Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva9. prosince 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Komise navrhuje rozšířit seznam „trestných činů EU“ o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti

Plakát Stop hate

Stručné shrnutí:

 • Trestné činy z nenávisti a nenávistné verbální projevy se mají zařadit na seznam trestných činů EU
 • Ty zaznamenaly v Evropě i během pandemie prudký nárůst jak online tak offline
 • Dokládá to dnes zveřejněná externí studie
 • Projevuje se mj. rasistickými útoky, bitím, násilnou šikanou, apod.
 • Cílem návrhu je, aby členské státy tyto projevy kriminalizovaly
 • Až když iniciativu schválí členské státy, může Komise vypracovat legislativní návrh

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes předkládá iniciativu na rozšíření seznamu trestných činů EU tak, aby zahrnoval nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti, jak oznámila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020.

Nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti zaznamenaly v celé Evropě prudký nárůst a stal se z nich obzvláště závažný a znepokojivý jev v internetovém prostředí i mimo něj. K řešení tohoto celoevropského problému je třeba přijmout společná opatření na úrovni EU, v současné době však žádný unijní právní základ pro kriminalizaci nenávistných verbálních projevů a trestných činů z nenávisti neexistuje. Stávající seznam trestných činů EU, uvedený ve Smlouvě o fungování Evropské unie, je třeba rozšířit, aby byla zajištěna minimální společná pravidla pro vymezení zmíněných trestných činů a souvisejících sankcí ve všech členských státech EU. Dnešní iniciativa je v procesu rozšíření seznamu trestných činů EU prvním krokem. Dalším krokem bude schválení iniciativy členskými státy a následně může Komise předložit legislativní návrh. 

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla: „Nenávist nemá v Evropě místo, protože je v rozporu s našimi základními hodnotami a zásadami. Potřebujeme podniknout kroky na úrovni EU, aby byla všude v Evropě postihována stejným způsobem.“

Eurokomisař pro oblast spravedlnosti Didier Reynders svou kolegyni doplnil: „Na problém nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti, který se objevuje v celé EU, musíme důrazně reagovat, a to teď i v budoucnu. Dnešní iniciativa je důležitým krokem k tomu, abychom jako Evropa dokázali na tuto hrozbu proti pluralismu a inkluzivnosti účinněji reagovat. Nedovolíme, aby tento jev oslabil naši demokracii.“

Hlavní body sdělení:

V dnes zveřejněné iniciativě se vysvětlují důvody pro rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti s ohledem na kritéria stanovená v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování EU:

 • Přeshraniční rozměr nenávistných verbálních projevů a trestných činů z nenávisti: Nenávistné projevy na internetu se šíří rychle a přístupné jsou všem. Ideologie, na nichž nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti stojí, se mohou rozvíjet v mezinárodním prostředí a rychle sdílet na internetu. Trestné činy z nenávisti mohou páchat sítě, jejichž členi pocházejí z různých zemí.
 • Nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti jako oblast trestné činnosti: Komise shledala, že nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti tvoří samostatnou oblast trestných činů, neboť mají vlastní zvláštní rys, tj. nenávist vůči osobám nebo skupinám osob, které mají stejné chráněné charakteristiky (nebo u nichž se předpokládá, že tyto charakteristiky mají).
 • Nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti jako oblast mimořádně závažné trestné činnosti: Nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti jsou mimořádně závažné trestné činy, neboť ohrožují společné hodnoty EU a základní práva zakotvená v článcích 2 a 6 Smlouvy o Evropské unii a v Listině základních práv EU. Mají škodlivý účinek na jednotlivce, komunity i společnost jako celek.
 • Vývoj trestné činnosti: V důsledku různých hospodářských, sociálních a technologických změn a vývoje se tyto dva jevy objevují stále častěji. Jedním z faktorů, které k jejich nárůstu přispěly, je i pandemie COVID-19.
 • K rozšíření seznamu trestných činů EU není alternativa: Nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti jsou v členských státech EU kriminalizovány různou měrou. Pouze rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti umožní účinný a komplexní trestněprávní přístup k těmto jevům na úrovni EU spolu s důslednou ochranou obětí těchto činů.

Další kroky

Po obdržení souhlasu Evropského parlamentu musí Rada jednomyslně přijmout rozhodnutí, v němž určí, že nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti se považují za další oblast trestných činů podle kritérií stanovených v čl. 83 odst. 1 SFEU.

Následně může Komise navrhnout přijetí právních předpisů, které stanoví minimální pravidla pro definice nenávistných verbálních projevů a trestných činů z nenávisti a související sankce. Evropský parlament a Rada následně směrnice přijmou řádným legislativním postupem.

Souvislosti

Dnes zveřejněná externí studie dokládá rozsah nenávistných verbálních projevů a trestných činů z nenávisti a jejich znepokojivý nárůst. Během pandemie se například zvýšila míra nenávisti vůči Romům, Židům, muslimům a osobám asijského původu nebo osobám, u nichž se tento původ předpokládá. Projevuje se to mimo jiné rasistickými útoky a bitím, násilnou šikanou, hrozbami a rasisticky motivovanými incidenty. Z různých pramenů vyplývá, že 52 % mladých žen a dívek zažilo násilí na internetu, včetně hrozeb a sexuálního obtěžování. Zdravotně postiženým osobám zase hrozí vyšší riziko než jiným lidem, že se stanou obětí násilného trestného činu, včetně trestného činu z nenávisti, a budou čelit obtěžování.

Trestné činy z nenávisti a nenávistné verbální projevy jsou v rozporu se základními evropskými hodnotami stanovenými v článku 2 Smlouvy o EU. Podle čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování EU mohou Evropský parlament a Rada stanovit minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem. Jedná se například o terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí. Na základě vývoje trestné činnosti může Rada přijmout rozhodnutí určující další podobné oblasti. Komise může následně – jako druhý krok – navrhnout pevný rámec pro řešení nenávistných verbálních projevů a trestných činů z nenávisti na úrovni EU.

Unijní rámec pro důraznou společnou reakci na rasistické a xenofobní nenávistné projevy a trestné činy z nenávisti již existuje: jedná se o rámcové rozhodnutí Rady o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. Cílem rámcového rozhodnutí je zajistit, aby závažné projevy rasismu a xenofobie byly v celé EU trestány účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními sankcemi. Vyžaduje se v něm, aby členské státy kriminalizovaly nenávistné verbální projevy, tj. veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti na základě rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. Rovněž se požaduje, aby u trestných činů jiných než nenávistných verbálních projevů členské státy zajistily, že rasistické a xenofobní pohnutky budou považovány za přitěžující okolnost nebo že k nim bude přihlédnuto při stanovení trestu.

Komise podporuje úsilí členských států o účinné provádění tohoto rámcového rozhodnutí prostřednictvím skupiny na vysoké úrovni pro boj proti rasismu a xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti.

Dnešní iniciativa je součástí širšího souboru opatření, která EU podniká proti nezákonným nenávistným verbálním projevům, násilným extremistickým ideologiím a terorismu na internetu. Jedná se například o unijní kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online, navrhovaný akt o digitálních službáchnařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online a internetové fórum EU.

Tato iniciativa pomůže při realizaci Akčního plánu EU proti rasismu na období 2020–2025Strategie pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života v EU a Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025.

Další informace

Sdělení

Příloha sdělení

Informativní přehled – Jak rozšířit seznam trestných činů EU: postup

Internetová stránka

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. prosince 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku