Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva26. září 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

Politika soudržnosti EU: 1,64 miliardy eur na spravedlivou transformaci na klimatickou neutralitu v Česku

Just Transition Fund Czechia

Díky programu Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), který dnes přijala Komise, obdrží Česko 1,64 miliardy eur ve formě grantů EU na podporu úsilí země o postupné ukončení výroby energie z uhlí do roku 2033 a zajištění spravedlivé transformace na klimatickou neutralitu.

FST pomůže zejména Karlovarskému, Ústeckému a Moravskoslezskému kraji, kde je vysoká koncentrace uhlíkově náročných průmyslových odvětví s 21 000 pracovními místy spojenými s uhelným a chemickým průmyslem. Fond zajistí, aby při této transformaci nezůstal nikdo opomenut.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans uvedl: „Česko je zemí s bohatou průmyslovou tradicí a slibnou budoucností. Společně s Modernizačním fondem pomůže český Plán spravedlivé transformace zajistit spravedlivý přechod ke klimatické neutralitě, a to zejména pro obyvatele Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Evropská komise stojí na straně Česka a usiluje o zdravou, zelenou a spravedlivou budoucnost země.“

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová k tomu uvedla: „Vítám schválení tohoto ambiciózního plánu pro novou zelenou budoucnost Česka. Politika soudržnosti již podporuje regionální hospodářství. V programovém období 2014–2020 již podpořil investice do 11 000 podniků, které pomohly udržet nebo vytvořit 10 676 přímých pracovních míst. Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj budou mít nyní k dispozici 1,64 miliardy eur na provedení spravedlivé transformace své místní ekonomiky. Společně se postaráme o to, aby klimatická změna v České republice šla ruku v ruce s novými příležitostmi pro dotčené regiony a jejich občany.“ 

Zmírňování sociálních dopadů transformace na klimatickou neutralitu

V Karlovarském kraji je více než tisíc pracovních míst spojeno se znečišťujícími činnostmi souvisejícími s výrobou elektřiny. Jedná se o nejméně rozvinutý region v Česku, který má však potenciál pro rozvoj malých a středních podniků. Aby se zajistilo, že z průmyslové transformace v tomto regionu budou mít prospěch všichni, bude FST podporovat podnikatele a lidské zdroje tím, že bude pomáhat při rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovníků.

V Ústeckém kraji se těží 80 % českého hnědého uhlí. Je tu více než 5 000 pracovních míst souvisejících s uhlím, čtyři uhelné doly, největší české uhelné elektrárny a vysoká koncentrace podniků chemického průmyslu. FST bude podporovat investice zaměřené na transformaci struktury hospodářství na ekonomiku založenou na obnovitelných zdrojích energie a oběhovém hospodářství. Mezi priority FST patří investice do výzkumu a vývoje, včetně inovačních platforem a klastrů.

Moravskoslezský kraj je největším uhelným regionem v Česku s 5 000 přímými pracovními místy v tomto odvětví. Region se také potýká s řadou problémů v oblasti životního prostředí, zejména se znečištěním ovzduší a kontaminací podzemních vod průmyslovou činností. FST proto bude investovat do dekontaminace a podpoří postupné ukončování těžby uhlí v regionu. Plánují se investice do oblasti skladování energie a energetického výzkumu.

Just Transition Fund Czechia

 

Souvislosti 

FST podporuje území nejvíce postižená transformací na klimaticky neutrální ekonomiku. Tato území jsou uvedena v plánech spravedlivé územní transformace na základě dialogu s Komisí v rámci jednání o dohodách o partnerství na období 2021–2027 a souvisejících programech. Plány spravedlivé územní transformace, vypracované po důkladné konzultaci s místními partnery, stanoví výzvy v každém území, jakož i rozvojové potřeby a cíle, které mají být splněny do roku 2030. Určují rovněž druhy plánovaných operací spolu se specifickými mechanismy správy a řízení.

Schválení plánů spravedlivé územní transformace otevírá dveře specializovanému financování v rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro spravedlivou transformaci: režimu pro spravedlivou transformaci v rámci Programu InvestEU a úvěrového nástroje pro veřejný sektor pro spravedlivou transformaci, který kombinuje granty Komise s půjčkami Evropské investiční banky.

Mechanismus pro spravedlivou transformaci je klíčovým nástrojem k zajištění toho, aby přechod na klimaticky neutrální ekonomiku probíhal spravedlivým způsobem a nikdo nezůstal opomenut. Nabídne cílenou podporu v nejvíce dotčených regionech, ve kterých má v letech 2021 až 2027 mobilizovat přibližně 55 miliard eur s cílem zmírnit socioekonomické dopady transformace.

Na žádost českých orgánů poskytla Komise pro přípravu plánů spravedlivé územní transformace individuálně přizpůsobené odborné znalosti, přičemž konzultovala širokou škálu zúčastněných stran. Podporu poskytl nástroj pro technickou podporu.

Další informace

Mechanismus pro spravedlivou transformaci: aby nikdo nebyl opomenut

Platforma pro spravedlivou transformaci: pomoc členským státům a regionům při dosažení spravedlivé transformace

Rozpis přídělů z Fondu pro spravedlivou transformaci podle členských států

Otázky a odpovědi týkající se legislativního balíčku pro politiku soudržnosti EU na období 2021–2027

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti

Kohesio

Dohody o partnerství na období 2021–2027

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion    

Podrobnosti

Datum zveřejnění
26. září 2022