Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva25. ledna 2023Odhadovaná doba čtení: 8 min

Komise přichází s konkrétními opatřeními pro větší zapojení sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU

Corporate and office relations

Komise dnes předkládá iniciativu na další posílení a podporu sociálního dialogu konkrétními opatřeními na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Znovu tak potvrzuje své pevné odhodlání prosazovat sociální dialog jako základní kámen sociálně tržního hospodářství EU a jeho konkurenceschopnosti. Tato iniciativa posiluje sociální dialog s cílem přizpůsobit se měnícímu se světu práce a novým trendům na trhu práce v souvislosti s přechodem k digitální a klimaticky neutrální ekonomice a vzniku nových forem zaměstnání.

Jednání mezi organizacemi zastupujícími zaměstnavatele a zaměstnance (tj. mezi sociálními partnery) formou sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání pomáhají zlepšit životní a pracovní podmínky, jako jsou odměňování, pracovní doba, dovolená za kalendářní rok, rodičovská dovolená, odborná příprava a opatření k ochraně zdraví a zajištění bezpečnosti. Hrají také klíčovou roli při přizpůsobování se měnícím se hospodářským a sociálním podmínkám a při zvyšování produktivity, které jsou nezbytné pro zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků. To vše pomáhá zajistit sociální spravedlnost a demokracii na pracovišti a posílit prosperitu a odolnost Evropy.

Sociální partneři rovněž hrají klíčovou roli v dobách krize nebo změn. Například během pandemie COVID-19 rychle pomohli zorganizovat opatření k ochraně zdraví a zajištění bezpečnosti při práci a režimy zkrácené pracovní doby. Sociální partneři též pomáhají nalézt vyvážená řešení pro přizpůsobení trhu práce digitální éře. Úzká spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci má také zásadní význam pro účinnou organizaci průmyslové výroby a pro vybavení pracovní síly zelenými a digitálními dovednostmi.

Míra a kvalita zapojení sociálních partnerů se však v jednotlivých zemích značně liší. Zároveň klesá počet členů odborových organizací a podíl zaměstnanců, na něž se vztahují kolektivní smlouvy na vnitrostátní úrovni (z průměru EU ve výši přibližně 66 % v roce 2000 na přibližně 56 % v roce 2019). Je rovněž méně pravděpodobné, že budou zastoupeny novější formy zaměstnání, např. práce prostřednictvím platforem, a určité skupiny, např. mladí lidé, přičemž v některých odvětvích, jako je péče, téměř zcela chybí kolektivní vyjednávání.

V této souvislosti Komise navrhuje doporučení Rady, v němž uvádí, jak mohou země EU dále posílit sociální dialog a kolektivní vyjednávání na vnitrostátní úrovni. Komise taktéž předkládá sdělení o posílení a podpoře sociálního dialogu na úrovni EU. Do přípravy těchto iniciativ byli sociální partneři úzce zapojeni.

Vytváření podmínek pro úspěšný sociální dialog na vnitrostátní úrovni

Návrh doporučení Rady předložený Komisí doporučuje, aby členské státy:

  • vedly konzultace se sociálními partnery při tvorbě a provádění hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky podle vnitrostátních zvyklostí,
  • vybízely sociální partnery k tomu, aby se zabývali novými formami práce a atypickým zaměstnáním a aby obšírně informovali o přínosech sociálního dialogu a o veškerých platných kolektivních smlouvách,
  • umožnily zvýšení potenciálu organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů, například tím, že jim zajistí přístup k příslušným informacím a podporu vlád členských států.

Navrhované doporučení Rady plně respektuje vnitrostátní tradice a autonomii sociálních partnerů. Umožňuje členským státům určit, jak nejlépe dosáhnout těchto cílů s přihlédnutím k jejich konkrétní situaci.

Podpora pro zapojení sociálních partnerů na úrovni EU

Aby Komise dále podpořila úlohu sociálních partnerů při tvorbě politik EU a posílila odvětvový sociální dialog na úrovni EU, navrhuje soubor opatření s cílem:

  • posílit evropský odvětvový sociální dialog modernizací jeho rámce v úzké spolupráci se sociálními partnery EU prostřednictvím případné revize stávajících pravidel,
  • nadále podporovat dohody sociálních partnerů, zejména administrativní podporou a právním poradenstvím,
  • posílit zapojení sociálních partnerů do tvorby politik EU, například shromažďováním názorů evropských sociálních partnerů napříč odvětvími na priority politik EU před vypracováním pracovního programu Komise,
  • zvýšit účinnost technické a finanční podpory EU pro sociální partnery. Komise například ve spolupráci se sociálními partnery zřídí výzkumnou síť pro monitorování a podporu sociálního dialogu v EU.

Komise dále vyzývá sociální partnery, aby sjednali a uzavřeli více dohod a zvýšili členstvo a reprezentativnost odborových organizací i organizací zaměstnavatelů.

Komise bude také prostřednictvím pravidelné spolupráce s Mezinárodní organizací práce (MOP), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a dalšími subjekty nadále podporovat sociální dialog na mezinárodní úrovni. Komise vybízí členské státy, aby pokračovaly v ratifikaci a účinném provádění úmluv MOP.

Další kroky

Komise bude v úzké spolupráci se sociálními partnery dále sledovat navrhovaná opatření na úrovni EU uvedená ve sdělení.

Členské státy projednají návrh doporučení Rady předložený Komisí, aby jej Rada mohla přijmout. Poté, co bude návrh přijat, budou členské státy vyzvány, aby Komisi předložily soubor opatření k provedení tohoto doporučení, která byla projednána se sociálními partnery. Provádění opatření bude sledováno v rámci evropského semestru.

Souvislosti

Sociální dialog a zapojení zaměstnanců jsou klíčovou zásadou evropského pilíře sociálních práv a nedílnou součástí Portského sociálního závazku z roku 2021. Komise v Akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv oznámila, že předloží iniciativu na podporu sociálního dialogu na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, jak také zdůraznila předsedkyně Komise von der Leyenová na trojstranné sociální vrcholné schůzce v roce 2022.

Komise tuto iniciativu připravila v úzké spolupráci se sociálními partnery a jednala o ní s Evropským parlamentem, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů. Iniciativa pro sociální dialog, která je taktéž zmíněna ve sdělení Komise nazvaném „Konference o budoucnosti Evropy – Přeměna vize na konkrétní opatření“ z června 2022, významně přispívá k opatřením navazujícím na konferenci. Iniciativa pro sociální dialog je také příspěvkem k Evropskému roku dovedností 2023 a k průmyslovému plánu Zelené dohody pro Evropu, neboť sociální partneři hrají klíčovou roli při podpoře dovedností, přechodů mezi zaměstnáními a konkurenceschopnosti EU.

Další informace

Návrh doporučení Rady o posílení sociálního dialogu v Evropské unii

Sdělení o posílení sociálního dialogu v Evropské unii – plné využití jeho potenciálu pro zvládání transformací

Otázky a odpovědi: posílení sociálního dialogu

2023 – Evropský rok dovedností

Přihlaste se k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

Citace

Sociální dialog má zásadní význam pro náš budoucí hospodářský růst a odolnost našich ekonomik. Hraje důležitou roli při zachování a posilování konkurenceschopnosti evropských podniků, zvyšování produktivity, zlepšování pracovních podmínek a vybavování zaměstnanců dovednostmi potřebnými k tomu, aby uspěli v ekologické a digitální transformaci. Existuje také mnoho příkladů, kdy sociální dialog pomohl zlepšit koncipování veřejných politik. Dnešní balíček podpoří sociální dialog tak, aby z hospodářského a sociálního pokroku mohlo mít prospěch ještě více podniků a zaměstnanců v celé Evropské unii.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 25/01/2023

 

Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se každý den v celé Evropě setkávají, aby se dohodli na podstatě pracovních podmínek, jako jsou odměňování, pracovní doba a opatření k ochraně zdraví a zajištění bezpečnosti. Sociální dialog je základním rysem našeho evropského sociálně tržního hospodářství, ale počet členů odborových organizací klesá a mnoho odvětví, jako jsou péče nebo práce prostřednictvím platforem, je v kolektivním vyjednávání opomíjeno. Abychom zajistili, že Evropa zůstane konkurenceschopná a inkluzivní, potřebujeme silný sociální dialog a silné sociální partnery.

Nicolas Schmit, komisař pro pracovní místa a sociální práva - 25/01/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. ledna 2023