Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva4. května 2023Odhadovaná doba čtení: 7 min

Komise novým doporučením podporuje boj proti internetovému pirátství v oblasti sportovních a jiných živě přenášených akcí

Cameramen and photographers

Komise dnes přijala doporučení ohledně způsobů, jak bojovat proti komerčně zaměřenému online pirátství sportovních a jiných typů živých akcí, jako jsou koncerty a divadelní představení. Vybízí členské státy, vnitrostátní orgány, držitele práv a poskytovatele zprostředkovatelských služeb, aby přijali účinná, vyvážená a vhodná opatření k boji proti neoprávněné retransmisi takového streamovaného vysílání, a to v plném souladu se základními právy a pravidly pro ochranu osobních údajů. Doporučení pomůže zintenzívnit boj proti internetovému pirátství a v důsledku posílí konkurenceschopnost sportovního a tvůrčího odvětví v EU.

Sport a živé akce přispívají k podpoře rozmanitosti evropské kulturní scény, ke sbližování občanů a k vytváření pocitu sounáležitosti. Organizování těchto akcí a jejich živé vysílání vyžadují značné investice a zároveň přispívají k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Neoprávněné streamování může způsobit značné ztráty příjmů účinkujícím, pořadatelům i provozovatelům vysílání a ohrozit tak existenci jimi nabízených služeb.

Doporučení se zaměřuje na tři hlavní oblasti:

  • Rychlé zpracování oznámení týkajících se živých akcí: vychází z nařízení o digitálních službách a zdůrazňuje význam naléhavých opatření ze strany poskytovatelů hostingových služeb s cílem minimalizovat škody způsobené nezákonným streamingem.
  • Dynamické blokování: doporučení odkazuje na nápravná opatření směrnice o dodržování práv, vychází ze zkušeností v některých členských státech a vybízí k využívání určitých typů soudních zákazů přizpůsobených právě živě přenášeným akcím a u živých sportovních akcí vybízí členské státy, aby jejich pořadatelům přiznaly právní způsobilost a ti mohli podávat návrh na soudní zákaz i v případech, kde to zatím nebylo možné.
  • Obchodní nabídky a informovanost: doporučuje držitelům práv na živé přenosy sportovních i jiných akcí, aby pro koncové uživatele v Unii zvýšili dostupnost, cenovou dostupnost a atraktivitu svých komerčních nabídek. Vyzývá členské státy, aby mezi spotřebiteli zvyšovaly povědomí o legálních nabídkách ke sledování tohoto druhu obsahu a mezi donucovacími orgány o problematice pirátství.

Doporučení rovněž posiluje spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány a mezi nositeli práv a zprostředkovateli s cílem lépe problém neoprávněné retransmise živých akcí řešit. Důležitým dílčím cílem je zajistit mezi správními orgány pravidelnou výměnu informací o uplatňovaných opatřeních, výzvách a osvědčených postupech. Při řešení fenoménu neoprávněných přenosů, které ze své podstaty probíhají přeshraničně, je důležitá přeshraniční spolupráce mezi členskými státy.

V neposlední řadě doporučení zavádí náležitý monitorovací systém s cílem posoudit jeho účinnost při boji proti pirátství a v případě potřeby zvážit další opatření. Tato činnost bude probíhat za podpory Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (EUIPO) a pro potřeby účinného monitorování vznikne soubor klíčových ukazatelů výkonnosti.

Další kroky

Komise bude spolu se střediskem EUIPO účinky tohoto doporučení pozorně sledovat. Dnes zahajujeme proces stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti pro potřeby monitorování, který bude dokončen do léta.

Na základě tohoto monitorování Komise do 17. listopadu 2025 posoudí, jak účinně toto doporučení nepovolenou retransmisi živých sportovních a jiných živých akcí řeší. Uvedené datum je zároveň lhůtou, do kdy Komise vyhodnotí, jak nařízení o digitálních službách interaguje s jinými právními akty, včetně právních předpisů v oblasti autorského práva. Širší boj proti nezákonnému obsahu na online platformách posílí provádění aktu o digitálních službách, což bude mít značný dopad i na nepovolené online přenosy živých sportovních a jiných akcí.

Poté Komise rozhodne, zda jsou zapotřebí další opatření na úrovni EU, a to s ohledem na technologický vývoj, vývoj distribučních kanálů a spotřebních návyků. 

Souvislosti

Doporučení navazuje na usnesení Evropského parlamentu ohledně výzev pro pořadatele sportovních akcí v digitálním prostředí přijaté v květnu 2021. Komise při přípravě doporučení konzultovala zúčastněné strany na letošním únorovém zasedání se zástupci provozovatelů vysílání, organizací pro sportovní práva, organizací pro živá vystoupení, internetových zprostředkovatelů a vnitrostátních orgánů. Jednala rovněž s členskými státy v rámci kontaktního výboru pro autorské právo.

Doporučení rovněž vychází z Akčního plánu pro duševní vlastnictví z roku 2020, v němž se uvádí, že padělání a pirátství je jednou z hlavních výzev, které Evropě brání v tom, aby využívala svých duševních aktiv k podpoře oživení a odolnosti.

Právní prostředky k boji proti internetovému pirátství již existují. Jde zejména o nařízení o digitálních službách a směrnici o dodržování práv (směrnice 2004/48/ES). Nařízení o digitálních službách zejména zefektivňuje zpracování oznámení zasílaných poskytovatelům hostingových služeb při nahlašování nezákonného obsahu. Kromě toho mohou nositelé práv podle směrnice o dodržování práv požadovat soudní zákazy, které internetovým zprostředkovatelům nařídí přístup k nepovolenému obsahu zablokovat nebo obsah odstranit. Doporučení uvádí, jak by se tato nápravná opatření dala použít v případě živých akcí.

Další informace

Doporučení komise k boji proti internetovému pirátství v oblasti sportovních akcí a jiných živých akcí

Citace

Internet v masovém měřítku umožňuje evropským občanům vychutnávat si různé živé akce, od sportovních akcí po koncerty. Komerční pirátství však životaschopnost našeho tvůrčího a sportovního odvětví ohrožuje. V případě živě přenášených událostí to platí dvojnásob, jelikož většina jejich hodnoty vzniká právě během přenosu v reálném čase. Je proto nezbytné, aby internetoví zprostředkovatelé spolupracovali s pořadateli sportovních a dalších živých akcí i s provozovateli vysílání a společně proti tomuto typu pirátství bojovali.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 04/05/2023

 

Internet nám z pohodlí našich domovů umožňuje sledovat nebývalou nabídku živě přenášených sportovních akcí, koncertů a divadelních vystoupení. Může však také ohrozit celé hospodářské modely. K boji proti nezákonnému obsahu online máme již k dispozici solidní rámec. Ten je však třeba prosazovat. Dnes vyzýváme členské státy, aby boj proti pirátství, které naše odvětví živých akcí znehodnocuje, zintenzivnily – například tím, že pořadatelům sportovních akcí umožní domáhat se soudního zákazu. Zřizujeme monitorovací systém a jasné klíčové ukazatele, které nám pomohou posoudit účinnost těchto opatření a umožní případně přijmout další opatření.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 04/05/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
4. května 2023