dodavatelských řetězců EU,
  • poškození zařízení – ve snaze předejít situaci, kdy by nemohla být obnovena výroba bez výrazných prodlev, oprav, schválení regulačními orgány a nákladů,
  • možnosti snížení spotřeby plynu a nahrazení výrobku/složky – rozsah, v jakém mohou průmyslová odvětví přejít k dováženým součástkám/výrobkům, a rozsah, v jakém může být poptávka po výrobcích nebo součástech uspokojena dovozem.

Souvislosti: Co EU učinila pro zabezpečení svých dodávek energie

Po ruské invazi na Ukrajinu přijala Komise plán REPowerEU, jehož cílem je co nejdříve ukončit závislost EU na ruských fosilních palivech. REPowerEU stanoví opatření týkající se diverzifikace dodavatelů energie, úspor energie a energetické účinnosti a urychleného zavádění energie z obnovitelných zdrojů. EU rovněž přijala nové právní předpisy, které vyžadují, aby podzemní zásobníky plynu v EU byly do 1. listopadu 2022 naplněny na 80 % kapacity s cílem zajistit dodávky pro nadcházející zimu. V této souvislosti Komise provedla hloubkový přezkum vnitrostátních plánů připravenosti, aby mohla čelit možným závažným narušením dodávek.

Komise zřídila platformu EU pro nákup energie, která má agregovat poptávku po energii na regionální úrovni a usnadnit budoucí společné nákupy plynu i zeleného vodíku, zajistit co nejlepší využití infrastruktury tak, aby plyn proudil tam, kde je to nejvíce zapotřebí, jakož i oslovit mezinárodní dodavatelské partnery. V rámci platformy již bylo zřízeno pět regionálních skupin členských států a v rámci Komise byla na podporu tohoto procesu vytvořena zvláštní pracovní skupina. EU se díky vyššímu dovozu LNG a dovozu přes plynovody od jiných dodavatelů úspěšně diverzifikuje od dovozu ruského plynu. V první polovině roku 2022 vzrostl dovoz zkapalněného zemního plynu, který nepochází z Ruska, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 21 miliard metrů krychlových (m³). Dovoz z jiných než ruských plynovodů, konkrétně z Norska, Ázerbájdžánu, Spojeného království a Severní Afriky též vzrostl o 14 miliard m³.

Již dlouho před ruskou invazí na Ukrajinu buduje EU čistý a propojený energetický systém zaměřený na zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v tuzemsku, postupné ukončení dovozu fosilních paliv a zajištění propojení a solidarity mezi členskými státy v případě jakéhokoli přerušení dodávek.

Postupným odstraněním naší závislosti na zdrojích fosilních paliv a snížením celkové spotřeby energie v EU prostřednictvím zvýšené energetické účinnosti posílí bezpečnost dodávek v EU Zelená dohoda pro Evropu a balíček „Fit for 55“. Na základě těchto návrhů si plán REPowerEU klade za cíl urychlit zavádění energie z obnovitelných zdrojů v celé EU a realizaci investic do energetické účinnosti. Více než 20 % energie v EU v současné době pochází z obnovitelných zdrojů a Komise navrhla do roku 2030 tento podíl více než zdvojnásobit na nejméně 45 %. Od začátku roku se navýšila kapacita energie z obnovitelných zdrojů odhadem o dalších 20 GW. Jedná se o ekvivalent více než 4 mld. m³ zemního plynu.

Díky našim investicím do terminálů LNG a propojovacích vedení může nyní každý členský stát získávat dodávky plynu nejméně ze dvou zdrojů a mezi sousedními zeměmi jsou možné zpětné toky. Podle nařízení o bezpečnosti dodávek plynu musí mít členské státy zavedeny vnitrostátní plány preventivních opatření a plány pro stav nouze, přičemž mechanismus solidarity zaručuje dodávky „chráněným zákazníkům“ v sousedních zemích v závažných nouzových situacích.

Další informace

Otázky a odpovědi:

Sdělení

Příloha

Nařízení

Dočasný krizový rámec státní podpory

Informativní přehled: Bezpečná zima díky úsporám plynu

Informativní přehled: Evropský plán na snížení poptávky po plynu

Informativní přehled: Podpora měst při úspoře energie

Podrobnosti

Datum zveřejnění
20. července 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku