Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva13. června 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Sociální ekonomika: Komise navrhuje způsoby, jak plně využít potenciál v oblasti pracovních míst, inovací a sociálního začlenění

socialni ekonomika
© Copyright European Commission

Komise doporučuje konkrétní opatření na podporu sociální ekonomiky – ekonomiky, která výše než zisk staví lidi a sociální a environmentální cíle. V Evropě existuje 2,8 milionu subjektů sociální ekonomiky, které zaměstnávají 13,6 milionu lidí a nabízejí řešení klíčových výzev naší společnosti. Působí v široké škále odvětví, od sociálních a pečovatelských služeb až po bydlení, rekreaci a cenově dostupnou energii a zahrnují družstva, vzájemné společnosti, nezisková sdružení, nadace a sociální podniky.

Cílem návrhu je vytvořit příznivé podmínky pro prosperitu a růst organizací sociální ekonomiky a zvýšit povědomí o jejich potenciálu, zejména při vytváření kvalitních pracovních míst, podpoře inovací a sociálním začleňování.

V návaznosti na akční plán pro sociální ekonomiku z roku 2021 dnes Komise předkládá:

  • návrh doporučení Rady, aby členské státy navrhly a prováděly strategie sociální ekonomiky
  • portál pro sociální ekonomiku, internetové stránky jednotného kontaktního místa, které organizacím sociální ekonomiky poskytují informace o financování EU, možnostech odborné přípravy atd.

Podpora sociální ekonomiky dostává nový impuls

Přestože jsou organizace sociální ekonomiky pro společnost přínosem, často se potýkají s překážkami rozvoje a rozšiřování aktivit kvůli nedostatečnému pochopení a uznání jejich obchodních modelů. Aby byly tyto problémy překonány, vyzývá navrhované doporučení Rady členské státy, aby vypracovaly komplexní strategie pro sociální ekonomiku, které přizpůsobí politické a právní rámce a podpoří prostředí, jež pro ni bude příznivé ve všech příslušných oblastech. Cílem je podpořit vytváření kvalitních pracovních míst, pomoci místní ekonomice a posílit sociální a územní soudržnost.

Komise například navrhuje tato opatření:

  • vytvořit politiky trhu práce, které podporují zaměstnance v sociálních podnicích (např. prostřednictvím odborné přípravy), podporují sociální podnikání a zajišťují spravedlivé pracovní podmínky prostřednictvím sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání
  • uznat úlohu sociální ekonomiky v sociálním začleňování, např. při poskytování dostupných a vysoce kvalitních sociálních a pečovatelských služeb a bydlení, zejména pro znevýhodněné skupiny
  • zlepšit přístup k veřejnému a soukromému financování, včetně finančních prostředků EU
  • otevřít přístup k tržním příležitostem a veřejným zakázkám
  • využít příležitosti, které poskytují pravidla státní podpory na podporu sociální ekonomiky, včetně opatření v zájmu zahájení činnosti, opětovného začlenění znevýhodněných pracovníků a podpory místní infrastruktury
  • zajistit, aby daňové systémy podporovaly sociální ekonomiku zjednodušením správních postupů a zvážením vhodně navržených daňových pobídek 
  • zvyšovat povědomí o sociální ekonomice a jejích přínosech, zejména prostřednictvím výzkumu a dat

Kromě toho Komise rovněž doporučuje, aby členské státy při podpoře sociální ekonomiky optimálně využívaly dostupné finanční prostředky EU, jako je Evropský sociální fond plusEvropský fond pro regionální rozvoj a InvestEU. Komise může rovněž poskytnout další podporu shromažďováním údajů a prováděním výzkumu v oblasti sociální ekonomiky v rámci EU.

Jednotné kontaktní místo pro podporu sociální ekonomiky

V rámci dnešních návrhů Komise rovněž zavádí portál pro sociální ekonomiku, internetové stránky jednotného kontaktního místa, které jako nástroj pro budování kapacit subjektům sociální ekonomiky poskytují informace o financování EU, možnostech odborné přípravy a akcích, informace o jednotlivých zemích a možnostech získání dalších zdrojů.  

Další postup

Návrh doporučení Rady předložený Komisí projednají členské státy, aby jej Rada mohla přijmout. Na základě přijatého návrhu budou poté členské státy vyzvány, aby do 18 měsíců přijaly nebo aktualizovaly své strategie pro sociální ekonomiku. Členským státům se rovněž doporučuje, aby vytvořily jednotné kontaktní místo pro podporu sociální ekonomiky, zřídily místní a/nebo regionální kontaktní místa, která budou fungovat jako „vyslanci sociální ekonomiky“, a aby jmenovaly koordinátory sociální ekonomiky ve vnitrostátních institucích s cílem zajistit soudržnost politik.

Komise bude monitorovat provádění strategií prostřednictvím pravidelných konzultací s členskými státy v rámci Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro sociální ochranu.

Souvislosti

V prosinci 2021 předložila Komise akční plán pro sociální ekonomiku, který má sociální ekonomice pomoci prosperovat a plně využít jejího potenciálu. V plánu byla oznámena dvě hlavní opatření: nový návrh doporučení Rady a portál pro sociální ekonomiku. Dalším opatřením byla Akademie pro politiku v oblasti podnikání mladých lidí EU-OECD (YEPA), která byla zřízena letos v březnu. Cílem je řešit problémy, s nimiž se mladí podnikatelé potýkají při zakládání svého podniku, jako je přístup k financování a dovednostem (potvrdil i nedávný průzkum Eurobarometr).

Jak je uvedeno v pracovním programu Komise, v průběhu tohoto roku kromě toho Komise navrhne přeshraniční iniciativu, která umožní sdružením plně využívat výhod jednotného trhu. Kromě toho se dnes zveřejňují dva pracovní dokumenty útvarů Komise, které objasňují uplatňování příslušných daňových pravidel pro subjekty sociální ekonomiky a přeshraničních darů určených veřejně prospěšným iniciativám.

Organizace sociální ekonomiky hrají klíčovou úlohu při řešení společenských výzev a podporují spravedlivé pracovní podmínky zapojením zaměstnanců do rozhodování a řízení. Vytvářejí rovněž příležitosti pro nedostatečně zastoupené skupiny, jako jsou ženy a mladí lidé, a přispívají ke spravedlivé a inkluzivní digitální a ekologické transformaci.

Sociální ekonomika přispívá k dosažení cílů Akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv a hlavních cílů EU do roku 2030, které schválily členské státy EU a podle kterých má být nejméně 78 % osob ve věku 20 až 64 let zaměstnáno, nejméně 60 % se má účastnit odborné přípravy a nejméně 15 milionů lidí se má vymanit z chudoby nebo sociálního vyloučení. Balíček týkající se sociální ekonomiky rovněž přispívá k Evropskému roku dovedností, protože podporuje příležitosti k získání dovedností v odvětví sociální ekonomiky.

Další informace

Návrh doporučení Rady ohledně vypracování rámcových podmínek pro sociální ekonomiku.

Pracovní dokument útvarů Komise: Příslušné daňové rámce pro subjekty sociální ekonomiky

Pracovní dokument útvarů Komise: Nediskriminační zdanění dobročinných organizací a jejich dárců: zásady vyplývající z unijní judikatury

Infopřehled

Internetové stránky Portál sociální ekonomiky

Internetové stránky věnované Akčnímu plánu pro sociální ekonomiku

Otázky a odpovědi: Akční plán pro sociální ekonomiku

Evropský rok dovedností

Přihlaste se k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

Citace

Evropská sociální ekonomika je katalyzátorem pozitivních a inkluzivních změn v naší společnosti. Je s ní rovněž spojen značný hospodářský potenciál, který není dosud využit, zejména pokud jde o snazší zakládání nových podniků a rozšiřování podniků podporujících sociální inovace. Dnešní návrh pomůže členským státům vytvořit příznivé podmínky pro prosperitu tohoto odvětví, zviditelnit jej a podpořit inovace v celém spektru rozmanitých oborů, od zdravotní péče až po rekreaci. Příležitosti tak mohou dostat skupiny obyvatelstva, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce, jako jsou ženy a mladí lidé. Tímto způsobem můžeme vybudovat silnou sociální ekonomiku založenou na dovednostech, která může sehrát svou úlohu při vytváření kvalitních pracovních míst a snižování chudoby a sociálního vyloučení.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 13/06/2023

 

Subjekty sociální ekonomiky hrají klíčovou úlohu v našich ekonomikách a v naší společnosti, v oblastech od oběhového hospodářství až po sociální služby. Cílem návrhu doporučení Rady je odstranit překážky, které komplikují jejich působení, a usnadnit aktérům sociální ekonomiky zahájení a rozšiřování činnosti a zvýraznit příznivý dopad, který mají na svou komunitu.

Nicolas Schmit, komisař pro pracovní místa a sociální práva - 13/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. června 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku