Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva20. června 2023Odhadovaná doba čtení: 10 min

Rozpočet EU: Komise navrhuje posílit dlouhodobý rozpočet EU tak, aby lépe řešil nejnaléhavější výzvy současnosti

Croatian euro coins 

Od schválení stávajícího víceletého finančního rámce (VFR) v roce 2020 čelila Evropská unie řadě bezprecedentních, neočekávaných výzev. Sotva jsme se zotavili z nejhlubší celosvětové hospodářské krize za posledních více než 100 let, došlo k invazi Ruska na Ukrajinu, se všemi jejími nedozírnými humanitárními, hospodářskými a rozpočtovými důsledky.

Po pandemii se rovněž zvedla další vlna migrace, která klade dodatečný tlak na přijímací i integrační kapacity členských zemí EU. V rámci nového paktu o migraci a azylu budou Unii i členským zemím přiděleny nové povinnosti v této oblasti, což s sebou přinese i dodatečné náklady.

Negativní dopad na rozpočet EU má i raketový nárůst inflace a úrokových sazeb – došlo například k výraznému nárůstu nákladů na financování programu NextGenerationEU.

Vzhledem k několikanásobnému globálnímu narušení dodavatelských řetězců se EU rozhodla věnovat úsilí zvyšování své otevřené strategické autonomie. Je proto třeba zásadním způsobem investovat do dlouhodobé konkurenceschopnosti technologií, jež jsou nezbytné pro zajištění vedoucího postavení Evropy.

Unijní rozpočet ve své současné podobě zajistil efektivní reakci EU na dosavadní výzvy, přičemž využil své omezené flexibility i rozsáhlých úprav programů. V důsledku řešení uvedených výzev však již došlo téměř k vyčerpání zdrojů rozpočtu EU, což omezuje naši schopnost řešit byť třeba jen ty nejnaléhavější výzvy.

Cílem dnešních návrhů je zajistit cílená navýšení rozpočtu v několika prioritních oblastech. Díky tomu bude možné z rozpočtu EU i nadále přispívat k plnění našich nejvýznamnějších cílů. Návrhy obsahují tyto hlavní prvky:

  •  Program pro Ukrajinu založený na grantech, půjčkách a zárukách, s celkovou kapacitou 50 miliard eur na období 2024–2027, z něhož by byly financovány bezprostřední potřeby Ukrajiny, její obnova a modernizace na cestě směrem k EU.
  •  Navýšení rozpočtu EU v zájmu řešení vnitřní i vnější dimenze migrace a potřeb vyplývajících z globálních důsledků útočné války Ruska vůči Ukrajině. Dalším důvodem navýšení rozpočtu (konkrétně o 15 miliard eur) je prohloubení partnerství s třetími zeměmi klíčového významu.
  • Zřízení Platformy strategických technologií pro Evropu neboli platformy STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), která má prosazovat naší dlouhodobou konkurenceschopnost v kritických technologiích, jako jsou digitální technologie, deep tech, čisté technologie a biotechnologie. V zájmu urychleného a efektivního zavedení do praxe bude platforma stavět na stávajících nástrojích, jako je InvestEU, Inovační fond, Evropská rada pro inovace (EIC) a Evropský obranný fond. Zároveň budou zavedeny nové formy flexibility a pobídek v rámci fondů soudržnosti a Nástroje pro oživení a odolnost.
  • Vytvoření účinného mechanismu k řešení zvýšených nákladů na financování z nástroje NextGenerationEU v důsledku prudkého nárůstu úrokových sazeb. Nový speciální „Nástroj Evropské unie na podporu oživení (EURI)“ bude určen výhradně na krytí nákladů, které nebyly původně podle projekcí z roku 2020 plánovány.

Kromě toho bude upravena administrativní kapacita EU, aby bylo zajištěno plnění nových úkolů, na nichž se spolunormotvůrci shodli od roku 2020, a aby bylo možné splnit smluvní povinnosti upravené o inflaci.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v této souvislosti uvedla: „Náš rozpočet slouží jako jeden z hlavních nástrojů k řešení současných bezprecedentních výzev, jimž společně čelíme. Tlaky neustále sílí. Dnes proto navrhujeme cílené zvýšení výdajů EU, aby byla zajištěna stabilní finanční podpora Ukrajiny, financování našeho úsilí v oblasti migrace a stimulace investic do strategických průmyslových odvětví. Společně jsme silnější.

Oblasti, kde je třeba rozpočet posílit

1. Dlouhodobá podpora Ukrajiny

V rámci dnešní rozpočtové revize navrhuje Komise zřízení speciálního nástroje na podporu Ukrajiny, a to až do roku 2027. Bude mít podobu integrovaného a flexibilního nástroje s celkovou kapacitou ve výši 50 miliard eur v období 2024–2027. Roční částky budou stanovovány vždy jednou za rok v závislosti na vývoji situace a konkrétních potřebách Ukrajiny. Tento nástroj zajistí stabilní a předvídatelné financování v daném rámci, což přispěje k udržitelnosti ukrajinských veřejných financí i k zajištění ochrany unijního rozpočtu.

Nástroj na podporu Ukrajiny bude vycházet z plánu předloženého ukrajinskou vládou a bude podporovat úsilí této země o udržení makrofinanční stability, propagace obnovy a modernizace země, a to při současném provádění klíčových reforem nezbytných pro směřování Ukrajiny k členství v EU.

Finanční prostředky budou poskytovány formou půjček a nevratné podpory (granty a záruky). O konkrétním podílu půjček a grantů bude rovněž rozhodováno každoročně.

Podpora v podobě půjček bude financována výpůjčkami na finančních trzích a podpořena manévrovacím prostorem rozpočtu EU. Nevratná podpora bude financována z ročního rozpočtu EU v rámci nového zvláštního nástroje (tzv. „Ukrajinské rezervy“), se zdroji nad rámec výdajových stropů víceletého finančního rámce.

2. Řízení migrace, posílení partnerství a řešení mimořádných událostí

Nestabilita v evropském sousedství a rostoucí humanitární potřeby třetích zemí se dále prohlubují. Abychom byli i nadále schopni zvládat vnitřní i vnější výzvy spojené s migrací a posílili naše globální partnerství s třetími zeměmi, navrhuje Komise následující cílené navýšení rozpočtu EU.

  • K zajištění dostatečných finančních prostředků na řízení migrace a kontrolu hranic, jakož i v zájmu implementace nového paktu o migraci, navrhuje Komise dát k dispozici 2 miliardy eur.
  • Aby byla Unie schopna adekvátně reagovat na nejasný hospodářský vývoj i geopolitickou nestabilitu, navrhuje Komise zvýšit strop okruhu 6 (Sousedství a svět) o dalších 10,5 miliardy eur.
  • V zájmu posílení schopnosti EU reagovat na krize a přírodní katastrofy by mělo dojít k navýšení rozpočtu zvláštního nástroje s názvem „Rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech“, a to o 2,5 miliardy eur ročně.

3. Podpora dlouhodobé konkurenceschopnosti EU prostřednictvím Platformy strategických technologií pro Evropu (STEP)

V zájmu podpory konkurenceschopnosti průmyslu EU prostřednictvím investic do kritických technologií navrhuje Komise, jak oznámila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v září 2022, vytvoření nové Platformy strategických technologií pro Evropu (STEP) s kapacitou generovat investice ve výši 160 miliard eur.

Platforma STEP bude vycházet ze stávajících programů, k nimž patří: InvestEU, Inovační fond, Horizont Evropa, Evropský obranný fond, Nástroj pro oživení a odolnost, EU4Health, Digitální Evropa a fondy soudržnosti. Kromě toho bude vytvořena inovativní, dynamická struktura, která nasměruje stávající financování do projektů platformy STEP a urychlí realizaci projektů v oblastech, které byly označeny za klíčové z hlediska zajištění vedoucího postavení Evropy.

V rámci všech programů navrhuje Komise zřídit „pečeť suverenity“, která umožní lepší přístup k financování z různých nástrojů EU.

Ke stimulaci investic do rozvoje a výroby kritických digitálních technologií a deep tech, čistých technologií a biotechnologií a návazných hodnotových řetězců navrhuje Komise rovněž navýšit konkrétní programy o dodatečných 10 miliard eur: 3 miliardy eur na program InvestEU, 0,5 miliardy eur na Horizont Evropa, 5 miliard eur na Inovační fond a 1,5 miliardy eur na Evropský obranný fond. Tyto dodatečné prostředky pak mají spolu s programy politiky soudržnosti a pobídkami v rámci Nástroje pro oživení a odolnost potenciál vygenerovat investice v hodnotě přibližně 160 miliard eur, a to prostřednictvím evropských podniků, jež se budou angažovat v projektech na podporu evropské suverenity.

V neposlední řadě Komise navrhuje vytvoření nového „jednotného kontaktního místa“ a speciálního online portálu pro suverenitu, jež mají podporovat předkladatele projektů a země EU při investování v rámci platformy STEP z různých fondů EU.

Další postup

Navrhované změny rozpočtu, jakož i různé legislativní návrhy, které byly dnes předloženy, budou nyní projednány s Evropským parlamentem a členskými státy EU v rámci Rady.

Aby měla EU k dispozici potřebné zdroje k řešení současných i budoucích výzev, je naprosto zásadní dosáhnout ohledně uvedeného balíčku včasné dohody. Komise počítá s tím, že španělské předsednictví Rady Evropské unie posune toto úsilí v Radě vpřed s cílem dosáhnout rychlé dohody bezprostředně po letních měsících. Vzhledem k tomu, že tato naléhavá rozpočtová omezení se projeví již v roce 2024, musí být jednání, včetně souhlasu Parlamentu, uzavřena do konce roku.

Souvislosti

V roce 2020 schválila EU svůj dlouhodobý rozpočet na období 2021–2027. Společně s nástrojem na podporu oživení NextGenerationEU se jedná o 2,018 bilionu eur v běžných cenách, což představuje největší stimulační balíček, který kdy byl Unií financován. Od roku 2021 se z unijního rozpočtu přispívá k nápravě hospodářských a sociálních škod způsobených koronavirovou pandemií a podporuje přechod k moderní, udržitelnější Evropě.

V rámci dohody o rozpočtu se Komise zavázala předložit přezkum fungování VFR, který bude případně doplněn o návrhy na rozpočtovou revizi. Návrhem, který byl předložen dnes, se tento závazek plní.

Další informace

Otázky a odpovědi: Komise navrhuje posílit dlouhodobý rozpočet EU tak, aby lépe řešil nejnaléhavější výzvy současnosti

Otázky a odpovědi k rozpočtu EU: Komise navrhuje zřízení platformy STEP, která podpoří vedoucí postavení Evropy v oblasti kritických technologií

Tisková zpráva: platforma STEP

Platforma strategických technologií pro Evropu

Ukrajina: Komise navrhuje vytvoření speciálního programu na podporu obnovy, oživení a modernizaci Ukrajiny

Infopřehled – Nový program pro Ukrajinu

Otázky a odpovědi – Nový program pro Ukrajinu

Legislativní dokumenty

Citace

Rozpočet EU má zásadní význam pro oživení EU po pandemii a zároveň podporuje ekologickou a digitální transformaci a dlouhodobou odolnost. Současně je peněžním vyjádřením bezpodmínečné podpory EU Ukrajině. V důsledku četných výzev v posledních letech se vyčerpala flexibilita rozpočtu a omezila se jeho schopnost reagovat na případné budoucí krize. Chceme-li se na unijní rozpočet i nadále spoléhat, musíme jednat, a to okamžitě. Dnes navrhovaná revize je realistickým a cíleným způsobem, jak toho dosáhnout.

Johannes Hahn, komisař pro rozpočet a správu - 20/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
20. června 2023