Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. června 2023Odhadovaná doba čtení: 7 min

Orgán EU pro etické otázky: Komise navrhuje vytvoření společných etických norem pro všechny orgány EU

podání si ruky
© Copyright Adobe Stock - ArLawKa

Evropská komise přijala návrh na vytvoření interinstitucionálního orgánu, který by se věnoval otázkám etického chování a vztahoval by se na členy všech evropských orgánů. Návrh vychází z ideje, kterou předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla na začátku svého funkčního období, a byl koncipován na základě neformálních konzultací s ostatními orgány EU. Zřízením takového orgánu budou poprvé zavedeny společné normy etického chování členů evropských orgánů, jakož i formální mechanismus pro koordinaci a výměnu názorů mezi evropskými institucemi ohledně etických požadavků. Političtí představitelé EU tak budou podléhat společným jasným, transparentním a srozumitelným normám.

Ty se budou týkat několika oblastí, k nimž patří:

  • přijímání darů, projevy pohostinnosti a cestovní služby nabízené třetími stranami: normy se budou rovněž vztahovat na přijímání ocenění, vyznamenání, cen nebo poct.
  • opatření v oblasti podmíněnosti a transparentnosti, zejména pro setkávání se zástupci zájmových skupin: díky rejstříku transparentnosti Komise, Evropský parlament a Rada společné normy upravující setkávání se zástupci zájmových skupin a jejich zveřejňování již zavedly. Tyto normy budou rozšířeny tak, aby zahrnovaly například přístup do prostor institucí.
  • vykazování zájmů a majetku a stanovení kategorií a postupů používaných ke kontrole těchto prohlášení.
  • vedlejší nebo externí činnosti, aby se zajistilo, že není ohrožena disponibilita a nezávislost členů evropských institucí.
  • činnosti bývalých členů po skončení jejich funkčního období – stanovení podmínek a opatření zajišťující transparentnost.
  • provádění společného rámce, včetně sledování dodržování předpisů a následných kroků (rovněž pokud jde o možné případy obtěžování a sankce) v případě porušení pravidel v rámci jednotlivých orgánů.
  • zveřejnění informací: každý orgán musí zveřejnit, jakým způsobem normy uplatňuje.

Zatímco Smlouvy stanoví obecná pravidla a zásady chování, většina orgánů je navíc podrobně popsala ve svém jednacím řádu nebo kodexu chování. Tato praxe vedla k roztříštěnosti etických rámců evropských orgánů – pravidla jsou nyní velmi nepřehledná a nejednotná. Některé rozdíly lze sice vysvětlit odlišností úloh jednotlivých evropských institucí a rozdílnými riziky, jež z odlišných povinností vyplývají. Ukázalo se však, že je zapotřebí vytvořit společnou kulturu etického chování, a to na základě přísných společných norem a spolupráce mezi institucemi. Vytvořením orgánu pro etické otázky se tento nedostatek odstraní a zformulují se společné, přehledné etické normy pro všechny evropské orgány.

Nový orgán bude mít tři hlavní úkoly:

  • Vypracovat minimální společné normy uvedené výše, jež budou platit pro členy zúčastněných orgánů a institucí EU, a v případě potřeby je aktualizovat. Normy budou sloužit jako minimální základ, přičemž každý orgán pak bude mít i nadále možnost uplatňovat přísnější interní pravidla. Na základě společných norem však nebude možné snížit úroveň již existujících pravidel.
  • Zajišťovat výměnu názorů ohledně vnitřních pravidel jednotlivých orgánů ve srovnání se společnými normami – díky tomu bude možné se vzájemně učit a čerpat ze zkušeností ostatních.
  • Podporovat společnou etickou kulturu všech členů orgánů EU, usnadňovat porozumění pravidel ze strany zaměstnanců evropských institucí i veřejnosti. Zásada transparentnosti se bude vztahovat i na uplatňování těchto pravidel v evropských orgánech.

To vše bude provedeno transparentním a veřejně přístupným způsobem. Ostatní instituce, subjekty a agentury EU budou mít rovněž možnost uplatňovat kompletní soubor společných norem a účastnit se souvisejících diskusí, a to na dobrovolné bázi.

Nový etický orgán se nebude zabývat vyšetřováním jednotlivých případů, ani nebude zasahovat do vyšetřování zavedených stávajících orgánů, ani je nijak omezovat. Podle Smluv je za trestní věci týkající se finančních zájmů EU odpovědný Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), jakož i policejní a justiční orgány členských zemí. Za nesrovnalosti a porušení pracovních povinností odpovídá Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Případy nesprávného úředního postupu řeší Veřejný ochránce práv a jednotlivé orgány EU se zabývají jakýmkoli porušením svých interních pravidel.

Další postup

Dne 3. července pořádá Komise v Bruselu schůzku zástupců všech evropských orgánů a poradních orgánů s cílem zahájit interinstitucionální dialog a související jednání.

Komise již přijala stávající návrh dohody mezi orgány a oběma poradními orgány podle v článku 13 Smlouvy o Evropské unii (SEU). 

Uvedený návrh bude následně předložen Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Soudnímu dvoru Evropské unie, Evropské centrální bance, Evropskému účetnímu dvoru, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Jakmile dohoda vstoupí v platnost, mohou k ní na základě výslovné žádosti přistoupit i Evropská investiční banka i ostatní instituce.

Souvislosti

Jasně definované etické rámce a rámce transparentnosti jsou nezbytnou součástí řádné správy věcí veřejných a přispívají mimo jiné k prevenci korupce a nepatřičného zasahování do demokratického procesu. Dnešní návrh je součástí širšího souboru opatření Komise na podporu integrity a obrany demokratického systému Unie a právního státu.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svých politických směrech vytvoření interinstitucionálního etického orgánu podpořila. Ve svém usnesení ze dne 16. září 2021 pak Evropský parlament zdůraznil, že „ jediný nezávislý orgán EU pro etiku by mohl lépe zajistit soudržné a plné uplatňování etických norem ve všech orgánech EU, aby se zaručilo, že veřejná rozhodnutí jsou přijímána s ohledem na společné blaho a v zájmu důvěry občanů v orgány EU“.

Vytvoření orgánu pro etické otázky je v souladu s činností Komise v oblasti právního státu, demokracie a transparentnosti, jakož i s dalšími iniciativami, jako je protikorupční balíček předložený 3. května, dále chystaný balíček opatření týkající se obrany demokracie a interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti uzavřená mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí v květnu 2021.

V evropských smlouvách jsou stanoveny zásady a pravidla pro zajištění řádného chování členů orgánů, pokud jde o nezávislost a bezúhonnost.

Další informace

Návrh na vytvoření interinstitucionálního orgánu pro etické otázky

Otázky a odpovědi

Infopřehled

Internetová stránka: Etika a bezúhonnost členů Evropské komise

Citace

Demokracie může prosperovat pouze tehdy, pokud občané svým institucím důvěřují. Veřejnost v Evropě nerozlišuje, zda k nějakému skandálu došlo v té či oné instituci. Chceme-li si proto zachovat v očích našich občanů důvěryhodnost, musíme všichni podléhat společným etickým normám. Ve světle velmi závažných obvinění, která se objevila v posledních několika měsících, jsem se rozhodla jednat s cílem napravit to, co se ukázalo jako nefunkční. Vyzývám proto naše partnery v Evropském parlamentu, Radě a ostatních orgánech, aby návrh na zřízení orgánu pro etické otázky urychleně podpořili. Je třeba vypracovat a následně uplatňovat společné jasné, srozumitelné a transparentní normy platné pro všechny evropské orgány.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost - 08/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. června 2023