Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva30. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Evropská občanská iniciativa: Komise navrhne, aby se postupně ukončilo používání klecí pro chov hospodářských zvířat

krava.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise se dnes rozhodla kladně reagovat na evropskou občanskou iniciativu „Konec doby klecové“. Jedná se již o šestou úspěšnou iniciativu, kterou podpořil více než 1 milion občanů v celé EU.

Ve své odpovědi Komise uvádí, že do roku 2023 hodlá předložit legislativní návrh na zákaz klecí pro chov řady hospodářských zvířat. Návrh bude součástí probíhající revize právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

Dotyčná občanská iniciativa odráží požadavek na přechod k etičtějším a udržitelnějším zemědělským systémům, včetně revize stávajících pravidel EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Reakce na tuto společenskou poptávku je pro Komisi vysokou prioritou v souladu s jejími závazky v rámci strategie„Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Zelené dohody pro Evropu.

Odpověď Komise na evropskou občanskou iniciativu

Zatímco stávající právní předpisy o ochraně zvířat se vztahují na všechna hospodářská zvířata, pravidla pro umísťování do klecí se vztahují pouze na nosnice, brojlery, prasnice a telata. Komise se ve své reakci na evropskou občanskou iniciativu zavazuje, že do konce roku 2023 předloží legislativní návrh na postupné ukončení a konečný zákaz používání klecových systémů pro všechna zvířata uvedená v této iniciativě.

Návrh Komise se bude týkat zejména:

  • zvířat, na něž se již vztahují právní předpisy: nosnic, prasnic a telat;
  • dalších zvířat uvedených v evropské občanské iniciativě: králíků, kuřic, plemenné drůbeže, brojlerů, , křepelek, kachen a hus. U těchto zvířat již Komise požádala úřad EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), aby doplnil stávající vědecké důkazy, aby mohly být stanoveny podmínky potřebné pro zákaz klecí.

Komise se již v rámci své strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ zavázala, že navrhne revizi právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně právních předpisů týkajících se dopravy a chovu, které v současné době procházejí kontrolou účelnosti. Tato kontrola má být dokončena do léta 2022.

Souběžně s právními předpisy a s cílem usnadnit vyvážený a hospodářsky životaschopný přechod na chov bez klecí bude Komise usilovat o konkrétní podpůrná opatření v klíčových souvisejících oblastech politiky, jako jsou obchod a výzkum a inovace. Nová společná zemědělská politika zejména poskytne finanční podporu a pobídky, jako je nový nástroj ekorežimů, s cílem pomoci zemědělcům modernizovat jejich zařízení v zájmu šetrnějšího zacházení se zvířaty v souladu s novými normami. Kromě toho mohou členské státy využít Fond pro spravedlivou transformaci a Nástroj pro oživení a odolnost k podpoře zemědělců při adaptaci na systémy bezklecového chovu.

Další kroky

Vzhledem k tomu, že ukončení používání klecí bude vyžadovat změny stávajících zemědělských systémů, Komise v posouzení dopadů, které má být dokončeno do konce roku 2022, zváží socioekonomické a environmentální dopady opatření, která mají být přijata, a jejich přínosy pro dobré životní podmínky zvířat. V této souvislosti bude nejpozději začátkem roku 2022 provedena veřejná konzultace. Komise posoudí, zda je realistické usilovat o to, aby navrhovaný právní předpis platil od roku 2027.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Jak ukazuje úspěšný výsledek této iniciativy, příspěvky občanů mohou mít skutečný vliv a vést ke konkrétním legislativním návrhům Komise. Miliony občanů vyjádřilo znepokojení ohledně životních podmínek hospodářských zvířat a my na to budeme reagovat. Můj vzkaz občanům EU je prostý: evropská občanská iniciativa je tu pro vás, neváhejte ji využít!“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová dodala: „Zvířata jsou vnímající bytosti a naší morální a společenskou povinností je dohlédnout na to, aby podmínky hospodářského chovu zvířat tuto skutečnost odrážely. Dnešní reakce je zásadním krokem k ambiciózní revizi právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat v roce 2023, kterou považuji od začátku svého mandátu za prioritu. Náš závazek je jednoznačný: postupné ukončení klecového chovu pro hospodářská zvířata bude součástí našich opatření v rámci strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a povede k udržitelnějšímu zemědělství a udržitelnějším potravinovým systémům. Leží mi na srdci, aby EU zůstala na prvním místě v prosazování dobrých životních podmínek zvířat a abychom splnili očekávání našich občanů.“

Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství, uvedl: „Žádný udržitelný potravinový systém nemůže existovat bez vysokých standardů dobrých životních podmínek zvířat. Díky našim občanům bude Komise v tomto ohledu ještě ambicióznější a postupně přestane používat klecové systémy pro chov zvířat. Zelená dohoda a její strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, podporovaná novou společnou zemědělskou politikou, budou mít zásadní význam pro přechod k udržitelným potravinovým systémům. Tato občanská iniciativa pouze potvrzuje, že zmíněný přechod také reaguje na společenskou poptávku po etičtějším a udržitelnějším zemědělství.“

Souvislosti

Evropská občanská iniciativa je od svého zavedení v dubnu 2012 prostředkem, který občanům umožňuje určovat agendu v celé řadě politických oblastí. Evropská občanská iniciativa umožňuje alespoň 1 milionu osob z nejméně sedmi členských států EU vyzvat Evropskou komisi, aby přijala opatření v oblastech spadajících do její pravomoci.

Evropská občanská iniciativa je jedním z klíčových inovativních nástrojů na podporu participativní demokracie na úrovni EU.

Komise dosud obdržela 104 žádostí o zahájení evropské občanské iniciativy, včetně dvou evropských občanských iniciativ, které byly zaregistrovány dnes. Celkem 81 z těchto žádostí se týkalo oblastí spadajících do pravomoci EU a bylo zaregistrováno. Šest z nich dosud dosáhlo prahové hodnoty jednoho milionu podpisů a bylo předloženo Komisi, přičemž poslední z nich je iniciativa „Konec klecového věku“.

První právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat byly přijaty v roce 1974. Od té doby prošly vývojem a rozšířily se. Stávající právní rámec pro chov hospodářských zvířat tvoří obecná směrnice o ochraně zvířat chovaných a držených pro hospodářské účely a čtyři zvláštní směrnice. Obecná směrnice stanoví obecné zásady a ponechává členským státům prostor k přijetí přísnějších ustanovení za předpokladu, že budou slučitelná s pravidly EU. Uvedené čtyři zvláštní směrnice upravují dobré životní podmínky nosnic, brojlerů, telat a prasat. Pro ostatní zvířata uvedená v evropské občanské iniciativě neexistují žádné zvláštní právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat.

Další informace

Otázky a odpovědi

Komunikace

Evropská občanská iniciativa

Dobré životní podmínky zvířat

Zelená dohoda pro Evropu

Od zemědělce ke spotřebiteli  

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku