Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva15. června 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Komise zahájila proti Spojenému království řízení kvůli porušení mezinárodního práva

Brexit - vlajky

Evropská komise dnes zahájila proti Spojenému království řízení kvůli neplnění významných částí Protokolu o Irsku a Severním Irsku. Vláda Spojeného království tento protokol ani přes opakované výzvy nedodržuje. Toto jednání je jasným porušením mezinárodního práva. Cílem zahájených řízení o nesplnění povinnosti je obnovit soulad s protokolem v řadě klíčových oblastí, ve kterých jej Spojené království řádně nedodržuje. V konečném důsledku má tento krok ochránit zdraví a bezpečnost občanů EU.

Komise dnes zároveň předložila další podrobnosti k možným řešením, která navrhla v říjnu 2021 s cílem usnadnit pohyb zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem. V dnes zveřejněných pozičních dokumentech se vysvětluje, jak lze pohyb zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem výrazně usnadnit. Komise vládu Spojeného království vyzývá, aby se těmito návrhy řešení vážně a konstruktivně zabývala. Komise bude, tak jako obvykle, postupovat v úzké spolupráci a v neustálém dialogu s Evropským parlamentem a Radou.

Místopředseda Evropská komise Maroš Šefčovič uvedl: „Důvěra se buduje dodržováním mezinárodních závazků. Jednostranné kroky nejsou konstruktivní a porušování mezinárodních dohod je nepřijatelné. Spojené království sjednaný protokol nedodržuje. Proto jsme dnes zahájili tato řízení o nesplnění povinnosti. EU a Spojené království musí spolupracovat na řešení praktických problémů, které protokol v důsledku brexitu v Severním Irsku přináší. Jsem nadále přesvědčen, že pokud se nalezne skutečná politická vůle k zajištění toho, aby protokol fungoval, můžeme našich cílů dosáhnout. Vyzývám své protějšky ve Spojeném království, aby se v dobré víře zapojili do hledání způsobů, jak naplno využít potenciál řešení, která jsme předložili. Pouze společná řešení vytvoří právní jistotu, kterou si lidé a podniky v Severním Irsku zaslouží.“

Porušení povinností

Zaprvé Komise rozhodla, že v řízení o nesplnění povinnosti zahájeném dne 15. března 2021 přistoupí k vydání odůvodněného stanoviska, tedy druhé fázi řízení. Důvodem pro zahájení řízení byla skutečnost, že Spojené království řádně neplnilo příslušný protokol, hlavně pokud jde o certifikační náležitosti pro pohyb zemědělských a potravinářských produktů. Minulý rok bylo řízení v duchu konstruktivní spolupráce pozastaveno, aby se vytvořil prostor pro hledání společných řešení se Spojeným královstvím. Již od února trvající neochota Spojeného království zapojit se do smysluplné diskuse a jednostranný krok z tohoto týdne jsou však s duchem této spolupráce v přímém rozporu.

Neodpoví-li vláda Spojeného království do dvou měsíců, zváží Komise, zda zemi zažaluje u Soudního dvora Evropské unie. Podle článku 12 odstavce 4 dohodnutého protokolu má Soudní dvůr plné pravomoci stanovené unijními smlouvami, včetně možnosti uložit úhradu paušální částky nebo penále.

Zadruhé se Komise rovněž rozhodla zahájit proti Spojenému království dvě nová řízení o nesplnění povinnosti, a to proto, že země:

  • neplní své povinnosti podle sanitárních a fytosanitárních pravidel EU. Spojené království zejména neprovádí nezbytné kontroly a nezajišťuje odpovídající personální obsazení a infrastrukturu na stanovištích hraniční kontroly v Severním Irsku. Vydalo rovněž pokyny, které mají za následek neuplatňování práva EU,
  • Evropské unii neposkytla některé statistické údaje o obchodu týkající se Severního Irska, jak to vyžaduje protokol.

Tím začínají formální řízení o nesplnění povinnosti, jak je stanoveno v článku 12 odstavci 4 protokolu ve spojení s článkem 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Ve výzvách, které byly dnes Spojenému království zaslány, se země žádá, aby přijala rychlá nápravná opatření k obnovení souladu s podmínkami protokolu. Spojené království má dva měsíce na to, aby na výzvy reagovalo.

Komise je připravena přijmout další opatření.

Další podrobnosti k zavedení kroků, které usnadní pohyb zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem

Hlavním cílem Komise je i nadále nalézt se Spojeným královstvím v rámci protokolu společná řešení. Tímto způsobem lze občanům a podnikům v Severním Irsku poskytnout právní jistotu a předvídatelnost.

Evropská komise ve dvou pozičních dokumentech podrobněji rozpracovala opatření, která předložila v říjnu 2021 v oblasti cel a sanitárních a fytosanitárních pravidel.  Cílem zveřejnění těchto textů je ukázat, že v rámci protokolu lze nalézt řešení. Komise je i nadále připravena o těchto řešeních s vládou Spojeného království jednat.

Jak bylo nastíněno v říjnu 2021, EU předkládá zjednodušený model naplňování protokolu, v němž je do značné míry usnadněn tok zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem, pokud jde o zboží, jehož konečnou destinací je Severní Irsko. Toto usnadnění je umožněno řadou ochranných opatření s cílem zajistit, aby se zboží nedostalo na jednotný trh EU.

Komise se domnívá, že tyto návrhy otevírají cestu k vyřešení otázek souvisejících s naplňováním protokolu v oblasti cel a sanitárních a fytosanitárních opatření.

Souvislosti

Evropská unie si přeje mít se Spojeným královstvím pozitivní a stabilní vztah. Ten se musí odvíjet od plného dodržování právních závazků, které vůči sobě obě strany učinily, a to na základě naplňování dohody o vystoupení a dohody o obchodu a spolupráci. Tyto dohody sjednaly, schválily a ratifikovaly obě strany.

Předmětný protokol, který tvoří nedílnou součást dohody o vystoupení, je výsledkem dlouhých a intenzivních diskusí mezi EU a Spojeným královstvím. Představuje řešení, jak sladit jednotlivé výzvy vzniklé brexitem a typem brexitu, který si vláda Spojeného království zvolila. Zabraňuje vzniku tvrdé hranice na ostrově Irsko, chrání Velkopáteční (Belfastskou) dohodu z roku 1998 ve všech jejích rozměrech a zajišťuje integritu jednotného trhu EU.

EU dala najevo pochopení pro praktické obtíže, které jsou s naplňováním protokolu spjaty, a ukázala, že v jeho rámci lze nalézt řešení.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se reakce Komise na návrh zákona Spojeného království, který se odchyluje od klíčových částí Protokolu o Irsku/Severním Irsku

Poziční dokumenty k možným řešením – clo a sanitární a fytosanitární otázky

Balíček opatření z října 2021

Informativní přehledy

Internetové stránky Komise: vztahy mezi EU a Spojeným královstvím

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. června 2022