Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Prohlášení3. února 2023Odhadovaná doba čtení: 9 min

Mezinárodní den nulové tolerance k mrzačení ženských pohlavních orgánů: Komise vyzývá k ukončení této zločinné praktiky, jež porušuje lidská práva

End FMG

Shrnutí prohlášení:

  • Jen v EU se mrzačení ženských pohlavních orgánů týká 600 000 lidí
  • Na celém světě se týká více než než 200 milionů
  • Způsobuje celoživotní trauma, ohrožuje životy a nemá žádný přínos
  • Komise loni navrhla celounijní pravidla pro boj proti násilí na ženách
  • Ta zahrnují kriminalizaci této praktiky v celé EU
  • U příležitosti Mezinárodního dne nulové tolerance mrzačení ženských pohlavních orgánů potvrdila EU odhodlání jej vymýtit

Celé znění prohlášení:

U příležitosti Mezinárodního dne nulové tolerance k mrzačení ženských orgánů, který připadá na 6. února 2023, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Komise Josep Borrell, místopředsedkyně Komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, místopředsedkyně pro demokracii a demografii Dubravka Šuicová, komisařka pro rovnost Helena Dalliová a komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová společně potvrdili závazek EU celosvětově vymýtit praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů a vydali toto prohlášení:

„Mrzačení ženských pohlavních orgánů je porušením lidských práv a formou násilí páchaného na ženách a dívkách. Nemá žádný přínos pro zdraví a způsobuje ženám a dívkám celoživotní újmu.

Dotýká se více než 200 milionů lidí na celém světě, z nichž 600 000 žije v Evropě. Musíme přijmout rázná opatření k dosažení změny, máme-li v rámci cílů udržitelného rozvoje vymýtit tuto praktiku do roku 2030 (dílčí cíl 5.3).

Klíčem k ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů je transformace sociálních a genderových norem prostřednictvím partnerství s muži a chlapci. Od roku 2016 přispěla EU na společný program UNFPA a UNICEF o vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů částkou 18,5 milionu eur, díky čemuž bylo založeno 1 758 koalic mužů a chlapců.

V loňském roce Komise navrhla celounijní pravidla pro boj proti násilí páchanému na ženách. Nová pravidla budou zahrnovat kriminalizaci mrzačení ženských pohlavních orgánů v celé EU. Letos rovněž předložíme doporučení, jak v první řadě předcházet škodlivým praktikám vůči ženám a dívkám.

Mrzačení ženských pohlavních orgánů se často neprovádí v EU, ale dívky jsou za tímto účelem převezeny do třetí země. Od března budou policisté a příslušníci pohraniční stráže díky modernizovanému Schengenskému informačnímu systému upozorněni, pokud jednají s osobou, která je vystavena riziku genderově podmíněného násilí včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů.

V souvislosti se 75. výročím Všeobecné deklarace lidských práv je načase, aby bylo násilí na ženách a dívkách jednou provždy vymýceno. Je naší odpovědností chránit jejich právo na bezpečnost a tělesnou autonomii. Mrzačení ženských pohlavních orgánů musí skončit.“ 

Souvislosti

Podle definice Světové zdravotnické organizace zahrnuje mrzačení ženských pohlavních orgánů všechny postupy, jejichž součástí je částečné nebo úplné odstranění vnějších genitálií nebo jiné poškození ženských pohlavních orgánů z jiných než lékařských důvodů. Odhaduje se, že ve 17 evropských zemích je tomuto riziku vystaveno 190 000 dívek, 600 000 žen pak v Evropě trpí následky těchto praktik. Ze zemí, v nichž existuje riziko mrzačení ženských pohlavních orgánů, přichází každoročně do Evropy požádat o azyl nejméně 20 000 žen a dívek. Mrzačení ženských pohlavních orgánů se provádí z nejrůznějších kulturních nebo sociálních důvodů u dívek od raného dětství do 15 let. Představuje jednu z forem násilí páchaného na ženách a dívkách, která má závažné dlouhodobé fyzické a psychické následky.

FGM in Europe

 

Evropská komise je pevně odhodlána odstranit v souladu s politikami Unie v oblasti rovnosti všechny formy genderově podmíněného násilí. Tento závazek je nastíněn v Akčním plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024, ve Strategii EU pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025, v Akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů III a ve Strategii EU pro práva dítěte, jejímž cílem je vymýtit násilí páchané na dětech včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů v EU i mimo ni. V souladu s těmito politikami a závazkem vymýtit mrzačení ženských pohlavních orgánů v Evropě i ve světě spolupracujeme s přeživšími, postiženými rodinami a komunitami, odborníky a tvůrci politik a podporujeme je.

Kriminalizaci praktik mrzačení ženských pohlavních orgánů vyžaduje Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Úmluvu podepsaly všechny členské státy EU a dosud ji ratifikovalo 21 členských států. Komise spolupracuje s Radou na přistoupení EU k této úmluvě a nadále jej plně podporuje.

Komise 8. března 2022 předložila nový návrh týkající se předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boj proti němu a v roce 2023 přijme zvláštní doporučení o prevenci škodlivých praktik včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů. To bude zahrnovat další specializovanou podporu a ochranu obětí.

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) nabízí financování projektů zaměřených na potírání genderově podmíněného násilí včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů. V rámci výzvy k podávání návrhů DAPHNE 2022 bylo vybráno deset projektů, na něž bylo přiděleno 5,6 milionu eur na řešení otázek, jako je předcházení dětským sňatkům v romské komunitě v Bulharsku, bezpečné prostory pro migrující ženy a dívky ke sdílení jejich zkušeností v Lucembursku a obecněji zapojení mladých lidí do prevence mrzačení ženských pohlavních orgánů v Evropě.

Od 7. března budou moci vnitrostátní orgány využívat obnovený Schengenský informační systém, jehož součástí bude nová kategorie záznamů s cílem zabránit cestování potenciálních identifikovaných obětí a chránit zranitelné ženy a dívky, kterým hrozí, že se stanou oběťmi genderově podmíněného násilí včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Úmluva OSN o právech dítěte z roku 1989, jejímiž smluvními stranami jsou všechny členské státy EU, rovněž odsuzuje násilí páchané na dětech včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů. V roce 2021 přijala Komise komplexní Strategii EU pro práva dítěte, která obsahuje konkrétní opatření a doporučení o tom, jak odstranit všechny formy násilí páchaného na dětech včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů.

V kontextu vnější činnosti a rozvojové spolupráce je vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů i nadále klíčovou akcí v rámci Akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024 a Akčního plánu pro rovnost žen a mužů na období 2021–2025. To se odráží v politických dialozích i konkrétních opatřeních, kupříkladu prostřednictvím podpory společného programu UNFPA/UNICEF o vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánůiniciativy týmu Evropa týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v Africe a regionálního programu Spotlight Africa, z něhož bylo vyčleněno 7,5 milionu eur na boj proti této praxi v 17 partnerských zemích. Navzdory omezením během pandemie COVID-19 byly přibližně 650 000 ženám a dívkám poskytnuty služby v oblasti genderově podmíněného násilí, včetně podpory prevence škodlivých praktik. EU rovněž podporuje projekty zaměřené na boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů na úrovni jednotlivých zemí prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva. Například v Somálsku EU podporuje posílení postavení organizací občanské společnosti, aby se mohly zasazovat o přijetí politiky v oblasti mrzačení ženských pohlavních orgánů. V Súdánu pak EU podporuje legislativní reformu pro ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů ve venkovských komunitách.

EU rovněž podporuje společný program UNFPA a UNICEF o vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů. Od roku 2016 činí její celkový příspěvek 18,5 milionu eur. EU usiluje o transformaci sociálních a genderových norem prostřednictvím partnerství s muži a chlapci, což je klíčem k ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů. Do roku 2021 bylo v rámci programu vytvořeno 1 758 koalic mužů a chlapců s cílem aktivně se zasazovat o vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů v jejich rodinách a komunitách.

Cílem paktu o migraci a azylu, který Komise předložila v září 2020, je rovněž posílit ochranná opatření, která jsou k dispozici osobám se zvláštními potřebami, a zajistit, aby ženy a dívky obávající se pronásledování nebo ohrožené mrzačením ženských pohlavních orgánů měly nárok na mezinárodní ochranu.

Další informace

Internetové stránky Evropské komise týkající se boje proti genderově podmíněnému násilí

Informativní přehled – Vyvracení mýtů o mrzačení ženských pohlavních orgánů 

Výzkum Evropského institutu pro rovnost žen a mužů o výskytu mrzačení ženských pohlavních orgánů

Podrobnosti

Datum zveřejnění
3. února 2023