Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva21. února 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 10 min

Nástroj Next Generation EU: Nástroj pro oživení a odolnost je po dvou letech od svého přijetí i nadále hlavní hnací silou ekologické a digitální transformace EU.

Next Generation EU _Data Crunch 2 years

Evropská komise dnes přijala sdělení u příležitosti dvouletého výročí vytvoření Nástroje pro oživení a odolnost, který je klíčovým nástrojem plánu na podporu oživení Evropy v hodnotě 800 miliard eur.

Sdělení hodnotí konkrétní výsledky, jichž bylo dosud dosaženo prostřednictvím bezprecedentního dvojího úsilí o ekologické a digitální reformy a investice v členských státech, jež Nástroj pro oživení a odolnost nabízí. Nastiňuje rovněž další kroky na podporu pokračujícího úspěšného provádění národních plánů pro oživení a odolnost. Přílohy sdělení vyjasňují některé technické aspekty způsobu, jakým Komise posuzuje pokrok členských států.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla:  „Náš plán na podporu oživení NextGenerationEU je více než jen zásadní reakcí na pandemii COVID-19. Dva roky po vytvoření fondu jsme již vyplatili více než 140 miliard eur a překročili jsme své počáteční investiční cíle týkající se ekologické a digitální transformace. S brutální invazí Ruska na Ukrajinu a celosvětovou energetickou krizí se nyní fond stal klíčovým prvkem našeho průmyslového plánu Zelené dohody pro Evropu. Podpoří členské státy na cestě k nulovým čistým emisím, a to dodatečným finančním posílením plánu REPowerEU. Nástroj NextGenerationEU se ukázal být vhodným nástrojem k řešení mnoha různých problémů, s nimiž se Unie potýká. Transformační reformy prostřednictvím národních plánů na podporu oživení členských států jsou klíčem k modernizaci a posílení Evropské unie. Nadále by se měly rychle provádět.“

Podpora oživení po pandemii při současném řešení nových výzev

Od svého vytvoření před dvěma lety má Nástroj pro oživení a odolnost transformační dopad na ekonomiky členských států, například stimuluje reformy systémů občanského a trestního soudnictví v Itálii a reformy trhu práce ve Španělsku, zlepšuje cenově dostupné bydlení v Lotyšsku, podporuje investice do obnovitelných zdrojů energie na moři v Řecku a digitalizaci škol a podniků v Portugalsku.

Next Gen EU Česko 2023 - mapa a data

 

Tyto změny umožňuje jedinečné pojetí Nástroje pro oživení a odolnost, který kombinuje vnitrostátní plány reforem a investic se společnými prioritami a finančními prostředky. Při pohledu na plány členských států pro oživení a odolnost vidíme, že přibližně 203 miliard eur z celkových přidělených prostředků přispívá na opatření zaměřená na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 %. Zhruba 131 miliard eur je určeno na opatření k digitální transformaci evropských ekonomik a společností. Přibližně 138 miliard eur bylo věnováno na sociální výdaje a politiky pro příští generaci.

Nástroj pro oživení a odolnost je koncipován tak, že působí jako účinný motor pro cyklus změn, kdy reformy předložené členskými státy položily základ pro následné investice stanovené v jejich plánech pro oživení a odolnost, jakož i pro investice z jiných fondů EU, vnitrostátních fondů a především soukromého sektoru. Komise odhaduje, že ve střednědobém horizontu by investice financované z nástroje NextGenerationEU mohly v roce 2024 zvýšit HDP EU přibližně o 1,5 % a dále stimulovat vytváření pracovních míst.

Nástroj pro oživení a odolnost byl zřízen v souvislosti s krizí COVID-19 a měl podpořit hospodářské a sociální oživení v členských státech. Jednalo se o zcela zásadní reakci na hospodářský útlum vyvolaný pandemií. Jeho prostřednictvím se realizují reformy a investice, ekologická a digitální transformace a zvyšuje se celková odolnost Unie. Provádění Nástroje pro oživení a odolnost nyní probíhá ve velmi odlišném kontextu, který je poznamenán válečnou agresí Ruska vůči Ukrajině, vysokou inflací a energetickou krizí.

V této neustále se měnící situaci se Nástroj pro oživení a odolnost ukázal být vysoce pružným a schopným účinně řešit několik nově se objevujících problémů. Při našem úsilí o řešení priorit v souvislosti s energetickou bezpečností EU, konkurenceschopností průmyslu a průmyslovou transformací směrem ke klimaticky neutrálnímu hospodářství proto nadále zůstává ústředním prvkem.

Rychlejší provádění s ohledem na priority EU

Komise v rámci Nástroje pro oživení a odolnost dosud vyplatila více než 144 miliard eur, včetně grantů (96 miliard eur) i úvěrů (48 miliard eur). Vzhledem k tomu, že míříme do druhé poloviny fungování tohoto nástroje, lze předpokládat, že bude vyplaceno mnohem více prostředků. Členské státy by měly vyvinout maximální úsilí, aby plně využily příležitostí, které nástroj nabízí, a plnily své úkoly v souladu s harmonogramy, k nimž se zavázaly ve svých plánech.

Očekává se, že členské státy na jaře 2023 doplní své plány pro oživení a odolnost o kapitoly plánu REPowerEU, aby zajistily společnou reakci na globální energetickou krizi. Nové nebo rozšířené reformy a investice, jež jsou zahrnuty do kapitol a jsou financovány z posílené finanční kapacity Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím prostředků ve výši téměř 270 miliard eur, umožní členským státům rychle ukončit závislost EU na ruských fosilních palivech a urychlit přechod na čistou energii.

Reformy a investice vycházející z plánu REPowerEU, které by měly členské státy představit co možná nejdříve, rovněž zajistí synergie stanovené v průmyslovém plánu Zelené dohody pro Evropu. Budou financovat opatření na podporu ekologizace průmyslu, průmyslových projektů EU s nulovými čistými emisemi, pobídky v oblasti výzkumu a inovací směřující k průlomovým technologiím s nulovými emisemi a pomoc průmyslovým odvětvím s ohledem na vysoké ceny energie, mimo jiné prostřednictvím daňových úlev.

Vyšší transparentnost a zapojení zúčastněných stran v zájmu zvýšení účinnosti a předvídatelnosti

Urychlené provádění Nástroje pro oživení a odolnost a účinné plnění jeho cílů jdou ruku v ruce s vysokou mírou transparentnosti při jeho fungování. Komise vždy usiluje o maximální transparentnost a za tím účelem vytvořila srovnávací přehled ukazatelů oživení a odolnosti, který poskytuje informace v reálném čase o vyplácení prostředků a pokroku, jehož členské státy dosáhly.

Nařízení o plánu REPowerEU dále zvyšuje transparentnost tím, že vyžaduje, aby členské státy za každý národní plán zveřejňovaly informace o 100 největších konečných příjemcích. Posiluje rovněž úlohu zúčastněných stran a zaměřuje se na místní a regionální orgány a sociální partnery, a to zejména ve fázi přípravy kapitol plánu REPowerEU.

Dnešní sdělení rovněž představuje dva prováděcí nástroje, jež mají zvýšit předvídatelnost a transparentnost Nástroje pro oživení a odolnost. Jak je uvedeno v přílohách tohoto sdělení, Komise předkládá rámec pro posouzení uspokojivého plnění milníků a cílů, jejž používá při zpracovávání žádostí o platbu. Zveřejňuje rovněž metodiku pro stanovení částky, která má být pozastavena v případě, že členský stát dosáhne pouze částečných milníků a cílů souvisejících s žádostí o platbu. Tyto nástroje doplňují pokyny Komise k revizi plánů v kontextu plánu REPowerEU, které byly přijaty dne 1. února.

Další kroky

Hodnocení Nástroje pro oživení a odolnost v polovině období, které bude provedeno v příštím roce, poskytne další příležitost zhodnotit a posoudit dosažený pokrok i poznatky získané při provádění tohoto nástroje.

Další informace

Sdělení

Otázky a odpovědi ke sdělení u příležitosti dvou let fungování Nástroje pro oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost

Srovnávací přehled ukazatelů oživení a odolnosti

Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost

Otázky a odpovědi týkající se Nástroje pro oživení a odolnost

Pokyny k plánu REPowerEU

Internetové stránky o úvěrové politice EU

Citace

„Náš plán na podporu oživení NextGenerationEU je více než jen zásadní reakcí na pandemii COVID-19. Dva roky po vytvoření fondu jsme již vyplatili více než 140 miliard eur a překročili jsme své počáteční investiční cíle týkající se ekologické a digitální transformace. S brutální invazí Ruska na Ukrajinu a celosvětovou energetickou krizí se nyní fond stal klíčovým prvkem našeho průmyslového plánu Zelené dohody pro Evropu. Podpoří členské státy na cestě k nulovým čistým emisím, a to dodatečným finančním posílením plánu REPowerEU. Nástroj NextGenerationEU se ukázal být vhodným nástrojem k řešení mnoha různých problémů, s nimiž se Unie potýká. Transformační reformy prostřednictvím národních plánů členských států na podporu oživení jsou klíčem k modernizaci a posílení Evropské unie. Nadále by se měly rychle provádět.“

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová - 21/02/2023

 

„Nástroj pro oživení a odolnost je i nadále hnací silou transformace ekonomik členských států. Díky své koncepci zaměřené na budoucnost bude rovněž hrát ústřední úlohu při modernizaci našich energetických systémů a podpoře průmyslových odvětví s nulovými čistými emisemi v Evropě. Dnes vytyčujeme cestu k rychlejšímu a účinnějšímu provádění nástroje v nadcházejícím období. Komise bude vnímavá k odůvodněným žádostem o aktualizaci vnitrostátních plánů, pokud budou ambice i nadále vysoké. Budeme rovněž stále pragmaticky posuzovat, zda jsou milníky a cíle plněny. Dnes také stanovíme, jak by Komise upravila platby v případě, že určité milníky nebo cíle nebudou splněny. Členské státy pak budou mít šest měsíců na to, aby je splnily v plné míře.“

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 21/02/2023

 

„Během dvou let od spuštění průlomového Nástroje pro oživení a odolnost vyplatila Komise více než 144 miliard eur na podporu transformačních investic a reforem. S podporou Nástroje pro oživení a odolnost členské státy zavádějí infrastrukturu pro čistou energii, digitalizují školy, umožňují vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních míst a usnadňují podnikům investice a růst. Na základě cenných poznatků získaných během posledních dvou let dnes Komise stanoví, jak bude i nadále podporovat členské státy při provádění jejich plánů pro oživení a odolnost. V rámci toho zveřejňujeme transparentní metodiku pro částečné pozastavení plateb, pokud se to ukáže jako nezbytné.“

Paolo Gentiloni, komisař pro hospodářství - 21/02/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
21. února 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku