Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva7. září 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 11 min

Evropská strategie v oblasti péče pro poskytovatele a příjemce péče

Demography - Children with their grandparents

Stručné shrnutí:

Strategie se týká dlouhodobé péče a předškolního vzdělávání

 • Dlouhodobá péče:

  • Cílem je zajistit cenově dostupné a kvalitní služby
  • Komise doporučuje mj. podporu neformálních pečovatelů (odborná příprava, poradenství, finanční podpora)
  • Státy EU mají vypracovat národní akční plán
 • Předškolní vzdělávání:

  • Komise doporučuje zavést na něj právní nárok
  • Součástí je revize tzv. „barcelonských kritérií“
  • Do předškolního vzdělávání má být zapojeno 96 % dětí od 3 let věku (místo 90 %) a 50 % dětí mladších tří let (místo 33 %)
 • Komise bude mj. financovat výzkum zaměřený na ekonomickou hodnotu odvětví péče

Celé znění tiskové zprávy:

Evropská komise dnes představuje Evropskou strategii v oblasti péče s cílem zajistit v celé Evropské unii kvalitní, cenově dostupné a přístupné pečovatelské služby a zlepšit situaci jak pro příjemce péče, tak pro osoby, které o ně profesionálně či neformálně pečují. Jsou k ní připojena dvě doporučení určená členským státům. Jedno se týká revize barcelonských cílů v oblasti předškolního vzdělávání a péče a druhé přístupu k cenově dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé péči

Vysoce kvalitní, cenově dostupné a přístupné pečovatelské služby a pro pečovatele lepší pracovní podmínky a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Cenově dostupné a přístupné pečovatelské služby vysoké kvality nabízejí jasné výhody pro všechny věkové skupiny. Účast na předškolním vzdělávání má pozitivní dopad na rozvoj dítěte a pomáhá snižovat riziko sociálního vyloučení a chudoby, a to i později během života. Díky dlouhodobé péči si staří, nemocní a/nebo zdravotně postižení lidé, kteří při každodenních činnostech potřebují pomoc druhých, mohou v životě zachovat samostatnost a důstojnost. Pro mnoho lidí však tyto služby stále nejsou cenově dostupné, dosažitelné nebo přístupné.

Investovat do péče je důležité, aby toto odvětví, nezřídka charakterizované obtížnými pracovními podmínkami a nízkými mzdami, mohlo přilákat a udržet talenty, vypořádat se s nedostatkem pracovních sil a naplnit hospodářský potenciál a potenciál v oblasti tvorby pracovních míst.

Investice do vysoce kvalitní péče rovněž znamenají vyšší účast žen na trhu práce a lepší genderovou rovnost, zejména pokud jde o rozdíly v odměňování a nerovnost mezi důchody žen a mužů. Největší díl pečovatelských povinností stále spočívá na ženách, a to i v oblasti formální péče, kde ženy představují 90 % všech pracovníků. Kvůli pečovatelským povinnostem nemá 7,7 milionu žen placené zaměstnání.  

Tyto otázky hodlá Komise řešit prostřednictvím konkrétních opatření, jimiž podpoří členské státy, aby zlepšily přístup k vysoce kvalitním a cenově dostupným pečovatelským službám a také pracovní podmínky pečovatelů a rovnováhu mezi jejich pracovním a soukromým životem.

Předškolní vzdělávání a péče

Komise navrhuje, aby členské státy v zájmu posílení účasti žen na trhu práce zrevidovaly cíle z roku 2002 v oblasti předškolního vzdělávání a péče, rovněž označované jako „barcelonské cíle“. Podle stávajících cílů mají členské státy zapojit do předškolního vzdělávání a péče 33 % dětí mladších tří let a 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky. Komise navrhuje stanovit nové ambiciózní, avšak realistické cíle, aby se do roku 2030 účastnilo předškolního vzdělávání a péče:

 • alespoň 50 % dětí mladších tří let a
 • alespoň 96 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky, jak již bylo dohodnuto v rámci Evropského prostoru vzdělávání.

Komise rovněž doporučuje, aby členské státy mimo jiné:

 • zajistily, aby služby péče o děti byly cenově dostupné, přístupné a vysoce kvalitní a dosažitelné v městských, venkovských nebo znevýhodněných oblastech,
 • zavedly právní nárok na předškolní vzdělávání a péči, v ideálním případě bez časové proluky mezi ukončením placeného pracovního volna z rodinných důvodů a dotčeným právním nárokem, jakož i cílená opatření, která umožní a zvýší účast dětí ze znevýhodněného prostředí, se zdravotním postižením nebo se zvláštními potřebami v systémech vzdělávání a péče, aby byly eliminovány rozdíly mezi těmito a ostatními dětmi,
 • přepočítaly, kolik hodin děti tráví v zařízeních péče o děti („časová intenzita“), a zajistily, aby péče o děti byla k dispozici po takovou dobu, která rodičům umožní smysluplné zapojení do placené práce, a
 • povzbuzovaly rovné sdílení péče o děti mezi rodiči prostřednictvím boje proti genderovým stereotypům a podporovaly takové uspořádání pracovní doby, které by bylo vstřícné k rodině.

Dlouhodobá péče

Komise členským státům doporučuje vypracovat národní akční plány pro dostupnější, přístupnější a kvalitnější péči v EU pro všechny. Těchto cílů mohou dosáhnout například tak, že:

 • zajistí včasné poskytování komplexní a cenově dostupné dlouhodobé péče, která lidem s potřebami dlouhodobé péče umožní důstojnou životní úroveň,
 • zvýší nabídku a kombinace profesionálních služeb dlouhodobé péče (domácí péče, komunitní péče a rezidenční péče), odstraní územní rozdíly v přístupu k dlouhodobé péči, zavedou přístupná digitální řešení při poskytování pečovatelských služeb a zajistí, aby služby a zařízení dlouhodobé péče byly přístupné pro osoby se zdravotním postižením,
 • stanoví pro poskytovatele dlouhodobé péče kritéria a normy zajišťující vysokou kvalitu,
 • podpoří neformální pečovatele – často ženy a příbuzné příjemců péče – a poskytnou jim odbornou přípravu, poradenství a psychologickou a finanční podporu a
 • zmobilizují přiměřené a udržitelné finanční prostředky na dlouhodobou péči a využijí také fondy EU.

Spravedlivé pracovní podmínky a odborná příprava pro pečovatele

Pro zlepšení pracovních podmínek v odvětví péče a zvýšení počtu pracovníků, zejména mužů, se členským státům doporučuje, aby:

 • podpořily kolektivní vyjednávání a sociální dialog s cílem zlepšit mzdy a pracovní podmínky,
 • zajistily nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • navrhly další vzdělávání a odbornou přípravu pečovatelů,
 • bojovaly proti genderovým stereotypům souvisejícím s péčí a zahájily komunikační kampaně,
 • ratifikovaly a provedly Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti.

Komise ze své strany:

 • prozkoumá možnosti vytvoření nového odvětvového sociálního dialogu pro sociální služby na úrovni EU,
 • podpoří vytvoření partnerství pro dovednosti v rámci Paktu pro dovednosti v odvětví dlouhodobé péče,
 • bude financovat projekty a výzkum zaměřené na posouzení sociální a ekonomické hodnoty práce a pracovních podmínek v odvětví péče,
 • přezkoumá uplatňování norem EU upravujících pracovní podmínky,
 • zmapuje současné podmínky přijímání pracovníků dlouhodobé péče ze zemí mimo EU a jejich práva a prozkoumá proveditelnost rozvoje programů na úrovni EU pro přilákání pečovatelů a
 • zvýší příležitosti, které mají pracovníci v oblasti předškolního vzdělávání a péče v rámci programů Erasmus+.

Vyjádření členů Komise:

Místopředsedkyně pro demokracii a demografii Dubravka Šuicová uvedla: „Demografická změna znamená, že Evropané žijí déle, ale také to, že budou více potřebovat přístupnou, cenově dostupnou a kvalitní dlouhodobou péči. Na opačném konci životního cyklu zase musí rodiče, aby mohli chodit do práce, zajistit pro své děti odpovídající péči, jež bude rozvíjet jejich kognitivní, jazykové a fyzické dovednosti a schopnosti. Pečovatelé hrají v naší společnosti zásadní roli, avšak jejich práce není často plně doceněna. Evropská strategie v oblasti péče, kterou dnes předkládáme, stanoví, jak tyto výzvy účinně a účelně řešit. Je načase postarat se o to, jak o nás bude postaráno.“  

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit zdůraznil zaměření strategie: „Středobodem této strategie je péče o člověka. EU uznává hodnotu pečovatelské práce, která se musí odrážet v lepších pracovních podmínkách a mzdách. Lidem, kteří potřebují dlouhodobou péči, musí být zaručen přístup k cenově dostupným a kvalitním službám, aby mohli žít důstojný život. Věřím, že tato strategie zajistí profesionální i neformální péči respekt a investice, které si zaslouží.

Komisařka pro rovnost Helena Dalliová uvedla: „Investice do péče jsou investicí do rovnosti žen a mužů a do sociální spravedlnosti. Naše iniciativa se má postarat o to, aby všichni, kdo mají pečovatelské povinnosti, zejména ženy, měli skutečnou možnost sami se rozhodnout o rozložení svého soukromého a pracovního života. Cenově dostupná a přístupná kvalitní péče posiluje postavení příjemců péče, včetně dětí, seniorů a osob se zdravotním postižením, a umožňuje jim plně požívat svých práv. Investovat do péče znamená zajistit spravedlivý výběr, důstojnost a sebeurčení.“

Další kroky

Návrhy na doporučení Rady předložené Komisí budou projednány členskými státy za účelem jejich přijetí Radou. Podle návrhů Komise by členské státy měly Komisi informovat o opatřeních, jimiž doporučení provedou, rok po přijetí doporučení. Ke každému doporučení zveřejní Komise do pěti let podrobnou zprávu, která poskytne přehled o aktuálním stavu provádění. Komise bude také nadále sledovat vývoj politik během evropského semestru a podporovat reformy a investice prostřednictvím finančních prostředků EU.

Souvislosti

Evropská strategie v oblasti péče podpoří provádění zásad zakotvených v evropském pilíři sociálních práv, zejména zásad genderové rovnosti, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, péče o děti a podpory dětí a dlouhodobé péče. V březnu 2021 byla v rámci Akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv oznámena iniciativa týkající se dlouhodobé péče a revize barcelonských cílů v oblasti předškolního vzdělávání a péče. Předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021 oznámila Evropskou strategii v oblasti péče, aby se každému muži a každé ženě dostalo co nejlepší péče a aby každý, kdo o někoho pečuje, nalezl správnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Tento plán byl později potvrzen v pracovním programu Komise na rok 2022.

Evropská strategie v oblasti péče rovněž přispěje k dosažení tří hlavních sociálních cílů EU v oblasti zaměstnanosti, dovedností a snižování chudoby do roku 2030, které uvítali vedoucí představitelé EU na summitu v Portu v květnu 2021 i Evropská rada. Doporučení týkající se barcelonských cílů, které je součástí strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025, vychází z dalších iniciativ EU, jako je doporučení o předškolním vzdělávání a péčiStrategie EU pro práva dítěte a doporučení týkající se evropské záruky pro děti

Další informace

Otázky a odpovědi – Evropská strategie v oblasti péče

Informativní přehled – Evropská strategie v oblasti péče pro pečovatele a příjemce péče

Sdělení o Evropské strategii v oblasti péče

Návrh doporučení Rady o revizi barcelonských cílů v oblasti předškolního vzdělávání a péče

Návrh doporučení Rady o přístupu k cenově dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé péči

Zpráva o dlouhodobé péči 2021

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. září 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku