Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva27. dubna 2023Odhadovaná doba čtení: 12 min

Duševní vlastnictví: harmonizovaná pravidla pro patenty EU podporují inovace, investice a konkurenceschopnost na jednotném trhu

Press conference by Thierry Breton, European Commissioner, on new rules to complete the Single Market for patents

Komise dnes navrhla nová pravidla, která mají podnikům, zejména malým a středním podnikům, pomoci co nejlépe využít svých vynálezů, zmobilizovat nové technologie a přispět ke konkurenceschopnosti EU a technologické suverenitě.

Navrhovaná nařízení o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, nařízení o nucených licencích na patenty v krizových situacích a revize právních předpisů o dodatkových ochranných osvědčeních vytvoří rámec práv duševního vlastnictví, který bude transparentnější, účinnější a lépe přizpůsobený budoucím výzvám.

V dnešní znalostní ekonomice jsou stále důležitější nehmotná aktiva, jako jsou značky, vzory, patenty a data. Duševní vlastnictví je klíčovou hnací silou hospodářského růstu, protože podnikům pomáhá, aby ze svých nehmotných aktiv těžily. Odvětví intenzivně využívající duševního vlastnictví představují téměř polovinu celkového HDP a více než 90 % veškerého vývozu z EU. V období 2017–2019 bylo téměř 76 % obchodu uvnitř EU vytvořeno průmyslovými odvětvími, která patenty intenzivně využívají.

Dnešní návrhy doplní systém jednotného patentu, který bude fungovat od 1. června. Jejich výchozím bodem jsou stávající ustanovení a zásady mezinárodního práva i práva EU v oblasti duševního vlastnictví. Cílem všech těchto návrhů je ale zvýšit účinnost patentového systému dalším odstraněním roztříštěnosti jednotného trhu, snížením byrokracie a zvýšením účinnosti. Tento pevný patentový rámec umožní hospodářským subjektům a příslušným orgánům lépe chránit inovace a zároveň zajistit spravedlivý přístup, a to i v mimořádných situacích.

Uvedené patentové iniciativy se zabývají těmito klíčovými oblastmi:

Patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, jsou patenty, které chrání technologii, jež byla prohlášena za nezbytnou pro provedení technické normy přijaté normalizační organizací. Takové normy se týkají například konektivity (např. 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC) nebo komprese a dekomprese audiozáznamů a videozáznamů.

Aby bylo možno vyrobit výrobek, který jsou v souladu s normou, musí provádějící subjekt použít příslušné „nezbytné“ patenty. Monopol přiznaný těmito konkrétními patenty je vyvážen závazkem majitelů patentů SEP spočívajícím v udělování licencí na tyto patenty za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek (podmínek FRAND), což umožní prováděcím subjektům přístup na trh.

Současný systém se již mnoho let potýká s problémy nedostatečné transparentnosti a předvídatelnosti, jakož i se zdlouhavými spory, včetně sporů soudních, jak Komise poprvé uznala ve svém sdělení z roku 2017 o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem. Předchozí opatření k řešení těchto problémů, jako je samoregulace, se ukázala jako neúčinná. Ve svém akčním plánu pro duševní vlastnictví z roku 2020 Komise zdůraznila, že je potřebný „mnohem jasnější a předvídatelnější rámec, který bude povzbuzovat jednání v dobré víře spíše než soudní spory“.

Použitelnost patentů SEP (zejména pokud jde o normy týkající se konektivity) se bude zvyšovat s postupně se rozšiřujícím „internetem věcí“. Dobře fungující systém, který usnadňuje přístup k technologiím a zároveň oceňuje inovace, má proto zásadní význam pro technologickou suverenitu EU.

Cílem navrhovaného rámce pro udělování licencí na patenty SEP je vytvořit vyvážený systém, který by stanovil globální měřítko pro transparentnost patentů SEP, omezování konfliktů a účinná jednání. Má tyto dva hlavní cíle:

  • zajistit, aby jak majitelé patentů SEP v EU, tak provádějící subjekty v EU inovovali, v EU vyráběli a prodávali výrobky a byli konkurenceschopní na světových trzích,
  • zajistit, aby koncoví uživatelé, včetně malých a středních podniků a spotřebitelů, měli prospěch z výrobků založených na nejnovějších standardizovaných technologiích za spravedlivé a rozumné ceny.

Navrhovaný rámec pro udělování licencí na patenty SEP zajistí větší transparentnost, pokud jde o portfolia patentů SEP a souhrnné licenční poplatky (pokud se jedná o patenty několika majitelů), a umožní stranám účinněji se dohodnout na spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínkách svých licencí. Návrh zavádí opatření týkající se těchto aspektů: rejstřík, databáze a ověření nezbytnosti patentů SEP; znalecké posudky k souhrnným licenčním poplatkům vztahujícím se k patentům SEP; stanovení podmínek FRAND prostřednictvím dohodovacího řízení namísto nákladných soudních sporů; opatření v oblasti podpory malých a středních podniků a zřízení „kompetenčního centra“ při Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Navrhované nařízení se bude vztahovat na všechny normy, které budou zveřejněny po jeho vstupu v platnost. Komise však určí, které z norem, jejich provádění nebo případů použití by byly vyloučeny z procesu stanovování souhrnných licenčních poplatků a z dohodovacího řízení FRAND, a to v situacích, kdy z udělování licencí na příslušné patenty SEP nevyplývají žádné velké obtíže ani neefektivnost, jež by ovlivňovaly fungování vnitřního trhu. Na normy, které byly zveřejněny před vstupem nařízení v platnost, se toto nařízení naopak vztahovat nebude, ledaže by je Komise do jeho oblasti působnosti nakonec zahrnula z důvodu konkrétního narušení trhu způsobeného tím, že bylo udělování licencí na patenty SEP neefektivním.

Nucené licence

Nucené licence na patenty umožňují vládě povolit používání patentovaného vynálezu bez souhlasu majitele patentu. Obecně upřednostňovaným nástrojem pro navýšení výroby jsou dobrovolné licenční dohody s výrobci. Pokud by však dobrovolné dohody nebyly dostupné nebo přiměřené, mohou nucené licence napomoci v přístupu ke klíčovým krizově relevantním produktům a technologiím jakožto poslední variantě v krizových situacích. V současné době existuje směsice 27 vnitrostátních režimů nucených licencí, ačkoli napříč EU působí mnoho hodnotových řetězců. To může být zdrojem právní nejistoty pro držitele práv i pro uživatele práv duševního vlastnictví.

nových pravidlech se počítá s novým nástrojem pro nucené licence na úrovni EU, který by doplňoval krizové nástroje EU, jako je nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu, nařízení týkající se úřadu HERA a akt o čipech. V návaznosti na krizi způsobenou covidem-19 tato nová pravidla ještě více posilují odolnost Unie vůči krizím tím, že v krizových situacích zajistí přístup ke klíčovým patentovaným výrobkům a technologiím v případě, že by dobrovolné dohody nebyly dostupné nebo přiměřené.

Dodatková ochranná osvědčení

Dodatkové ochranné osvědčení (DOO) je právo duševního vlastnictví, které prodlužuje dobu platnosti patentu (až o pět let) pro humánní nebo veterinární léčivý přípravek nebo přípravek na ochranu rostlin, který byl povolen regulačními orgány. Jeho účelem je, aby byly v těchto odvětvích podněcovány inovace a podporován růst a zaměstnanost. Ochrana prostřednictvím DOO je však dostupná pouze na vnitrostátní úrovni. V důsledku toho se stávající systém potýká s roztříštěností, což vede ke složitým a nákladným postupům, jakož i k právní nejistotě.

Tato iniciativa zavádí jednotné DOO, jež má doplňovat jednotný patent.  Reformou DOO se rovněž zavádí centralizovaný přezkumný postup, který provádí úřad EUIPO v úzké spolupráci s národními úřady duševního vlastnictví působícími v EU. V rámci tohoto režimu bude jediná žádost podrobena jedinému přezkumnému postupu, který v případě kladného výsledku povede k vydání národních DOO pro každý z členských států uvedených v žádosti. Tentýž postup může rovněž vést k vydání jednotného DOO.

Fond EU pro malé a střední podniky na rok 2023

Souběžně s dnešními návrhy a v zájmu další podpory inovací nyní Fond pro malé a střední podniky na rok 2023 rovněž nabídne nové služby formou poukázek, které se budou poprvé týkat evropských patentů a nových odrůd rostlin. Tyto nové služby umožní malým a středním podnikům ušetřit v případě každé žádosti až 1 500 EUR na nákladech na registraci patentů a 225 EUR na registraci nových odrůd rostlin.

Další kroky

Navrhovaná nařízení budou muset být nadále před svým přijetím a vstupem v platnost projednána a schválena Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

Souvislosti

Ve většině evropských průmyslových ekosystémů roste přidaná hodnota duševního vlastnictví. Práva duševního vlastnictví, a zejména patenty, které jsou kritickým nehmotným aktivem, musí hrát klíčovou úlohu při rozšiřování ekologických inovací. Zároveň povedou ke vzniku ekonomických argumentů ve prospěch čistých technologií a podpoří rovněž udržitelnou digitální transformaci. Patenty mají rovněž potenciál omezit rizikovost investic, fungovat jako spolehlivý finanční kolaterál a vytvořit platformu pro následné inovátory, čímž posilují schopnost EU přilákat subjekty činné v oblasti výzkumu, inovací a investic a udržet si je.

Nová průmyslová strategie EU přijatá dne 10. března 2020 uznala, že je třeba, aby politika EU v oblasti duševního vlastnictví pomohla nejen zachovat technologickou suverenitu Evropy a posílit ji, ale také prosazovat rovné podmínky na celosvětové úrovni. Komise dne 25. listopadu 2020 zveřejnila nový Akční plán pro duševní vlastnictví, jehož cílem je společnostem, zejména malým a středním podnikům, pomoci, aby co nejlépe zúročily své vynálezy a výtvory, a zajistit jejich přínos pro naši ekonomiku a společnost. Stávající návrhy jsou založeny na důkladném procesu konzultací se zúčastněnými stranami, jehož součástí jsou četné semináře, setkání zúčastněných stran a veřejné konzultace. 

Pokud jde o patentovou politiku, jedno z opatření uvedených v akčním plánu se týká zavedení jednotného patentového systému. Jednotný patent spolu s Jednotným patentovým soudem (UPC) vstoupí v platnost dne 1. června 2023. Tento nový účinný nástroj pro evropské společnosti, a zejména malé a střední podniky, vytvoří jednotné kontaktní místo pro ochranu patentů a jejich prosazování v EU. Dále podpoří konkurenceschopnost EU, ekologickou a digitální transformaci a vyvinutí většího úsilí o hospodářské oživení.

Další informace

Návrh nařízení o dodatkových ochranných osvědčeních

Návrh nařízení o nucených licencích na patenty

Návrh nařízení o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Otázky a odpovědi týkající se dodatkových ochranných osvědčení

Otázky a odpovědi týkající se nucených licencí

Otázky a odpovědi týkající se patentů, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Informativní přehled o dodatkových ochranných osvědčeních

Informativní přehled o nucených licencích

Informativní přehled o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Přihlaste se k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise o vnitřním trhu, průmyslu, podnikání a malých a středních podnicích.

Citace

Dnes navrhujeme spravedlivá pravidla, z nichž budou mít prospěch majitelé patentů i jejich uživatelé, a malým a středním podnikům nabízíme kvalitní nástroje duševního vlastnictví. Evropskému tvůrčímu a inovativnímu odvětví umožňujeme, aby zůstalo světovou špičkou a urychlilo zelenou a digitální transformaci Evropy. Protože vyvážená, transparentní a jednotná pravidla pro patenty společnosti lépe ochrání a umožní jim se prosadit na jednotném trhu i mimo něj.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 27/04/2023

 

Duševní vlastnictví znamená průmyslovou sílu Evropy. Díky patentovaným technologiím stojí evropská průmyslová odvětví – od automobilového průmyslu až po internet věcí – v čele inovací. Náš rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, dnes modernizujeme a činíme jej transparentnějším, vstřícnějším k malým a středním podnikům a připraveným na ekonomiku zítřka.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 27/04/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. dubna 2023