Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva20. června 2023Odhadovaná doba čtení: 8 min

Přístup EU pro zvýšení hospodářské bezpečnosti *

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the G20 Heads of State and Government Summit, Bali

Evropská komise a vysoký představitel dnes zveřejnili společné sdělení o Evropské strategii hospodářské bezpečnosti. Toto společné sdělení se zaměřuje na to, jak lze minimalizovat rizika vyplývající z určitých hospodářských toků v kontextu zvýšeného geopolitického napětí a zrychlených technologických změn a současně zachovat maximální úroveň hospodářské otevřenosti a dynamiky.

Navržená strategie stanoví společný rámec pro dosažení hospodářské bezpečnosti prostřednictvím podpory hospodářské základny a konkurenceschopnosti EU, ochrany proti rizikům a navázání partnerství s co nejširší škálou zemí za účelem řešení sdílených obav a zájmů. Opatření v oblasti hospodářské bezpečnosti se budou řídit základními zásadami proporcionality a preciznosti.

Komplexnější přístup k řízení rizik

Rizika, která představují určité hospodářské vazby, se v současném geopolitickém a technologickém prostředí rychle vyvíjejí a stále častěji je doprovázejí i bezpečnostní obavy. Proto musí EU vyvinout komplexní přístup pro společnou identifikaci, posuzování a řízení rizik, která ohrožují její hospodářskou bezpečnost.

Ve strategii je navrženo provést důkladné posouzení rizik pro hospodářskou bezpečnost ve čtyřech oblastech:

 • rizika pro odolnost dodavatelských řetězců, včetně energetické bezpečnosti,
 • rizika pro fyzickou a kybernetickou bezpečnost kritické infrastruktury,
 • rizika spojená s bezpečností technologií a jejich únikem,
 • rizika zneužití hospodářských závislostí nebo hospodářského nátlaku.

Ve strategii je pro toto posouzení rizik navržena metodika. Posouzení by měla provádět Komise a členské státy, případně ve spolupráci s vysokým představitelem, a za přispění soukromého sektoru. Mělo by se jednat o dynamický a kontinuální proces.

Strategie rovněž stanoví, jak zjištěná rizika zmírnit prostřednictvím třístupňového přístupu, konkrétně:

 • podporou konkurenceschopnosti EU, posílením jednotného trhu, podporou silné a odolné ekonomiky, investicemi do dovedností a podporou výzkumné, technologické a průmyslové základny EU,
 • ochranou hospodářské bezpečnosti EU prostřednictvím řady stávajících politik a nástrojů a zvážením nových politik a nástrojů, které budou řešit případné nedostatky. Realizace bude probíhat proporcionálním a precizním způsobem, který omezí negativní nezamýšlené vedlejší účinky na evropskou a světovou ekonomiku,
 • navázáním partnerství s co nejširším spektrem subjektů za účelem posílení hospodářské bezpečnosti, mimo jiné prohloubením a finalizací obchodních dohod, posílení dalších partnerství, posílení mezinárodního hospodářského řádu založeného na pravidlech a mnohostranných institucí, jako je Světová obchodní organizace, a investováním do udržitelného rozvoje prostřednictvím strategie Global Gateway.

Další postup

Tímto sdělením je položen základ pro strategickou diskusi s členskými státy EU a Evropským parlamentem s cílem vyvinout komplexní přístup pro ochranu hospodářské bezpečnosti Unie. Evropská rada strategii posoudí na svém zasedání ve dnech 29. a 30. června 2023.

Sdělení stanoví následující nová opatření:

 • vytvořit spolu s členskými státy rámec pro posuzování rizik ovlivňujících hospodářskou bezpečnost EU; to zahrnuje vytvoření seznamu technologií kritických pro hospodářskou bezpečnost a posouzení jejich rizik s cílem navrhnout vhodná zmírňující opatření,
 • zapojit se do strukturovaného dialogu se soukromým sektorem s cílem dosáhnout společného chápání hospodářské bezpečnosti a motivovat tento sektor k náležité péči a řízení rizik vzhledem k obavám, které v souvislosti s hospodářskou bezpečností vyvstávají,
 • dále podporovat technologickou suverenitu EU a odolnost jejích hodnotových řetězců, mimo jiné rozvojem kritických technologií prostřednictvím platformy Strategické technologie pro Evropu (STEP),
 • revidovat nařízení o prověřování přímých zahraničních investic,
 • prozkoumat možnosti, jak zajistit adekvátní cílenou podporu výzkumu a vývoje technologií dvojího užití,
 • plně provést nařízení EU o kontrole vývozu zboží dvojího užití a předložit návrh na zajištění jeho účinnosti a účelnosti,
 • posoudit spolu s členskými státy, jaká bezpečnostní rizika mohou vyplynout z odchozích investic, a na tomto základě navrhnout do konce roku příslušnou iniciativu,
 • navrhnout opatření ke zvýšení bezpečnosti výzkumu, která zajistí systematické a důsledné prosazování stávajících nástrojů a s jejichž pomocí budou identifikovány a řešeny veškeré zbývající nedostatky,
 • prozkoumat, jak by se daly k posílení hospodářské bezpečnosti EU cíleně využívat nástroje společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), včetně souborů nástrojů pro hybridní a kybernetickou diplomacii a souboru nástrojů proti zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování (FIMI),
 • pověřit společnou zpravodajsko-analytickou složku EU (SIAC), aby se zaměřila na odhalování potenciálních hrozeb pro hospodářskou bezpečnost EU,
 • zajistit, aby ochrana a podpora hospodářské bezpečnosti EU byla plně integrována do vnější činnosti Evropské unie, a zintenzivnit spolupráci se třetími zeměmi v otázkách hospodářské bezpečnosti.

Souvislosti

Otevřený obchod založený na pravidlech utvářel EU a byl pro ni prospěšný již od počátku. Avšak v důsledku rostoucího geopolitického napětí a větší geostrategické a geoekonomické konkurence, jakož i otřesů jako pandemie COVID a útočná válka Ruska proti Ukrajině se zároveň jasně ukázala rizika spojená s určitými hospodářskými závislostmi. Nebudou-li tato rizika náležitě řízena, mohou ohrozit fungování našich společností, ekonomik a strategických zájmů a naši schopnost jednat. Aby EU mohla tato rizika posuzovat a řídit a současně si zachovala svou otevřenost a mezinárodní angažovanost, potřebuje komplexní strategii – včetně společných opatření napříč vnitřními i vnějšími politikami a soudržného souboru opatření na úrovni EU i členských států.

Další informace

Evropská bezpečnostní strategie – sdělení

Evropská bezpečnostní strategie – informativní přehled

* Aktualizováno 20. 6. 2023.

Citace

Globální integrace a otevřené ekonomiky jsou hnací silou prospěšnou pro naše podniky, naši konkurenceschopnost a naše evropské hospodářství. To bude platit i v budoucnu. Avšak ve světě, který je konfliktnější a více geopolitický, musíme být také prozíraví. Proto se téma hospodářské bezpečnosti stalo pro nás i pro řadu našich partnerů prioritou. Dnes je Evropa první významnou ekonomikou, která si stanovila strategii hospodářské bezpečnosti. Ta v nadcházejících letech zajistí její svrchovanost, bezpečnost a prosperitu.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 20/06/2023

 

Dnešní návrh nastiňuje náš plán, jak snížit rizika vyplývající z našich hospodářských vzájemných závislostí na nejvíce potřebných technologiích, nikoliv jak oddělit naši ekonomiku. A jak udržet vedoucí postavení EU v celosvětové technologické konkurenci. Když nejednáme společně, jsme pouhým hřištěm pro ostatní. Když se spojíme, jsme silný tým.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 20/06/2023

 

Hospodářská síla EU se opírá o náš unikátní jednotný trh a otevřený celosvětový obchod založený na pravidlech. Avšak současné geopolitické změny a rychlý rozvoj citlivých technologií znamenají, že potřebujeme jednat vyváženě: musíme si zachovat naši hospodářskou bezpečnost a zároveň zajistit, abychom i nadále profitovali z otevřené ekonomiky. Tento komplexní přístup k hospodářské bezpečnosti bude vycházet z našich silných stránek, budeme udržovat a prohlubovat partnerství po celém světě a zároveň cíleně a proporcionálně řešit zjištěná rizika.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda odpovědný za obchodní politiku - 20/06/2023

 

Bezpečnost je koncept, který se vyznačuje novými a různorodými aspekty. Jedním z nich je hospodářská bezpečnost. Poznali jsme, jak jsou takové závislosti zneužitelné. Prostřednictví této strategie kombinujeme opatření hospodářské bezpečnostní politiky, abychom snížili naši nadměrnou závislost a zároveň zachovali globální otevřený obchodní systém založený na pravidlech. Abychom toho dosáhli, musíme navázat vztahy s co nejširším spektrem partnerů. Jako vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajistím, aby se naše úsilí o podporu hospodářské bezpečnosti stalo nedílnou součástí vnější činnosti EU a bylo v souladu s naší širší zahraniční politikou.

Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell - 20/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
20. června 2023