Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva7. června 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Rozpočet EU na rok 2023: posílení postavení Evropy, aby mohla nadále formovat měnící se svět

Berlaymont building illuminated in green for the European Green Deal

Stručné shrnutí:

 • Komise schválila návrh rozpočtu na rok 2023
 • Navrhuje celkem 185,6 miliardy eur
 • Rozpočet ještě doplní granty z nástroje NextGenerationEU ve výši přibližně 113,9 miliardy eur
 • Nejvýraznějšími položkami jsou:
  • 103,5 mld. eur na podporu hospodářského oživení a růstu a řešení výzev, které přináší válka na Ukrajině (ve formě grantů z nástroje NextGenerationEU v rámci Nástroje pro oživení a odolnost)
  • 53,6 mld. eur na společnou zemědělskou politiku a 1,1 mld. eur pro evropské zemědělce a rybáře
  • 46,1 mld. eur na regionální rozvoj a soudržnost

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes navrhla roční rozpočet EU na rok 2023 ve výši 185,6 miliardy eur, který doplní granty z nástroje NextGenerationEU ve výši přibližně 113,9 miliardy eur. Rozpočet EU bude i nadále mobilizovat významné investice na podporu strategické autonomie Evropy, probíhající hospodářské obnovy, zabezpečení udržitelnosti a vytváření pracovních míst. Prioritou Komise zůstávají ekologické a digitální investice, přičemž současně řeší naléhavé potřeby vyplývající z nedávných a stávajících krizí.

Komisař Johannes Hahn odpovědný za rozpočet EU k tomu uvedl: „Na podporu oživení Evropy a řešení současných a budoucích výzev i nadále zajišťujeme mimořádné finanční prostředky. Rozpočet zůstává důležitým nástrojem, jehož prostřednictvím Unie do života občanů přináší jasnou přidanou hodnotu. Pomáhá Evropě formovat měnící se svět, v němž společně usilujeme o mír, prosperitu a evropské hodnoty.“

Návrh rozpočtu na rok 2023 s podporou nástroje NextGenerationEU je koncipován tak, aby řešil nejpalčivější potřeby členských států EU a našich partnerů na celém světě v oblasti oživení. Tyto finanční prostředky budou i nadále sloužit k obnově a modernizaci Evropské unie a posílí postavení Evropy jako silného globálního aktéra a spolehlivého partnera.

V souladu se závěry Evropské rady ze dne 31. května 2022 budou později v průběhu roku předloženy další návrhy na financování dopadu války na Ukrajině – jak na vnější, tak na vnitřní úrovni –, a to na základě detailnějšího posouzení potřeb.

Rozpočet odráží politické priority EU, které jsou klíčové pro zajištění udržitelného hospodářského oživení a zvýšení odolnosti Evropy. Za tímto účelem navrhuje Komise přidělit finanční prostředky na závazky takto:

 • 103,5 miliardy eur ve formě grantů z nástroje NextGenerationEU v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na podporu hospodářského oživení a růstu po koronavirové pandemii a na řešení výzev, které přináší válka na Ukrajině.
 • 53,6 miliardy eur na společnou zemědělskou politiku a 1,1 miliardy eur na Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond, pro evropské zemědělce a rybáře, ale také na posílení odolnosti zemědělsko-potravinářského odvětví a odvětví rybolovu a na zajištění nezbytného prostoru pro řešení krizí s ohledem na očekávaný celosvětový nedostatek dodávek potravin.
 • 46,1 miliardy eur na regionální rozvoj a soudržnost na podporu hospodářské, sociální a územní soudržnosti, jakož i infrastruktury podporující ekologickou transformaci a prioritní projekty Unie.
 • 14,3 miliardy eur na podporu našich partnerů a zájmů ve světě, z toho 12 miliard eur v rámci nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa (NDICI – Globální Evropa) a 2,5 miliardy eur na nástroj předvstupní pomoci (NPP III) a 1,6 miliardy eur na humanitární pomoc (HUMA).
 • 13,6 miliardy eur na výzkum a inovace, z toho 12,3 miliardy eur na stěžejní výzkumný program Unie Horizont Evropa. Na tento program by z nástroje NextGenerationEU bylo v grantech přiděleno dalších 1,8 miliardy eur.
 • 4,8 miliardy eur na evropské strategické investice, z toho 341 milionů eur pro Program InvestEU na klíčové priority (výzkum a inovace, souběžná ekologická a digitální transformace, zdravotnictví a strategické technologie), 2,9 miliardy eur na Nástroj pro propojení Evropy na zlepšení přeshraniční infrastruktury a 1,3 miliardy eur na program Digitální Evropa na utváření digitální budoucnosti Unie. Na Program InvestEU by z nástroje NextGenerationEU bylo v grantech přiděleno dalších 2,5 miliardy eur.
 • 4,8 miliardy eur na investice do lidí, sociální soudržnosti a hodnot, z toho 3,5 miliardy eur na Erasmus+ na vytvoření příležitostí ke vzdělávání a mobilitě, 325 milionů eur na podporu umělců a tvůrců v celé Evropě a 212 milionů eur na podporu spravedlnosti, práv a hodnot.
 • 2,3 miliardy eur na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu, z toho 728 milionů eur na program LIFE na podporu zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a 1,5 miliardy eur na Fond pro spravedlivou transformaci s cílem zajistit, aby ekologická transformace fungovala pro všechny. Do Fondu pro spravedlivou transformaci by z nástroje NextGenerationEU bylo v grantech přiděleno dalších 5,4 miliardy eur.
 • 2,2 miliardy eur na výdaje na vesmír, zejména na Kosmický program EU, který propojí činnosti Unie v této strategické oblasti.
 • 2,1 miliardy eur na ochranu našich hranic, z toho 1,1 miliardy eur na Fond pro integrovanou správu hranic (IBMF) a 839 milionů eur (příspěvek EU celkem) na Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).
 • 1,6 miliardy eur na výdaje související s migrací, z toho 1,4 miliardy eur na podporu migrantů a žadatelů o azyl v souladu s našimi hodnotami a prioritami.
 • 1,2 miliardy eur na řešení výzev v oblasti obrany, z toho 626 milionů eur na podporu rozvoje schopností a výzkumu v rámci Evropského obranného fondu a 237 milionů eur na podporu vojenské mobility.
 • 927 milionů eur na zajištění hladkého fungování jednotného trhu, včetně 593 milionů eur na Program pro jednotný trh, a téměř 200 milionů eur na činnosti v oblasti boje proti podvodům, daní a cel.
 • 732 milionů eur na program EU4Health pro zajištění komplexní zdravotní reakce na potřeby lidí a 147 milionů eur na mechanismus civilní ochrany Unie (rescEU), aby bylo možné rychle poskytnout operativní pomoc v případě krize.
 • 689 milionů eur na bezpečnost, z toho 310 milionů eur na Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) určený na boj proti terorismu, radikalizaci, organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě.
 • 138 milionů EUR na bezpečná družicová spojení v rámci návrhu nového Programu Unie pro bezpečnou konektivitu.
 • Rozpočtové prostředky na evropský akt o čipech budou uvolněny v rámci programu Horizont Evropa a přesunem prostředků z jiných programů.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je součástí dlouhodobého rozpočtu Unie, který na konci roku 2020 přijaly hlavy států a předsedové vlád včetně následných technických úprav, a usiluje o to, aby se z priorit Unie staly konkrétní roční cíle. Významná část finančních prostředků proto bude věnována na boj proti změně klimatu v souladu s cílem vynaložit na tuto politickou prioritu 30 % dlouhodobého rozpočtu a prostředků z nástroje pro obnovu NextGenerationEU.

Souvislosti

Návrh rozpočtu EU na rok 2023 zahrnuje výdaje v rámci nástroje NextGenerationEU, které budou financovány prostřednictvím půjček na kapitálových trzích, a výdaje kryté z prostředků v rámci dlouhodobých rozpočtových stropů, které jsou financovány z vlastních zdrojů. U druhé kategorie výdajů jsou v návrhu rozpočtu u každého programu uvedeny dvě částky – závazky a platby. „Závazky“ se rozumí prostředky, které mohou být v daném roce přislíbeny ve smlouvách; „platbami“ se rozumí skutečně vyplácené finanční prostředky. V navrhovaném unijním rozpočtu na rok 2023 dosahuje výše prostředků na závazky 185,6 miliardy eur a výše prostředků na platby 166,3 miliardy eur. Všechny částky jsou v běžných cenách.

Skutečné platby z nástroje NextGenerationEU a potřeby financování, u nichž bude Evropská komise hledat tržní financování, se mohou lišit a budou vycházet z přesných odhadů, které se v průběhu času vyvíjejí. Komise bude v nadcházejících měsících i nadále zveřejňovat šestiměsíční plány financování s informacemi o plánovaných objemech emisí.

Nástroj NextGenerationEU, jehož rozpočet činí až 807 miliard eur v běžných cenách, přispívá k tomu, aby se EU zotavila z bezprostředních hospodářských a sociálních škod způsobených koronavirovou pandemií, a umožňuje nám reagovat na stávající a budoucí krize, jako je válka na Ukrajině. Tento dočasný nástroj pomáhá obnovit EU, která se zotavuje z pandemie COVID-19 tak, aby byla ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe připravena na stávající i budoucí výzvy. Smlouvy/závazky v rámci nástroje NextGenerationEU lze uzavírat do konce roku 2023; platby spojené s výpůjčkou budou následovat do konce roku 2026.

Další informace

Otázky a odpovědi: návrh rozpočtu na rok 2023

Dokumenty k ročnímu rozpočtu

Dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 a NextGenerationEU

Úvěrová politika EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. června 2022