Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva14. března 2023Odhadovaná doba čtení: 10 min

Řízení migrace: nové iniciativy k posílení evropské integrované správy hranic a urychlení navracení osob

Tenerife Integrated Outdoor Surveillance System

Komise dnes přijala sdělení, které představuje strategický rámec pro evropskou integrovanou správu hranic na dobu pěti let, a doporučení členským státům ke vzájemnému uznávání rozhodnutí o navrácení a k urychlení navracení. Evropská rada na svém mimořádném zasedání dne 9. února 2023 znovu zdůraznila, že v rámci komplexního přístupu k migraci je důležité zajistit účinnou ochranu vnějších pozemních i námořních hranic EU. Před příštím zasedáním Evropské rady, které zhodnotí situaci, plní Komise prostřednictvím těchto iniciativ některá klíčová opatření uvedená v dopise předsedkyně von der Leyenové a v závěrech Evropské rady z 9. února 2023.

Evropská integrovaná správa hranic

Tímto sdělením Komise stanoví vůbec první víceletý cyklus strategické politiky pro evropskou integrovanou správu hranic na příštích pět let.

Jedná se o výsledek rozsáhlých konzultací mezi orgány, jež vyústily ve společnou vizi správy vnějších hranic. Vnitrostátním orgánům pro správu hranic a rovněž více než 120 000 jejich příslušníků, jakož i agentuře Frontex poskytuje koordinovaný rámec, jímž se bude řídit jejich každodenní práce. Klíčové priority strategie mají 15 základních složek, jedná se například o tyto:

  • Ochrana hranic podporovaná rozsáhlou spoluprací v oblasti informačních technologií a mezi agenturami s cílem posílit řízení migrace a připravenost na krize. To bude zajištěno využíváním nejmodernější infrastruktury a prostředků pro účinný dohled, jako jsou kamery a drony, dále soudržnými a komplexními přehledy o situaci v jednotlivých státech, účinným prováděním Evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) a řádnou analýzou rizik. Informační systémy EU pro správu vnějších hranic (Schengenský informační systém, Systém vstupu/výstupu, Vízový informační systém a Evropský systém pro cestovní informace a povolení) a jejich interoperabilita usnadní překračování hranic. Intenzivnější spolupráce mezi všemi orgány na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU má zásadní význam pro lepší porozumění výzvám na vnějších hranicích EU a pro jejich odhalování a reakci na ně.
  • Pátrání a záchrana jsou klíčovou složkou evropské integrované správy hranic. Prioritou je především koordinace mezi státy vlajky a pobřežními státy, jakož i rozvíjení osvědčených postupů pro účely včasného a úplného sdílení informací.
  • Společný systém EU pro navracení – ke zvýšení míry navracení má zásadní význam lepší koordinace mezi vnitrostátními orgány a evropskými agenturami. Ve všech fázích procesu navracení mohou členské státy plně využívat podporu agentury Frontex. Koordinací provádění operační strategie pro účinnější navracení bude pověřen koordinátor pro navracení, jemuž bude nápomocna síť na vysoké úrovni pro navracení.
  • Měla by být zintenzivněna spolupráce se třetími zeměmi s cílem přispět k budování jejich operačních kapacit v oblasti ochrany hranic, analýzy rizik, navracení a zpětného přebírání osob a boje proti převaděčství. V tomto ohledu bude zvláštní pozornost věnována východnímu a jižnímu sousedství spolu se třetími zeměmi, z nichž vedou hlavní migrační trasy do EU, nebo přes jejich území procházejí. Díky tomu se budou vytvářet vzájemná a komplexní migrační partnerství se zeměmi původu a tranzitu.
  • Dodržování základních práv – při ochraně hranic EU musí být plně dodržována základní práva. Unijní a vnitrostátní aktéři by svá opatření měli provádět v naprostém souladu s právem EU, včetně Listiny základních práv EU, a s mezinárodním právem, a to i prostřednictvím účinných monitorovacích mechanismů.

Prohloubení spolupráce v oblasti vzájemného uznávání rozhodnutí o navrácení a urychlení navracení

Účinný systém EU pro navracení je ústředním pilířem dobře fungujícího migračního a azylového systému a komplexního přístupu, který byl představen v novém paktu o migraci a azylu. Může mít rovněž odrazující účinek vůči nebezpečné a nelegální migraci, neboť narušením obchodního modelu zločineckých převaděčských sítí a podporou bezpečných legálních cest pomůže předcházet vykořisťování migrantů.

Dnešním doporučením Komise vydává pokyny ke vzájemnému uznávání rozhodnutí o navrácení a vyplňuje mezeru v acquis v oblasti navracení. Komise zároveň aktualizuje své předchozí pokyny k navracení, které vydala v roce 2017, a podporuje členské státy ve snazším a rychlejším navracení.

K základním pilířům patří:

  • Vzájemné uznávání rozhodnutí o navrácení: díky modernizaci Schengenského informačního systému ze 7. března mohou nyní mít členské státy okamžitě k dispozici záznamy o rozhodnutí o navrácení státního příslušníka třetí země, jež bylo vydáno jiným členským státem. To umožňuje vzájemné uznávání rozhodnutí o navrácení v rámci EU a rychlý výkon návratů z celé Evropy. Agentura Frontex bude připravena podporovat členské státy při provádění navracení.
  • Účinnější navracení: členské státy mohou lépe provázat činnosti orgánů, které mají na starost azyl a navracení. Doporučuje se jim, aby tak činily pomocí elektronického systému řízení případů navracení, jehož model připravila agentura Frontex a který je v souladu s nařízením o Evropské pohraniční a pobřežní stráži. Zajistí se tím včasný přístup k informacím o státních příslušnících třetích zemí, na něž se vztahuje rozhodnutí o navrácení. Součástí doporučení jsou i pokyny k předcházení nebezpečí skrývání se a k alternativám zajištění, které musí zůstat krajním opatřením.
  • Pobídky k dobrovolnému návratu: informace ohledně navracení je třeba poskytovat v rané fázi procesu, a to i během azylového řízení. Aby podpořily dobrovolné návraty, měly by členské státy zavést poradenské programy pro otázky navracení a opětovného začlenění.  U státních příslušníků třetích zemí zapsaných do těchto programů lze dobrovolné návraty podpořit tím, že se v jejich případě upustí od vydání zákazu vstupu.

Další postup

Pokud jde o evropskou integrovanou správu hranic, má agentura Frontex nyní šest měsíců na to, aby toto strategické nasměrování přetavila v operativní a technickou strategii. Členské státy mají dvanáct měsíců na aktualizaci svých vnitrostátních strategií.

Komise bude intenzivně spolupracovat s členskými státy, aby je podpořila při praktickém provádění těchto opatření. Hodnocení strategické politiky evropské integrované správy hranic se plánuje za čtyři roky, aby mohl být v roce 2027 definován nový víceletý politický cyklus. Ještě letos Komise provede hodnocení nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži.

V případě navracení budou členské státy za účelem sledování provádění doporučení každoročně podávat Komisi zprávy, včetně informací o počtu rozhodnutí o navrácení vydaných jinými členskými státy, která uznaly. 

V rámci Azylového, migračního a integračního fondu a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky budou vyčleněny finanční prostředky, které lze použít zejména na vzájemné uznávání rozhodnutí o navrácení a na zlepšení vybavení pohraniční a pobřežní stráže v zájmu účinné ochrany vnějších hranic. Další podpora bude poskytnuta na provádění doporučení o navracení spolu s operativní a technickou podporou ze strany unijních agentur.

Souvislosti

Sdělení o evropské integrované správě hranic je povinností uloženou nařízením o Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž. Vychází z politického dokumentu přijatého Komisí 24. května 2022, k němuž se vyjádřily jak Rada, tak Evropský parlament. Tato komplexní strategie sdílí společnou vizi všech orgánů EU pro postup na vnějších hranicích. Strategická analýza rizik, kterou připravila agentura Frontex, se rovněž odrazila v prioritách a pokynech uvedených v tomto sdělení. Jsou k němu připojeny dvě přílohy, které uvádějí nejdůležitější opatření.

Doporučení o navracení aktualizuje doporučení z roku 2017 ke zvýšení efektivity navracení a doplňuje operační strategii pro účinnější navracení z ledna 2023.

Další informace

Sdělení, kterým se zavádí víceletá strategická politika pro evropskou integrovanou správu hranic + příloha I a příloha II

Doporučení* Komise ke vzájemnému uznávání rozhodnutí o navrácení a k urychlení navracení při provádění směrnice 2008/115/ES

Akční plán EU pro centrální Středomoří

Akční plán EU pro západní Balkán

*Návrh textu je v zásadě schválen a formálně přijat bude později.

Citace

Odolné vnější hranice jsou zásadní součástí našeho komplexního přístupu k migraci a azylu a základem naší bezpečnostní unie. Touto vůbec první víceletou strategií pro evropskou integrovanou správu hranic zajišťujeme, že se činnosti všech členských států a agentury Frontex – od ostrahy hranic přes boj proti pašování až po navracení – budou řídit stejným souborem společných zásad a přinášet konkrétní výsledky. Spolu s doporučeními ke zlepšení účinnosti a vzájemného uznávání rozhodnutí o navrácení nevytváříme jen pouhý operační rámec, nýbrž postupně budujeme společnou kulturu EU v oblasti řízení migrace.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 14/03/2023

 

Cílem těchto návrhů je pokračovat v rozvoji dobře fungujícího řízení migrace a azylu. Právě strategie pro evropskou integrovanou správu hranic a doporučení ke vzájemnému uznávání rozhodnutí o navrácení a k urychlení navracení přispějí k tomu, aby vše dobře fungovalo. Díky meziagenturním a technologickým nástrojům můžeme spravovat svou společnou vnější hranici a také přesněji sledovat rozhodnutí o navrácení a urychlit jejich vyřizování. Míry navracení tím získají na důvěryhodnosti. Tímto způsobem můžeme vybudovat důvěru, abychom dokázali plnit cíle ve všech aspektech řízení migrace, včetně udržitelných legálních cest.

Ylva Johanssonová, komisařka pro vnitřní věci - 14/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. března 2023