Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva21. prosince 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Digitální certifikát EU COVID: Komise přijala závaznou devítiměsíční dobu uznávání certifikátů o očkování

EU Digital COVID Certificate - Scanning system at the airport

Komise dnes přijala pravidla týkající se digitálního certifikátu EU COVID, která pro účely cestování po EU stanoví závaznou dobu uznávání certifikátů o očkování v délce devíti měsíců (přesně 270 dnů). Jasná a jednotná doba uznávání certifikátů o očkování zaručí, že cestovní opatření budou i nadále koordinovaná, jak k tomu vyzvala Evropská rada po svém posledním zasedání dne 16. prosince 2021. Nová pravidla zajistí, že omezení budou založena na nejlepších dostupných vědeckých důkazech a na objektivních kritériích. Nepřetržitá koordinace má zásadní význam pro fungování jednotného trhu a zajistí, že občané EU, kteří uplatňují své právo na volný pohyb, budou mít o situaci jasné informace.

 

Zavedení digitálního certifikátu EU COVID bylo ze strany EU úspěšným krokem. Certifikát bude v časech této pandemie nadále usnadňovat občanům bezpečné cestování po Evropské unii. Dosud bylo v EU vydáno 807 milionů certifikátů. Digitální certifikát EU COVID se stal celosvětovým standardem: k tomuto systému se dosud připojilo 60 zemí a území na pěti kontinentech.

Nová pravidla pro cestování po EU harmonizují pravidla, která jsou jinak v členských státech odlišná. Tato doba platnosti zohledňuje pokyny Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, podle nichž se posilovací dávky doporučují nejpozději šest měsíců po dokončení základního očkování. Certifikát však po uplynutí těchto šesti měsíců zůstane platný po dobu dalších tří měsíců, aby bylo možné přizpůsobit vnitrostátní očkovací kampaně a občané měli možnost nechat se přeočkovat.

Nová pravidla týkající se doby uznávání certifikátů o očkování se použijí pro účely cestování. Členské státy, které zavádějí různá pravidla pro používání certifikátů na vnitrostátní úrovni, se vybízejí, aby je v zájmu jasné situace pro cestující a aby nedocházelo k narušení cest, uvedly do souladu s těmito novými pravidly.

Kromě toho dnes Komise rovněž upravila pravidla pro kódování certifikátů o očkování. Tato změna je nezbytná k zajištění toho, aby certifikáty o očkování prokazující dokončení základního očkování bylo možné vždy odlišit od certifikátů o očkování vydaných po přeočkování.

Posilovací dávky se budou zaznamenávat takto:

  • 3/3 pro posilovací dávku podanou po základním očkování dvěma dávkami.
  • 2/1 pro posilovací dávku podanou po očkování jednou dávkou nebo po očkování sestávajícího z jedné dávky dvoudávkové očkovací látky podané uzdravené osobě.

Členové sboru komisařů k tomu uvedli:

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová řekla: „Harmonizovaná doba platnosti digitálního certifikátu EU COVID je nutnou podmínkou bezpečného volného pohybu a koordinace na úrovni EU. Síla a úspěch tohoto nástroje, jenž má velký význam pro občany a podniky, spočívá v jeho sjednoceném používání po celé EU. Nyní je třeba zajistit, aby se co nejdříve podaly posilovací dávky a co nejvíce občanů bylo chráněno dodatečnou dávkou. Naše certifikáty by měly zůstat klíčovým nástrojem pro cestování a ochranu veřejného zdraví.“ 

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders uvedl: „Zavedení digitálního certifikátu EU COVID bylo úspěšným krokem. Měli bychom se postarat o to, aby certifikát neztratil svůj význam, a přizpůsobit jej měnícím se okolnostem a novým poznatkům. Jednostranná opatření v členských státech by nás vrátila zpět do situace nejednotných opatření a nejistoty, jakou jsme prožívali na jaře. Devítiměsíční doba uznávání certifikátů o očkování poskytne občanům a podnikům jistotu, kterou potřebují k jistému plánování svých cest. Nyní je na členských státech, aby zajistily rychlé podání posilovacích dávek v zájmu ochrany našeho zdraví a bezpečnosti našeho cestování.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton doplnil: „Digitální certifikát EU COVID se stal celosvětovým standardem. Zohledňuje nejnovější vědecké poznatky o posilovacích dávkách, a proto zůstává základním nástrojem v boji proti jednotlivým vlnám pandemie. Tento certifikát spolu s hromadnou výrobou a dodávkami očkovacích látek pomůže členským státům urychlit podávání posilovacích dávek, což je nutnost, chceme-li ochránit veřejné zdraví a zároveň zachovat volný pohyb našich občanů.“

Souvislosti

S cílem usnadnit bezpečný volný pohyb během pandemie COVID-19 přijaly Evropský parlament a Rada dne 14. června 2021 nařízení o digitálním certifikátu EU COVID. V době přijetí tohoto nařízení ještě nebyly k dispozici spolehlivé údaje o tom, jak dlouho budou lidé po dokončení základního očkování proti onemocnění COVID-19 chráněni. V důsledku toho nejsou v certifikátech o očkování uváděny údaje týkající se doby uznávání, jako tomu je v případě certifikátů o uzdravení. Dosud proto o pravidlech o době uznávání certifikátů o očkování v souvislosti s cestováním rozhodovaly samy členské státy.

Vzhledem k tomu, že se proti onemocnění COVID-19 nyní začínají podávat posilovací dávky, stále více členských států začalo v poslední době přijímat pravidla týkající se doby uznávání certifikátů, které prokazují dokončení základního očkování. Tato pravidla zohledňují skutečnost, že ochrana před infekcí COVID-19, kterou poskytuje očkování, v průběhu času slábne. Pravidla se vztahují buď pouze na vnitrostátní případy použití, nebo platí i pro použití certifikátů o očkování pro účely cestování.

Akt v přenesené pravomoci je v souladu s přístupem přijatým Komisí v jejím návrhu nového doporučení Rady o koordinovaném přístupu k usnadnění bezpečného volného pohybu během pandemie COVID-19 ze dne 25. listopadu 2021. Členské státy budou uznávat certifikáty o očkování po dobu devíti měsíců od podání poslední dávky základního očkování. V případě jednorázové očkovací látky to znamená 270 dnů od podání první a jediné dávky. U dvoudávkové vakcíny to znamená 270 dnů od podání druhé dávky nebo, v souladu s očkovací strategií členského státu očkování, od podání první a jediné dávky po zotavení z viru. Podle těchto nových pravidel EU pro cestování po EU musí členské státy uznat jakýkoli certifikát o očkování, který byl vydán méně než devět měsíců od podání poslední dávky základního očkování. Členské státy nemohou stanovit kratší ani delší dobu uznávání.

Členské státy by měly neprodleně podniknout veškeré nezbytné kroky, aby zajistily přístup k očkování pro ty skupiny obyvatelstva, jejichž dříve vydané certifikáty o očkování se blíží ke konci standardní doby uznávání. Na certifikáty vydané po přeočkování se nyní nebude vztahovat žádná standardní doba uznávání, neboť dosud nemáme k dispozici dostatečné údaje o tom, jak dlouhou dobu ochrany posilovací dávky poskytují.

Doba uznávání nebude v digitálních certifikátech EU COVID nijak zakódována, místo toho se upraví mobilní aplikace používané k jejich ověřování: jestliže byla dávka podána před více než 270 dny, mobilní aplikace používaná k ověřování označí certifikát za neplatný.

Aby byl dostatek času na technické provedení doby uznávání a na rozjezd přeočkovacích kampaní členských států, měla by se tato nová pravidla použít ode dne 1. února 2022.

Další informace

Nařízení Komise v přenesené pravomoci o platnosti certifikátů o očkování vydaných podle rámce pro digitální certifikát EU COVID

Rozhodnutí Komise, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/1073, kterým se stanoví technické specifikace a pravidla k provedení rámce pro důvěryhodnost pro digitální certifikát EU COVID

Informační přehled o novém návrhu Komise k zajištění koordinace bezpečného cestování v EU

Informační přehled o COVID-19: cestovní a zdravotní opatření v EU

ReopenEU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
21. prosince 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku