Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva19. listopadu 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů v zájmu klimatické neutrality Evropy

p0156960004h.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Aby se Evropské unii podařilo dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, předložila dnes Evropská komise strategii EU v oblasti energie z obnovitelných mořských zdrojů.

Stručné shrnutí

 • Strategie EU pro oblast energie z obnovitelných mořských zdrojů má dvojí cíl:
  • pomoci dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality EU
  • a využít potenciál odvětví, ve kterém drží evropské podniky celosvětové prvenství
 • Komise navrhuje:
  • zvýšit objem energie vyrobené větrnými elektrárnami na moři

(ze současných 12 GW až na 300 GW do roku 2050)

  • vyrábět energii z příboje či vln oceánů (až 40 GW do roku 2050)
 • Odhaduje, že k tomu bude potřeba až 800 mld. eur investic (do roku 2050)
 • Pro stimulaci investic tedy:
  • stanoví jasný a stabilní právní rámec a zasadí se o to, aby se zařízení na výrobu energie z obnovitelných mořských zdrojů začala zavádět
  • přispěje k využití všech příslušných finančních prostředků (mj. facility na podporu oživení a odolnosti či InvestEU)
  • zajistí posílení dodavatelského řetězce; plánuje zřídit spec. platformu pro obnovitelné zdroje energie na moři v rámci průmyslového fóra pro čistou energii (Clean Energy Industrial Forum)

Celé znění tiskové zprávy

 

Aby se Evropské unii podařilo dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, předložila dnes Evropská komise strategii EU v oblasti energie z obnovitelných mořských zdrojů. V ní navrhuje zvýšit v Evropě objem energie z obnovitelných zdrojů, kterou vygenerují větrné elektrárny na moři, a to ze současných 12 GW na alespoň 60 GW do roku 2030 a do roku 2050 pak na 300 GW. Tuto energetickou kapacitu chce Komise do roku 2050 rozšířit o 40 GW energie z oceánů (získávané z příboje či vln) a energie vyrobené pomocí nových technologií, jako jsou plovoucí větrné turbíny či solární panely.

Toto výrazné navýšení energie z obnovitelných zdrojů staví na tom, že všechny mořské oblasti Evropy mají v tomto ohledu velký potenciál. Významnou roli sehrává i světové prvenství evropských podniků v tomto odvětví. Zajistí se tak nové příležitosti pro průmysl, vytvoří ekologická pracovní místa v celé Evropě a posílí vedoucí postavení EU v oblasti technologií výroby energie ze zdrojů na moři. Kromě toho se tak přispěje k ochraně životního prostředí, biologické rozmanitosti a rybolovu.

Výkonný místopředseda Komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans k tomu uvedl: „Dnes představená strategie poukazuje na naléhavost potřeby zvýšit investice do energie z obnovitelných mořských zdrojů a zdůrazňuje související příležitosti. Díky rozsáhlým mořským oblastem a vedoucímu postavení Unie v tomto odvětví má Evropa veškeré předpoklady k dosažení stanovených cílů. Již dnes slaví evropské odvětví výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů úspěch. Naším cílem je plně využít potenciálu, které toto odvětví má pro výrobu čisté energie, pro tvorbu vysoce kvalitních pracovních míst, zajištění udržitelného růstu a silné konkurenceschopnosti na světových trzích.“

Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová dodala: „Evropa má ve výrobě obnovitelné energie z mořských zdrojů světové prvenství a může se stát lídrem globálního rozvoje této oblasti. Musíme zintenzívnit naše úsilí tím, že využijeme veškerého potenciálu výroby větrné energie na moři a urychlíme vývoj dalších technologií, jako je výroba energie z vln, příboje a plovoucích solárních panelů. Tato strategie poskytuje jasný směr a stabilní právní rámec, jež veřejné orgány, investoři a developeři v tomto odvětví nezbytně potřebují. Potřebujeme zvýšit podíl energie vyráběné u nás, abychom pokryli rostoucí poptávku po elektřině v EU, dosáhli našich cílů v oblasti klimatu a podpořili evropské hospodářství při obnově po koronavirové krizi. 

Eurokomisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius její slova doplnil: „Dnešní strategie nastiňuje, jakým způsobem lze odvětví výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů rozvíjet, a zároveň při tom zohledňovat související aktivity, jako je rybolov, akvakultura nebo lodní doprava, a dbát na ochranu životního prostředí. Dnešní návrhy nám rovněž umožní chránit biologickou rozmanitost a řešit možné sociálně-ekonomické důsledky v odvětvích, které jsou závislé na dobrém stavu mořských ekosystémů. Tím zajistíme harmonickou koexistenci všech aktérů v přímořských regionech.“

V zájmu zvyšování kapacity výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů bude Komise podporovat přeshraniční spolupráci mezi členskými státy při dlouhodobém plánování a zavádění tohoto typu výroby a nových technologií. To si bude vyžadovat začlenění cílů rozvoje výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů do vnitrostátních územních plánů námořních prostor, které mají pobřežní státy Komisi předložit do března 2021. Komise rovněž navrhne rámec pro dlouhodobé plánování příbřežní elektrizační soustavy podle revidovaného nařízení TEN-E, do něhož se zapojí regulační orgány a členské státy v jednotlivých mořských oblastech.

K dosažení navrhovaných cílů budou podle odhadů Komise do roku 2050 zapotřebí investice ve výši téměř 800 miliard EUR. Za účelem stimulace těchto investic Komise:

 • Stanoví jasný a stabilní právní rámec Komise dnes za tímto účelem poskytla jasnější definici pravidel trhu s elektřinou, a to v souvisejícím pracovním dokumentu útvarů Komise, a chystá se provést posouzení, zda je třeba zavést specifičtější, cílenější pravidla. Komise zajistí, aby revize pokynů pro státní podporu v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí a směrnice o obnovitelných zdrojích energie posloužily tomu, aby se nákladově efektivní zařízení na výrobu energie z obnovitelných mořských zdrojů začala zavádět. 
 • Přispěje k mobilizaci všech příslušných finančních prostředků na podporu rozvoje tohoto odvětví. Komise členské státy vybízí k tomu, aby využívaly facilitu na podporu oživení a odolnosti a spolupracovaly s Evropskou investiční bankou a dalšími finančními institucemi v zájmu podpory investic do výroby energie na moři prostřednictvím InvestEU. Dále budou mobilizovány prostředky z programu Horizont Evropa, a to na podporu výzkumu a vývoje, zejména dosud méně vyspělých technologií.
 • Zajistí posílení dodavatelského řetězce. Strategie zdůrazňuje, že je třeba optimalizovat výrobní kapacity a přístavní infrastruktury a zvýšit počet náležitě kvalifikovaných pracovníků, kteří by zajišťovali instalaci dalších zařízení. Komise plánuje zřídit specializovanou platformu pro obnovitelné zdroje energie na moři v rámci průmyslového fóra pro čistou energii (Clean Energy Industrial Forum), která by umožnila diskusi mezi všemi aktéry a zaměřovala se i na otázky rozvoje dodavatelského řetězce.

Příležitosti spojené s výrobou energie z obnovitelných mořských zdrojů tvoří rychle rostoucí celosvětový trh – rozvoj vidíme především v Asii a ve Spojených státech. Nabízí příležitosti pro průmyslové podniky EU po celém světě. Prostřednictvím diplomatických jednání na základě Zelené dohody, jakož i obchodní politiky a dialogů EU s partnerskými zeměmi, hodlá Komise podporovat celosvětové zavádění těchto technologií.

Komise se bude pravidelně radit s odborníky zastupujícími veřejné orgány, zúčastněné strany a vědeckou obec, aby mohla analyzovat a monitorovat environmentální, sociální a hospodářské dopady, které má výroba energie z obnovitelných zdrojů na moři na mořské prostředí a na hospodářské činnosti, jež jsou na něm závislé. Komise dnes rovněž přijala nové pokyny týkající se rozvoje větrné energie a právní předpisy EU v oblasti ochrany přírody.

Souvislosti

Z větrné energie na moři se vyrábí čistá elektřina, která soutěží se stávajícími technologiemi založenými na fosilních palivech a často je dokonce levnějším řešením. Evropský průmysl rychle rozvíjí řadu dalších technologií, jimiž by se dala energie moří pro ekologickou výrobu elektřiny využít. Ať už jde o plovoucí větrné turbíny, zařízení vyrábějící energii z mořských vln či příboje, plovoucí fotovoltaická zařízení či využívání řas k výrobě biopaliv, evropské společnosti a laboratoře dnes stojí na špici současného vývoje. 

Strategie pro energii z obnovitelných mořských zdrojů stanoví pro EU velmi ambiciózní cíle, pokud jde o rozsah zavádění větrných turbín na moři (jak ukotvených, tak plovoucích). V této oblasti je již související obchodní činnost poměrně rozvinutá. Evropa zde již navíc získala jedinečné zkušenosti co do technologických, vědeckých či průmyslových aspektů. Také má vybudované silné kapacity díky stávajícímu dodavatelskému řetězci, ať již jde o výrobu či instalaci zařízení jako takových.

Strategie zdůrazňuje příležitosti ve všech přímořských oblastech EU – v Severním, Baltském, Černém i Středozemním moři a Atlantském oceánu – a v řadě přímořských i vnitrozemských komunit. Přínosy těchto technologií se však neomezují pouze na pobřežní regiony. Pozornost je ve strategii věnována rovněž celé řadě vnitrozemských oblastí, kde se již výroba a výzkum rozvoj výroby energie na moři podporuje.

Další informace

Strategie pro energii z obnovitelných mořských zdrojů

Pracovní dokument útvarů Komise o strategii pro energii z obnovitelných mořských zdrojů

Otázky a odpovědi ke strategii pro energii z obnovitelných mořských zdrojů

Infopřehled k strategii pro energii z obnovitelných mořských zdrojů

Infopřehled k výrobě energie z obnovitelných mořských zdrojů a klíčovým technologiím

Internetové stránky ke strategii pro energii z obnovitelných mořských zdrojů

Podrobnosti

Datum zveřejnění
19. listopadu 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku