Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva7. prosince 2023Odhadovaná doba čtení: 8 min

Komise navrhuje nová pravidla pro zlepšení životních podmínek zvířat

The Erasmus+ Programme at Östersund, Jamtli Foundation

Stručné shrnutí tiskové zprávy:

 • Komise navrhla nová pravidla pro lepší životní podmínky zvířat během přepravy
 • Nová pravidla se nedotknou občanů a majitelů zvířat v zájmovém chovu
 • Do EU a z EU je každý rok přepravováno 1,4 miliardy zvířat
 • Komise navrhuje:
  • zkrátit dobu cesty při přepravě chovných zvířat,
  • zvýšit minimální prostor pro jednotlivá zvířata,
  • zpřísnit podmínky pro přepravu při extrémních teplotách
  • posílit kontroly
 • Vůbec poprvé Komise navrhuje také nová pravidla pro chov psů a koček v chovných zařízeních, obchodech se zvířaty a útulcích
 • Cílem je boj proti nezákonnému obchodu se zvířaty
 • V reakci na iniciativu „Evropa bez kožešin“ Komise pověřila úřad EFSA, aby poskytl vědecké stanovisko k životním podmínkám zvířat chovaných pro kožešiny

 

Celé znění tiskové zprávy:

Jak bylo oznámeno v naší strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“, což je program Zelené dohody pro Evropu zaměřený na udržitelné zemědělství a produkci potravin, dnes Komise navrhla největší reformu pravidel EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy za 20 let. Komise rovněž vůbec poprvé navrhuje nová pravidla EU týkající se dobrých životních podmínek a sledovatelnosti psů a koček, kteří jsou šlechtěni a chováni a jsou předmětem obchodu jako zvířata v zájmovém chovu pro hospodářské účely.

Součástí balíčku je přepracování stávajících pravidel EU pro přepravu zvířat, čímž se zlepší dobré životní podmínky 1,6 miliardy zvířat, která jsou každoročně přepravována do EU a z EU. Nová pravidla odrážejí nejnovější vědecké důkazy a poznatky a rovněž technologický vývoj.

Nová pravidla týkající se dobrých životních podmínek a sledovatelnosti psů a koček poprvé stanoví jednotné normy EU pro chov psů a koček, jejich ubytování a manipulaci s nimi v chovných zařízeních, obchodech se zvířaty v zájmovém chovu a útulcích. Sledovatelnost psů a koček bude rovněž posílena prostřednictvím povinné identifikace a registrace ve vnitrostátních databázích, aby tak bylo možné bojovat proti nedovolenému obchodu a lépe kontrolovat dobré životní podmínky zvířat v příslušných zařízeních.

Komise dnes rovněž navrhuje další kroky v reakci na evropskou občanskou iniciativu „Evropa bez kožešin“, která vyzývá k zákazu chovu kožešinových zvířat a prodeje kožešinových výrobků na jednotném trhu EU. Komise tuto iniciativu vítá a bere na vědomí, že dobré životní podmínky zvířat leží Evropanům i nadále na srdci.

Lepší pravidla pro přepravu zvířat

Stávající pravidla EU pro přepravu zvířat jsou 20 let stará. Již neodrážejí současnou realitu, nejnovější vědecké poznatky a doporučení, cíle udržitelnosti nebo oprávněné obavy našich občanů, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat. Dnešní návrh se proto zaměřuje na hlavní oblasti, které mají zásadní význam pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat při přepravě:

 • Zkrátí se doba cesty a během dlouhých cest musí být zvířata vyložena za účelem odpočinku, krmení a napájení. Zvláštní pravidla se budou vztahovat na jatečná zvířata a na ohrožená zvířata, jako jsou neodstavená telata a březí samice.
 • Mezní hodnoty pro zajištění minimálního prostoru pro jednotlivá zvířata budou zvýšeny a přizpůsobeny podle různých druhů.
 • Přeprava při extrémních teplotách bude podléhat přísným podmínkám, včetně omezení přepravy pouze na noční hodiny, když teploty ve dne překračují 30 stupňů. Kromě toho v případě teplot nižších než 0 °C musí být silniční vozidla zakryta a cirkulace vzduchu v prostoru pro zvířata musí být kontrolována, aby byla zvířata během cesty chráněna před studeným větrem. Pokud teploty klesnou pod –5 °C, pak kromě výše uvedených opatření nesmí doba trvání cesty překročit 9 hodin.
 • Pravidla pro vývoz živých zvířat z Unie budou zpřísněna, včetně zavedení lepších kontrol ve třetích zemích, aby byly splněny standardy rovnocenné standardům v EU.
 • Zajistíme maximální využití digitálních nástrojů, které usnadní prosazování pravidel pro přepravu (např. určování polohy vozidel v reálném čase, centrální databáze).

Lepší životní podmínky psů a koček

Přibližně 44 % domácností v EU má nějaké zvíře v zájmovém chovu. Obchod se psy a kočkami v posledních letech značně vzrostl a dosáhl hodnoty 1,3 miliardy eur ročně. Normy týkající se dobrých životních podmínek zvířat platné pro odborníky, kteří šlechtí, chovají a prodávají psy a kočky, se však mezi členskými státy značně liší. Existuje mnoho důkazů o nevyhovujících postupech a zneužívání.

Kromě toho došlo k prudkému nárůstu nezákonného obchodu se psy a kočkami, který se ještě urychlil díky rostoucímu internetovému trhu, na němž se nyní realizuje 60 % veškerého prodeje psů a koček v EU. Nová zpráva, která byla dnes zveřejněna, odsuzuje rozsah nezákonného obchodu se psy a kočkami, jakož i stávající nedostatky, které jej umožňují.

Dnešní návrh nepředstavuje pro občany a majitele zvířat v zájmovém chovu žádné nové přepisy. Stanoví jednotná pravidla EU pro dobré životní podmínky psů a koček, kteří jsou chováni nebo drženi v chovných zařízeních, v obchodech se zvířaty v zájmovém chovu a v útulcích:

 • Vůbec poprvé se na chov těchto zvířat, jejich ubytování, péči o ně a zacházení s nimi budou vztahovat určité minimální normy platné v celé EU.
 • Přísné požadavky na sledovatelnost spolu s automatizovanými kontrolami pro prodej online pomohou příslušným orgánům kontrolovat chov psů, koček a obchod s nimi a kupujícím ověřit si, zda je jejich identifikace a registrace správná.
 • Členské státy budou muset osobám manipulujícím se zvířaty nabídnout školení a každý, kdo si kupuje psa nebo kočku, bude informován o významu odpovědného vlastnictví.
 • Dovoz psů a koček bude muset splňovat rovnocenné normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Reakce na evropskou občanskou iniciativu „Evropa bez kožešin“

Komise dnes rovněž reagovala na evropskou občanskou iniciativu. Iniciativa „Evropa bez kožešin“ vyzývá Komisi, aby přijala opatření s cílem zakázat: i) chov a usmrcování zvířat za jediným nebo hlavním účelem výroby kožešin a ii) uvádění kožešin ze zvířat chovaných na farmách a výrobků obsahujících tyto kožešiny na trh EU. Iniciativa vyvolává rovněž důležité otázky týkající se ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí, které Komise posoudí na základě svého přístupu „jedno zdraví“, jehož hlavní zásadou je uznání toho, že lidské zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí je neoddělitelně spjato.

Komise pověřila úřad EFSA, aby poskytl vědecké stanovisko týkající se dobrých životních podmínek zvířat chovaných pro kožešiny. Na základě těchto vědeckých poznatků a posouzení hospodářských a sociálních dopadů pak Komise bude informovat o nejvhodnějším opatření.

Další kroky

Zmíněné dva legislativní návrhy budou předloženy Evropskému parlamentu a Radě. Pokud jde o evropskou občanskou iniciativu, úřad EFSA zahájí své vědecké hodnocení na základě žádosti Komise a do března 2025 vydá své vědecké stanovisko.

Komise bude rovněž pokračovat v přípravné práci na dalších návrzích týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, jak byly oznámeny ve strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se dobrých životních podmínek zvířat při přepravě

Otázky a odpovědi týkající se dobrých životních podmínek psů a koček

Otázky a odpovědi týkající se evropské občanské iniciativy „Evropa bez kožešin“

Informativní přehled týkající se dobrých životních podmínek zvířat při přepravě

Informativní přehled týkající se dobrých životních podmínek psů a koček

Veřejné zdraví – Evropská komise

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. prosince 2023