Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva10. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Komise navrhuje nové normy Euro 7 ke snížení emisí znečišťujících látek z vozidel a zlepšení kvality ovzduší

Aerial views of Brussels

Komise dnes předložila návrh na snížení znečištění ovzduší z nových motorových vozidel prodávaných v EU, který má pomoci splnit cíl nulového znečištění stanovený v Zelené dohodě pro Evropu. Zároveň je jeho cílem zachovat cenovou dostupnost vozidel a podpořit konkurenceschopnost Evropy.  

Silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech. Nové normy Euro 7 zajistí, že na silnicích budou jezdit čistší vozidla a zlepší se kvalita ovzduší, což přispěje k ochraně zdraví občanů a životního prostředí. Normy Euro 7 a emisní normy CO2 pro vozidla se v zájmu zvýšení kvality ovzduší pro občany vzájemně doplňují. Zejména větší rozšíření elektrických vozidel bude mít v této oblasti určitý přínos. Oba soubory pravidel dávají automobilovému dodavatelskému řetězci jasný směr, jak snížit emise znečišťujících látek, včetně využíváním digitálních technologií.

Díky novým emisním normám Euro 7 budou osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy podstatně čistší po mnohem delší dobu než podle stávajících pravidel, a to v podmínkách reálného provozu lépe zohledňujících situaci ve městech, kde jsou problémy se znečištěním ovzduší největší. Návrh se týká emisí z výfuku, ale i z brzd a pneumatik. Také přispívá ke splnění nových, přísnějších norem kvality ovzduší, které Komise navrhla 26. října 2022.

Zavedením pravidel pro emise CO2 se urychlí zavádění vozidel s nulovými emisemi, avšak je důležité zajistit, aby podstatně čistší byla všechna vozidla na silnicích.  V roce 2035 nebudou emise CO2 produkovat žádné osobní automobily a dodávky prodávané v EU. Ohledně znečišťujících látek z výfuku se však předpokládá, že v roce 2050 je bude produkovat bude více než 20 % osobních automobilů a dodávek a více než polovina těžších vozidel na silnicích. Také bateriová elektrická vozidla stále způsobují znečištění z brzd a mikroplastů z pneumatik.

Díky pravidlům Euro 7 se sníží všechny tyto emise, přičemž vozidla zůstanou pro spotřebitele cenově dostupná.

Nové požadavky na základě norem Euro 7:

Obsahem návrhu je nahrazení a zjednodušení dříve samostatných emisních pravidel pro osobní automobily a dodávky (Euro 6) a nákladní automobily a autobusy (Euro VI). V normách Euro 7 se do jediného souboru pravidel slučují mezní hodnoty emisí pro všechna motorová vozidla, tj. osobní automobily, dodávky, autobusy a nákladní automobily. Nová pravidla jsou neutrální z hlediska paliv a technologií a stanoví stejné mezní hodnoty pro všechna vozidla, ať už mají benzinový, naftový, elektrický či alternativní pohon. Jejich přínos bude následující:

  • Lepší regulace emisí látek znečišťujících ovzduší ze všech nových vozidel: rozšíří se rozsah jízdních podmínek, za nichž jsou prováděny zkoušky emisí v silničním provozu. Tyto zkoušky budou nyní lépe odrážet nejrůznější podmínky, za nichž mohou jezdit vozidla po celé Evropě, např. teploty do 45 °C nebo krátké cesty typické pro každodenní dojíždění.
  • Aktualizace a zpřísnění mezních hodnot emisí znečišťujících látek: zpřísní se mezní hodnoty pro nákladní automobily a autobusy a u osobních automobilů a dodávek budou nejnižší stávající hodnoty platit bez ohledu na používané palivo. Nová pravidla rovněž stanoví mezní hodnoty emisí pro dříve neregulované znečišťující látky jako emise oxidu dusného z těžkých vozidel.
  • Regulace emisí z brzd a pneumatik: Euro 7 budou první celosvětové normy, které budou regulovat více než emise z výfuku a stanoví další mezní hodnoty pro emise tuhých znečišťujících látek z brzd a pravidla pro mikroplasty z pneumatik. Tato pravidla se budou vztahovat na všechna vozidla včetně elektrických.
  • Zajištění, aby nové automobily zůstaly čisté po delší dobu: všechna vozidla budou muset splňovat pravidla po dobu delší než dosud. U osobních automobilů a dodávek bude dodržování norem kontrolováno do doby, než dosáhnou 200 000 ujetých kilometrů a stáří deseti let. Oproti pravidlům stanoveným v normě Euro 6/VI (100 000 kilometrů a pět let) se požadavky na životnost zdvojnásobují. K podobnému zvýšení dojde u autobusů a nákladních automobilů.
  • Podpora zavádění elektrických vozidel: aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v elektrická vozidla, budou nová pravidla regulovat životnost baterií instalovaných do osobních automobilů a dodávek. Omezí se tím rovněž nutnost měnit baterie v rané fázi životnosti vozidla, a tudíž spotřeba nových kritických surovin pro výrobu baterií.
  • Plné využití digitálních možností: pravidla Euro 7 zajistí, aby se s vozidly nemanipulovalo a příslušné úřady mohly jednoduše kontrolovat emise po celou dobu životnosti vozidla pomocí měřicích čidel uvnitř vozidla.

Další kroky

Komise předloží návrh Evropskému parlamentu a Radě k přijetí. 

Souvislosti

Silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech. V roce 2018 pocházelo více než 39 % emisí NOx a 10 % primárních emisí PM2,5 a PM10 v EU ze silniční dopravy. Tyto procentní podíly jsou mnohem vyšší ve městech, kde se na znečištění ovzduší pravidelně podílí doprava. Odhaduje se, že v EU-28 způsobilo znečištění ze silniční dopravy v roce 2018 přibližně 70 000 předčasných úmrtí.

V roce 2035 se díky pravidlům Euro 7 sníží ve srovnání s normami Euro 6 celkové emise NOx z osobních automobilů a dodávek o 35 % a emise z autobusů a nákladních automobilů oproti normě Euro VI o 56 %. U osobních automobilů a dodávek zároveň dojde k omezení částic z výfuku o 13 % a o u autobusů a nákladních automobilů o 39 %. Částice z brzd automobilu klesnou o 27 %.

Po skandálu Dieselgate zavedla Komise nové zkoušky pro měření emisí na silnici (metoda emisí v reálném provozu) a posílila pravomoci členských států i své vlastní v oblasti dozoru nad trhem, aby vozidla splňovala ekologické parametry podle normy Euro 6.

Pravidla týkající se emisí znečišťujících látek jsou doplňková k pravidlům o emisích CO2. V tomto návrhu byl zohledněn dohodnutý cíl 100% snížení emisí CO2 do roku 2035 u osobních automobilů a dodávek. Normy CO2 pro nákladní automobily a autobusy přezkoumá Komise v nadcházejících měsících.

Další informace

Návrh nařízení o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich emisí a životnosti baterií (Euro 7)

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Emise v automobilovém průmyslu

Citát

Nemůžeme akceptovat, že jen v EU-27 je expozice znečištění ovzduší příčinou více než 300 000 předčasných úmrtí ročně. Nová pravidla nám pomohou dýchat čistší vzduch a zlepší ekologičnost a odolnost automobilového průmyslu. Evropská unie se musí držet cíle stanoveného v Zelené dohodě pro Evropu a stát se tím, kdo určuje globální normy.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 10/11/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10. listopadu 2022