Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva5. července 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Komise představuje nový Evropský program inovací, který má razit cestu nové vlně inovací

The Nucleic Acids Analysis laboratory of the Joint Research Centre (JRC)

Komise dnes přijala nový Evropský program inovací, jehož cílem je dostat Evropu do čela nové vlny deep tech inovací a startupů. Program pomůže Evropě vyvíjet nové technologie pro řešení nejnaléhavějších společenských výzev a uvádět je na trh. Nový Evropský program inovací je koncipován tak, aby z Evropy učinil předního aktéra na světové scéně inovací. Evropa chce být místem, kde nejlepší talenty spolupracují s nejlepšími podniky, kde se daří deep tech inovacím a kde se napříč celým kontinentem vytvářejí přelomová inovativní řešení, jež budou inspirací pro celý svět.

Evropa díky svému vedoucímu postavení v oblasti inovací, zejména nové vlně deep tech inovací, které vyžadují průlomový výzkum a vývoj a velké kapitálové investice, posílí svou ústřední úlohu při formování ekologické a digitální transformace. Deep tech inovace posílí vedoucí postavení Evropy v oblasti technologií a pomohou najít inovativní řešení naléhavých společenských problémů, jako jsou změna klimatu a kybernetické hrozby. Dá se očekávat, že tyto inovace budou přínosem pro všechna odvětví od obnovitelných zdrojů energie po agrotechnologii, od stavebnictví po mobilitu a zdraví a že se díky nim bude řešit potravinové zabezpečení, sníží se energetická závislost, zlepší zdraví občanů a zvýší konkurenceschopnost našich ekonomik. Vážné důsledky ruské válečné agrese tyto otázky ještě zvýraznily a uspíšily strategické politické změny nutné k zajištění prosperity a bezpečnosti EU.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise, jež odpovídá za portfolio „Evropa připravená na digitální věk“, k tomu uvedla: „Musíme posílit naše inovační ekosystémy, abychom mohli vyvíjet technologie zaměřené na člověka. Tento nový program inovací vychází z významné práce, která byla v oblasti inovací vykonána v posledních letech, a pomůže nám urychlit naši digitální a ekologickou transformaci. Program vychází z oblasti digitalizace, fyziky a biologie a umožní nám lépe řešit naléhavé problémy, jako je ukončení závislosti na fosilních palivech nebo udržitelné zajištění dodávek potravin.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová dodala: „Nový Evropský program inovací zajistí inovátorům, startupům a rozvíjejícím se podnikům a jejich inovativním podnikům, aby se stali světovými lídry v oblasti inovací. Již více než rok provádíme konzultace s účastněnými stranami, jako jsou lídři v oblasti inovačního ekosystému, startupy, jednorožci, zakladatelky společností, ženy pracující ve sféře rizikového kapitálu, univerzity a podniky. Společnými silami učiníme z Evropy světovou velmoc v oblasti deep tech inovací a startupů.“

Tento program, který staví na podnikavosti Evropanů, vědecké excelenci, síle jednotného trhu a demokratických společností:

  • zlepší přístup evropských startupů a rozvíjejících se podniků k financování, například mobilizací nevyužitých zdrojů soukromého kapitálu a zjednodušením pravidel pro kotování;
  • zlepší podmínky, které inovátorům umožní experimentovat s novými nápady prostřednictvím regulačních pískovišť;
  • pomůže vytvořit „regionální údolí inovace“, čímž se posílí a lépe propojí inovační subjekty v celé Evropě, a to i v zaostávajících regionech;
  •  přiláká do Evropy talenty a udrží je zde, například tím, že nabídne odbornou přípravu 1 milionu talentů v oblasti hlubokých technologií, zvýší podporu žen inovátorek a bude inovovat akciové opce pro zaměstnance startupů;
  • zlepší politický rámec použitím srozumitelnější terminologie, ukazatelů a souborů dat, jakož i prostřednictvím politické podpory poskytované členským státům.

V novém Evropském programu inovací je naplánováno 25 specializovaných opatření v rámci pěti stěžejních iniciativ:

  • Financování rozvíjejících se podniků zmobilizuje institucionální a další soukromé investory v Evropě, aby investovali do rozšiřování evropských deep tech startupů a zároveň z toho měli prospěch.
  • Umožnění inovací vytvořením experimentálního prostoru a zadáváním zakázek usnadní inovace díky lepším rámcovým podmínkám, včetně experimentálních přístupů k regulaci (např. regulační pískoviště, testovací prostředí, živé laboratoře a zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací).
  • Urychlení a posílení inovací v evropských inovačních ekosystémech v celé EU podpoří vytvoření regionálních údolí inovace a pomůže členským státům a regionům nasměrovat nejméně 10 miliard eur na konkrétní interregionální inovační projekty, a to i v oblasti deep tech pro klíčové priority EU. Pomůže také členským státům s podporou inovací ve všech regionech prostřednictvím integrovaného využívání politiky soudržnosti a nástrojů programu Horizont Evropa.
  • Podpora, přilákání a udržení talentů zajistí příliv nezbytných talentů v oblasti hlubokých technologií do EU a jejich rozvoj prostřednictvím řady iniciativ, včetně programu pro stážisty v oblasti inovací pro začínající a rozvíjející se podniky, rezervoáru talentů EU, který by je podnítil k založení vlastních podniků v EU, programu na podporu podnikání žen a na podporu žen ve vedoucích pozicích a průkopnické práce na akciových opcích pro zaměstnance startupů.
  • Zlepšování nástrojů sloužících k tvorbě politik bude klíčem k rozvoji a využívání spolehlivých a srovnatelných souborů dat a společných definic (startupů, rozvíjejících se podniků), které mohou sloužit jako podklad pro politiky na všech úrovních v celé EU a pro zajištění lepší koordinace politik na evropské úrovni prostřednictvím fóra Evropské rady pro inovace.

Tento program navazuje na zásadní práci, která již byla na podporu inovací v EU vykonána, a jeho cílem je za pomoci soudržného souboru opatření urychlit rozvoj a rozšiřování inovací po celé Unii.

Souvislosti

Inovační politika je klíčovou oblastí politiky s významnými iniciativami a investicemi EU.

Tuto politiku doplňují práce na Evropském výzkumném prostoru (EVP), jejímž cílem je vybudovat skutečný jednotný evropský trh pro výzkum a inovace. Opatření uvedená v tomto sdělení, která jsou seskupena do pěti stěžejních oblastí, využijí silných stránek jednotného trhu EU, silné průmyslové základny, talentů, stabilních institucí a demokratických společností a podpoří v Evropě deep tech inovace. Zároveň využijí příležitostí, které nabízí souběžná zelená a digitální transformace a potřeba budoucí strategické autonomie.

Deep tech inovace jsou založeny na špičkové vědě, technologiích a inženýrství, často kombinují pokrok ve fyzikální, biologické a digitální sféře a mají potenciál přinášet transformativní řešení globálních problémů. Hluboké technologické inovace, které generuje rostoucí generace inovativních startupů v EU, mají potenciál podnítit inovace v celé ekonomice.

Soubor nástrojů inovační politiky EU se v průběhu let rozšiřoval a spolu s tím se měnilo institucionální prostředí. Díky svému pilíři „Inovativní Evropa“ vytvořil program Horizont Evropa stávající i nové nástroje na podporu startupů, rozvíjejících se podniků a malých a středních podniků. Cílem Evropské rady pro inovace (ERI), která byla zřízena v roce 2021 a jejíž rozpočet činí 10 miliard eur, je podporovat inovace během celého životního cyklu inovací, od raných fází výzkumu až po ověření koncepce, přenos technologií a financování a rozšiřování startupů a malých a středních podniků. Evropský inovační a technologický institut (EIT) převzal další úkoly a zřídil nová znalostní a inovační společenství, např. pro kulturní a tvůrčí odvětví. Klade při tom větší důraz na řešení regionálních rozdílů a zaměřuje se na zvýšení podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolských institucí. Prostřednictvím iniciativy pro evropské inovační ekosystémy v rámci programu Horizont Evropa si EU rovněž klade za cíl vytvořit propojenější a účinnější inovační ekosystémy na podporu rozšiřování podniků, podněcování inovací a spolupráce mezi vnitrostátními, regionálními a místními aktéry v oblasti inovací.

V důsledku ruské invaze na Ukrajinu vyvstala potřeba inovací ještě naléhavěji. Invaze také uspíšila další podporu ukrajinské inovační komunitě – vědců a výzkumných pracovníků, kteří jsou klíčovými přispěvateli k výzkumu a inovacím v EU. Prostřednictvím Evropské rady pro inovace EU podpořila ukrajinské startupy 20 miliony eur. Tato podpora doplňuje probíhající iniciativy „Evropský výzkumný prostor pro Ukrajinu“ (ERA4Ukraine), Horizon4Ukraine a ERV pro Ukrajinu, jakož i zvláštní stipendijní program ve výši 25 milionů eur v rámci akce „Marie Curie-Skłodowska“ (MSCA) pro výzkumné pracovníky vysídlené z Ukrajiny.

Další informace

Nový Evropský program inovací

Informativní přehled

Video

Podrobnosti

Datum zveřejnění
5. července 2022