Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva6. července 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Komise předkládá novou strategii zvýšení udržitelnosti finančního systému Unie a navrhuje nový standard EU pro zelené dluhopisy

rostlina_v_penezich.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Evropská komise dnes přijala řadu opatření, která zvyšují její ambice v oblasti udržitelného financování. Zaprvé se jedná o novou strategii udržitelného financování , která obsahuje několik iniciativ, jež pomohou řešit změnu klimatu a další výzvy v oblasti životního prostředí, a současně zvyšuje investice, včetně zapojení malých a středních podniků (MSP), do přechodu EU k udržitelnému hospodářství. Dále byl dnes přijat návrh standardu EU pro zelené dluhopisy  spočívající ve vytvoření vysoce kvalitního dobrovolného standardu pro dluhopisy, jimiž se budou financovat udržitelné investice.

A v neposlední řadě Komise dnes přijala akt v přenesené pravomoci, který stanoví, jaké informace mají finanční i nefinanční společnosti zveřejňovat ohledně udržitelnosti jejich činnosti, a to na základě článku 8 taxonomie EU.

Přijetím těchto iniciativ potvrzuje EU své globální vedoucí postavení v určování mezinárodních norem pro udržitelné financování. Komise má v úmyslu úzce spolupracovat se všemi mezinárodními partnery, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní platformy pro udržitelné financování, na vytvoření spolehlivého mezinárodního systému v této oblasti.

Nová strategie udržitelného financování

Unie si v posledních letech začala klást v boji proti změně klimatu podstatně vyšší cíle. Komise již podnikla bezprecedentní kroky, které vytvářejí základy pro udržitelné financování. Udržitelnost je ústředním prvkem plánů zotavení EU po koronavirové pandemii a finanční sektor sehraje při plnění cílů Zelené dohody pro Evropu klíčovou úlohu.

Dnes přijatá strategie zahrnuje šest okruhů činnosti:

 1. rozšíření stávajícího souboru nástrojů pro udržitelné financování s cílem usnadnit přístup k financování transformace
 2. větší zapojení malých a středních podniků a spotřebitelů tím, že jim budou poskytnuty vhodné nástroje a pobídky, aby získali přístup k financování transformace
 3. posílení odolnosti hospodářského a finančního systému vůči rizikům v oblasti udržitelnosti
 4. navýšení příspěvku finančního sektoru k udržitelnosti
 5. zajištění integrity finančního systému EU a sledování jeho řádného přechodu k udržitelnosti
 6. rozvíjení mezinárodních iniciativ a norem v oblasti udržitelného financování a podpora pro partnerské země EU

Komise podá do konce roku 2023 zprávu o provádění strategie a bude aktivně podporovat členské státy v jejich úsilí o dosažení udržitelného financování.

Standard EU pro zelené dluhopisy (EUGBS)

Komise dnes také navrhla nařízení o dobrovolném standardu EU pro zelené dluhopisy (EUGBS). Na základě tohoto návrhu bude vytvořen vysoce kvalitní dobrovolný standard, který bude k dispozici všem emitentům dluhopisů (soukromým i veřejnoprávním) a pomůže jim financovat udržitelné investice. Pomocí zelených dluhopisů se již nyní získávají finanční prostředky v odvětvích, jako je výroba a distribuce energie, bydlení účinně využívající zdroje a nízkouhlíková dopravní infrastruktura. Investoři mají o tento typ dluhopisů velký zájem. Na trhu se zelenými dluhopisy je však stále prostor pro rozšíření a zvýšení úrovně jeho environmentálních ambicí. Účelem EUGBS je poskytnout podnikům a veřejnoprávním orgánům standard, jak využívat zelené dluhopisy k získávání finančních prostředků na kapitálových trzích, financovat tak náročné investice při dodržování přísných požadavků na udržitelnost a chránit investory před tzv. greenwashingem, neboli „lakováním nazeleno“. Zejména:

 • Emitenti zelených dluhopisů budou mít k dispozici spolehlivý nástroj, který jim umožní prokázat, že financují ekologické projekty, jež jsou v souladu s taxonomií EU.
 • Zájemci o dluhopisy si budou moci daleko snadněji ověřit, že jsou jejich investice udržitelné, čímž se sníží riziko greenwashingu.

Nový standard EUGBS budou moci používat všichni emitenti zelených dluhopisů, včetně emitentů se sídlem mimo EU. Navrhovaný rámec obsahuje čtyři klíčové požadavky:

 1. Finanční prostředky získané vydáním dluhopisu by měly být plně přiděleny na projekty, které jsou v souladu s taxonomií EU.
 2. Alokace finančních prostředků získaných vydáním dluhopisů musí být zcela transparentní, a proto budou existovat podrobné požadavky na podávání zpráv.
 3. Všechny zelené dluhopisy EU musí zkontrolovat externí posuzovatel, aby bylo zajištěno, že jsou dodržovány požadavky nařízení a financované projekty jsou v souladu s taxonomií. Předpokládá se zde zvláštní omezená flexibilita pro veřejnoprávní emitenty.
 4. Externí posuzovatelé, kteří budou poskytovat služby emitentům zelených dluhopisů EU, musí být registrováni u Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, který bude nad nimi vykonávat dohled. Tím se zajistí kvalita a spolehlivost jejich služeb a vydaných posouzení s cílem chránit investory a zajistit integritu trhu. Předpokládá se zde zvláštní omezená flexibilita pro emitenty státních dluhopisů.

Stěžejním cílem je vytvořit „zlatý standard“ pro zelené dluhopisy, který bude srovnatelný s jinými tržními standardy, a případně usilovat o jejich sblížení. Zavedení standardu pomůže řešit obavy týkající se greenwashingu a ochrání integritu trhu, aby bylo zajištěno financování legitimních projektů v oblasti životního prostředí. V souladu s legislativním postupem spolurozhodování bude dnes přijatý návrh Komise předložen Evropskému parlamentu a Radě.

Udržitelné financování a taxonomie EU

Evropská komise dnes také přijala akt v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje článek 8 nařízení o taxonomii, jenž vyžaduje, aby finanční i nefinanční společnosti poskytovaly investorům informace o vlivu svých aktiv a ekonomických činností na životní prostředí. Trhy a investoři potřebují mít jasné a srovnatelné informace o udržitelnosti, aby se zabránilo greenwashingu. Dnešní akt v přenesené pravomoci stanoví obsah, metodiku a prezentaci informací, které mají velké finanční a nefinanční společnosti zveřejňovat o tom, jak velká část jejich obchodních, investičních nebo úvěrových činností je v souladu s taxonomií EU.

Nefinanční společnosti budou muset zveřejňovat, jaký podíl jejich obratu, kapitálu a provozních výdajů je spojen s environmentálně udržitelnými ekonomickými činnostmi definovanými v nařízení o taxonomii a v aktu v přenesené pravomoci o taxonomii pro oblast klimatu , který byl formálně přijat 4. června 2021, jakož i ve veškerých budoucích aktech v přenesené pravomoci týkajících se dalších cílů v oblasti životního prostředí. Finanční instituce, zejména velké banky, správci aktiv, investiční podniky a pojišťovny/zajišťovny, budou muset zveřejňovat, jaký podíl na celkových aktivech, které financují nebo do nichž investují, tvoří environmentálně udržitelné ekonomické činnosti.

Akt v přenesené pravomoci bude předložen Evropskému parlamentu a Radě k 4měsíčnímu přezkumu, který lze jednou prodloužit o 2 měsíce.

Vyjádření členů Komise:

Výkonný místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, který rovněž dohlíží na finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, prohlásil: „Dnes přijatá strategie udržitelného financování je zásadní pro stimulaci financování ze soukromých zdrojů, které nám pomůže s plněním našich klimatických cílů a řešením dalších problémů v oblasti životního prostředí. Možnosti udržitelného financování chceme také poskytnout malým a středním podnikům. Budeme se snažit prohloubit spolupráci s našimi mezinárodními partnery v oblasti udržitelného financování. Globální výzvy je totiž nutné řešit globálními opatřeními. Navrhujeme rovněž standard pro zelené dluhopisy, který by bránil greenwashingu a jasně označoval ty dluhopisy, které skutečně představují udržitelnou investici.“

Mairead McGuinnessová, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů, dodala: „Dnes přijatá strategie stanoví ambiciózní plán udržitelného financování pro nadcházející roky. K dosažení našich cílů v oblasti klimatu musíme trvale zajistit mohutnější tok peněz směřující do udržitelného hospodářství. Je zapotřebí vynaložit značné investice do ekologizace ekonomiky a vytvoření inkluzivnější společnosti, v níž každý dostane příležitost se uplatnit. Musíme posílit globální spolupráci v otázkách klimatu a životního prostředí, protože Unie nemůže bojovat proti změně klimatu sama – globální koordinace a opatření jsou v tomto ohledu zásadní. Kromě toho náš návrh standardu EU pro zelené dluhopisy vytvoří zlatý standard na trhu a odpoví na potřebu investorů mít k dispozici důvěryhodný a solidní nástroj v oblasti udržitelných investic.“

Souvislosti

Zelená dohoda pro Evropu jasně ukázala, že přechod ke klimaticky neutrální ekonomice a plnění cílů Unie v oblasti environmentální udržitelnosti vyžaduje značné investice ve všech hospodářských odvětvích. Podstatná část těchto finančních toků bude muset přijít ze soukromého sektoru. Chybějící objem investic se bude muset získat přesměrováním soukromých kapitálových toků do environmentálně udržitelnějších investic a zásadním přehodnocením evropského finančního rámce. Zelená dohoda pro Evropu především zdůraznila, že pro investory a společnosti musí být snazší identifikovat environmentálně udržitelné investice, které jsou věrohodné.

Dnešními návrhy činí EU další významný krok k dosažení cílů Zelené dohody, jelikož zajišťuje komplexní přístup k financování ekologické transformace.

Další informace

Strategie financování přechodu na udržitelné hospodářství

Návrh nařízení o evropských zelených dluhopisech

Otázky a odpovědi: Nařízení o evropských zelených dluhopisech

Informativní přehled: Strategie EU pro udržitelné finance

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. července 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku