Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. listopadu 2023Odhadovaná doba čtení: 8 min

Kritický nedostatek pracovních sil chce Komise řešit novými opatřeními v oblasti schopností a dovedností Praha 16. listopadu 2023 Komise předložila 15. listopadu 2023 řad

Skills and talent

Komise předložila 15. listopadu 2023 řadu nových iniciativ v rámci balíčku opatření týkajících se mobility kvalifikovaných a schopných pracovníků, jejichž cílem je zvýšit přitažlivost Unie pro nadané lidi ze zemí mimo EU a usnadnit jim mobilitu v rámci Unie. Opatření zahrnují jednak vytvoření nového rezervoáru talentů EU, který umožní kontakt zaměstnavatelů v EU s uchazeči o zaměstnání ze třetích zemích, jednak opatření na podporu uznávání kvalifikací a mobility studujících. Jedná se o zásadní výstupy Evropského roku dovedností.

V celé EU přetrvává nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a to v řadě odvětví a na různých stupních kvalifikace. Unie se v prvé řadě snaží zaplnit nedostatek pracovních sil v EU z domácích zdrojů, a proto vytrvale podporuje zvyšování kvalifikace, rekvalifikace a uvolnění nevyužitého potenciálu domácí pracovní síly EU ve prospěch jednotného trhu. Součástí řešení nedostatku pracovních sil, kterému čelí členské státy, však musí být i to, že se Unie bude snažit přilákat kvalifikované a schopné lidi z celého světa. Má-li být tento přístup korunován úspěchem, musí být EU schopna přilákat nadané lidi a udržet si ty, které potřebuje. Rozvoj spolupráce v otázce migrace pracovních sil s partnery ze třetích zemí může být vzájemným přínosem, jelikož se tím obohacuje hospodářství země původu o odborné znalosti a finanční podporu.

Členské státy budou v celosvětové soutěži o kvalifikované pracovníky těžit z těchto iniciativ:

Rezervoár talentů EU – Snazší nábor pracovníků ze zemí mimo EU

Komise navrhuje vytvořit rezervoár talentů EU, jenž by usnadnil nábor uchazečů o zaměstnání ze zemí mimo EU do profesí, které se v celé EU potýkají s nedostatkem pracovních sil. Toto inovativní opatření, první platforma EU svého druhu, usnadní a urychlí nábor pracovníků na mezinárodní úrovni, což zaměstnavatelům umožní vybírat si ze širší základny dovedností a schopností. Účast na rezervoáru talentů EU spolu se správou této platformy bude pro členské státy dobrovolná. Platforma bude rovněž informovat o přijímacích řízeních a migračních postupech v členských státech EU. Zahrne i jasné záruky pro zajištění spravedlivého průběhu náboru a spravedlivých pracovních podmínek.

Rezervoár talentů EU bude kromě toho podporovat realizaci talentových partnerství. Ta spočívají v individuálně uzpůsobených partnerstvích se zeměmi mimo EU, jež nabízejí mobilitu za účelem práce nebo odborné přípravy. Uchazeči o zaměstnání, kteří rozvinuli své dovednosti v rámci talentového partnerství, obdrží certifikát talentového partnerství (angl. Talent Partnership Pass), který doloží kvalifikaci uchazeče a který si budou moct zobrazit zúčastnění zaměstnavatelé. Lze očekávat, že možnosti legální migrace budou odrazovat od té nelegální. Je však nutné je doplnit o posílenou spolupráci v oblasti návratové a readmisní politiky.  

Snazší a rychlejší uznávání kvalifikací získaných ve třetích zemích

Hlavní pomocí pro zaměstnavatele hledající kvalifikované pracovníky a pro státní příslušníky třetích zemí usilující o přístup na trh práce v EU a integraci do hostitelských společností je usnadnit uznávání kvalifikací a dovedností získaných v zemích mimo EU.

Komise doporučuje soubor opatření, která zjednoduší a urychlí uznávání dovedností a kvalifikací státních příslušníků třetích zemí. Tato opatření by zmodernizovala stávající systém EU uznávání kvalifikací a přiblížila jej systému, který platí pro státní příslušníky zemí EU stěhující se do jiného členského státu.

Záměrem je zjednodušit a urychlit postupy vnitrostátních uznávacích orgánů zlepšením porovnatelnosti kvalifikací třetích zemí a způsobů posuzování dovedností uchazečů o zaměstnání. To umožní přijímat rychlá a důvěryhodná rozhodnutí o uznání kvalifikace a obsazovat volná pracovní místa v profesích s nedostatkem pracovních sil v EU, zejména v regulovaných povoláních.

Učinit z mobility ve vzdělávání příležitost pro všechny

Cílem navrhovaného doporučení Rady „Evropa v pohybu – možnosti mobility ve vzdělávání pro všechny“ je podpořit mobilitu ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy. Vyzývá členské státy, aby z mobility ve vzdělávání v rámci EU učinily nedílnou součást všech forem vzdělávání a odborné přípravy, od školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, zejména učňovského vzdělávání, přes vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých až po mládežnické výměny.

Komise navrhuje stanovit pro rok 2030 nové ambiciózní cíle: zvýšení podílu zkušeností s mobilitou na nejméně 25 % u absolventů vysokoškolského vzdělávání, nejméně 20 % u účastníků vzdělávání s omezenými příležitostmi a nejméně 15 % u účastníků odborného vzdělávání. Návrh rovněž propaguje přitažlivost EU jakožto vzdělávací destinace pro nadané studující ze třetích zemí v souladu s geopolitickým rozměrem Evropského prostoru vzdělávání. Vychází z konkrétních doporučení, která formulovala evropská panelová diskuse občanů věnovaná tomuto tématu. Návrh obsahuje závazek Komise sledovat a podporovat členské státy při vypracovávání národních akčních plánů pro konkrétní plnění těchto cílů.

Další kroky

Návrh Komise týkající se rezervoáru talentů EU nyní projedná Evropský parlament a Rada. Komise podpoří členské státy při provádění doporučení o uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí a vyzve je, aby podávaly zprávy o vnitrostátních iniciativách, reformách, osvědčených postupech a statistikách. Doporučení „Evropa v pohybu“ bude předloženo Radě k posouzení a přijetí.

Souvislosti

EU čelí přetrvávajícímu nedostatku pracovních sil v řadě odvětví a na všech úrovních kvalifikace. Míra nezaměstnanosti zůstává nízká (6,0 % v září 2023) a míra volných pracovních míst vzrostla v loňském roce na 2,9 %, což je více než dvojnásobek úrovně z roku 2012. Problematickou situaci na trhu práce ještě více prohloubí očekávané demografické změny. Počet obyvatel v produktivním věku se v EU sníží z 265 milionů v roce 2022 na 258 milionů v roce 2030. Bez koordinovaných opatření mohou současné trendy podkopat ekologickou a digitální transformaci, brzdit konkurenceschopnost EU a oslabit veřejné služby v oblastech, které se již nyní potýkají s nedostatkem pracovníků, jako je zdravotnictví a dlouhodobá péče.

Sladění pracovní nabídky a poptávky v mezinárodním měřítku je i nadále složité a nákladné jak pro státní příslušníky zemí mimo EU, tak pro zaměstnavatele. Významnou překážkou pro mobilitu kvalifikovaných a schopných lidí je nedostatečná znalost a důvěra zaměstnavatelů ohledně dovedností a kvalifikací získaných ve třetích zemích. To má dopad nejen na přitažlivost EU, ale vede to také k „plýtvání mozky“, kdy státní příslušníci třetích zemí často pracují pod úrovní své kvalifikace.

I když je vzdělávací mobilita pro lidi velmi cennou zkušeností při získávání znalostí a dovedností potřebných pro osobní, vzdělávací a profesní rozvoj a pro občanskou angažovanost a sociální začlenění, zůstává podíl Evropanů účastnících se vzdělávací činnosti v zahraničí stále nízký.

Balíček opatření v oblasti mobility kvalifikovaných a schopných pracovníků navazuje na projev předsedkyně Komise von der Leyenové o stavu Unie v roce 2022, v němž bylo upozorněno na problémy spojené s uznáváním kvalifikací státních příslušníků třetích zemí, které v praxi často odrazují od legální migrace. Opatření navazují na stávající přípravy balíčku týkajícího se kvalifikovaných a schopných pracovníků a na nový pakt o migraci a azylu. Zároveň je příspěvkem k letošnímu Evropskému roku dovedností se zaměřením na strategický přístup k řešení nedostatku pracovních sil a kvalifikovaných pracovníků.

Další informace

Faktografický přehled

Otázky a odpovědi

Sdělení o mobilitě kvalifikovaných a schopných pracovníků

Návrh nařízení o zřízení rezervoáru talentů EU

Doporučení o uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí

Návrh doporučení Rady o rámci mobility ve vzdělávání

Faktografický přehled: Evropská panelová diskuse občanů o mobilitě ve vzdělávání

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. listopadu 2023