Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva9. února 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Rozdíly mezi regiony v Unii se díky podpoře z EU zmenšují, jak ukazuje nová zpráva o soudržnosti

mapa s buzolou

Z osmé zprávy o soudržnosti, kterou zveřejnila Komise, vyplývá, že politika soudržnosti pomohla zmenšit územní a sociální rozdíly mezi regiony v EU. Očekává se, že díky financování soudržnosti se HDP na obyvatele v méně rozvinutých regionech zvýší do roku 2023 až o 5 %. Tyto investice také pomohly o 3,5 % snížit rozdíl v HDP na obyvatele mezi 10 % nejméně rozvinutými regiony a 10 % nejrozvinutějšími regiony.

Zpráva rovněž ukazuje, že během hospodářského zpomalení a nejhorší zdravotní krize posledních let poskytla politika soudržnosti díky své flexibilitě velmi potřebnou a rychlou podporu členským státům i regionálním a místním orgánům.

Z nových programů politiky soudržnosti na období 2021–2027 budou i nadále financovány investice do regionů a obyvatel, a to v úzké koordinaci s finančními kapacitami balíčku NextGenerationEU.

Další hlavní zjištění

  • Politika soudržnosti se stala významnějším zdrojem investic. Financování soudržnosti vzrostlo od programového období 2007–2013 do programového období 2014–2020 z ekvivalentu 34 % celkových veřejných investic na 52 %.
  • Od roku 2001 dohánějí méně rozvinuté regiony ve východní Evropě zbytek EU. Mnohé regiony se středními příjmy a méně rozvinuté regiony, zejména v jižní a jihozápadní EU, však zároveň trpí hospodářskou stagnací nebo úpadkem.
  • Sbližování mezi členskými státy se zrychlilo, ale vnitřní regionální rozdíly v rychle rostoucích členských státech se zvýšily.
  • Zaměstnanost roste, regionální rozdíly však zůstávají větší než před rokem 2008.
  • Počet osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením klesl mezi lety 2012 a 2019 o 17 milionů.
  • Regionální rozdíly v oblasti inovací se v Evropě zvětšují v důsledku malého objemu investic do výzkumu a vývoje a nedostatků v inovačních ekosystémech nejméně rozvinutých regionů.
  • Populace EU stárne a v nadcházejících letech začne klesat. V roce 2020 žilo v regionech se snižujícím se počtem obyvatel 34 % Evropanů. Předpokládá se, že v roce 2040 tento podíl dosáhne 51 %.

Členové sboru komisařů se vyjádřili následovně:

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová k tomu uvedla: „Osmá zpráva o soudržnosti jasně ukazuje význam politiky soudržnosti při podpoře konvergence a snižování nerovností mezi zeměmi a regiony v EU. Díky zmapování oblasti, kde se členské státy a regiony potřebují zlepšit, nám zpráva umožňuje poučit se z minulosti a lépe se připravit na budoucí výzvy. Musíme urychlit přijímání a provádění programů politiky soudržnosti na období 2021–2027, abychom mohli i nadále podporovat regiony při překonávání pandemie a úspěšném přechodu k zelené a digitální Evropě a zajistili dosažení dlouhodobého růstu.“

Evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit doplnil: „Pandemie zvýšila riziko nerovností v Evropské unii a politika soudržnosti je jedním z našich hlavních nástrojů pro obrácení tohoto trendu a investice do lidí. Pomáhá nám dosáhnout cíle vybudovat silnou sociální Evropu, která je inkluzivní a spravedlivá. Jsem hrdý na to, že díky finančním prostředkům z Unie dostávají znevýhodněné děti knihy a počítače, mladí lidé mohou absolvovat učňovskou přípravu, která jim umožní vstup na pracovní trh, a sociálně slabí lidé mají přístup k teplému jídlu a péči.“

Politika soudržnosti řeší hlavní výzvy regionů EU

Politika soudržnosti má zásadní význam pro mnoho regionů a lidí v EU, jimž pomáhá investovat do udržitelnějšího a vyváženějšího růstu, který má dlouhodobé přínosy. Poskytuje podporu na fyzickou a digitální infrastrukturu, vzdělávání a odbornou přípravu, malé a střední podniky a ekologickou transformaci.

V poslední době pomáhá politika soudržnosti regionům EU vypořádat se s problémem koronavirové pandemie a jejími důsledky. Dva balíčky podpůrných opatření připravené na jaře 2020 (Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus a Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus plus) nabídly okamžitou likviditu, zlepšily flexibilitu výdajů, zvýšily míru spolufinancování na 100 % a rozšířily působnost Fondu solidarity EU.

Z nástroje NextGenerationEU bylo prostřednictvím iniciativy REACT-EU vyčleněno dalších 50,6 miliardy eur na oživení po pandemii, aby regiony a města mohly nadále investovat do růstu, zatímco se připravují na programové období 2021–2027. Zároveň se tím vytvořila tolik potřebná záchranná síť pro zranitelné osoby, jejichž situace se v důsledku pandemie ještě zhoršila.

V následujících letech bude politika soudržnosti nadále podporovat spravedlivý a udržitelný rozvoj ve všech regionech EU a přispěje k ekologické a digitální transformaci prostřednictvím těchto složek:

  • komplexní a cílený přístup k rozvoji: financování, správa věcí veřejných, soudržnost a součinnost s vnitrostátními politikami,
  • místní, víceúrovňová a partnerská politika navržené tak, aby podporovaly nejzranitelnější území,
  • nepřetržitá adaptabilita na nové a neočekávané výzvy.

Další kroky

Osmá zpráva o soudržnosti bude podkladem pro diskuse na nadcházejícím fóru o soudržnosti (17. až 18. března), na němž se sejdou zástupci institucí EU, vnitrostátních, regionálních a místních úřadů ze všech členských států, sociálních a ekonomických partnerů, nevládních organizací a akademické obce. Na fóru se bude diskutovat o tom, jak může politika soudržnosti zajistit, aby žádný region nezůstal opomenut při probíhajících strukturálních změnách a všechny regiony mohly těžit z přínosů ekologické a digitální transformace.

Souvislosti

Jednou za tři roky zveřejňuje Komise zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti v EU, v níž popisuje pokrok a úlohu EU jako hnací síly regionálního rozvoje. Analyzuje se v ní vývoj soudržnosti v EU podle nejrůznějších ukazatelů, jako je prosperita, zaměstnanost, úroveň vzdělání a dostupnost a správa věcí veřejných.

Na základě faktů a číselných údajů poskytuje zpráva přehled o stavu a vývoji regionů EU a výzvách, kterým tyto regiony čelí. Posuzuje se v ní například, zda se rozdíly mezi regiony snížily, které regiony si vedou nejlépe a které musí dohnat zpoždění v oblasti inovací, zaměstnanosti nebo institucionální kapacity. Ukazuje také, jak si regiony stojí v ekologické a digitální transformaci a které potřebují další podporu. Na základě jasnějšího obrazu o tom, čeho bylo dosaženo a co je ještě třeba udělat v programovém období 2021–2027, se unijní politiky a investice upraví tak, aby pomohly regionům dosáhnout vyváženého a udržitelného dlouhodobého růstu.

Další informace

Sdělení k osmé zprávě o soudržnosti: Soudržnost v Evropě do roku 2050

Osmá zpráva o soudržnosti (všechny dokumenty a mapy)

Otázky a odpovědi o osmé zprávě o soudržnosti

Informativní přehled o osmé zprávě o soudržnosti

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. února 2022