Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva2. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Jarní balíček evropského semestru: Připravit půdu pro silné a udržitelné oživení

european_semester_2021_spring.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes představila jarní balíček evropského semestru, který se zaměřuje na poskytování fiskálních pokynů členským státům, které pokračují v procesu postupného znovuotevření svých ekonomik. 

Stručné shrnutí

• Letošní balíček vzhledem k probíhajícímu hodnocení plánů obnovy neobsahuje specifická doporučení pro jednotlivé země

• Nespouští řízení v oblasti fiskálních pravidel v rámci Paktu stability a růstu, protože do roku 2023 zatím platí tzv. „úniková doložka”

• Dává členským zemím návod, jak mají v příštích letech nastavit fiskální politiku, aby podpořily hospodářské oživení

• Česku Komise doporučuje v roce 2022 pokračovat v rozpočtové politice podporující růst a investice. Jakmile to ekonomická situace dovolí, Česko by se mělo vrátit k opatrné fiskální politice zajišťující udržitelnost ve střednědobém horizontu

• Komise posiluje dohled nad Řeckem

• Ukončila program dohledu nad Irskem, Kyprem, Portugalskem a Španělskem

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes představila jarní balíček evropského semestru, který se zaměřuje na poskytování fiskálních pokynů členským státům, které pokračují v procesu postupného znovuotevření svých ekonomik. Cílem těchto pokynů je pomoci členským státům posílit jejich hospodářské oživení a zároveň co nejlépe využít Nástroje pro oživení a odolnost (RRF), což je klíčový a ústřední nástroj iniciativy NextGenerationEU. Evropský semestr byl letos upraven v souvislosti s plány členských států na podporu oživení a odolnosti, které stanoví investice a reformy, které bude RRF financovat.

Pokyny v oblasti fiskální politiky a pokračující uplatňování obecné únikové doložky

Aktivace obecné únikové doložky Paktu o stabilitě a růstu v březnu 2020 umožnila členským státům rychle reagovat a přijmout mimořádná opatření s cílem minimalizovat hospodářský a sociální dopad pandemie.

Dne 3. března 2021 Komise ve svém sdělení o fiskální politice objasnila, že rozhodnutí o deaktivaci obecné únikové doložky by mělo být přijato na základě celkového posouzení stavu hospodářství na základě kvantitativních kritérií, přičemž hlavním kvantitativním kritériem by měla být úroveň hospodářské činnosti v EU ve srovnání s úrovní před krizí. Na základě Jarní hospodářské prognózy Komise 2021 bude obecná úniková doložka platit i v roce 2022 a očekává se, že bude deaktivována od roku 2023.

Fiskální politika musí zůstat podpůrná i v letech 2021 a 2022. Členské státy by se měly vyhnout předčasnému rušení podpory a měly by plně využívat financování z RRF. Investice a reformy v rámci RRF podpoří hospodářské oživení, zvýší potenciální růst a zaměstnanost, sníží nerovnováhu a zlepší veřejné finance. V roce 2022 by se vnitrostátní fiskální politiky měly stále více diferencovat a všechny členské státy by měly investovat na podporu oživení. Jakmile to podmínky dovolí, měly by členské státy uplatňovat politiky k zajištění fiskální udržitelnosti ve střednědobém horizontu.

Zpráva podle čl. 126 odst. 3 Smlouvy o dodržování kritérií schodku a dluhu

Komise pro všechny členské státy EU přijala zprávy podle čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování EU (SFEU) s výjimkou Rumunska, na které se již vztahuje nápravná složka Paktu o stabilitě a růstu. Účelem této zprávy je přezkoumat, zda členské státy dodržují kritéria schodku a dluhu stanovená ve Smlouvě. Z analýzy vyplývá, že kritérium schodku plní Bulharsko, Dánsko a Švédsko a všechny ostatní členské státy je nesplňují. Kritérium dluhu nesplňuje 13 členských států (Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko a Finsko).

Komise se domnívá, že by se v této fázi nemělo přijímat rozhodnutí o tom, zda by se na členské státy měl vztahovat postup při nadměrném schodku. V případě Rumunska Komise doporučuje aktualizovat jeho postup fiskální korekce s cílem napravit nadměrný schodek v roce 2024.

Řešení makroekonomické nerovnováhy

Komise identifikovala makroekonomickou zranitelnost související s nerovnováhou a nadměrnou nerovnováhou u dvanácti členských států vybraných pro hloubkové přezkumy ve zprávě mechanismu varování 2021. Tři členské státy se i nadále potýkají s nadměrnou nerovnováhou (Kypr, Řecko a Itálie) a devět dalších se potýká s nerovnováhou (Chorvatsko, Francie, Německo, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko).

Očekává se, že provádění reforem a investic v rámci RRF pomůže vypořádat se s problémy zjištěnými v předchozích semestrálních cyklech a bude hrát důležitou úlohu při řešení stávajících makroekonomických nerovnováh.

Zpráva o posíleném dohledu a zprávy o dohledu po ukončení programu

Komise přijala desátou zprávu o posíleném dohledu nad Řeckem. Tato zpráva dochází k závěru, že navzdory nepříznivým okolnostem způsobeným pandemií COVID-19 přijalo Řecko nezbytná opatření k splnění svých specifických závazků.

Komise rovněž přijala zprávy o dohledu nad IrskemŠpanělskemKyprem a Portugalskem po ukončení programu. Ze zpráv vyplývá, že schopnost jednotlivých dotčených členských států splácet je i nadále dobrá.

Hlavní směry politik zaměstnanosti

Hlavní směry politik zaměstnanosti stanoví společné priority vnitrostátních politik zaměstnanosti, které by měly přispět k jejich větší inkluzivnosti a spravedlivosti. Pokyny přijaté v říjnu 2020 byly aktualizovány tak, aby zahrnovaly environmentální udržitelnost a digitální rozměr, odrážely sdělení o silnější sociální Evropě pro spravedlivou transformaci a začlenily cíle udržitelného rozvoje OSN. Týkaly se rovněž důsledků krize COVID-19 a poskytly konkrétní rady zaměřené na zmírnění dopadu krize na zaměstnanost a sociální oblast.

Jelikož jsou stávající hlavní směry politik zaměstnanosti stále relevantní, navrhuje Komise přenést je do roku 2021, přičemž zdůrazňuje úlohu nových hlavních cílů EU stanovených akčním plánem pro evropský pilíř sociálních práv a politických pokynů vyplývajících ze sociálního summitu v Portu.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis prohlásil: „Představujeme toto „zvláštní vydání“ jarního balíčku v stěžejním okamžiku, kdy naše hospodářské oživení už je na dohled, ale cesta, která nás čeká, je stále plná neznámých. Budeme proto i nadále využívat všechny nástroje k tomu, abychom našim ekonomikám vrátili tempo. V roce 2022 prodlužujeme obecnou únikovou doložku se záměrem ji v roce 2023 deaktivovat. Vybízíme členské státy, aby v tomto i příštím roce pokračovaly v podpůrné fiskální politice, zachovaly veřejné investice a co nejlépe využily finanční prostředky z nástroje pro oživení a odolnost na podporu růstu. Řádná skladba výdajů – zaměřená na investice, přičemž ostatní výdaje zůstanou pod kontrolou – usnadní návrat k obezřetnějším pozicím ve střednědobém horizontu, což bude obzvláště důležité pro země s vysokým zadlužením.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit prohlásil: „Na sociálním summitu v Portu jsme definovali sociální agendu Evropy pro příští desetiletí v souladu s akčním plánem pro evropský pilíř sociálních práv. Dnes navržené hlavní směry politik zaměstnanosti stanoví společné priority pro členské státy a zaměřují se na vytváření kvalitních pracovních míst, modernizaci a inkluzivnost trhů práce, vzdělávání a odbornou přípravu i odpovídající sociální ochranu a systémy zdravotní péče. Převedení zásad pilíře do praxe prostřednictvím evropského semestru přispěje k odolnému, inkluzivnímu a udržitelnému oživení Evropy.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni uvedl: „Neutěšenou zimu střídá slibné jaro pro evropské hospodářství. Miliony Evropanů jsou denně očkovány a počet případů klesá, zmírňují se restrikce a důvěra roste. NextGenerationEU je konečně realitou. Nyní musíme učinit další kroky správným směrem. Oživení je i nadále nerovnoměrné a nejistota stále vysoká, takže je třeba pokračovat v podpůrné hospodářské politice v roce 2021 i 2022. Díky Nástroji pro oživení a odolnost mají veřejné investice dosáhnout nejvyšší úrovně za více než let. Chtěli bychom dnes všem zemím sdělit, aby si zachovaly investice financované z vnitrostátních zdrojů. Jakmile se zdravotní rizika sníží, měly by země EU opatrně přejít k cílenějším opatřením, která by firmám a pracovníkům pomohla orientovat se ve světě po pandemii COVID-19.“

Další postup

Komise vyzývá Euroskupinu a Radu, aby balíček projednaly a schválily pokyny, které dnes byly předloženy. Se zájmem očekává, že s Evropským parlamentem zahájí konstruktivní dialog o obsahu tohoto balíčku a o každém dalším kroku v cyklu evropského semestru.

Další informace

Jarní balíček evropského semestru 2021: otázky a odpovědi

Jarní balíček evropského semestru 2021 – dokumenty

Sdělení o doporučeních Komise

Doporučení Komise

Zpráva podle čl. 126 odst. 3

Hlavní směry politik zaměstnanosti pro rok 2021

Desátá zpráva o posíleném dohledu nad Řeckem

Zpráva o dohledu nad Kyprem po ukončení programu

Zpráva o dohledu nad Irskem po ukončení programu

Zpráva o dohledu nad Španělskem po ukončení programu

Zpráva o dohledu nad Portugalskem po ukončení programu

Evropský semestr

Evropský semestr 2021 – výjimečný cyklus

Sdělení o reakci fiskální politiky

Jarní hospodářská prognóza 2021

Pakt o stabilitě a růstu

Postup při makroekonomické nerovnováze

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku