Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva22. března 2023Zastoupení v Česku

Ochrana spotřebitele: Usnadnění výběru udržitelných výrobků a ukončení „lakování nazeleno“

ochrana spotřebitele_ilustrace v supermarketu

Stručné shrnutí:

 • Komise navrhla kritéria proti “lakování nazeleno”
 • Mají zabránit zavádějícím environmentálním tvrzením typu:
  • Tričko z recyklovaných plastových láhví
  • Opalovací krém šetrný k oceánům
 • Firmy budou muset mít tato tvrzení před zveřejněním:
  • Nezávisle ověřená
  • Doložená vědeckými důkazy
 • Studie z roku 2020 prokázala, že:
  • Přes 53 % tvrzení bylo zavádějících
  • 40 % zcela nepodložených

 

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes navrhuje společná kritéria proti lakování nazeleno a zavádějícím environmentálním tvrzením. Podle dnešního návrhu budou mít spotřebitelé jasnější informace, větší jistotu, že když se něco prodává jako ekologické, bude to opravdu ekologické, a kvalitnější informace pro výběr výrobků a služeb šetrných k životnímu prostředí. Prospěch budou mít i podniky, protože ty, které se skutečně snaží zlepšit udržitelnost svých výrobků, budou snadněji rozpoznány a odměněny spotřebiteli a budou moci zvýšit svůj prodej – místo toho, aby čelili nekalé konkurenci. Tímto způsobem návrh pomůže vytvořit rovné podmínky, pokud jde o informace o vlivu výrobků na životní prostředí.

Studie Komise z roku 2020 zdůraznila, že 53,3 % prověřovaných environmentálních tvrzení v EU bylo shledáno neurčitými, zavádějícími nebo neopodstatněnými a 40 % bylo nepodložených. Neexistence společných pravidel pro společnosti uplatňující dobrovolná environmentální tvrzení vede k „lakování nazeleno“ a vytváří nerovné podmínky na trhu EU v neprospěch skutečně udržitelných společností.

Spolehlivé, srovnatelné a ověřitelné informace pro spotřebitele

Podle návrhu budou muset společnosti, které se rozhodnou uvádět „environmentální tvrzení“ o svých výrobcích nebo službách, dodržovat minimální normy týkající se způsobu, jakým tato tvrzení zdůvodňují a jak o nich informují.

Návrh se zaměřuje na výslovná tvrzení, například: „tričko vyrobené z recyklovaných plastových lahví“, „ dodávka s kompenzací CO2“, „obal vyrobený z 30 % z recyklovaných plastů“ nebo „opalovací krém šetrný k oceánům“. Zaměřuje se také na řešení problému narůstajícího počtu značek, jakož i nových veřejných a soukromých značek environmentální kvality. Zahrnuje všechna dobrovolná tvrzení o dopadech na životní prostředí, aspektech nebo výkonnosti výrobku či služby nebo obchodníka jako takového. Vylučuje však tvrzení, na něž se vztahují stávající pravidla EU, jako je ekoznačka EU nebo logo ekologických potravin, protože stávající právní předpisy již zajišťují spolehlivost těchto regulovaných tvrzení. Tvrzení, na něž se budou vztahovat připravovaná regulační pravidla EU, budou ze stejného důvodu vyloučena. 

Předtím, než společnosti spotřebitelům oznámí jakýkoli ze zahrnutých druhů „environmentálních tvrzení“, musí být tato tvrzení nezávisle ověřena a doložena vědeckými důkazy. V rámci vědecké analýzy společnosti určí dopady na životní prostředí, které jsou pro jejich výrobek skutečně relevantní, a aby poskytly úplný a přesný obraz, identifikují případné kompromisy.

Jasná a harmonizovaná pravidla a značky

Aby byla tvrzení sdělována jasně, zavede se několik pravidel. Například tvrzení nebo značky, které používají souhrnné hodnocení celkového dopadu výrobku na životní prostředí, již nebudou povoleny, pokud tak nestanoví pravidla EU. Pokud jsou produkty nebo organizace srovnávány s jinými, měla by tato srovnání vycházet z rovnocenných informací a údajů.

Návrh bude rovněž upravovat značky environmentální kvality. V současné době existuje nejméně 230 různých značek a je dokázané, že to vede k nejasnostem a nedůvěře spotřebitelů. Za účelem kontroly růstu počtu takových značek nebudou povoleny nové veřejné systémy označování, pokud nebudou vyvinuty na úrovni EU, a jakékoli nové soukromé systémy budou muset vykazovat vyšší ambice v oblasti životního prostředí než stávající systémy a získat povolení předběžného schválení. Podrobná pravidla týkající se značek environmentální kvality obecně: značky musí být spolehlivé, transparentní, nezávisle ověřené a pravidelně přezkoumávané.

Další postup

V návaznosti na řádný legislativní postup bude nyní návrh směrnice o dokládání environmentálních tvrzení podléhat schválení Evropským parlamentem a Radou. 

Souvislosti

Dnešní návrh doplňuje návrh z března 2022 o „posílení postavení spotřebitelů v zájmu ekologické transformace“ tím, že kromě obecného zákazu klamavé reklamy stanoví konkrétnější pravidla týkající se environmentálních tvrzení. Dnešní návrh je rovněž předkládán spolu s návrhem společných pravidel na podporu oprav zboží, což rovněž přispěje k udržitelné spotřebě a posílí oběhové hospodářství.

Dnešní návrh naplňuje důležitý závazek Komise v rámci Zelené dohody pro Evropu. Jedná se o třetí balíček návrhů týkajících se oběhového hospodářství spolu s návrhem společných pravidel na podporu oprav zboží. První a druhý balíček opatření pro oběhové hospodářství byly přijaty v březnu a listopadu 2022.  První balíček zahrnoval nově navrhované nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky a navrhovanou směrnici o spotřebitelském právu týkající se posílení postavení spotřebitelů v rámci ekologické transformace. Druhý balíček zahrnoval návrhy nařízení o obalech a odpadu z obalů, sdělení o biologicky rozložitelných, biologických a kompostovatelných plastech a navrhované nařízení EU o certifikaci odstraňování uhlíku. 

Další informace

Návrh směrnice týkající se nových pravidel pro dokládání environmentálních tvrzení

Otázky a odpovědi: Nová kritéria pro dokládání environmentálních tvrzení

Informativní přehled

Internetové stránky o environmentálních tvrzeních

 

Návrh směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží

Tisková zpráva – Podpora oprav a opětovného použití

Otázky a odpovědi – Podpora oprav a opětovného použití

Podpora oprav a opětovného použití – internetové stránky

Citace

Všichni chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom omezili dopady našich spotřebitelských rozhodnutí na životní prostředí, ale chovat se ekologicky není snadné. Jsme bombardováni informacemi. Na trhu EU existuje 230 různých ekoznaček. Je důležité, abychom mohli environmentálním tvrzením a označením na výrobcích důvěřovat. Návrhy, které dnes předložila Komise, ochrání podniky a spotřebitele před škodlivými praktikami klamavé reklamy na životní prostředí a budou předcházet nadměrnému počtu značek. Chceme pomoci spotřebitelům, aby si byli jistější při výběru, a zajistit, aby podniky, které se skutečně snaží snižovat svůj dopad na přírodu, využívání zdrojů, emise skleníkových plynů nebo znečištění, byly za to odměňovány. Měli bychom rovněž pokročit v používání společných důvěryhodných značek, jako je ekoznačka EU, která je na našem jednotném trhu známkou vynikající kvality v oblasti životního prostředí.

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov - 22/03/2023

 

Environmentální tvrzení najdete všude: trička šetrná k oceánům, uhlíkově neutrální banány, džusy šetrné ke včelám, dodávky se 100% kompenzací CO2 atd. Bohužel až příliš často jsou tato tvrzení uváděna bez jakýchkoli důkazů a zdůvodnění. To otevírá dveře lakování nazeleno a znevýhodňuje společnosti, které vyrábějí skutečně udržitelné výrobky. Mnozí Evropané chtějí svými nákupy přispět k udržitelnějšímu světu. Musí mít možnost uváděným tvrzením důvěřovat. Tímto návrhem dáváme spotřebitelům jistotu, že pokud je něco prodáváno jako ekologický produkt, je to skutečně ekologický produkt.

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu - 22/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
22. března 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku