Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva27. května 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Biologická rozmanitost: Zpráva Komise o pokroku EU při ochraně opylovačů zdůrazňuje naléhavost opatření

bee_foraging_a_flower.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes zveřejnila zprávu o provádění vůbec první Iniciativy EU týkající se opylovačů, kterou Komise přijala v roce 2018 s cílem řešit úbytek volně žijícího opylujícího hmyzu. Opylující hmyz má zásadní význam pro fungování ekosystémů, pro zajištění potravin a léků i pro naše dobré životní podmínky. Každý desátý druh včel a motýlů v Evropě se však nachází na pokraji vyhynutí a u třetiny z nich je pozorován pokles.

Z přezkumu, který byl dnes zveřejněn, vyplývá, že při provádění opatření v rámci Iniciativy EU týkající se opylovačů bylo dosaženo významného pokroku, avšak problémy při řešení různých příčin úbytku přetrvávají.

Podle zprávy zůstává iniciativa užitečným politickým nástrojem, který umožňuje EU, členským státům a zúčastněným stranám úbytek opylovačů řešit. Do konce roku 2020 bylo provedeno více než třicet opatření ve třech prioritních oblastech: zlepšování znalostí o úbytku opylovačů, řešení příčin tohoto úbytku a zapojení veřejnosti a podpora spolupráce s cílem úbytek zastavit. Komise mimo jiné spustila interaktivní digitální nástroj nazvaný Pollinator Park, který má zvyšovat povědomí o nebezpečném úbytku opylovačů a mobilizovat globální opatření k jeho řešení. Jedná se o virtuální realitu zasazenou do světa roku 2050, ze kterého zmizel téměř všechen opylující hmyz. Řada různých činností na místní, regionální, celostátní i unijní úrovni ukazuje, že veřejnost si tento problém uvědomuje a je připravena jej řešit.

V rámci Iniciativy EU týkající se opylovačů byl vytvořen celounijní systém monitorování druhů opylovačů s cílem lépe poznat stav jejich populací a porozumět příčinám jejich úbytku. Brzy se začne používat v praxi v celé EU. Komise zřídila specializovaný informační systém týkající se opylovačů a zahájila řadu specificky zaměřených výzkumných iniciativ.

Je ovšem nezbytné tyto snahy zintenzivnit, zejména s cílem řešit úbytek stanovišť v zemědělské krajině a dopady pesticidů. Konkrétní cíle v této oblasti stanoví Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a Akční plán EU pro nulové znečištění, například pokud jde o rozšiřování chráněných oblastí a obnovu ekosystémů, podporu ekologické zemědělství, obnovu krajinných prvků s vysokou rozmanitostí na zemědělské půdě a výrazné omezení používání pesticidů a dalších látek znečišťujících životní prostředí, které jsou pro opylovače škodlivé. Nová Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu a vyšší ambice v oblasti klimatické neutrality zase pomohou zmírnit dopady změny klimatu na opylovače. 

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius k tomu uvedl: „Znepokojivý úbytek hmyzu, který opyluje plodiny i planě rostoucí rostliny, ohrožuje zajišťování potravin a rovněž naše přežití a přežití přírody jako celku. EU zavedla konkrétní politické nástroje k řešení jeho úbytku, mobilizovala meziodvětvová opatření a dosáhla významného pokroku při monitorování opylovačů. Z dnešní zprávy ovšem jasně vyplývá, že k řešení hlavních příčin tohoto prudkého poklesu musíme učinit více. Zásadní význam bude mít další začleňování ochrany opylovačů do legislativního rámce týkajícího se společné zemědělské politiky a pesticidů.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová dodala: „Ochrana našich opylovačů zůstane klíčovým cílem v rámci Zelené dohody pro Evropu a přispěje k dosažení cílů Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, včetně 50% snížení používání chemických pesticidů a s nimi spojených rizik. Při rozhodování o schválení účinných látek pro použití v přípravcích na ochranu rostlin nebo o jejich stažení z trhu vždy přihlížíme k tomu, že je důležité zajistit vysokou úroveň ochrany včel a dalších opylovačů.“

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski doplnil: „Zemědělství a zabezpečení potravin je silně závislé na opylovačích, takže je třeba se znepokojivým poklesem jejich počtu dále zabývat. Jak zdůrazňuje dnešní zpráva, je nezbytné zintenzivnit úsilí, pokud jde o úbytek stanovišť v zemědělské krajině a dopad pesticidů. K tomu do značné míry přispěje budoucí společná zemědělská politika prováděná v souladu s cíli Zelené dohody, která přináší vyšší ambice v oblasti životního prostředí a klimatu. Pokud budou zemědělci chtít získat finanční prostředky, budou například muset vyčlenit zemědělskou půdu na podporu biologické rozmanitosti. Kromě toho je jednou z priorit v oblasti výzkumu a inovací nalezení alternativ k používání pesticidů.“

Další kroky

Ve druhé polovině roku 2021 zahájí Komise konzultace, aby shromáždila názory a komplexnější důkazy od odborníků, zúčastněných stran i občanů za účelem možného zlepšení iniciativy a určila další opatření pro uskutečnění jejích dlouhodobých cílů. Komise obdržené připomínky zohlední a zváží možnosti revize Iniciativy EU týkající se opylovačů.

Souvislosti

Iniciativa EU týkající se opylovačů byla přijata v červnu 2018 a představuje strategické cíle a soubor opatření, které by EU a její členské státy měly přijmout, aby dokázaly řešit úbytek opylovačů v Unii a přispět tak k celosvětovému úsilí o zachování zdrojů.

Opylovači jsou nedílnou součástí zdravých ekosystémů. Bez nich by se počet rostlinných druhů snížil a nakonec by řada z nich vymizela i s organismy, které na nich závisejí, což by mělo závažné ekologické, sociální a hospodářské důsledky. Jen v samotné EU závisí čtyři z pěti druhů plodin a volně rostoucích květin alespoň částečně na opylování živočichy.

Další informace

Zpráva: Pokrok v provádění Iniciativy EU týkající se opylovačů

Internetové stránky Iniciativy EU týkající se opylovačů

Informace EU o opylovačích – jednotné digitální kontaktní místo pro opatření týkající se opylovačů

Ochrana včel a schvalování účinných látek

Reforma společné zemědělské politiky

Interaktivní virtuální zážitek Pollinator Park

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. května 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku