Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva7. června 2023Odhadovaná doba čtení: 12 min

Nový program pro posílení partnerství EU s Latinskou Amerikou a Karibikem

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the EC, Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the EC, and Jutta Urpilainen, European Commissioner, on the EU's partnership with Latin…

Vysoký představitel a Evropská komise dnes přijali společné sdělení, které stanoví Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem. Dokument navrhuje silnější a modernizované strategické partnerství, kterého bude dosaženo posílením politické angažovanosti, obchodu a investic a budováním udržitelnějších, spravedlivých a propojených společností pomocí investic v rámci strategie Global Gateway.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla: „V této době je strategické partnerství EU s Latinskou Amerikou a Karibikem důležitější než kdykoliv předtím. Naším společným zájmem je posilování mezinárodního řádu založeného na pravidlech, obrana demokracie, lidských práv a mezinárodního míru a bezpečnosti. Rovněž hodláme posílit naše politické partnerství a zapojení, bojovat proti změně klimatu a pokročit v inkluzivní digitální transformaci zaměřené na člověka. Naše strategie Global Gateway rovněž posílí investice a užší spolupráci.“

Cílem sdělení, které bylo přijato před summitem EU-CELAC, jenž se bude konat v Bruselu ve dnech 17. a 18. července, je přehodnocení a obnovení biregionálních vztahů. Dokument obsahuje řadu návrhů v těchto klíčových oblastech:

  • obnovení politického partnerství,
  • posílení společné obchodní agendy,
  • zavedení investiční strategie Global Gateway s cílem urychlit spravedlivou ekologickou a digitální transformaci a bojovat proti nerovnostem,
  • společné úsilí o spravedlnost, bezpečnost občanů a boj proti nadnárodnímu organizovanému zločinu,
  • spolupráce na podpoře míru a bezpečnosti, demokracie, právního státu, lidských práv a humanitární pomoci,
  • navazování dynamických partnerství mezi lidmi.

Hlavní návrhy

Politické partnerství: Sdělení vyzývá k obnově politické angažovanosti v rámci flexibilního a víceúrovňového přístupu, a to mezi oběma regiony, s jednotlivými zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku, se subregiony a na mnohostranných fórech.

Na biregionální úrovni navrhuje posílit dialog mezi EU a Společenstvím latinskoamerických a karibských států (CELAC) prostřednictvím pravidelných summitů a stálého koordinačního mechanismu.

Na subregionální úrovni si Karibik zaslouží zvýšenou politickou pozornost, a to kromě spolupráce s dalšími subregionálními skupinami, jako je Mercosur, Středoamerický integrační systém (SICA), Andské společenství nebo Tichomořská aliance, zejména finalizací dohody, která nahradí dohodu z Cotonou.

Na úrovni bilaterálních vztahů patří mezi priority obnovení summitů se strategickými partnery Brazílií a Mexikem, jakož i vytvoření mechanismů pro politický dialog s řadou zemí, které těmito mechanismy v současnosti nedisponují. Sdělení rovněž navrhuje zintenzivnit spolupráci na mnohostranné úrovni s cílem společně řešit regionální a globální výzvy v souladu s našimi společnými hodnotami, zájmy a cíli. Oba regiony mají zájem na spolupráci na reformě globální finanční architektury, zejména mezinárodních rozvojových bank, a na vytvoření nového globálního paktu o financování.

Obchod: Dvoustranné a regionální obchodní dohody jsou hlavní hnací silou strategií růstu a diverzifikace v obou regionech a katalyzátory udržitelného rozvoje podporujícího začlenění. Zásluhou těchto dohod se vzájemný obchod se zbožím od roku 2018 do roku 2022 zvýšil o 40 %, přičemž obchod se zbožím a službami v roce 2022 dosáhl výše 369 miliard eur.

Nyní se usiluje o podpis a ratifikaci modernizované dohody s Chile a o dokončení dohody s Mexikem, jakož i o uzavření dohody s Mercosurem. Zintenzivnění spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem v rámci WTO, jakož i posílení našeho celosvětového úsilí o diverzifikaci zdrojů surovin a zvýšení odolnosti globálních dodavatelských řetězců bude přínosné pro oba regiony. EU bude i nadále spolupracovat s partnery z Latinské Ameriky a Karibiku, aby pomohla vytvořit podmínky pro udržitelné investice, mimo jiné společným řešením dopadu právních předpisů souvisejících se Zelenou dohodou pro Evropu, a podpořila otevřené, stabilní a předvídatelné právní rámce.

Global Gateway: Prostřednictvím strategie Global Gateway může EU mobilizovat kvalitní investice, které pomohou řešit potřeby regionů týkající se infrastruktury a zároveň přinesou přidanou hodnotu na místní úrovni a podpoří růst, zaměstnanost a sociální soudržnost. Strategie Global Gateway kromě investic do fyzické infrastruktury podpoří lidský rozvoj, zlepší mimo jiné postavení mladých lidí a žen a posílí inovace, vzdělávání a dovednosti a přispěje k vytvoření příznivého podnikatelského a regulačního prostředí.

Investiční agenda strategie Global Gateway EU a Latinské Ameriky a Karibiku (GGIA) je politickým závazkem ke spolupráci, identifikuje spravedlivé ekologické a digitální investiční příležitosti v Latinské Americe a Karibiku, které budou těžit z otevřeného prostředí vytvořeného obchodními a investičními dohodami, a pomůže dosáhnout cílů udržitelného rozvoje.

Investice mobilizované v rámci investiční agendy, která má být jedním z klíčových výstupů summitu EU-CELAC, budou mimo jiné směřovat do projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zeleného vodíku, kritických surovin, dekarbonizace a dopravní infrastruktury, připojení 5G a konektivity na posledním kilometru (tzv. last-mile connectivity), digitalizace veřejných služeb, udržitelného obhospodařování lesů, zdravotnické výroby, vzdělávání a dovedností a udržitelného financování. 

Ekologická transformace: Existuje významný potenciál pro spolupráci EU, Latinské Ameriky a Karibiku na klimaticky neutrálních a čistých ekonomikách prospěšných pro přírodu. Region Latinské Ameriky a Karibiku má jedinečný potenciál, pokud jde o biologickou rozmanitost, přírodní zdroje, udržitelné obnovitelné zdroje energie, zemědělskou produkci a strategické kritické suroviny. Obě strany se zavázaly k ochraně biologické rozmanitosti, zastavení odlesňování, lepší podpoře oběhového hospodářství, zlepšení nakládání s odpady a vodou, zvýšení produktivity zdrojů a řešení znečištění a hodlají usilovat o klimaticky neutrální a čisté ekonomiky prospěšné pro přírodu. Sdělení chce tyto cíle naplnit posílením partnerství EU a Latinské Ameriky a Karibiku v oblasti ekologické transformace, mimo jiné prostřednictvím intenzivnějšího dialogu a posílením regulačních rámců a investic v rámci strategie Global Gateway.

Digitální oblast: EU a Latinská Amerika a Karibik mají společný zájem na prosazování digitálních politik, které lidem a podnikům umožní vytvořit udržitelnou a lépe prosperující digitální budoucnost zaměřenou na člověka. Digitální aliance EU a Latinské Ameriky a Karibiku byla zahájena v březnu 2023 s cílem společně pracovat v obou regionech na inkluzivní digitální transformaci zaměřené na člověka a rozvíjet biregionální dialog a spolupráci napříč celým spektrem digitálních otázek. Oba regiony mohou těžit z další spolupráce v celé řadě oblastí, jako je konektivita, dialog o regulaci, volný a bezpečný tok údajů a vesmír.

Udržitelný hospodářský růst pro lidský rozvoj: Sdělení předkládá návrhy na posílení společného úsilí o silné a udržitelné socioekonomické oživení, které podporuje rovnost a sociální začlenění se zvláštním zaměřením na ženy a mládež, a to zejména prostřednictvím vzdělávání a podporou dovedností. Vyzývá k posílení spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, k plnému využití příležitostí v rámci programu Horizont Evropa a k rozšíření společné práce v oblasti zdravotní bezpečnosti a udržitelných potravinových systémů.

Bezpečnost občanů, spravedlnost, lidská práva a právní stát: Sdělení navrhuje upevnit a posílit partnerství v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti s cílem řešit společné výzvy, které představuje nadnárodní organizovaná trestná činnost, včetně obchodu s drogami a obchodování s lidmi. Zdůrazňuje, že je důležité posílit spolupráci v oblasti lidských práv, včetně nediskriminace a rovnosti žen a mužů, a zasazuje se o výraznější ochranu obránců lidských práv a novinářů. Sdělení rovněž navrhuje spojit síly při podpoře demokracie, právního státu a řádné správy věcí veřejných, jakož i celosvětového míru a bezpečnosti.

Dynamická partnerství mezi lidmi: V centru zájmu tohoto biregionálního partnerství jsou lidé. Zapojení mládeže v Latinské Americe a Karibiku na úrovni jednotlivých zemí se zvýší prostřednictvím iniciativ, jako je platforma Youth Sounding Board. Sdělení navrhuje zintenzivnit spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu například prostřednictvím klíčových výměnných programů jako Erasmus+, podporovat cirkulační mobilitu využitím balíčku opatření týkajících se získávání kvalifikovaných a talentovaných lidí a posilovat mezikulturní sítě a společné iniciativy, jako je vůbec první účast EU coby čestného hosta na letošním mezinárodním knižním veletrhu v mexickém městě Guadalajara.

Souvislosti

EU a Latinská Amerika a Karibik jsou klíčovými spojenci při obraně a posilování mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Společně tvoříme téměř třetinu členů Organizace spojených národů (OSN). Jsme silnými zastánci mezinárodního práva a Charty OSN.

Region Latinské Ameriky a Karibiku představuje více než 50 % biologické rozmanitosti naší planety, a proto má zásadní význam pro ekologickou rovnováhu Země. Je rovněž významným producentem potravin, na nějž připadá 14 % celosvětové produkce potravin a 45 % čistého mezinárodního obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty, a výrobcem energie z obnovitelných zdrojů (jeho skladba výrobních zdrojů energie má celosvětově největší podíl obnovitelných zdrojů, který v roce 2021 činil 61 %).

EU a Latinská Amerika a Karibik jsou blízkými a spolehlivými obchodními a investičními partnery s jednou z nejhustších světových sítí politických dohod, dohod o spolupráci a obchodních dohod, kterých se účastní 27 ze 33 zemí Latinské Ameriky a Karibiku.

Další informace

Společné sdělení o Novém programu pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem

Otázky a odpovědi

Infopřehled 

Informativní přehled o obchodu mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem

 

Citace

V této době je strategické partnerství EU s Latinskou Amerikou a Karibikem důležitější než kdykoliv předtím. Naším společným zájmem je posilování mezinárodního řádu založeného na pravidlech, obrana demokracie, lidských práv a mezinárodního míru a bezpečnosti. Rovněž hodláme posílit naše politické partnerství a zapojení, bojovat proti změně klimatu a pokročit v inkluzivní digitální transformaci zaměřené na člověka. Naše strategie Global Gateway rovněž posílí investice a užší spolupráci.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 07/06/2023

 

Obchodní dohody jsou katalyzátory udržitelného růstu a zaměstnanosti. EU a region Latinské Ameriky a Karibiku již nyní denně obchodují se zbožím a službami v hodnotě jedné miliardy eur. Hlubší obchodní vazby mohou posílit naše dodavatelské řetězce a přispět k pokroku v našich příslušných inkluzivních rozvojových programech, mimo jiné tím, že poskytnou hlas občanské společnosti. Nyní chceme přejít na další úroveň, například prostřednictvím vzájemně prospěšných partnerství v oblasti kritických surovin, abychom diverzifikovali naše dodavatelské řetězce. Usilujeme rovněž o dosažení dohody s Mercosurem, která by výrazně prohloubila vazby mezi oběma regiony.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 07/06/2023

 

Posílení partnerství EU s Latinskou Amerikou a Karibikem je strategická nutnost. Z hlediska zájmů a hodnot patříme k nejtěsněji propojeným regionům na světě. Díky spolupráci mohou EU a Latinská Amerika a Karibik účinněji řešit globální výzvy, posílit mezinárodní řád založený na pravidlech a prosazovat mír, bezpečnost a demokracii. Summit EU-CELAC nabízí skvělou příležitost k vybudování důvěry a dodání impulsu do vztahu mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku.

Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell - 07/06/2023

 

EU a Latinská Amerika a Karibik jsou přirozenými partnery. Musíme se také stát partnery z vlastního uvážení. Občané v obou regionech chtějí žít v inkluzivních a prosperujících společnostech. Můžeme pracovat společně, abychom opět začali směřovat k plnění cílů udržitelného rozvoje. Strategie Global Gateway, která představuje pozitivní nabídku EU k navázání udržitelných a důvěryhodných vazeb s našimi partnerskými zeměmi, tento závazek naplní a pomůže v boji proti nerovnostem. Dnešní návrh posíleného partnerství klade důraz na lidi, podporuje posílení postavení mladých lidí a žen, větší mobilitu a mezilidské kontakty.

Jutta Urpilainenová, komisařka pro mezinárodní partnerství - 07/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. června 2023