Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva25. listopadu 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Evropská demokracie: Komise stanoví nové předpisy pro politickou reklamu, volební práva a financování politických stran

P049016-686331.jpg
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes předložila návrh týkající se transparentnosti a cílení politické reklamy jako součást opatření zaměřených na ochranu integrity voleb a otevřenou, demokratickou debatu.

Stručné shrnutí:

• Komise navrhla nová pravidla pro politickou reklamu

• Musí být jasné, kdo placený obsah sponzoroval a proč

• Mají platit přísné podmínky pro cílení a zesilování reklamy

• Budou zakázané techniky cílení využívající citlivé osobní údaje jako např. vyznání, etnický původ a sexuální orientaci

• Zároveň se mají aktualizovat pravidla pro účast v obecních a evropských volbách

• Více než 13 milionů občanů EU žije v jiné zemi EU

• Komise mj. navrhuje, aby je místní úřady proaktivně informovaly o jejich právech volit v obecních a evropských volbách

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes předložila návrh týkající se transparentnosti a cílení politické reklamy jako součást opatření zaměřených na ochranu integrity voleb a otevřenou, demokratickou debatu. Podle navrhovaných pravidel by jakákoli politická reklama byla jako taková jasně označena a obsahovala by informace např. o tom, kdo za ni zaplatil a kolik. Techniky politického cílení a zesilování by musely být veřejně vysvětleny v bezprecedentních podrobnostech a při použití citlivých osobních údajů bez výslovného souhlasu dotčené osoby by byly zakázány. Komise rovněž navrhuje aktualizovat stávající pravidla EU týkající se „mobilních občanů“ EU a jejich práva volit v evropských a obecních volbách a pravidla pro evropské politické strany a nadace.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Ve volbách se nesmí soutěžit v neprůhledných a netransparentních metodách. Lidé musí vědět, proč vidí danou reklamu, kdo za ni zaplatil, kolik a jaká kritéria takzvaného mikrocílení byla použita. Nové technologie by měly být nástrojem emancipace, nikoli manipulace. Tento ambiciózní návrh přinese do politických kampaní bezprecedentní transparentnost a omezí neprůhledné metody cílení.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders dodal: „Spravedlivé a transparentní volby jsou nedílnou součástí dynamické a fungující společnosti. Proto musíme podporovat inkluzivní a rovnoprávnou účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 a v obecních volbách po celé EU. Díky navrhované úpravě politické reklamy chceme zajistit bezpečné používání osobních údajů v souvislosti s politickým cílením a chránit demokratický proces. Společně dosahujeme pokroku vynaložením společného úsilí o demokracii.“

Jasná pravidla pro zajištění transparentnosti a cílení politické reklamy

S probíhající digitální transformací musí být lidé schopni snadno rozpoznat, zda sledují placený politický obsah, ať již na internetu nebo mimo něj, a účastnit se otevřených diskusí, bez dezinformací, vměšování a manipulace. Lidé by měli být schopni jasně vidět, kdo politickou reklamu sponzoroval a proč. Hlavní opatření stanovená v navrhovaném nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy zahrnují:

  • Oblast působnosti: Politická reklama bude zahrnovat reklamu zadanou politickým subjektem, pro něj nebo jeho jménem, jakož i takzvanou tematickou reklamu, jež by mohla ovlivnit výsledek voleb nebo referenda, legislativní nebo regulační proces či chování.
  • Označení transparentnosti: Placená politická reklama musí být jasně označena a musí poskytovat soubor klíčových informací. Mezi ně patří jméno sponzora na viditelném místě a snadno dohledatelné oznámení o transparentnosti s 1) částkou vynaloženou na politickou reklamu, 2) zdroji použitých finančních prostředků a 3) souvislostí mezi reklamou a příslušnými volbami nebo referendy.
  • Přísné podmínky pro cílení a zesilování: Techniky politického cílení a zesilování, jež používají nebo odvozují citlivé osobní údaje jako etnický původ, náboženské vyznání nebo sexuální orientace, budou zakázány. Tyto techniky budou povoleny pouze po výslovném souhlasu dotčené osoby. Cílení by mohlo být rovněž povoleno v souvislosti s legitimní činností nadací, sdružení nebo neziskových subjektů s politickým, filozofickým, náboženským nebo odborovým cílem, je-li zaměřeno na vlastní členy. Poprvé bude povinné zahrnout do reklamy jasné informace mimo jiné o tom, na jakém základě je daná osoba předmětem cílení, a zveřejnit, jaké skupiny jednotlivců byly zacíleny, na základě jakých kritérií a jakými nástroji nebo metodami zesilování. Organizace využívající politické cílení a zesilování budou muset přijmout, uplatňovat a zveřejnit interní pravidla pro používání těchto technik. Nelze-li splnit všechny požadavky na transparentnost, nemůže být politická reklama zveřejněna.
  • Pokuty za porušení pravidel: Členské státy budou muset zavést účinné, přiměřené a odrazující pokuty v případě porušení pravidel týkajících se transparentnosti politické reklamy. Podle navrhovaného nařízení budou vnitrostátní orgány pro ochranu údajů sledovat zvláště využívání osobních údajů při politickém cílení a budou mít pravomoc ukládat pokuty v souladu s pravidly EU pro ochranu údajů.

Aktualizace pravidel EU týkajících se politických stran, nadací EU a volebních práv

Komise též navrhla revizi pravidel EU pro financování evropských politických stran a nadací. Současný rámec měl řadu mezer, což stranám a nadacím bránilo v provozu a plnění jejich poslání zastupovat hlasy občanů EU. Cílem aktualizací příslušného nařízení je usnadnění interakcí evropských politických stran s jejich vnitrostátními členskými stranami i přeshraničně, zvýšení transparentnosti, zejména pokud jde o politickou reklamu a dary, snížení nadměrné administrativní zátěže a zvýšení finanční životaschopnosti evropských politických stran a nadací.

Komise rovněž navrhla aktualizovat stávající pravidla pro účast v evropských a obecních volbách platná pro občany EU, kteří pobývají v jiném členském státě, než je stát jejich státní příslušnosti („mobilní občané EU“). Ačkoli takových občanů existuje přibližně 13,5 milionu, svého práva volit v evropských a obecních volbách využívá pouze malý počet. Aby bylo možné zajistit inkluzivní účast před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024, navrhuje Komise cílené změny stávajících směrnic o volebních právech, mimo jiné včetně povinnosti tyto občany proaktivně informovat o jejich volebních právech, standardizovaných vzorů pro registraci voličů nebo kandidátů a používání jazyka, kterým běžně hovoří mobilní občané EU pobývající na daném území. Návrh rovněž obsahuje záruky, aby mobilní občané EU nebyli vyřazeni ze seznamu voličů v zemi svého původu.

Další kroky

Návrhy bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada. Aby se zajistilo, že volby do Evropského parlamentu v roce 2024 proběhnou za nejvyšších demokratických standardů, měla by nová pravidla vstoupit v platnost a být členskými státy plně provedena do jara 2023, tj. jeden rok před volbami.

Souvislosti

Legislativní návrhy k zajištění větší transparentnosti placené politické reklamy a jasnějších pravidel financování evropských politických stran oznámila předsedkyně Ursula von der Leyenová v rámci priority „Nový impuls pro evropskou demokracii“ ve svých politických směrech.

Evropském akčním plánu pro demokracii, jenž byl přijat v prosinci 2020, předložila Komise své první posouzení výzev v souvislosti s politickou reklamou a problémů spojených s novými technikami používanými k zacílení reklamy na základě osobních údajů uživatelů. Bez ohledu na to, zda byly údaje získány řádně či nikoli, mohou být tyto techniky zneužity k využití zranitelnosti občanů. Občané EU mají právo na objektivní, otevřené a pluralitní informace. To je obzvláště důležité, neboť nedávný průzkum Eurobarometr ukazuje, že téměř čtyři z deseti Evropanů jsou vystaveni obsahu, u nějž nemohli snadno určit, zda se jedná o politickou reklamu.

Navrhované nařízení vychází z příslušných právních předpisů EU a tyto předpisy doplňuje, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a navrhovaného aktu o digitálních službách (DSA), který po svém přijetí stanoví komplexní pravidla pro transparentnost, odpovědnost a návrh systémů v oblasti reklamy na online platformách, a to rovněž s ohledem na politickou reklamu. Navrhované nařízení bude též doplněno aktualizací samoregulačního kodexu zásad boje proti dezinformacím na základě nedávno zveřejněných pokynů Komise.

Nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací je nedávným právním předpisem, který se uplatnil teprve ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. V současném regulačním rámci však byla zjištěna řada mezer, jež evropským politickým stranám a nadacím brání v plnění jejich poslání pomoci vytvořit evropský politický prostor. Komise proto dnes předkládá návrh na přepracování uvedeného nařízení.

Občané EU, kteří pobývají v jiném členském státě, než je stát jejich původu – mobilní občané EU – mají právo volit a být volen volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě bydliště. Jejich volební účast je však často nižší než volební účast občanů, kteří jsou státními příslušníky hostitelského členského státu. Částečně je to způsobeno složitými postupy registrace v členském státě bydliště nebo nedostatkem jasných informací o jejich právech. To mobilním občanům EU ztěžuje výkon jejich volebních práv, a tudíž oslabuje jejich demokratická práva. K řešení této situace se navrhuje aktualizovat příslušný právní rámec, konkrétně směrnici o právu volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a směrnici o výkonu práva volit a práva být volen v obecních volbách.

Další informace

Otázky a odpovědi: balíček „Podpora demokracie a integrity voleb“

Informativní přehled Evropská demokracie: nová pravidla transparentnosti pro politickou reklamu a cílení

Internetové stránky o volebních právech – všechny právní spisy a přílohy

Evropský akční plán pro demokracii

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. listopadu 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku