Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva26. května 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Komise předkládá pokyny k posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím

tiskova_konference_dezinformace.png
© Evropská unie, 2021
© Evropská unie, 2021
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes zveřejňuje pokyny , které stanoví, jakým způsobem by měl kodex zásad boje proti dezinformacím – vůbec první kodex svého druhu, posílen tak, aby účinněji potíral dezinformace.

Stručné shrnutí

• Komise chce posílit kodex tak, aby účinněji potíral dezinformace

• Apeluje na větší odpovědnost aktérů v oblasti online reklam

• Vybízí k omezení toku financí, které napomáhají šíření dezinformací („demonetizace dezinformací“)

• Vyzývá signatáře kodexu k ambicióznějším závazkům

• Např. k vytvoření „Centra pro transparentnost“ a zveřejňování kroků proti šíření dezinformací

• Komise také navrhuje stálou pracovní skupinu k monitorování situace

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes zveřejňuje pokyny , které stanoví, jakým způsobem by měl kodex zásad boje proti dezinformacím – vůbec první kodex svého druhu, posílen tak, aby účinněji potíral dezinformace.

Stanoví očekávání Komise, vyzývá k silnějším závazkům ze strany signatářů a předpokládá širší účast na kodexu. Signatáři by měli na základě solidního rámce pro sledování a jasných ukazatelů výkonnosti omezit finanční pobídky k dezinformacím, dát uživatelům nástroje tomu, aby se aktivně podíleli na prevenci jejich šíření, lépe spolupracovat s ověřovateli faktů ve všech členských státech a jazycích EU a poskytnout rámec pro přístup výzkumných pracovníků k údajům.

Místopředsedkyně odpovědná za hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla: „Hrozby způsobené dezinformacemi na internetu se rychle vyvíjejí a my musíme zintenzívnit společná opatření, abychom posílili postavení občanů a ochránili demokratický informační prostor. Nový a silnější kodex je nezbytný, neboť potřebujeme, aby online platformy a další aktéři řešili systémová rizika svých služeb a algoritmické amplifikace, přestali kontrolovat samy sebe a přestali umožňovat na dezinformacích vydělávat. To vše za předpokladu, že budou plně zachovávat svobodu projevu.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu dodal: „Infodemii a šíření nepravdivých informací, které ohrožují životy lidí, musíme dostat pod kontrolu. Dezinformace nemohou být i nadále zdrojem příjmů. Potřebujeme, aby nám online platformy, celý reklamní ekosystém a sítě ověřovatelů faktů poskytly silnější závazky. Akt o digitálních službách nám v boji proti dezinformacím poskytne další účinné nástroje.“

Pevný, stabilní a flexibilní kodex na podporu boje proti dezinformacím

Pokyny vyzývají k posílení kodexu jeho větším zaměřením na tyto oblasti:

  • Širší zapojení s individuálně přizpůsobenými závazky. Komise vybízí zavedené a vznikající platformy působící v EU, příslušné zúčastněné strany v ekosystému online reklamy (např. platformy pro výměnu reklamy, poskytovatele reklamních technologií, značky využívající reklamy), služby zasílání soukromých zpráv, jakož i zúčastněné strany, které mohou přispět zdroji nebo odbornými znalostmi k účinnému fungování kodexu, aby se k němu připojily. Součástí posíleného kodexu by měly být nové individuálně přizpůsobené závazky odpovídající rozsahu a povaze služeb poskytovaných signatáři.
  • Demonetizovat dezinformace. Platformy a aktéři v ekosystému online reklamy musí převzít odpovědnost a lépe spolupracovat v oblasti omezování financování dezinformací, zejména výměnou informací o dezinformačních reklamách, které jeden ze signatářů odmítl, zlepšením transparentnosti a odpovědnosti při umisťování reklamy a zamezením účasti subjektů, které dezinformace uveřejňují systematicky.
  • Zajistit integritu služeb. Posílený kodex by měl komplexně řešit stávající i nově vznikající formy manipulativního chování, které se používají k šíření dezinformací (např. internetoví boti, falešné účty, organizované manipulační kampaně nebo krádeže účtů) a měl by zahrnovat individualizované závazky k zajištění transparentnosti a odpovědnosti opatření přijatých ke snížení jejich dopadu.
  • Umožnit uživatelům rozpoznávat dezinformace a upozorňovat na ně. Uživatelé musí mít přístup k nástrojům, které jim pomohou online prostředí lépe porozumět a bezpečně se v něm pohybovat. Signatáři musí své doporučovací systémy (tj. způsob, jakým uživatelé vidí obsah) zprůhlednit a přijmout opatření ke zmírnění rizik, která tyto systémy nesou, např. virální šíření dezinformací. Měly by také svým uživatelům poskytnout dostupné a účinné nástroje a postupy umožňující upozorňovat na dezinformace, které mohou způsobit veřejnou nebo individuální újmu. Uživatelé, jejichž obsah nebo účty se staly předmětem opatření přijatých v reakci na takové upozornění, by měli mít přístup k vhodnému a transparentnímu mechanismu odvolání a domáhání se nápravy. Posílený kodex by měl rovněž zvýšit viditelnost spolehlivých informací veřejného zájmu a varovat uživatele, kteří přišli do styku s obsahem, který ověřovatelé faktů označili za falešný.
  • Zvýšit rozsah ověřování faktů a poskytnout výzkumným pracovníkům lepší přístup k údajům. Nový kodex by měl zahrnovat lepší spolupráci s ověřovateli faktů a větší pokrytí zemí a jazyků EU. Posílený kodex by měl rovněž vytvořit solidní rámec pro přístup výzkumných pracovníků k údajům.
  • Solidní rámec pro sledování. Součástí posíleného kodexu by měl být zdokonalený rámec pro sledování založený na jasných klíčových ukazatelích výkonnosti, které měří výsledky a dopad opatření přijatých platformami, jakož i celkový dopad kodexu na dezinformace v EU. Platformy by měly Komisi pravidelně podávat zprávy o přijatých opatřeních a příslušných klíčových ukazatelích výkonnosti. Platformy by měly poskytovat informace a údaje ve standardizovaných formátech s členěním podle členských států.

V neposlední řadě by signatáři měli vytvořit centrum pro transparentnost, v němž uvedou, jaké politiky přijali k provádění závazků kodexu, jak byly tyto závazky prosazovány, a dále veškeré údaje a parametry, které jsou pro klíčové ukazatele výkonnosti relevantní. Pokyny rovněž navrhují zřízení stálé pracovní skupiny, které by předsedala Komise. Bude složena ze signatářů, zástupců Evropské služby pro vnější činnost, skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA) a skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (EDMO), která obdržela více než 11 milionů eur na vytvoření osmi regionálních center na pomoc při provádění a rozšiřování její činnosti v členských státech. Pracovní skupina, která se zároveň bude opírat o podporu odborníků, bude pomáhat s přezkumem kodexu a jeho přizpůsobováním technologickému, společenskému, tržnímu a legislativnímu vývoji.

Další kroky

Komise vyzve signatáře kodexu zásad, aby se sešli a v souladu s pokyny kodex posílili. Vybízí i nové signatáře, aby se ke kodexu připojili. Za tímto účelem Komise potenciální nové signatáře a zúčastněné strany osloví. Signatáři by měli urychleně přistoupit k revizi kodexu a na podzim předložit první návrh revidovaného kodexu. Jak bylo oznámeno, Komise letos rovněž navrhne právní předpis ke zvýšení transparentnosti politické reklamy. Pokyny rovněž volají po silnějších závazcích v této oblasti, které by umožnily připravit podmínky pro nadcházející posílený legislativní rámec a navrhnout na jeho podporu řešení vycházející z průmyslu.

Souvislosti

Kodex zásad byl vypracován v říjnu 2018. Jak bylo oznámeno v Akčním plánu pro evropskou demokracii (EDAP), pokyny se zabývají nedostatky zjištěnými v posouzení kodexu z roku 2020, které provedla Komise , a vycházejí ze zkušeností získaných v rámci programu monitorování dezinformací o onemocnění COVID-19 . Návrh Komise týkající se aktu o digitálních službách zavádí spoluregulační pojistku pro opatření, která budou zahrnuta do revidovaného a posíleného kodexu.

Koronavirová krize jasně poukázala na hrozby a výzvy, které dezinformace pro naši společnost představují. „Infodemie“ významným způsobem ohrožuje systémy osobní a veřejné zdravotní péče, řešení krizí, hospodářství a společnost. Ukázalo se, že navzdory značnému úsilí, které bylo dosud vyvinuto, je naléhavě nutné boj proti dezinformacím zintenzivnit.

Přístup EU k boji proti dezinformacím je hluboce zakořeněn v ochraně svobody projevu a v zajištění otevřené demokratické diskuse. Jeho cílem je zajistit větší transparentnost a odpovědnost v online prostředí a posílit postavení občanů. Jde ruku v ruce s ostatními cíli Akčního plánu pro evropskou demokracii, kterými jsou konkrétně podpora svobodných a spravedlivých voleb a ochrana svobody a plurality sdělovacích prostředků. EU zmobilizovala průmysl, sdělovací prostředky, akademickou obec, veřejné orgány a občanskou společnost a vybízí k širší účasti na kodexu.

Další informace

Otázky a odpovědi

Fakta

Pokyny Komise týkající se posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím

Projekty Evropského střediska pro sledování digitálních médií vybrané pro financování

Kodex zásad boje proti šíření dezinformací

Posouzení kodexu zásad boje proti dezinformacím ze strany Komise

Podrobnosti

Datum zveřejnění
26. května 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku