Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva17. února 2023Odhadovaná doba čtení: 4 min

Nulové znečištění – nová zpráva přináší ponaučení z ekologické katastrofy na řece Odře

Odra

Dnes zveřejněná zpráva EU analyzuje masivní úhyn ryb v řece Odře v červenci a srpnu 2022, jednu z největších ekologických katastrof v Evropě v nedávné době. Analýza Komise (Společného výzkumného střediska) a Evropské agentury pro životní prostředí identifikuje pravděpodobné příčiny a navrhuje doporučení, která by pomohla opakování takových katastrof zabránit.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius uvedl: „Úhyn ryb v Odře v roce 2022 důrazně připomněl, že znečištění způsobené člověkem spolu se ztrátou biologické rozmanitosti a změnou klimatu mohou vést ke katastrofě se strašlivými důsledky pro lidi, hospodářství a planetu. Nemůžeme připustit, aby se podobná katastrofa stala znovu. Naše řeky potřebujeme jako zdroj pitné vody, zdroj našeho živobytí a jako součást ekosystémů. Velmi vítám uveřejnění této nové zprávy a vyzývám příslušné vnitrostátní orgány, aby se důsledně řídily jejími doporučeními. Plné provádění stávajících právních předpisů a našich navrhovaných zlepšení právních předpisů EU týkajících se průmyslových emisí, látek znečišťujících povrchové a podzemní vody a čištění městských odpadních vod bude v budoucnu naším štítem před těmito katastrofami.“

Podle vědeckých důkazů ve zprávě uhynulo přibližně 360 tun ryb v důsledku významného toxického rozkvětu řas identifikovaných jako Prymnesium parvum. Klíčovým faktorem, který umožnil šíření těchto brakických vodních druhů, je s největší pravděpodobností vysoká salinita řeky Odry v dané době, která je důsledkem vypouštění průmyslových odpadních vod s vysokým obsahem soli, např. z průmyslových činností, jako je těžba.

Dalšími faktory, které přispěly, bylo sucho a z toho vyplývající nízká hladina vody snižující ředění a průtok. Zvýšené koncentrace živin, zejména fosforu a dusíku, jsou rovněž klíčovým faktorem podporujícím takový rozkvět.

Vzhledem k pokračujícímu výskytu a šíření těchto invazivních druhů řas musí být nyní upřednostňovány strategie řízení, které v budoucnosti podobným událostem zabrání, a to nejen v povodí Odry, ale i v dalších zranitelných oblastech povodí evropských řek, které zpráva uvádí.

Předcházení budoucím katastrofám je jedním ze závazků, které EU předloží na nadcházející přelomové konferenci OSN o vodě, která se bude konat v březnu. Nedávné legislativní návrhy Komise poslouží k ještě dalšímu posílení stávajících právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Emise do vody z velkých průmyslových zařízení jsou upraveny směrnicí o průmyslových emisích, kterou Komise navrhla posílit za účelem dalšího snižování emisí do vody a do ovzduší. Návrh Komise na zpřísnění předpisu o čištění odpadních vod po svém schválení dále přispěje k prevenci znečištění živinami a z toho plynoucího květu řas. Pro možné budoucí případy znečištění obsahuje návrh Komise týkající se látek znečišťujících vodu ustanovení o povinném varování.

Zpráva zdůrazňuje klíčová doporučení pro předcházení budoucím ekologickým katastrofám v řekách EU:

  • zlepšit znalosti a monitorování;
  • zlepšit proaktivní komunikaci se zúčastněnými stranami, veřejností a zeměmi na toku řek;
  • zlepšit řízení reakce a rizik (předvídat reakce a připravit zdroje);
  • přezkoumat a ověřit stávající povolení a zlepšit prosazování předpisů;
  • zavést ustanovení přizpůsobující přípustné zatížení znečišťujícími látkami hladinám vody v přijímajícím vodním útvaru;
  • uvést všechna vypouštění průmyslových odpadních vod v úplném a aktuálním veřejném soupisu emisí (Evropský portál pro průmyslové emise (europa.eu);
  • dále zkoumat příčinu incidentu (v případě kombinace příčin by měly být identifikovány a zkontrolovány zdroje vypouštění salinních materiálů na základě povolení ve srovnání s dlouhodobými úrovněmi salinity);
  • zlepšit environmentální řízení (hydromorfologické změny, prahové hodnoty salinity/živin);
  • zahájit obnovu (seznam škod, vypracovat plán obnovy řeky);
  • provádět výzkum s cílem zlepšit znalosti a pomoci předcházet růstu řas a salinizaci.

Další informace:

Zpráva EU týkající se ekologické katastrofy na řece Odře

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. února 2023