Přejít na hlavní obsah
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva29. března 2023Zastoupení v Česku

Komise navrhuje více transparentnosti a méně byrokracie pro podniky v zájmu lepšího prostředí pro podnikání v EU

Digitalizace jednotného trhu EU
© Copyright Adobe Stock - Tierney

Evropská komise dnes přijala návrh směrnice, jež má podnikům usnadnit širší používání digitálních nástrojů a postupů v oblasti práva obchodních společností v EU. Cílem návrhu je podpořit přeshraniční aktivity podniků a zvýšit transparentnost a důvěru při podnikání tím, že se na úrovni EU veřejně zpřístupní více informací o těchto společnostech. Sníží se tak rovněž byrokratická zátěž přeshraničních podniků, které tak díky osvědčení společnosti EU a uplatňování zásady „pouze jednou“ ušetří přibližně 437 milionů EUR ročně na administrativních nákladech. Návrh přispěje k další digitalizaci jednotného trhu a pomůže společnostem (zejména malým a středním podnikům) při podnikání v EU.

Menší byrokracie a administrativní zátěž

Mezi navrhovaná pravidla v zájmu omezení byrokracie a snížení administrativní zátěže přeshraničních podniků patří:

  • uplatňování zásady „pouze jednou“, aby společnosti při zakládání pobočky nebo společnosti v jiném členském státě nemusely znovu předkládat informace. Příslušné informace lze vyměňovat prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků (BRIS),
  • osvědčení společnosti EU, které bude obsahovat základní soubor informací o podnicích a bude zdarma k dispozici ve všech jazycích EU,
  • vícejazyčný standardní vzor digitální plné moci EU, na jehož základě může určitá osoba získat oprávnění zastupovat danou společnost v jiném členském státě,
  • odstranění formalit, jako je požadavek na apostilu nebo ověřené překlady dokumentů společností.

Vyšší transparentnost a důvěra při přeshraničním podnikání

Návrh aktualizuje stávající pravidla EU pro společnosti (směrnice (EU) 2017/1132) a více je přizpůsobuje digitálnímu vývoji a novým výzvám. Stimuluje také růst a konkurenceschopnost na jednotném trhu.

V zájmu zajištění větší transparentnosti a důvěry společností mají navrhovaná pravidla:

  • zajistit, aby důležité informace o společnostech (např. o veřejných obchodních společnostech a skupinách podniků) byly veřejně dostupné zejména na úrovni EU prostřednictvím systému BRIS,
  • usnadnit vyhledávání informací o podnicích v EU díky vyhledávání v systému BRIS a zároveň i ve dvou dalších systémech EU, které propojují vnitrostátní registry skutečných majitelů a insolvenční rejstříky,
  • zajistit, aby údaje o podnicích v obchodních rejstřících byly přesné, spolehlivé a aktuální, například pomocí kontrol jejich údajů před zapsáním do obchodních rejstříků ve všech členských státech.

Další postup

Návrh bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada. Navrhuje se, že po jeho přijetí budou mít členské státy dva roky na provedení směrnice ve svém vnitrostátním právu.

Souvislosti

Podniky jsou ústředním prvkem jednotného trhu. Díky své podnikatelské činnosti a investicím – a to i na přeshraničním základě – hrají zásadní roli při zajištění hospodářské prosperity a konkurenceschopnosti EU a při realizaci souběžné transformace EU na udržitelnou a digitální ekonomiku. Proto potřebují mít předvídatelný právní rámec, který motivuje k růstu a je uzpůsoben novým hospodářským a sociálním výzvám ve stále digitálnějším světě. Navrhovaná opatření se budou týkat asi 16 milionů společností s ručením omezeným a 2 milionů veřejných obchodních společností v EU.

Návrh stanoví druhý krok digitalizace práva obchodních společností EU. Směrnice (EU) 2019/1151 o digitalizaci z roku 2019 zajistila, aby postupy v oblasti práva obchodních společností mohly být prováděny on-line, a zejména aby se mohly přes internet zakládat společnosti. Cílem tohoto návrhu, který směrnici doplňuje, je zlepšit dostupnost informací o společnostech – zejména na úrovni EU – a odstranit administrativní překážky pro společnosti a veřejné orgány, které tyto informace používají v přeshraničních situacích. Návrh celkově podporuje „standardně digitalizovaná“ řešení při přístupu k informacím o společnostech nebo při jejich využívání během interakce mezi společnostmi a obchodními rejstříky nebo veřejnými orgány. Návrh se dále opírá o využívání služeb vytvářejících důvěru, přičemž se zajistí, aby řešení, jako je osvědčení společnosti EU, byla slučitelná s připravovanou evropskou peněženkou digitální identity

Přispěje dále k cílům digitalizace stanoveným ve sděleních Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády a Digitalizace soudnictví v Evropské unii: Soubor příležitostí. Usnadní také přeshraniční expanzi malých a středních podniků v souladu se sděleními Aktualizace nové průmyslové strategie 2020 a Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky.

Jak bylo oznámeno v pracovním programu Komise na rok 2023, tento návrh je jedním z klíčových opatření v rámci politické priority „Evropa připravená na digitální věk“.

Další informace

Otázky a odpovědi: návrh směrnice týkající se rozšíření využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností EU, který předložila Komise

Webové stránky Právo obchodních společností a jejich správa a řízení 

Návrh směrnice o dalším rozšíření a modernizaci využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností 

Příloha návrhu směrnice o dalším rozšíření a modernizaci využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností 

Citace

Díky jednodušším pravidlům a novým digitálním nástrojům přijímáme další opatření, jejichž cílem je pomoci společnostem při podnikání v EU. Je to již náš druhý krok k digitalizaci práva obchodních společností. Zvýší se tak transparentnost a důvěra při přeshraničním podnikání. Současně snižujeme byrokracii pro společnosti, které působí ve více členských státech. Tyto společnosti – a zejména malé a střední podniky – jsou totiž základním prvkem jednotného trhu a celé EU.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost - 29/03/2023

 

Podniky potřebují na konkurenčním globálním trhu podporu, aby mohly podnikat rychle a účinně a zároveň využívat výhod vnitřního trhu EU. A tento návrh takovou podporu přináší. Výrazně zjednodušuje přeshraniční postupy, které používají společnosti, obchodní rejstříky a veřejné orgány. Zejména díky osvědčení společnosti EU budou podniky v EU disponovat jednoduchým a spolehlivým prostředkem, jak poskytovat veřejným orgánům a zúčastněným stranám v celé EU základní informace o svém působení. Osvědčení bude k dispozici ve všech jazycích EU a bude uznáváno ve všech členských státech. Další zásadní překážka podnikání bude odstraněna díky zrušení požadavku na apostilu úředních dokumentů.

Didier Reynders, komisař pro spravedlnost - 29/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
29. března 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku