Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva28. ledna 2021Zastoupení v Česku

Komise prodloužila a dále rozšířila dočasný rámec na podporu ekonomiky v souvislosti s koronavirovou pandemií

p008484004h.jpg
© EC AV Service
© EC AV Service
Evropská komise se rozhodla prodloužit do 31. prosince 2021 platnost dočasného rámce pro opatření státní podpory, který byl přijat 19. března 2020 s cílem podpořit hospodářství v souvislosti s šířením koronavirové nákazy. Zároveň se rozhodla rozšířit jeho působnost: zvyšuje stanovené stropy podpory a umožňuje převádění některých vratných nástrojů na přímé granty až do konce příštího roku.

Evropská komise se rozhodla prodloužit do 31. prosince 2021 platnost dočasného rámce pro opatření státní podpory, který byl přijat 19. března 2020 s cílem podpořit hospodářství v souvislosti s šířením koronavirové nákazy. Zároveň se rozhodla rozšířit jeho působnost: zvyšuje stanovené stropy podpory a umožňuje převádění některých vratných nástrojů na přímé granty až do konce příštího roku.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová uvedla: „Vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie trvá déle, než jsme všichni doufali, musí být členské státy nadále schopné poskytovat podnikům podporu nezbytnou k tomu, aby dokázaly tuto krizi překonat. Dnes jsme proto prodloužili uplatňování dočasného rámce až do konce roku. Kromě toho jsme zvýšili stropy u některých opatření stanovených v tomto rámci a vytvořili jsme pobídky pro využívání vratných forem podpory, jelikož bude možné převést určité úvěry a další vratné nástroje na přímé granty i v pozdější fázi. Členské státy tak budou moci v plné míře využít flexibilitu pravidel státní podpory na pomoc svým ekonomikám, a zároveň se omezí narušení hospodářské soutěže.“

Prodloužení dočasného rámce

Komise neustále zkoumá potřebu dalších úprav dočasného rámce. Jeho platnost měla původně skončit 30. června 2021, s výjimkou rekapitalizačních opatření, která mohla být poskytována do 30. září 2021. Vzhledem k trvání a vývoji šíření koronavirové nákazy prodlužuje dnešní změna platnost všech opatření stanovených v dočasném rámci, včetně rekapitalizačních opatření, do 31. prosince 2021.

Zvýšení stropů podpory

S ohledem na přetrvávající hospodářskou nejistotu a dlouhodobá vládní opatření, která omezují hospodářskou činnost s cílem zastavit šíření viru, zvyšuje dnešní změna rovněž stropy, které dočasný rámec stanoví pro určitá podpůrná opatření:

  • Pokud jde o omezené částky podpory poskytované podle dočasného rámce, předchozí stropy na podnik se nyní v podstatě zdvojnásobily (s přihlédnutím k dostupnosti podpory de minimis). Nové stropy činí 225 000 eur u podniků působících v zemědělské prvovýrobě (dříve 100 000 eur), 270 000 eur u podniků v odvětví rybolovu a akvakultury (dříve 120 000 eur) a 1,8 milionu eur u podniků ve všech ostatních odvětvích (dříve 800 000 eur). Stejně jako dosud lze tyto podpory kombinovat s podporou de minimis ve výši až 200 000 eur na podnik (až 30 000 eur u podniků v odvětví rybolovu a akvakultury a až 25 000 eur u zemědělských podniků) po dobu tří účetních období, pokud jsou splněny požadavky příslušné podpory de minimis.
  • V případě společností, které koronavirová krize obzvláště zasáhla a jejichž obrat během způsobilého období ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 poklesl nejméně o 30 %, může stát přispět na část fixních nákladů, které nejsou kryty jejich příjmy, a to až do výše 10 milionů eur na podnik (dříve 3 miliony eur).

Převedení vratných nástrojů na přímé granty

Komise také umožní členským státům až do 31. prosince 2022 převádět vratné nástroje podpory (např. záruky, úvěry, vratné zálohy) poskytnuté podle dočasného rámce na jiné formy podpory, jako jsou přímé granty, jsou-li splněny podmínky dočasného rámce. V důsledku těchto převodů nesmí v zásadě dojít k překročení nových stropů pro omezené částky podpory (225 000 eur u podniků působících v zemědělské prvovýrobě, 270 000 eur u podniků v odvětví rybolovu a akvakultury a 1,8 milionu EUR u podniků ve všech ostatních odvětvích). Cílem změny je motivovat členské státy k tomu, aby v první řadě využívaly vratné formy podpory.

Prodloužení dočasného vynětí všech zemí ze seznamu „zemí s obchodovatelnými riziky“ v rámci sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů

Vzhledem k tomu, že stále obecně chybí dostatečná soukromá kapacita k pokrytí všech hospodářsky odůvodněných rizik pro vývoz do zemí, které jsou uvedeny na seznamu zemí s obchodovatelnými riziky, změna rovněž prodlužuje dočasné vynětí všech zemí ze seznamu „zemí s obchodovatelnými riziky“ podle sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů až do 31. prosince 2021 (zatím do 30. června 2021).

Souvislosti týkající se dočasného rámce a probíhající činnost podporující facilitu na podporu oživení a odolnosti

Dne 19. března 2020 Komise přijala nový dočasný rámec pro opatření státní podpory s cílem podpořit hospodářství v souvislosti s šířením koronavirové nákazy, a to na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. Dočasný rámec byl poprvé změněn 3. dubna 2020, kdy byla rozšířena možnost poskytovat veřejnou podporu na výzkum, testování a výrobu produktů zaměřených na zvládnutí koronavirové nákazy, chránit pracovní místa a poskytovat další pomoc ekonomice. Následující změna z 8. května 2020 umožnila opatření týkající se rekapitalizace a podřízeného dluhu. Změna z 29. června 2020 pak měla za cíl další podporu mikropodniků, malých a začínajících podniků a stimulaci soukromých investic. Dne 13. října 2020 přijala Komise čtvrtou změnu, kterou dočasný rámec prodloužila a umožnila podporu na pokrytí části nekrytých fixních nákladů podniků postižených krizí.

Dočasný rámec zohledňuje skutečnost, že celé hospodářství EU je vážně narušeno. Umožňuje členským státům využít k podpoře ekonomiky plnou flexibilitu stanovenou v rámci pravidel státní podpory a zároveň omezuje negativní důsledky pro rovné podmínky na jednotném trhu.

S tím, jak se Evropa přesouvá od krizového řízení k hospodářskému oživení, bude kontrola státní podpory rovněž doprovázet a usnadňovat provádění facility na podporu oživení a odolnosti. V této souvislosti zveřejnila Komise 21. prosince 2020 řadu vzorových formulářů pro státní podporu, které zahrnují několik typů investičních projektů v souladu s „evropskými stěžejními iniciativami“ roční strategie Komise pro udržitelný růst na rok 2021. Tyto formuláře mají členským státům pomoci při vypracování jejich národních plánů obnovy v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise bude všechna oznámení o státní podpoře, která obdrží od členských států v rámci facility na podporu oživení a odolnosti, posuzovat jako prioritu.

Členské státy, které hodlají upravit stávající opatření podpory s cílem prodloužit jejich trvání do 31. prosince 2021, navýšit rozpočet na ně nebo je uvést do souladu s dnes pozměněným dočasným rámcem (včetně vyšších stropů podpory na podnik), mohou tyto změny oznámit v jednom hromadném oznámení. Tím se minimalizuje administrativní zátěž pro tyto státy.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
28. ledna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku