Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva2. února 2023Odhadovaná doba čtení: 8 min

Průmyslový plán Zelené dohody: zajištění vedoucího postavení evropského klimaticky neutrálního průmyslu

Floating solar park in Dessel, Belgium

Shrnutí zprávy:

 • Plán má čtyři pilíře
  • rychlejší přístup k financím
  • jednodušší regulační rámec
  • vzdělávání a dovednosti
  • globální spolupráce
 • Jeho součástí jsou například
  • konzultace o dočasném krizovém rámci státní podpory
  • revize nařízení o blokových výjimkách
  • zvýšení prahových hodnot pro oznámení podpory zelených investic
 • Cílem je lepší prostředí pro technologie a produkty s nulovými emisemi v EU

Celé znění tiskové zprávy:

Komise předkládá Průmyslový plán Zelené dohody pro Evropu, jehož cílem je posílit konkurenceschopnost evropského klimaticky neutrálního průmyslu a podpořit rychlý přechod ke klimatické neutralitě. Cílem plánu je vytvořit příznivější prostředí pro zvýšení unijní výrobní kapacity technologií a produktů s nulovými čistými emisemi, které jsou nezbytné ke splnění ambiciózních cílů Evropy v oblasti klimatu.

Plán vychází z předchozích iniciativ a opírá se o silné stránky jednotného trhu EU, přičemž navazuje na vynakládané úsilí v rámci Zelené dohody pro Evropu a plánu REPowerEU. Je založen na čtyřech pilířích: předvídatelné a zjednodušené regulační prostředí, rychlejší přístup k financování, zvyšování dovedností a otevřený obchod pro odolné dodavatelské řetězce.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Jednou za generaci máme příležitost ukázat cestu, jak rychle, ambiciózně a smysluplně zajistit vedoucí postavení průmyslu EU v rychle se rozvíjejícím odvětví klimaticky neutrálních technologií. Evropa je odhodlána stát v čele revoluce v oblasti čistých technologií. Pro naše podniky a obyvatele to znamená proměnit dovednosti v kvalitní pracovní místa a inovace ve hromadnou výrobu, a to za pomoci jednoduššího a efektivnějšího regulačního rámce. Lepší přístup k financování umožní rychlý rozvoj našich klíčových odvětví čistých technologií.“

Předvídatelné a zjednodušené právní prostředí

První pilíř plánu se týká jednoduššího regulačního rámce.

Komise předloží akt o klimaticky neutrálním průmyslu, který určí cíle pro klimaticky neutrální průmyslovou kapacitu a poskytne vhodný regulační rámec pro jejich rychlou realizaci. Rámec zajistí zjednodušené a zrychlené povolování, podporu strategických projektů a tvorbu norem na podporu rozvoje technologií na celém jednotném trhu.

Rámec bude doplněn o akt o kritických surovinách s cílem zajistit dostatečný přístup k těm materiálům, například vzácným zeminám, které jsou nezbytné pro výrobu klíčových technologií, a o reformu uspořádání trhu s elektřinou, aby spotřebitelé mohli těžit z nižších nákladů energie z obnovitelných zdrojů.

Rychlejší přístup k financování

Druhý pilíř plánu urychlí investice do výroby čistých technologií v Evropě a financování. Veřejné financování spolu s dalším pokrokem v oblasti evropské unie kapitálových trhů může mobilizovat obrovské částky soukromých investic potřebné pro ekologickou transformaci. V rámci politiky hospodářské soutěže má Komise za cíl zaručit rovné podmínky na jednotném trhu a zároveň usnadnit členským státům poskytování nezbytné podpory na urychlení ekologické transformace. Za tímto účelem a s cílem urychlit a zjednodušit poskytování podpory povede Komise konzultace s členskými státy ve věci pozměněného dočasného krizového a transformačního rámce státní podpory a provede revizi obecného nařízení o blokových výjimkách s ohledem na Zelenou dohodu, přičemž dojde ke zvýšení prahových hodnot oznamovací povinnosti pro podporu zelených investic. To mimo jiné přispěje k dalšímu zefektivnění a zjednodušení schvalování projektů u významných projektů společného evropského zájmu.

Komise rovněž usnadní využívání stávajících finančních prostředků EU na financování inovací v oblasti čistých technologií, produkce a zavádění do praxe. Komise rovněž zkoumá způsoby, jak dosáhnout většího společného financování na úrovni EU na podporu investic do výroby technologií s nulovými čistými emisemi, a to na základě probíhajícího posuzování investičních potřeb. Komise bude v krátkodobém horizontu spolupracovat s členskými státy na překlenovacím řešení a zaměří se na plán REPowerEU, program InvestEU a Inovační fond s cílem poskytnout rychlou a cílenou podporu. Ve střednědobém horizontu Komise zamýšlí poskytnout strukturální odpověď na investiční potřeby tím, že v souvislosti s přezkumem víceletého finančního rámce do léta 2023 navrhne zřízení Evropského státního fondu.

S cílem pomoci členským státům získat přístup k fondům v rámci REPowerEU Komise přijala nové pokyny k plánům pro oživení a odolnost, v nichž vysvětluje proces změn stávajících plánů a způsoby přípravy kapitol REPowerEU.

Zvyšování kvalifikace

Vzhledem k tomu, že by ekologickou transformací mohlo být dotčeno 35 % až 40 % všech pracovních míst, bude rozvoj dovedností potřebných pro dobře placená a kvalitní pracovní místa prioritou Evropského roku dovedností a tímto směrem se zaměří třetí pilíř plánu.

V zájmu rozvoje dovedností pro uskutečnění ekologické transformace ku prospěchu všech navrhne Komise zřídit akademie pro klimaticky neutrální průmysl, které by rozvíjely programy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace ve strategických odvětvích. Zváží rovněž otázku, jak sloučit „přístup dovednosti na prvním místě“ uznávající skutečné dovednosti se stávajícími přístupy založenými na kvalifikacích, a jak usnadnit přístup státních příslušníků třetích zemí na trhy práce EU v prioritních odvětvích, jakož i opatření na podporu a sladění veřejného a soukromého financování rozvoje dovedností.

Otevřený obchod pro odolné dodavatelské řetězce

Čtvrtý pilíř se bude týkat globální spolupráce. Jde o to, aby obchod v souladu se zásadami spravedlivé hospodářské soutěže a otevřeného obchodu pomáhal realizovat ekologickou transformaci, přičemž se bude vycházet ze závazků s partnery EU a z práce Světové obchodní organizace. Za tímto účelem bude Komise i nadále rozvíjet síť dohod EU o volném obchodu a další formy spolupráce s partnery na podporu ekologické transformace. Rovněž prozkoumá možnost vytvoření klubu kritických surovin, který by sdružoval „spotřebitele“ surovin a země bohaté na zdroje s cílem zajistit globální bezpečnost dodávek prostřednictvím konkurenceschopné a diverzifikované průmyslové základny, a vytvoření partnerství v oblasti čistých technologií či klimaticky neutrálních partnerství.  

Komise bude rovněž chránit jednotný trh před nekalým obchodem v odvětví čistých technologií a využije své nástroje, aby zajistila, že zahraniční subvence ani v odvětví čistých technologií nenarušují hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Souvislosti

Zelená dohoda pro Evropu, kterou Komise představila dne 11. prosince 2019, stanoví cíl učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent. Evropský právní rámec pro klima do právních předpisů zakotvuje závazek EU ke klimatické neutralitě a střednědobý cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

Při přechodu na klimaticky neutrální hospodářství bude konkurenceschopnost Evropy silně záviset na její schopnosti vyvíjet a vyrábět čisté technologie, které tento přechod umožňují.

Průmyslový plán Zelené dohody byl oznámen předsedkyní von der Leyenovou v jejím projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v lednu 2023 jako iniciativa, jejímž cílem je posílit konkurenceschopnost EU prostřednictvím investic do čistých technologií a pokračovat v čele úsilí o dosažení klimatické neutrality. Je reakcí na výzvu Evropské rady, aby Komise do konce ledna 2023 předložila návrhy na mobilizaci všech příslušných vnitrostátních a unijních nástrojů a zlepšení rámcových podmínek pro investice s cílem zajistit odolnost a konkurenceschopnost EU.

Další informace

Průmyslový plán Zelené dohody pro klimaticky neutrální věk

Státní podpora: návrh dočasného krizového a transformačního rámce

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Zelená dohoda pro Evropu

Evropská průmyslová strategie

Pokyny ke kapitolám REPowerEU v souvislosti s plány pro oživení a odolnost 

Citáty

„Máme jednou za generaci příležitost ukázat cestu, jak rychle, ambiciózně a smysluplně zajistit vedoucí postavení průmyslu EU v rychle rostoucím odvětví technologií s nulovými čistými emisemi. Evropa je odhodlána stát v čele revoluce v oblasti čistých technologií. Pro naše podniky a obyvatele to znamená proměnit dovednosti v kvalitní pracovní místa a inovace ve hromadnou výrobu, a to za pomoci jednoduššího a efektivnějšího regulačního rámce. Lepší přístup k financování umožní rychlý rozvoj našich klíčových odvětví čistých technologií.“

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, 1.2.2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. února 2023