Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Zpráva24. března 2021Zastoupení v Česku

Komise navrhuje opatření na podporu práv dítěte a dětí v nouzi

children_at_school.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes přijala první komplexní Strategii EU pro práva dítěte  a návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti na podporu rovných příležitostí pro děti ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením. Při přípravě obou iniciativ shromáždila Komise ve spolupráci s předními světovými organizacemi na ochranu práv dítěte názory více než 10 000 dětí.

Stručné shrnutí

• Komise představila Strategii EU pro práva dítěte a evropskou záruku pro děti

• Strategie se soustředí mj. na právo dětí na:

 • rozvoj potenciálu bez ohledu na sociální původ
 • život bez násilí
 • justici vstřícnou k dětem
 • bezpečné procházení digitálním prostředím

• Evropská záruka pro děti má dětem umožnit vybřednout z cyklu chudoby a soc. vyloučení

• Státy EU by měly dětem v nouzi zajistit bezplatný a účinný přístup:

 • k předškolnímu vzdělávání a péči
 • ke vzdělávání a školním aktivitám
 • alespoň k jednomu zdravému jídlu každý školní den
 • ke zdravotní péči

• Opatření bude financovat Evropský sociální fond plus (EFS+), Evropský fond pro regionální rozvoj, Programu InvestEU a Nástroj pro oživení a odolnost.

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes přijala první komplexní Strategii EU pro práva dítěte  a návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti na podporu rovných příležitostí pro děti ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením. Při přípravě obou iniciativ shromáždila Komise ve spolupráci s předními světovými organizacemi na ochranu práv dítěte názory více než 10 000 dětí.

Strategie EU: šest tematických oblastí a navrhované kroky

 1. Děti jako hybná síla změn v demokratickém životě: Komise navrhuje řadu opatření – od vypracování právních textů vstřícných k dětem až po konzultace s dětmi v rámci konference o budoucnosti Evropy a provádění klimatického paktu a Zelené dohody pro Evropu. Účast dětí na občanském a demokratickém životě by měly rovněž umožnit členské státy.
 2. Právo dětí na to, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál bez ohledu na svůj sociální původ: V zájmu boje proti dětské chudobě a sociálnímu vyloučení chce Komise vytvořit evropskou záruku pro děti. Komise bude též kupříkladu řešit problematiku duševního zdraví dětí a podpoří zavádění zdravých a udržitelných potravin ve školách v EU. Komise bude usilovat o lepší normy EU v oblasti předškolního vzdělávání a péče a budovat inkluzivní a kvalitní vzdělávání.
 3. Právo dětí na život bez násilí: Komise navrhne právní předpisy pro boj proti genderově podmíněnému a domácímu násilí a předloží doporučení s cílem předcházet škodlivým praktikám vůči ženám a dívkám. Členské státy se vyzývají k tomu, aby vytvořily integrované systémy ochrany dětí, zlepšily fungování těchto systémů, posílily vnitrostátní reakci na násilí ve školách a přijaly vnitrostátní právní předpisy zakazující tělesné tresty ve všech prostředích.
 4. Právo dětí na justici vstřícnou k dětem jakožto obětem, svědkům, podezřelým, obžalovaným ze spáchání trestného činu nebo účastníkům soudního řízení. Komise bude například přispívat ke specializovanému justičnímu vzdělávání a spolupracovat s Radou Evropy na provádění obecných zásad v oblasti justice vstřícné k dětem z roku 2010.Členské státy se vyzývají k tomu, aby podporovaly například odbornou přípravu a vyvinuly spolehlivé alternativy k soudním opatřením, jako jsou alternativy k zajištění nebo mediace v občanských věcech.
 5. Právo dětí bezpečně procházet digitálním prostředím a využívat jeho příležitostí: Komise aktualizuje evropskou strategii pro internet lépe uzpůsobený dětem  a navrhovaný akt o digitálních službách  má za cíl zajistit bezpečnou on-line zkušenost. Komise vyzývá členské státy, aby účinně prováděly pravidla na ochranu dětí obsažená v revidované směrnici o audiovizuálních mediálních službách a aby u dětí podporovaly rozvoj základních digitálních dovedností. Komise rovněž naléhavě vyzývá společnosti působící v oblasti IKT, aby řešily problém škodlivého chování na internetu a odstraňovaly nezákonný obsah.
 6. Práva dětí na celém světě: Práva dětí jsou univerzální a EU posiluje svůj závazek chránit, prosazovat a uplatňovat tato práva na celosvětové úrovni i v mnohostranné oblasti. Bude toho dosaženo například přidělením 10 % finančních prostředků na humanitární pomoc na vzdělávání v mimořádných situacích a vleklých krizích. Komise do roku 2022 připraví akční plán pro mládež na podporu účasti mládeže a dětí v celosvětovém měřítku a na posílení kapacit v oblasti ochrany dětí v rámci delegací EU. Komise rovněž zachovává politiku nulové tolerance, pokud jde o dětskou práci.

Nová evropská záruka pro děti

V roce 2019 žilo v EU téměř 18 milionů dětí (22,2 % dětské populace) v domácnostech ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. To vede k mezigeneračnímu cyklu znevýhodnění s hlubokými a dlouhodobými dopady na děti. Cílem evropské záruky pro děti je prolomit tento cyklus a podpořit rovné příležitosti zaručením přístupu k souboru klíčových služeb pro děti v nouzi (do 18 let – ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením).

V rámci evropské záruky pro děti se členským státům doporučuje, aby dětem v nouzi zajistily bezplatný a účinný přístup k:

 • předškolnímu vzdělávání a péči – které kupříkladu zamezí segregovaným třídám;
 • vzdělávání a školním aktivitám – například prostřednictvím odpovídajícího vybavení pro distanční vzdělávání a školní výlety;
 • alespoň jednomu zdravému jídlu každý školní den a
 • zdravotní péči – například usnadněním přístupu k lékařským vyšetřením a programům zdravotního screeningu.

Tyto služby by měly být bezplatné a snadno dostupné dětem v nouzi.

Komise rovněž doporučuje, aby členské státy poskytovaly dětem v nouzi účinný přístup ke zdravé výživě a odpovídajícímu bydlení: děti by například měly dostávat zdravou stravu i mimo školní dny a děti bez domova a jejich rodiny by měly mít přístup k odpovídajícímu ubytování.

Při určování dětí v nouzi a při navrhování vnitrostátních opatření by členské státy měly zohlednit zvláštní potřeby dětí ze znevýhodněného prostředí, jako jsou děti bez domova, děti se zdravotním postižením, děti žijící v nejisté rodinné situaci, děti z přistěhovaleckého prostředí nebo s menšinovým rasovým nebo etnickým původem či děti v alternativní péči.

Finanční prostředky EU na podporu těchto opatření jsou k dispozici v rámci Evropského sociálního fondu plus (EFS+), který financuje projekty podporující sociální začleňování, bojující proti chudobě a investující do lidí, jakož i Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu InvestEU a Nástroje pro oživení a odolnost.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Místopředsedkyně pro demokracii a demografii Dubravka Šuica uvedla: „Tato nová komplexní Strategie EU pro práva dítěte je milníkem v naší práci pro děti a s dětmi. Děkujeme všem dětem za jejich příspěvky k této důležité iniciativě. Vysílá signál naděje a je výzvou jednat v celé EU i mimo ni. Touto strategií obnovujeme náš závazek vybudovat zdravější, odolnější a rovnoprávnější společnost pro všechny, v níž bude každé dítě začleněné, chráněné a bude mít svůj hlas. Dnešní i budoucí politika se utváří pro naše děti a za jejich účasti. Právě tak posilujeme demokracii.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit uvedl: „I před pandemií bylo 22 % dětí v EU ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. To by mělo být v Evropě nemyslitelné. Během loňského roku tyto již existující nerovnosti nebývale vzrostly. Musíme tento nebezpečný cyklus prolomit a zajistit, aby děti v nouzi měly přístup ke zdravému jídlu, vzdělání, zdravotní péči a odpovídajícímu bydlení, a to bez ohledu na svůj původ. Komise je připravena všemožně podporovat kroky členských států k tomu, aby se život dětí skutečně zlepšil.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders dodal: „Každé dítě v EU má nárok na stejnou ochranu a přístup ke klíčovým službám bez ohledu na svůj původ a životní situaci. Přesto se každé třetí dítě v EU setkalo s nějakou formou rozdílného zacházení. Ať už jde o nerovný přístup k digitálním technologiím nebo socioekonomické podpoře či nedostatečnou ochranu před domácím násilím potřebuje, příliš mnoho dětí dodatečnou pomoc. Nová strategie, kterou dnes předkládáme, představuje plán, jak toho dosáhnout.“

Další kroky

Provádění strategie EU bude monitorováno na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni a Komise o dosažených výsledcích podá zprávu na výročním fóru EU o právech dítěte . Na konci roku 2024 bude provedeno hodnocení strategie za účasti dětí.

Komise vyzývá členské státy, aby urychleně přijaly návrh doporučení Rady o zřízení evropské záruky pro děti. Vlády se vyzývají k tomu, aby do šesti měsíců od jeho přijetí předložily Komisi svůj národní akční plán k jeho provádění. Komise bude sledovat pokrok prostřednictvím evropského semestru a v případě potřeby vydá doporučení pro jednotlivé země.

Souvislosti

Jak zdůraznilo více než 10 000 dětí ve svém příspěvku k přípravě dnešního balíčku, děti v EU i mimo ni nadále trpí sociálně-ekonomickým vyloučením a diskriminací z důvodu svého původu, statusu, pohlaví nebo sexuální orientace nebo původu, statusu, pohlaví nebo sexuální orientace jejich rodičů. Názory dětí nejsou vždy vyslyšeny a zohledňovány v záležitostech, které se jich týkají. Tyto problémy ještě zhoršila pandemie COVID-19. Komise reaguje zastřešující strategií na příští čtyři roky, jejímž cílem je navázat na veškerá opatření EU na ochranu a podporu práv dětí jasnými kroky ke zlepšení. Měla by rovněž podporovat členské státy při co nejlepším využívání finančních prostředků EU.

Předsedkyně von der Leyenová oznámila ve svých politických směrech na období 2019–2024 evropskou záruku pro děti. Evropská záruka pro děti doplňuje druhý pilíř Strategie EU pro práva dítěte. Je rovněž klíčovým výstupem akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv, přijatého dne 4. března 2021, a přímou odpovědí na zásadu pilíře číslo 11: péče o děti a podpora dětí. Akční plán navrhuje pro EU cíl snížit do roku 2030 počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením nejméně o 15 milionů, včetně nejméně 5 milionů dětí.

Další informace

Internetové stránky  & Informativní přehledy: Strategie EU pro práva dítěte  a evropská záruka pro děti

Otázky a odpovědi

Tisková zpráva - „Děti hovoří o právech a budoucnosti, které chtějí“

Naše Evropa. Naše práva. Naše budoucnost. Plné znění zprávy / Shrnutí zprávy zde

Nejnovější informace o akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv

Strategie EU pro práva dítěte: verze pro děti

Podrobnosti

Datum zveřejnění
24. března 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku