Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva24. května 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Politika soudržnosti EU: Komise přijala dohodu o partnerství s Českou republikou na období 2021–2027 ve výši 21,4 miliardy eur

EU Member States flags alongside the European flag

Stručné shrnutí:

            - 3,4 mld. eur z EFRR na digitalizaci hospodářství, podporu výzkumu atp.

            - 6,5 mld. eur pro vyšší podíl OZE, nižší spotřebu energie, opatření proti suchu a povodním obnovou přírodních ekosystémů atd.

            - 1,5 mld. eur z FST na restrukturalizaci podniků a jejich přechod na nízkouhlíkové hospodářství aj.

            - 4,1 mld. eur z FS na čistou městskou a příměstskou veřejnou dopravu a dobíjecí infrastrukturu pro alternativní paliva atd.

            - 4,4 mld. z ESF+ mj. na zlepšení přístupu k zaměstnání, zlepšení životní úrovně nejchudších osob

 

Celé znění tiskové zprávy:

Komise přijala dohodu o partnerství s Českem, v níž se stanoví investiční strategie Česka v rámci politiky soudržnosti v hodnotě 21,4 miliardy eur na období 2021–2027. Fondy politiky soudržnosti budou i nadále podporovat české regiony při prosazování hospodářské, sociální a územní soudržnosti a plnění priorit EU, jako je ekologická a digitální transformace, včetně čisté dopravy. Tyto fondy rovněž přispějí ke konkurenceschopnému, inovativnímu a udržitelnému růstu a zaměstnanosti v této zemi, jakož i ke zlepšení dovedností a sociálního začleňování. 

Ekologičtější a digitálnější Česko

Evropský fond pro regionální rozvoj – EFRR v Česku vyčlení 3,4 miliardy eur na digitalizaci svého hospodářství, podporu výzkumu a inovací a zvýšení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jakož i na podporu podnikání, průmyslové transformace a inteligentní specializace.

Investice v hodnotě 6,5 miliardy eur zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie, sníží spotřebu energie a emise skleníkových plynů ve veřejných budovách a nahradí zdroje energie z fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie, aby bylo možné plnit cíle plánu REPowerEU. Česko navíc zlepší svou reakci na změnu klimatu (např. povodně, sucha) díky specializovanému programu „Životní prostředí“, který bude financovat opatření inspirovaná přírodou a obnovu přírodních ekosystémů a udržitelného hospodaření s vodou. Země rovněž urychlí svůj přechod na oběhové hospodářství v souladu s Novým akčním plánem pro oběhové hospodářství.

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) poskytne 1,5 miliardy eur na restrukturalizaci podniků při jejich přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, na zachování pracovních míst a na diverzifikaci hospodářství v českých regionech, které jsou nejvíce ovlivněny přechodem na klimaticky neutrální hospodářství. Podniky rovněž vyvinou nové obnovitelné zdroje energie na podporu oběhového hospodářství. Finanční prostředky rovněž podpoří zvýšení kvality formálního a neformálního vzdělávání a získávání dovedností a rekvalifikaci pracovníků s cílem vybudovat pracovní sílu připravenou obsadit nová pracovní místa, která budou vytvořena v rámci hospodářské transformace.

Energeticky účinnější doprava

Díky podpoře ve výši 4,1 miliardy eur z EFRR a z Fondu soudržnosti bude Česko rozvíjet čistou městskou a příměstskou veřejnou dopravu a infrastrukturu pro dobíjení čistých vozidel. Budoucí investice přispějí ke zvýšení kvality, výkonnosti a přitažlivosti železniční dopravy jako páteře udržitelné dopravy. V neposlední řadě bude Česko využívat fondy EU k investicím do udržitelné, bezpečné, vůči změně klimatu odolné, inteligentní a propojené vnitrostátní (kromě TEN-T) a regionální silniční infrastruktury. 

Podpora zaměstnanosti, dovedností a sociálního začleňování

Evropský sociální fond plus (ESF) a EFRR Česko poskytnou 4,4 miliardy eur na:

  • zlepšení přístupu k zaměstnání, zejména pro osoby, které se potýkají s obtížemi,
  • podporu genderově vyváženého trhu práce,
  • zvýšení úrovně dovedností pracovníků, aby byli schopni úspěšně zvládnout digitální transformaci,
  • zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě,
  • zlepšení integrace státních příslušníků třetích zemí,
  • zlepšení životní úrovně osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením,
  • zvýšení dostupnosti sociálních služeb a přístupu ke zdravotnickým službám v oblastech s nedostatečným pokrytím a pro nejvíce znevýhodněné skupiny obyvatelstva. 

Členové sboru komisařů se k tomu vyjádřili takto: 

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová uvedla: „Tato dohoda o partnerství je milníkem pro budoucí rozvoj Česka. Investice v rámci politiky soudržnosti podpoří ekologickou a digitální transformaci, přispějí k energetické bezpečnosti a podpoří hospodářskou, sociální a územní soudržnost ve všech regionech. Věřím, že jednotlivé programy budou rychle dokončeny, aby investice mohly být zahájeny brzy.“ 

Evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit zdůraznil: „Díky této dohodě o partnerství posílí Česko svůj trh práce tím, že zlepší přístup k odpovídající odborné přípravě, podpoří genderovou vyváženost a zlepší životní podmínky osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Jedná se o zásadní prvky při budování prosperujících a inkluzivních společností a ekonomik.“ 

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius dodal: „Tato dohoda o partnerství umožní Česku vybudovat inovativní ekonomiku, upřednostnit řešení šetrná k životnímu prostředí a klimatu a podpořit přechod k udržitelnějším a oběhovým obchodním postupům. Tato dohoda o partnerství rovněž přispěje k rozvoji odolného, udržitelného, inovativního a nízkouhlíkového odvětví akvakultury v Česku v souladu se strategickými pokyny EU pro udržitelnější a konkurenceschopnější akvakulturu v EU na období 2021–2030, jakož i k podpoře digitální transformace odvětví akvakultury.“ 

Souvislosti 

Dohoda o partnerství s Českou republikou otevírá cestu pro místní investice z těchto fondů politiky soudržnosti: EFRR, ESF+, Fond soudržnosti, FST a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond – ENRAF.

Vztahuje se na 20 programů: 8 vnitrostátních programů, 1 regionální a 11 programů INTERREG (zahrnujících přeshraniční spolupráci). Kromě toho stanoví způsobilost pro čerpání prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci a jeho provádění v regionech s uhlíkově náročnými průmyslovými zařízeními, na něž má transformace na klimatickou neutralitu největší dopad. 

Dohoda o partnerství odráží také pevné odhodlání Česka využívat fondy politiky soudržnosti souběžně s Nástrojem pro oživení a odolnost

Každý členský stát vypracuje ve spolupráci s Komisí dohodu o partnerství. Jedná se o strategický dokument pro programování investic z fondů politiky soudržnosti a ENRAF během víceletého finančního rámce. Zaměřuje se na priority EU a stanoví strategii a investiční priority určené daným členským státem. Obsahuje rovněž seznam vnitrostátních a regionálních programů pro provádění v praxi, včetně orientačního ročního finančního přídělu pro každý program. Dohoda s Českem je šestou z dohod o partnerství přijatých na období financování 2021–2027 a následuje po dohodách s ŘeckemNěmeckemLitvouRakouskem a Finskem.

Další informace

Dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 a NextGenerationEU

Otázky a odpovědi týkající se legislativního balíčku pro politiku soudržnosti EU na období 2021–2027

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti

Rozdělení přídělů v rámci politiky soudržnosti podle členských států

Kohesio

Dohody o partnerství na období 2021–2027

@ElisaFerreiraEC

@NicolasSchmitEU

@VSinkevicius

@EUinmyRegion 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
24. května 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku