Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva3. října 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Komise doporučuje posoudit rizika čtyř oblastí kritických technologií: pokročilé polovodiče, umělá inteligence, kvantové technologie a biotechnologie

European Chips Act – Production of chips (Dresden, Germany)

Stručné shrnutí tiskové zprávy:

 • Komise doporučuje posoudit rizika technologických oblastí s kritickým významem pro hospodářskou bezpečnost EU
 • Posouzení provede kolektivně Komise s členskými státy
 • Nejprve se bude týkat pokročilých polovodičů, umělé inteligence, kvantové technologie a biotechnologie – do konce roku 2023
 • Následná opatření mohou následovat v návaznosti na výsledky posouzení
 • Doporučení navazuje na červnové sdělení o Evropské strategii hospodářské bezpečnosti

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes přijala doporučení o technologických oblastech s kritickým významem pro hospodářskou bezpečnost EU za účelem dalšího posouzení rizik s členskými státy. Doporučení vychází ze společného sdělení o Evropské strategii hospodářské bezpečnosti, které zavedlo komplexní strategický přístup k hospodářské bezpečnosti v EU.

Toto doporučení se týká posouzení jednoho ze čtyř typů rizik v rámci tohoto komplexního přístupu, totiž technologického rizika a úniku technologií. Posouzení rizik bude mít objektivní charakter a jeho výsledky ani následná opatření nelze v této fázi předvídat. Ve svém doporučení předkládá Komise seznam deseti kritických technologických oblastí, které byly vybrány na základě následujících kritérií:

 • podpůrná a transformační povaha technologie, potenciál a význam technologie pro zásadní zvýšení výkonnosti a účinnosti a/nebo pro radikální změny v příslušných odvětvích, schopnostech atd.,
 • riziko civilní a vojenské fúze: význam technologie jak pro civilní, tak pro vojenský sektor a její potenciál dosahovat pokroku v obou sektorech, jakož i riziko využívání určitých technologií k narušení míru a bezpečnosti,
 • riziko použití technologie v rozporu s lidskými právy: riziko možného zneužití technologie v rozporu s lidskými právy, včetně omezování základních svobod.

Kolektivní posouzení rizik s členskými státy

Z vyjmenovaných deseti kritických technologických oblastí jsou v doporučení určeny čtyři technologické oblasti, u nichž se má za to, že velmi pravděpodobně představují nejcitlivější a nejnaléhavější rizika spojená s bezpečností technologií a únikem technologií:

 • technologie pokročilých polovodičů (mikroelektronika, fotonika, vysokofrekvenční čipy, zařízení na výrobu polovodičů),
 • technologie umělé inteligence (vysoce výkonná výpočetní technika, cloud computing a edge computing, analýza dat, počítačové vidění, zpracování jazyka, rozpoznávání předmětů),
 • kvantové technologie (kvantová výpočetní technika, kvantová kryptografie, kvantové komunikace, kvantové snímání a radar),
 • biotechnologie (techniky genetické modifikace, nové genomické techniky, genový tah, syntetická biologie).

Komise doporučuje, aby členské státy společně s Komisí nejprve do konce tohoto roku provedly kolektivní posouzení rizik těchto čtyř oblastí. Doporučení obsahuje některé hlavní zásady pro strukturování kolektivního posouzení rizik, včetně konzultací se soukromým sektorem a ochrany důvěrnosti.

Při rozhodování o návrzích na další kolektivní posouzení rizik s členskými státy týkající se jedné nebo více dalších technologických oblastí uvedených na seznamu nebo jejich podskupin vezme Komise v úvahu probíhající nebo plánovaná opatření na podporu nebo k vytvoření partnerství v uvažované technologické oblasti. Obecně bude mít Komise na paměti, že opatření přijatá za účelem zvýšení konkurenceschopnosti EU v příslušných oblastech mohou přispět ke snížení určitých technologických rizik.

Další kroky

Komise bude prostřednictvím vhodných odborných fór spolupracovat s členskými státy, aby bylo možné zahájit kolektivní posouzení rizik pro čtyři výše uvedené technologické oblasti.

Povede rovněž s členskými státy otevřený dialog o vhodném harmonogramu a rozsahu dalších posouzení rizik, mimo jiné s ohledem na dopad faktoru času na vývoj rizik. V tomto ohledu může Komise předložit další iniciativy do jara 2024, a to se zřetelem na tento dialog a na první zkušenosti s počátečními kolektivními posouzeními rizik, jakož i na další vstupy, které případně obdrží k technologickým oblastem uvedeným na seznamu.

Doporučení nebude předjímat výsledek posouzení rizik. Další diskuse o tom, zda jsou potřeba nějaká přesná a přiměřená opatření na podporu, vytvoření partnerství nebo ochranu v souvislosti s kteroukoli z těchto technologických oblastí nebo jejich podskupin, může být založena jedině na výsledku podrobného kolektivního posouzení úrovně a charakteru zjištěných rizik.

Souvislosti

Dne 20. června 2023 přijala Komise a vysoký představitel společné sdělení o Evropské strategii hospodářské bezpečnosti. Evropská strategie hospodářské bezpečnosti je založena na třípilířovém přístupu: podpora hospodářské základny EU a její konkurenceschopnosti, ochrana před riziky a partnerství s co nejširším okruhem zemí za účelem řešení sdílených obav a zájmů.

Strategie stanoví řadu opatření, která mají být přijata s cílem řešit rizika pro odolnost dodavatelských řetězců, rizika pro fyzickou a kybernetickou bezpečnost kritické infrastruktury, rizika spojená s bezpečností technologií a únikem technologií a rizika zneužití hospodářských závislostí nebo hospodářského nátlaku. Seznam obsažený v doporučení je součástí třetí kategorie těchto opatření.

Další informace

Společné sdělení o Evropské strategii hospodářské bezpečnosti

Citace

Dnes společně s členskými státy zahajujeme kolektivní posouzení rizik ve čtyřech technologických oblastech, které mají kritický význam pro naši hospodářskou bezpečnost. Technologie jsou aktuálním těžištěm geopolitického soupeření, v němž chce EU být hráčem, nikoli hřištěm. Proto potřebujeme jednotný postoj EU založený na společném posouzení příslušných rizik. Díky tomuto přístupu zůstane EU otevřeným a předvídatelným globálním partnerem, který přitom podporuje svůj technologický náskok a odstraňuje své závislosti. Výsledkem bude, že jednotný trh bude ve všech svých částech ještě silnější.

Místopředsedkyně Komise Věra Jourová - 03/10/2023

 

Dnes plníme náš závazek snižovat rizika pro evropské hospodářství. Identifikovali jsme deset oblastí technologií, které mají kritický význam pro naši hospodářskou bezpečnost, zejména kvůli riziku jejich civilně-vojenské fúze. Jedná se o důležitý krok pro naši odolnost. Musíme naše kritické technologie neustále monitorovat, posuzovat naši expozici rizikům a v případě potřeby přijímat opatření na ochranu našich strategických zájmů a bezpečnosti. Evropa se přizpůsobuje nové geopolitické realitě, vymanila se z období naivity a začíná se chovat jako pravá geopolitická mocnost.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 03/10/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
3. října 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku