Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva2. března 2022Odhadovaná doba čtení: 9 min

Na cestě k zelené, digitální a odolné ekonomice: Evropský model růstu

strom rostouci z penez

Evropská komise dnes předložila sdělení o evropském modelu růstu. Odkazuje na společné cíle, k nimž se EU a její členské státy zavázaly, pokud jde o zelenou a digitální transformaci a posílení sociální a hospodářské odolnosti. a odráží skutečnost, že evropské hospodářství prochází bezprecedentními změnami v souvislosti se značnou nejistotou spojenou s celosvětovým a bezpečnostním výhledem. Sdělení potvrzuje, že tento vývoj podtrhuje potřebu úzce spolupracovat s mezinárodními partnery a posílit dlouhodobou agendu udržitelného růstu.

Cílem sdělení je poskytnout podklady pro jednání o evropském modelu hospodářského růstu, která se budou konat příští týden na neformálním zasedání Evropské rady, jehož se zúčastní hlavy států a předsedové vlád. Stanoví klíčové investice a reformy, které jsou nezbytné k dosažení našich společných cílů, a zdůrazňuje význam koordinované činnosti všech příslušných aktérů, včetně EU, členských států a subjektů soukromého sektoru.

Základem evropského modelu růstu jsou investice a reformy

Ohledně priorit evropského modelu hospodářského růstu panuje široká shoda. Zahrnují ekologickou a digitální transformaci, potřebu posílit hospodářskou a sociální odolnost Unie, jakož i její připravenost na otřesy. Transformace evropského hospodářství je nezbytná pro zajištění prosperity a blahobytu občanů Unie, zejména v současném kontextu geopolitické nestability a rostoucích globálních výzev. Tento vývoj podtrhuje potřebu zdvojnásobit naši reformní agendu a posílit spolupráci s mezinárodními partnery v oblasti společných výzev s cílem podpořit mír a stabilitu. Klíčovým prostředkem k dosažení těchto cílů bude jednotný trh, který je hlavním zdrojem odolnosti a nejcennějším hospodářským aktivem Unie.

Tato transformace evropského hospodářství stojí na dvou stejně důležitých pilířích: investicích a reformách. Investice mají klíčový význam pro trvalý a udržitelný růst a jsou předpokladem pro urychlenou ekologickou a digitální transformaci. Musí je však provázet reformy, které zajistí soulad všech pravidel EU s hlavními cíli EU a vytvoří vhodné pobídky pro domácnosti a podniky.

Na cestě k zelené, digitální a odolné ekonomice

Ekologická transformace je příležitostí k tomu, aby se Evropa vydala na novou cestu udržitelného růstu podporujícího začlenění. Kromě boje proti změně klimatu pomůže snížit účty za energie a závislost na dovozu fosilních paliv, čímž se zlepší zabezpečení energie a zdrojů v Unii. Má-li být dosaženo cílů Zelené dohody pro Evropu, musí EU – ve srovnání s předchozími deseti lety – v nadcházejícím desetiletí zvýšit roční investice o přibližně 520 miliard eur. Z těchto dodatečných investic by 390 miliard eur ročně odpovídalo dekarbonizaci hospodářství, zejména v odvětví energetiky, a 130 miliard eur ročně ostatním environmentálním cílům. Jestliže má ekologická transformace uspět, musí klást na první místo lidi a pečovat o ty, kteří budou nejvíce zasaženi. Za tímto účelem Komise učinila spravedlnost ústředním prvkem svých politik v rámci Zelené dohody pro Evropu, a to včetně balíčku Fit for 55.

Pandemie koronaviru urychlila digitální transformaci našich společností a poukázala na význam digitálních technologií pro budoucí hospodářský růst Evropy. Digitální kompas, který Komise navrhla, stanoví digitální cíle Unie pro rok 2030. K dosažení těchto ambicí musí EU zvýšit investice do klíčových digitálních technologií, včetně kybernetické bezpečnosti, cloud computingu, umělé inteligence, datových prostorů, blockchainu a kvantové výpočetní techniky a polovodičů, jakož i do s nimi souvisejících dovedností. Z odhadu z roku 2020 vyplývá, že na podporu digitální transformace jsou zapotřebí další investice ve výši přibližně 125 miliard eur ročně. Spravedlivá digitální transformace má potenciál zvýšit inovace a produktivitu hospodářství EU a nabídnout lidem a podnikům nové příležitosti. Digitální transformace rovněž přispěje k ekologickým cílům synergiemi v řadě oblastí inteligentního oběhového hospodářství.

Zároveň je třeba, aby Unie řešila rizika a nejistoty, zejména v souvislosti se současnou geopolitickou nestabilitou. Přestože většina společností i dodavatelský řetězec vykazovaly během pandemie vysoký stupeň odolnosti a přizpůsobivosti, krize a následné oživení odhalily v některých oblastech řadu slabin. Patří mezi ně překážky v oblasti logistiky a dodavatelského řetězce, nedostatek pracovních sil a dovedností, kybernetické hrozby a otázky bezpečnosti dodávek spojené s klíčovými odvětvími hospodářství, jako je tomu v současnosti v odvětví energetiky. V zájmu dalšího posílení technologického náskoku Evropy a podpory její průmyslové základny bude EU muset rovněž zvýšit investice do evropského obranného a kosmického průmyslu a pokračovat v posilování našich schopností v oblasti řízení rizik a reakce na mimořádné události v případě budoucích otřesů nebo pandemií. 

Zavedení koordinovaných opatření na všech úrovních

Jak je uvedeno ve sdělení, aby investice a reformy plně přispívaly k prioritním cílům EU, je důležité zajistit koordinovanou činnost všech příslušných aktérů: veřejných orgánů na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni, stejně jako subjektů soukromého sektoru. Přijatá opatření se tak budou vzájemně posilovat, předcházet rozdílům mezi členskými státy a upevňovat jednotný trh.

Zdrojem investic potřebných k dokončení souběžné transformace a k posílení odolnosti bude muset být především soukromý sektor. EU a vnitrostátní orgány by proto měly zajistit příznivé podnikatelské prostředí, které přitáhne investice. Prostředkem může být posílení jednotného trhu, dokončení bankovní unie a rychlý pokrok v oblasti unie kapitálových trhů. Za účelem úspěšného provádění politických priorit EU by další průřezové politiky, jako je zdanění, obchod a politika hospodářské soutěže, měly i nadále podporovat příznivé podnikatelské prostředí Unie a motivovat investory.

Přestože velký podíl investic budou tvořit soukromé finanční prostředky, je možné, že bude zapotřebí využít veřejné intervence, například snížením rizika inovativních projektů nebo překonáním selhání trhu. Veřejná podpora na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU by měla být dobře cílená a měla by být zaměřena na podporu soukromých investic. Investice EU mají rovněž významný signalizační účinek. Rozpočet EU a nástroj na podporu oživení NextGenerationEU, jejichž společný objem prostředků přesahuje 2 biliony eur, mají výrazný potenciál podpořit dlouhodobý růst. Díky diskusím o národních plánech přispěl Nástroj pro oživení a odolnost ke sladění priorit EU a členských států v oblasti reforem a investic na základě souboru společných cílů. Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost zejména vyžaduje, aby každý členský stát věnoval alespoň 37 % svých celkových prostředků přidělených na plán na podporu oživení a odolnosti na cíle v oblasti klimatu a 20 % na cíle v oblasti digitalizace. Má-li být dosaženo našich cílů, bude však nutné tyto investice a reformy na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU udržet i v budoucnu.

Jestliže jsou veřejné investice a reformy vysoce kvalitní a pokud podporují růst, mohou pozitivně přispět k udržitelnosti dluhu. Úspěšné strategie ke snižování dluhu by se měly zaměřit na fiskální konsolidaci, kvalitu a složení veřejných financí a na podporu růstu. Probíhající přezkum evropského rámce pro správu ekonomických záležitostí je příležitostí ke zlepšení účinnosti fiskálních pravidel EU a k zajištění toho, aby tato pravidla hrála vhodnou úlohu při podněcování investičních a reformních politik členských států v souladu s našimi společnými prioritami při současném zachování zdravých veřejných financí. V této souvislosti bude důležité zajistit soudržnost mezi fiskálním dohledem a koordinací hospodářské politiky a sladit investiční a reformní politiky v členských státech, jakož i vnitrostátní a unijní cíle.

Zajištění spravedlivé a inkluzivní hospodářské transformace

Transformace evropského hospodářství bude úspěšná pouze tehdy, bude-li spravedlivá a inkluzivní a pokud bude moci každý občan těžit z výhod, které souběžná ekologická a digitální transformace nabízí. Bez doprovodných opatření budou dopady digitalizace a dekarbonizace na blahobyt pravděpodobně nerovnoměrné. K přerozdělení pracovních sil v rámci jednotlivých odvětví a mezi nimi budou nutné reformy a rozsáhlé investice do rekvalifikace a zvyšování kvalifikace. K účinnému řešení sociálních výzev a výzev v oblasti soudržnosti, které před námi stojí, bude zapotřebí důrazné politické reakce na všech úrovních.

Model růstu Evropy proto potřebuje silný sociální rozměr, který se zaměří na pracovní místa a dovednosti pro budoucnost a připraví půdu pro spravedlivou a inkluzivní transformaci. Na úrovni EU poskytují soudržný rámec v této oblasti evropský pilíř sociálních práv a související akční plánRozpočet EU a nástroj NextGenerationEU budou i nadále podporovat snižování regionálních a sociálních rozdílů, zejména prostřednictvím politiky soudržnosti, mechanismu pro spravedlivou transformaciNástroje pro oživení a odolnost a v budoucnu i navrhovaného Sociálního klimatického fondu.

K dosažení našich společných cílů je zapotřebí dlouhodobá vize a koordinovaný přístup. Ambiciózních cílů v oblasti zelené, digitální a odolnosti, které jsme stanovili, lze dosáhnout pouze trvalým úsilím, do něhož budou zapojeny všechny subjekty na evropské a vnitrostátní i soukromé úrovni, se společným cílem vybudovat spravedlivou a inkluzivní budoucnost pro všechny Evropany.

Další informace

Sdělení Na cestě k zelené, digitální a odolné ekonomice: Evropský model růstu

Informativní přehled Na cestě k zelené, digitální a odolné ekonomice: Evropský model růstu

Zelená dohoda pro Evropu

Evropská digitální dekáda

Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv

Mechanismus pro spravedlivou transformaci

Next Generation EU

Nástroj pro oživení a odolnost

Klimatický sociální fond

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. března 2022