Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva1. března 2023Odhadovaná doba čtení: 12 min

Bezpečnost silničního provozu: Komise navrhuje aktualizovat požadavky na řidičské průkazy a lepší přeshraniční prosazování pravidel silničního provozu

Posadka auta

Stručné shrnutí:

 • Řidičský průkaz na osobní i nákladní vozy bude možné získat už v 17 letech
 • Samostatné řízení bude možné od 18 let 
 • Pro začínající řidiče má platit dvouletá zkušební lhůta
 • Mladí představují 8 % řidičů, ale zaviní 2 z 5 smrtelných nehod
 • Autoškoly se mají víc zaměřovat i na ochranu chodců a cyklistů
 • Ti představují většinu obětí smrtelných nehod
 • Součástí návrhu je digitální řidičský průkaz platný po celé EU
 • Mají se propojit vnitrostátní rejstříky řidičských průkazů
 • Ulehčí to stíhání přeshraničních deliktů
 • Těch zůstává 40 % bez postihu
 • Komise také navrhuje rozšíření nejzávažnějších deliktů i na:
   • nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly,
   • nebezpečné předjíždění,
   • nebezpečné parkování,
   • přejetí jedné nebo více souvislých bílých čar,
   • jízdu v protisměru,
   • nedodržování pravidel pro využívání nouzových koridorů,
   • přetížení vozidla.

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes předložila návrhy na modernizaci pravidel pro řidičské průkazy, včetně zavedení digitálního řidičského průkazu platného v celé EU, a nové předpisy usnadňující přeshraniční prosazování pravidel silničního provozu. V loňském roce přišlo na silnicích EU o život více než 20 000 osob. Většinou se jednalo o chodce, cyklisty a uživatele skútrů a motocyklů.

Nová pravidla zlepší bezpečnost všech účastníků silničního provozu a pomohou EU zrealizovat „vizi nula“, tj. do roku 2050 dosáhnout na silnicích EU nulového počtu úmrtí. Nová pravidla počítají s lepší přípravou řidičů na vozidla s nulovými emisemi a na jízdu ve městě, kde se spolu s nimi bude vyskytovat větší počet jízdních kol, dvoukolových vozidel a množství chodců. Umožní také mladým řidičům získat zkušenosti prostřednictvím systému řízení s doprovodem, v rámci kterého se mladí lidé budou moci naučit řídit auto a získat řidičský průkaz od 17 let. Ti, kteří jej získají v 17 letech, budou moci řídit sami po dovršení 18 let a budou moci pracovat jako řidiči z povolání ihned, jakmile to požadavky konkrétního pracovního místa umožní. To pomůže vyřešit stávající nedostatek řidičů.

Infografika - bezpečnost na silnicích

 

Modernizovaná pravidla pro řidičské průkazy ve snaze zvýšit bezpečnost silničního provozu a zjednodušit každodenní život

Návrh týkající se řidičských průkazů mění stávající právní předpisy EU a čerpá inspiraci v osvědčených postupech, které již některé členské státy využívají.

Hlavním cílem nových pravidel bude zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Jedná se mimo jiné o tato opatření:

 • Zkušební doba v délce nejméně dvou let po složení zkoušky pro začínající řidiče a pravidlo nulové tolerance pro řízení pod vlivem alkoholu. To je velmi důležité, protože i když mladí řidiči představují pouze 8 % všech řidičů automobilů, dvě z pěti smrtelných nehod způsobí řidiči nebo jezdci mladší 30 let.
 • Mladí lidé mohou složit zkoušku a začít řídit vozidlo a nákladní automobil s doprovodem v 17 letech a získat řidičské zkušenosti.
 • Přizpůsobení výuky řidičů a zkoušek tak, aby byli absolventi lépe připraveni na přítomnost zranitelných účastníků silničního provozu. To pomůže zlepšit bezpečnost chodců, cyklistů, jakož i uživatelů elektrických skútrů a elektrokol v rámci přechodu EU k udržitelnější městské mobilitě.
 • Cílenější posouzení zdravotní způsobilosti s přihlédnutím k pokroku v léčbě nemocí, jako je cukrovka. Řidiči budou rovněž vybízeni k tomu, aby své řidičské schopnosti a znalosti aktualizovali a drželi krok s technologickým vývojem.

Ve snaze zjednodušit uznávání řidičských průkazů mezi členskými státy navrhuje Komise zavést digitální řidičský průkaz, první svého druhu na světě. Náhrada, obnova nebo výměna řidičského průkazu bude mnohem jednodušší, neboť všechny postupy budou probíhat online. Ve stejném duchu bude usnadněna výměna řidičského průkazu pro občany ze zemí mimo EU, které mají srovnatelné normy bezpečnosti silničního provozu, za řidičský průkaz EU.

Aktualizovaná pravidla pro řidičské zkoušky zohlední přechod na vozidla s nulovými emisemi. Posuzovat se budou například znalosti a dovednosti spojené s vyspělými asistenčními systémy řízení a dalšími automatizovanými technologiemi. Začínající řidiči se budou rovněž učit, jaký má jejich styl řízení dopad na emise (například okamžik, kdy přeřazují mezi jednotlivými rychlostními stupni). V neposlední řadě bude u vozidel na alternativní paliva upravena povolená hmotnost vozidla kategorie „B“, neboť vozidla s nulovými emisemi poháněná bateriemi mohou být těžší.

 

Účinné přeshraniční prosazování pravidel silničního provozu souvisejících s bezpečností 

Stávající pravidla EU týkající se přeshraničního vymáhání právních předpisů pomohla zajistit, aby pachatelé dopravních deliktů, kteří nemají bydliště v daném státě, nezůstali anonymní. Nicméně v roce 2019 zůstalo přibližně 40 % přeshraničních deliktů bez postihu, a to buď proto, že pachatel nebyl identifikován, nebo proto, že pokuta nebyla uhrazena.

Dnes předložený návrh se snaží tuto situaci řešit tím, že donucovacím orgánům umožní přístup do vnitrostátních rejstříků řidičských průkazů. Komise rovněž navrhuje posílit úlohu zavedených národních kontaktních míst, aby mohla lépe spolupracovat s donucovacími orgány zapojenými do vyšetřování deliktů. To vyřeší současné nedostatky ve spolupráci mezi členskými státy při vyšetřování deliktů.

Kromě toho stávající právní předpisy zahrnují některé nejčastějších a nejzávažnější delikty, jako je překročení nejvyšší dovolené rychlosti a řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Komise navrhuje rozšířit oblast působnosti dopravních deliktů tak, aby zahrnovala:

 • nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly,
 • nebezpečné předjíždění,
 • nebezpečné parkování,
 • přejetí jedné nebo více souvislých bílých čar,
 • jízdu v protisměru,
 • nedodržování pravidel pro využívání nouzových koridorů,
 • přetížení vozidla.

Doplněním uvedených deliktů se sníží beztrestnost a zlepší schopnost členských států pokutovat pachatele z jiných členských států. Rovněž se zajistí rovné zacházení jak v případě pachatelů, kteří jsou rezidenty, tak v případě cizinců.  

Aktualizované právní předpisy zajistí dodržování práv osob obviněných z dopravních deliktů. Nerezidentům bude zaručeno právo na účinné opravné prostředky a spravedlivý proces, na presumpci neviny a na obhajobu, a to prostřednictvím ustanovení zajišťujících jednotný obsah a doručování oznámení o pokutě. Příjemci takových oznámení si budou moci ověřit jejich pravost a poskytnutí informací předpokládanému pachateli bude standardním požadavkem.

Snadný přístup k informacím o pravidlech bezpečnosti silničního provozu platných v jednotlivých členských státech umožní občanům specializovaný informační portál, kde následně bude možné veškeré případné pokuty uhradit přímo.

Pravidla budou rovněž sladěna s pravidly EU o ochraně osobních údajů (GDPR a směrnice o prosazování práva).

 

Zákaz řízení s účinkem v celé EU: ukončení beztrestnosti závažných dopravních deliktů

Aby se zabránilo beztrestnosti pachatelů dopravních deliktů, bude zaveden nový systém, který v případě, že některý členský stát rozhodne uložit řidiči zákaz řízení z důvodu deliktu spáchaného na jeho území, umožní zákaz řízení v celé EU.

Pro bezpečnost silničního provozu je důležité, aby k odpovědnosti byli pohnáni pachatelé dopravních deliktů ve všech členských státech. Podle stávajících pravidel však platí, že pokud má závažný delikt za následek zákaz řízení, nelze jej vymáhat v celé EU, pokud se řidič dopustil deliktu v jiném členském státě, než je stát, který vydal řidičský průkaz.

Dnešní návrh se týká závažných dopravních deliktů, jako je překročení nejvyšší dovolené rychlosti, řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog a způsobení smrti nebo vážného zranění v důsledku dopravního deliktu. 

 

Další postup 

Návrhy nyní posoudí Evropský parlament a Rada v souladu s řádným legislativním postupem.

Souvislosti 

rámci politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 se Komise znovu zavázala k ambicióznímu cíli dosáhnout do roku 2050 téměř nulového počtu úmrtí a vážných zranění na silnicích EU (tzv. „vize nula“) a do roku 2030 snížit počet úmrtí a vážných zranění o 50 %. Dnešní návrhy přispějí k dosažení těchto cílů, které Komise oznámila ve Strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, kterou přijala v roce 2020.

Komise minulý týden zveřejnila nejnovější údaje o bezpečnosti silničního provozu, z nichž vyplývá, že počet úmrtí zůstává pod úrovní před pandemií, ale tempo zlepšování je stále pomalé.

Komise uplatňuje v EU v oblasti řízení přístup bezpečného systému. V rámci tohoto systému vyžaduje bezpečnou jízdu, bezpečnější vozidla, bezpečnější infrastrukturu, nižší rychlost a lepší péči po dopravní nehodě.

Další informace

Návrh revize směrnice o řidičských průkazech

Návrh směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Návrh směrnice týkající se zákazů řízení motorových vozidel s účinkem v celé Unii

Otázky a odpovědi: návrhy týkající se řidičských průkazů a přeshraničního vymáhání pravidel silničního provozu

Informativní přehled: Nový řidičský průkaz EU na cestě – co lze očekávat

 

Citace

Cílem dnešního balíčku návrhů je zjednodušit pravidla pro řidičské průkazy a zároveň je přizpůsobit technologickému a lékařskému pokroku. Má zajistit, aby začínající řidiči byli dobře vyškoleni a byla jim poskytována podpora. Taktéž má odstranit překážky přeshraniční mobility a beztrestnost osob, které porušují pravidla bezpečnosti silničního provozu v jiných státech, a to prostřednictvím lepší přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech a zákazu řízení v případě nejzávažnějších deliktů. Bezpečná jízda je důležitým předpokladem našich snah snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o polovinu.

Adina Văleanová, komisařka pro dopravu - 01/03/2023

 

Cílem dnešního balíčku návrhů je zjednodušit pravidla pro řidičské průkazy a zároveň je přizpůsobit technologickému a lékařskému pokroku. Má zajistit, aby začínající řidiči byli dobře vyškoleni a byla jim poskytována podpora. Taktéž má odstranit překážky přeshraniční mobility a beztrestnost osob, které porušují pravidla bezpečnosti silničního provozu v jiných státech, a to prostřednictvím lepší přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech a zákazu řízení v případě nejzávažnějších deliktů. Bezpečná jízda je důležitým předpokladem našich snah snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o polovinu.

Adina Văleanová, komisařka pro dopravu - 01/03/2023

 

Musíme zajistit, aby naše silnice byly bezpečnější pro všechny uživatele. Většina úmrtí na silnicích má spojitost s vozidly, ale obětí velmi často není řidič ani spolujezdec. Podle nových pravidel týkajících se výuky a zkoušek se budoucí řidiči budou učit, jak se pohybovat na silnicích a ulicích spolu se zvyšujícím se počtem dalších, zranitelnějších uživatelů, jako jsou cyklisté. Rovněž dojde ke snížení míry beztrestnosti u dopravních deliktů spáchaných v jiných členských státech EU a díky novým správním lhůtám by nemělo docházet k tomu, že by pokuta řidiči dorazila několik měsíců po spáchání deliktu.

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu - 01/03/2023

 

Musíme zajistit, aby naše silnice byly bezpečnější pro všechny uživatele. Většina úmrtí na silnicích má spojitost s vozidly, ale obětí velmi často není řidič ani spolujezdec. Podle nových pravidel týkajících se výuky a zkoušek se budoucí řidiči budou učit, jak se pohybovat na silnicích a ulicích spolu se zvyšujícím se počtem dalších, zranitelnějších uživatelů, jako jsou cyklisté. Rovněž dojde ke snížení míry beztrestnosti u dopravních deliktů spáchaných v jiných členských státech EU a díky novým správním lhůtám by nemělo docházet k tomu, že by pokuta řidiči dorazila několik měsíců po spáchání deliktu.

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu - 01/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. března 2023