Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Zpráva15. prosince 2020Zastoupení v Česku

Evropa připravená na digitální věk: Komise navrhuje nová pravidla pro digitální platformy

digital-marketing-1433427_1920.jpg
@Pixabay
@Pixabay
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru – komplexní soubor nových pravidel pro všechny digitální služby, včetně sociálních médií, internetových tržišť a dalších on-line platforem, které působí v Evropské unii: akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích.

Stručné shrnutí

 • Digitální platformy mají být „dobrý sluha“, ale ne „zlý pán“
 • Jejich povinnosti budou upraveny závaznými pravidly EU
 • Velké platformy fungují jako „strážci“: mají faktickou kontrolu nad šířením obsahu
 • Nová pravidla mají zabránit, aby platformy stanovovaly podnikům a spotřebitelům neférové podmínky
 • Zároveň mají mít „strážci“ větší odpovědnost
 • Součástí návrhu jsou pravidla pro odstraňování nezákonného obsahu
 • Cílem je ochrana lidských práv, svobody, demokracie a právního státu
 • Vznikne nová struktura dohledu pro platformy oslovující přes 10 % obyvatel EU (45 mil. spotřebitelů)
 • Komise by měla získat zvláštní pravomoci při dohledu, včetně možnosti sankcí

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru – komplexní soubor nových pravidel pro všechny digitální služby, včetně sociálních médií, internetových tržišť a dalších on-line platforem, které působí v Evropské unii: akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích.

Jádrem obou návrhů jsou evropské hodnoty. Nová pravidla budou lépe chránit spotřebitele a jejich základní práva na internetu a umožní vznik spravedlivějších a otevřenějších digitálních trhů pro všechny. Moderní soubor pravidel platných na celém jednotném trhu podpoří inovace, růst a konkurenceschopnost a poskytne uživatelům nové, lepší a spolehlivé on-line služby. Podpoří rovněž růst menších platforem, malých a středních podniků a začínajících podniků, kterým poskytne snadný přístup k zákazníkům na celém jednotném trhu a sníží náklady na dodržování předpisů. Kromě toho on-line platformám, které dosáhly nebo podle očekávání dosáhnou takového významu, že „stráží“ přístup na jednotný trh, nová pravidla zakážou ukládat nespravedlivé podmínky. Oba návrhy jsou jádrem ambicí Komise nastolit digitální desetiletí Evropy.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, uvedla: „Tyto dva návrhy slouží jednomu účelu: zajistit, abychom jako uživatelé měli přístup k širokému výběru bezpečných produktů a služeb on-line. A aby podniky působící v Evropě mohly volně a spravedlivě soutěžit on-line stejně jako off-line. Je to jeden svět. Potřebujeme, abychom mohli bezpečně nakupovat a důvěřovat zprávám, které čteme. Protože to, co je nezákonné off-line, je stejně tak nezákonné on-line.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Mnoho on-line platforem začalo hrát ústřední úlohu v životě našich občanů a podniků, a dokonce i v naší společnosti a demokracii obecně. Dnešními návrhy dáváme digitálnímu prostoru řád pro příští desítky let. Díky harmonizovaným pravidlům, povinnostem ex ante, lepšímu dohledu, rychlému prosazování a odrazujícím sankcím zajistíme, aby každý, kdo nabízí a využívá digitální služby v Evropě, měl prospěch z bezpečnosti, důvěry, inovací a podnikatelských příležitostí.“

Akt o digitálních službách

Prostředí digitálních služeb se dnes výrazně liší od doby před 20 lety, kdy byla přijata směrnice o elektronickém obchodu. On-line zprostředkovatelé se stali klíčovými hráči na poli digitální transformace. Zejména on-line platformy přinesly významné výhody spotřebitelům, stimulovaly inovace, usnadnily přeshraniční obchodování v Unii i mimo ni a otevřely nové příležitosti řadě evropských podniků a obchodníků. Zároveň však mohou být využívány jako prostředek k šíření nezákonného obsahu nebo prodeji nelegálního zboží či služeb přes internet. Některé z největších subjektů začaly plnit funkci jakoby veřejných prostorů pro sdílení informací a on-line obchodování. Získaly systémový charakter a představují zvláštní riziko pro práva uživatelů, informační toky a účast veřejnosti.

Podle aktu o digitálních službách budou všem digitálním službám, které spojují spotřebitele se zbožím, službami nebo digitálním obsahem, uloženy v celé EU závazné povinnosti, včetně nových postupů pro rychlejší odstraňování nezákonného obsahu a komplexní ochrany základních práv uživatelů na internetu. Nový rámec nastolí novou rovnováhu mezi právy a povinnostmi uživatelů, zprostředkovatelských platforem a veřejných orgánů. Vychází z evropských hodnot, mezi něž patří dodržování lidských práv, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát. Návrh doplňuje Evropský akční plán pro demokracii, jehož cílem je zvýšit odolnost demokracií.

Akt o digitálních službách konkrétně uloží digitálním službám v celé EU řadu nových harmonizovaných povinností, které budou pečlivě odstupňovány podle velikosti a dopadu těchto služeb, jako jsou:

 • pravidla pro odstraňování nelegálního zboží, služeb nebo digitálního obsahu na internetu,
 • opatření na ochranu uživatelů, jejichž digitální obsah byl platformami smazán omylem,
 • nové povinnosti největších platforem přijímat opatření na základě rizik s cílem zabránit zneužívání jejich systémů,
 • široká škála opatření k zajištění transparentnosti, mimo jiné v oblasti reklamy na internetu a algoritmů používaných k doporučování digitálního obsahu uživatelům,
 • nové pravomoci ke kontrole fungování platforem, včetně usnadnění přístupu výzkumných pracovníků k hlavním údajům platforem,
 • nová pravidla týkající se vysledovatelnosti uživatelů–podnikatelů na internetových tržištích, aby bylo možné vystopovat prodejce nelegálního zboží nebo služeb,
 • inovativní proces spolupráce mezi orgány veřejné moci s cílem zajistit účinné prosazování předpisů na celém jednotném trhu.

Má se za to, že platformy, které využívá více než 10 % obyvatel EU (45 milionů uživatelů), mají systémovou povahu a vztahují se na ně nejen zvláštní povinnosti v oblasti řízení rizik, ale také nová struktura dohledu. Tento nový rámec pro zajištění odpovědnosti bude zahrnovat správní radu vnitrostátních koordinátorů digitálních služeb a zvláštní pravomoci Komise při dohledu nad největšími platformami, včetně možnosti ukládat jim přímé sankce.

Akt o digitálních trzích

Akt o digitálních trzích se zabývá negativními důsledky některých způsobů chování platforem, které působí jako „digitální strážci“ přístupu na jednotný trh. Jedná se o platformy, které mají významný dopad na vnitřní trh, pro podnikové uživatele představují důležitou cestu, jak být v kontaktu se zákazníky, a mají nebo pravděpodobně budou mít pevné a trvalé postavení. V důsledku toho mohou mít takovou sílu, že mohou určovat svá vlastní pravidla a omezovat kontakt mezi podniky a spotřebiteli. Někdy mají takové společnosti kontrolu nad celými ekosystémy platforem. Pokud se „strážce“ uchyluje k nekalým obchodním praktikám, může hodnotným a inovativním službám svých podnikových uživatelů zabránit v tom, aby oslovily spotřebitele, nebo je v tom zpomalovat. Mezi příklady těchto praktik patří neférové využívání dat od podniků působících na těchto platformách nebo situace, kdy uživatelé musí využívat konkrétní službu a mají jen omezenou možnost přejít ke konkurenci.

Akt o digitálních trzích vychází z horizontálního nařízení o vztazích mezi platformami a podniky, ze zjištění střediska pro sledování ekonomiky internetových platforem a ze značných zkušeností Komise s prosazováním práva hospodářské soutěže v oblasti on-line trhů. Stanoví zejména harmonizovaná pravidla, která vymezují a zakazují nekalé postupy „strážců“, a zavádí donucovací mechanismus založený na šetřeních trhu. Tentýž mechanismus zajistí, aby povinnosti stanovené v nařízení byly průběžně aktualizovány vzhledem k neustále se vyvíjející digitální realitě.

Akt o digitálních trzích konkrétně:

 • bude použitelný pouze na hlavní poskytovatele stěžejních služeb platforem, kteří jsou nejnáchylnější k tomu, aby používali nekalé praktiky, jako jsou vyhledávače, sociální sítě nebo on-line zprostředkovatelské služby splňující objektivní legislativní kritéria, podle kterých se určuje status „strážce“,
 • definuje kvantitativní prahové hodnoty pro identifikaci domnělých „strážců“. Komise bude mít rovněž pravomoc určit, že daná společnost má status „strážce“, na základě šetření trhu,
 • zakazuje řadu zjevně nekalých praktik, jako je bránění uživatelům v odinstalování jakéhokoli předinstalovaného softwaru nebo aplikací,
 • vyžaduje, aby „strážci“ proaktivně zaváděli určitá opatření, například cílená opatření umožňující řádné fungování softwaru třetích stran a interoperabilitu s jejich vlastními službami,
 • ukládá sankce za nedodržování předpisů, které mohou zahrnovat pokuty až do výše 10 % celosvětového obratu daného „strážce“, aby byla zajištěna účinnost nových pravidel. V případě opakovaných porušení mohou sankce zahrnovat také povinnost přijmout strukturální opatření, a to i případné odprodání určitých částí podniku, pokud nelze dodržování pravidel zajistit jiným, rovnocenně účinným opatřením,
 • umožní Komisi provádět cílená šetření trhů s cílem posoudit, zda je třeba k těmto pravidlům přidat nové postupy a služby „strážců“, aby se zajistilo, že nová pravidla pro „strážce“ budou držet krok s rychlým tempem digitálních trhů.

Další kroky

Evropský parlament a členské státy budou návrhy Komise projednávat řádným legislativním postupem. Pokud je přijmou, bude konečné znění přímo použitelné v celé Evropské unii.

Souvislosti

Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích jsou evropskou odpovědí na hloubkovou reflexi, kterou v předchozích letech Komise, členské státy EU a mnohé další jurisdikce prováděly, aby pochopily dopady digitalizace – a zejména on-line platforem – na základní práva, hospodářskou soutěž a obecněji na naše společnosti a ekonomiky.

Komise při přípravě tohoto legislativního balíčku vedla konzultace se širokou škálou zúčastněných stran. V létě 2020 Komise v souvislosti s aktem o digitálních službách a novým nástrojem pro hospodářskou soutěž, který sloužil jako základ pro návrh aktu o digitálních trzích, konzultovala se zúčastněnými stranami, aby dále podpořila práci na analýze a shromažďování důkazů pro vymezení konkrétních otázek, které mohou vyžadovat zásah na úrovni EU. V otevřených veřejných konzultacích v rámci přípravy dnešního balíčku, které probíhaly od června do září 2020, Komise obdržela přes 3 000 odpovědí z celého spektra digitální ekonomiky a z celého světa. 

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se aktu o digitálních službách

Otázky a odpovědi týkající se aktu o digitálních trzích

Faktografický přehled: Akt o digitálních službách

Faktografický přehled: Akt o digitálních trzích

Výsledky veřejné konzultace o aktu o digitálních službách

Výsledky veřejné konzultace o aktu o digitálních trzích

Internetové stránky o antimonopolních postupech

Evropský akční plán pro demokracii

Politické směry předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové

Brožura – Jak on-line platformy ovlivňují naše životy a podnikání?

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. prosince 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku