Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva13. prosince 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

Bezpečnostní unie: Komise navrhuje nová pravidla ohledně předběžných informací o cestujících pro usnadnění správy vnějších hranic a posílení vnitřní bezpečnosti

Illustrations on the departures on holiday

Komise dnes navrhuje nové předpisy, která posílí využívání předběžných informací o cestujících (API). Tento návrh je jedním z hlavních opatření stanovených ve strategii bezpečnostní unie EU. EU pokračuje v posilování své celkové bezpečnostní architektury, jejímž cílem je zlepšit ochranu občanů EU, jak je rovněž uvedeno v páté zprávě o pokroku v oblasti bezpečnostní unie. Zpráva zdůrazňuje již tři roky trvající solidní pokrok při provádění strategie bezpečnostní unie. Ukazuje, že byly učiněny významné kroky při posilování ochrany kritických infrastruktur před fyzickými, kybernetickými a hybridními útoky, v boji proti terorismu a radikalizaci, jakož i v boji proti organizované trestné činnosti.

Informace o cestujících pomohly zlepšit hraniční kontroly, snížit nelegální migraci a identifikovat osoby, které představují bezpečnostní rizika. Každý rok vstupuje do EU, opouští ji nebo cestuje v rámci EU více než miliarda cestujících. Nové předpisy zlepší využívání údajů API k provádění kontrol cestujících před jejich příjezdem na vnější hranice. Nové předpisy rovněž posílí boj proti závažné trestné činnosti a terorismu v rámci EU. Tím se odstraní významný nedostatek ve stávajícím právním rámci a zároveň budou dodrženy normy EU pro ochranu a předávání údajů.

Komise dnes rovněž informuje o již tři roky trvajícím solidním pokroku při provádění strategie bezpečnostní unie a navrhuje nový akční plán týkající se nedovoleného obchodování s kulturními statky, které zůstává jednou z nejvýnosnějších forem podnikání organizovaných zločineckých skupin.

Nové předpisy týkající se API zajistí:

  • Jednotná pravidla pro shromažďování údajů API. Nová pravidla zahrnují uzavřený seznam prvků údajů API, prostředky pro shromažďování údajů API a jednotné místo pro předávání těchto údajů.
  • Povinné shromažďování údajů API pro účely správy hranic a boje proti nelegální migraci na všech letech vstupujících do schengenského prostoru. Tím se usnadní cestování osob mířících do schengenského prostoru a zkrátí se čas strávený při výstupu a při fyzických hraničních kontrolách. Povinné shromažďování údajů API pro účely vymáhání práva u všech letů do EU a z EU, jakož i u vybraných letů v rámci EU. Údaje API pro tyto účely jsou shromažďovány v plném souladu s pravidly EU pro ochranu osobních údajů.
  • Kvalitnější údaje API, jelikož letečtí dopravci budou povinni shromažďovat údaje API pouze automatizovanými prostředky.
  • Zjednodušené předávání údajů API leteckými dopravci vnitrostátním orgánům prostřednictvím nového směrovače, který bude spravovat unijní agentura eu-LISA. Toto technické řešení je v souladu se zárukami ochrany osobních údajů, jelikož údaje API pouze předává a neuchovává je. 

Další postup

Nyní je na Evropském parlamentu a Radě, aby tento návrh projednaly. Po přijetí budou tato pravidla přímo použitelná v celé EU. Tyto návrhy doplňují další systémy a iniciativy EU v oblasti správy hranic a bezpečnosti, které se budou zavádět v průběhu roku 2023 (např. Systém vstupu/výstupu a Evropský systém pro cestovní informace a povolení). Očekává se, že nová pravidla pro shromažďování a předávání údajů API budou plně uplatňována od roku 2028. Jakmile bude směrovač vyvinut, tj. výhledově do roku 2026, budou mít veřejné orgány a letečtí dopravci dva roky na to, aby se přizpůsobili novým požadavkům a směrovač otestovali předtím, než se stane povinným.

Souvislosti

Zpracování údajů API představuje účinný nástroj pro předběžné kontroly cestujících v letecké dopravě, který umožňuje urychlit postupy při příletu a přidělit více zdrojů a času na identifikaci cestujících, kterým je zapotřebí věnovat větší pozornost.

V EU ukládá směrnice o API leteckým dopravcům povinnost předávat na požádání údaje API do cílového členského státu EU před odletem letu. To se týká letů směřujících do EU ze třetích zemí a cílem je zlepšit ochranu hranic a bojovat proti nelegální migraci. Revize této směrnice byla ohlášena v pracovním programu Komise na rok 2022a ve sdělení o Schengenu z června 2021. Tato dvě nařízení nahradí směrnici o předběžných informacích o cestujících z roku 2004.

Výsledky hodnocení směrnice o API z roku 2020 ukázaly, že stávající pravidla pro shromažďování údajů API v EU již nejsou vhodná pro daný účel. Dnešní návrhy řeší potřebu harmonizovat a vyjasnit způsob shromažďování údajů API v celé EU. Zdůrazňují rovněž, že je užitečné kombinovat údaje API a PNR, aby se posílila spolehlivost a účinnost údajů PNR jako nástroje pro vymáhání práva.

Kromě údajů API, které letečtí dopravci shromažďují při odbavení a nástupu na palubu letadla, shromažďují letečtí dopravci také údaje jmenné evidence cestujících (PNR) v okamžiku rezervace nebo nákupu letenky. Jedná se o samostatný soubor informací, které letecké společnosti shromažďují v rámci běžného výkonu své činnosti. Předávání údajů PNR vnitrostátním orgánům a následné použití těchto údajů je v EU upraveno zvláštním právním rámcem, a sice směrnicí o jmenné evidenci cestujících přijatou v roce 2016.

Další informace

Otázky a odpovědi: Revidovaná pravidla pro předběžné informace o cestujících 

Informativní přehled

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro usnadnění kontrol na vnějších hranicích

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti

Internetové stránky o předběžných informacích o cestujících

Akční plán týkající se nedovoleného obchodování s kulturními statky

Pátá zpráva o pokroku bezpečnostní unie

Strategie bezpečnostní unie EU

 

Citáty:

Od zlepšení kybernetické bezpečnosti přes boj proti radikalizaci až po boj proti organizované trestné činnosti plní Evropská unie tři roky po zahájení svého funkčního období nadále svůj úkol spočívající v budování účinné a skutečné bezpečnostní unie. Dnes předkládáme nová pravidla pro předběžné informace o cestujících, která posílí správu vnějších hranic a pomohou vnitrostátním donucovacím orgánům předcházet terorismu a závažné trestné činnosti, odhalovat je, vyšetřovat a stíhat. Předkládáme rovněž nový akční plán proti nedovolenému obchodování s kulturními statky s cílem potírat tuto lukrativní trestnou činnost a chránit kulturní dědictví.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 13/12/2022

 

Dnes jsme učinili další krok k tomu, aby naše hranice byly inteligentnější a bylo možné účinněji bojovat proti zločincům. Prostřednictvím nového systému API budou příslušníci pohraniční stráže vědět, kdo se nachází v letadle směřujícím do Evropské unie, a policisté budou schopni vyplnit mezeru mezi zakoupením letenky a skutečným letem, což pachatelům trestné činnosti zabrání ve využívání šedých zón. Tento nový transparentní systém chrání Unii a zároveň osobní údaje našich občanů.

Ylva Johanssonová, komisařka pro vnitřní věci - 13/12/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. prosince 2022