Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva11. června 2024Odhadovaná doba čtení: 5 min

Komise vyzývá Česko, aby zlepšilo hospodářskou soutěž v oblasti sběru a využití obalového odpadu

EU Member States flags alongside the European flag

Evropská komise informovala Česko, že jeho opatření, jimiž je společnost EKO-KOM jmenována po více než dvě desetiletí jedinou autorizovanou společností ke sběru a využití obalového odpadu, mohou být v rozporu s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže.

Společnost EKO-KOM se sídlem v Česku nabízí služby sběru a využití obalového odpadu. Od nabytí účinnosti českého zákona o obalech v roce 2002 je společnost EKO-KOM jedinou autorizovanou společností, která obsluhuje více než 20 000 podniků v Česku. Žádné jiné společnosti se nepodařilo získat autorizaci k poskytování stejných služeb.

Komise zastává předběžný názor, že některá ustanovení českého zákona o obalech, jakož i prosazování těchto pravidel ze strany Česka, mohly vytvořit významné překážky vstupu na trh pro konkurenční společnosti. Mezi tyto překážky patří obtížně splnitelné požadavky týkající se autorizace, jako jsou přísné smluvní a finanční podmínky. Patří mezi ně rovněž skutečnost, že společnost EKO-KOM může ovlivňovat řízení o vydání autorizace jiným žadatelům, neboť má jako zavedený provozovatel přístup ke spisovému materiálu žádostí potenciálních nových účastníků na trhu a právo se k těmto žádostem vyjadřovat. Kromě toho jsou potenciální noví účastníci trhu povinni koordinovat některé aspekty svých plánovaných obchodních činností se společností EKO-KOM jakožto zavedeným provozovatelem.

Komise se předběžně domnívá, že taková státní opatření způsobila nerovné příležitosti pro konkurenty společnosti EKO-KOM a postavila tuto společnost do stavu střetu zájmů, a to vzhledem k její dvojí roli, kdy vystupuje jako účastník trhu konkurující jakémukoliv novému účastníkovi na trhu a jako třetí strana, která požívá určitých procesních práv v řízení o autorizaci nových žadatelů. Tato opatření účinně zabránila tomu, aby jiné společnosti získaly autorizaci od českých orgánů, a umožnila společnosti EKO-KOM působit jako de facto monopolní poskytovatel po dobu více než dvou desetiletí, čímž byl omezen rozvoj účinné hospodářské soutěže na českém trhu sběru a využití odpadů.

Komise vyjádřila své obavy z narušení hospodářské soutěže ve výzvě. Pokud by byl předběžný názor Komise potvrzen, předmětné jednání by bylo v rozporu s článkem 106 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) ve spojení s článkem 102 SFEU.

Souvislosti

Šetření Komise bylo zahájeno na základě stížnosti české společnosti REMA AOS, která se neúspěšně pokusila vstoupit na trh sběru a využití obalových odpadů v Česku. Pět dalších společností se rovněž neúspěšné pokoušelo vstoupit na trh.

Procesní souvislosti

Článek 106 SFEU vyžaduje, aby členské státy nepřijímaly ani nezachovávaly v platnosti opatření odporující pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům hospodářské soutěže EU, jako je článek 102 SFEU. Článek 102 SFEU zakazuje zneužívání dominantního postavení podniky, včetně těch, kterým byla udělena zvláštní nebo výlučná práva k činnosti v určitém odvětví ve smyslu článku 106 SFEU.

Výzva je formálním krokem Komise při šetření podezření na porušení pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže ze strany členských států. Výzvou je informován dotčený členský stát o předběžných obavách Komise a je mu umožněno přezkoumat dokumenty obsažené ve spise Komise a předložit připomínky.

Zasláním výzvy není předjímán výsledek šetření. Pokud Komise po přezkoumání připomínek členského státu shledá, že existují dostatečné důkazy o protiprávním jednání, může požádat dotčený členský stát, aby zjištěné problémy v oblasti hospodářské soutěže napravil.

Neexistuje žádná zákonná lhůta pro ukončení šetření proti členskému státu z důvodu možného porušení pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. Délka šetření závisí na různých faktorech, jako je složitost případu a spolupráce členského státu s Komisí.                        

Regulační rámec pro obaly a obalové odpady

Český zákon o obalech provádí právní předpisy EU, které členským státům ukládají povinnost zavést rozšířenou odpovědnost výrobce. Podle rozšířené odpovědnosti výrobce musí všechny fyzické nebo právnické osoby, které uvádějí obaly na trh, za ně převzít odpovědnost po celou dobu jejich životního cyklu, a to i během fáze konce životnosti, jde o tzv. povinné osoby.

Povinné osoby musí zajistit zpětný odběr obalů na konci jejich životnosti. Vzhledem ke složitosti a finanční náročnosti plnění těchto povinností umožňuje český zákon o obalech zakládat autorizované společnosti pro plnění těchto povinností sdruženou formou. A aby společnosti mohly působit na českém trhu, musí získat autorizaci od Ministerstva životního prostředí České republiky.

Další informace

Více informací o této věci bude k dispozici pod číslem AT.40775 ve veřejném rejstříku případů na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži.

 

Citace

 

Českému trhu sběru a využití obalového odpadu již po více než dvě desetiletí dominuje zavedený poskytovatel. Obáváme se, že česká opatření zabránila vstupu konkurenčních společností na trh, což má negativní dopad na ceny, kvalitu, inovace i výběr. Proto jsme Česku zaslali výzvu. Zajištění účinné hospodářské soutěže má zásadní význam pro dosažení udržitelného a oběhového hospodářství, což je jeden z hlavních pilířů Zelené dohody pro Evropu.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. června 2024