Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva17. března 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Společná cesta k bezpečnému znovuotevření Evropy

travelling_by_plane.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Před zasedáním vedoucích představitelů EU dne 25. března vyzývá Komise členské státy, aby se připravily na koordinovaný přístup k postupnému rušení omezení souvisejících s koronavirovou krizí, jakmile to epidemiologická situace umožní.

Ve sdělení, které bylo dnes přijato, nastiňuje další postup pro vyváženou politiku a společný přístup EU a poukazuje na to, co je nezbytné učinit, abychom mohli co nejrychleji bezpečně a udržitelně obnovit náš evropský způsob života, a udržet přitom virus pod kontrolou.

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace vyžaduje nepřetržitou kontrolu, dokud se nedosáhne dostatečné proočkovanosti, musí být v rámci celého jednotného trhu vytvořeny podmínky, které umožní bezpečné a trvalé znovuotevření, aby občané mohli uplatňovat svá práva a aby bylo možné obnovit hospodářský a společenský život. To zahrnuje zavedení digitálního zeleného certifikátu týkajícího se očkování, testování a uzdravení; využití společného rámce pro opatření v oblasti reakce; pokyny k dalším strategiím testování, jako je monitorování odpadních vod za účelem sledování variant; investice do diagnostiky a léčby. Sdělení rovněž zdůrazňuje opatření k posilování celosvětové odolnosti prostřednictvím nástroje COVAX a mechanismu EU pro sdílení očkovacích látek.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „Společný postup vyžaduje bezpečný a udržitelný přístup ku prospěchu všech Evropanů. Při rušení omezení se musíme poučit z roku 2020 a vyhnout se škodlivým a nákladným cyklům otevírání a zavírání. Dnešní sdělení obsahuje vyvážený soubor stávajících a nových opatření. Těšíme se na potvrzení ze strany členských států na nadcházejícím zasedání Evropské rady. Každý den se přibližujeme k dosažení našich cílů v oblasti očkování a k obnově našeho evropského způsobu života.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová uvedla: „Dnes navrhujeme celounijní přístup, který nám pomůže dosáhnout našeho společného cíle, jímž je bezpečné a uměřené znovuotevření EU. Situace v souvislosti s virem je v Evropě stále velmi náročná a důvěra v přijatá rozhodnutí má zásadní význam. Pouze na základě společného přístupu se můžeme bezpečně vrátit k úplnému volnému pohybu v EU na základě transparentních opatření a plné vzájemné důvěry.“

Klíčové kroky a nástroje stanovené Komisí:

Digitální zelené certifikáty

  • Komise dnes přijala legislativní návrh, kterým se stanoví společný rámec pro digitální zelené certifikáty týkající se očkování, testování a uzdravení. Jedná se o přístup na úrovni EU k vydávání, ověřování a přijímání certifikátů, které mají usnadnit volný pohyb uvnitř EU, jenž bude založen na přísném dodržování zásady nediskriminace a základních práv občanů EU.
  • Na úrovni EU bude definován technický rámec, který má být zaveden do poloviny června, aby byla zajištěna bezpečnost, interoperabilita a rovněž plné dodržování pravidel ochrany osobních údajů. Systém bude možné rozšířit i na kompatibilní certifikáty vydané ve třetích zemích.

Evropský rámec pro opatření v oblasti reakce na COVID-19

  • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) stanoví rámec, který má členským státům pomoci při rozhodování o provádění omezení. Tento přístup vymezí úrovně odrážející epidemiologickou situaci v každém členském státě. Umožní simulace ilustrující, do jaké míry mají jednotlivé členské státy volnost ke zmírnění opatření pro reakci, aniž by hrozilo zhoršení situace z hlediska šíření viru. V dubnu bude zprovozněn interaktivní digitální nástroj vyvinutý střediskem ECDC, který budou moci využívat členské státy.

Pokyny pro podporu dalších strategií testování a trasování

  • Na trh nyní začínají vstupovat testy pro sebetestování na COVID-19 (samostěrné a samotestovací sady). Středisko ECDC dnes zveřejní technické pokyny k testům pro sebetestování na COVID-19, včetně podrobností o jejich dostupnosti, jejich klinické účinnosti ve srovnání s testy RT-PCR, které představují zlatý standard, jejich důsledcích pro podávání zpráv a o epidemiologickém dozoru a předpisech pro vhodné použití.
  • Komise dnes přijímá doporučení, v němž žádá členské státy, aby zavedly monitorování odpadních vod s cílem sledovat COVID-19 a jeho varianty, sdílely údaje s příslušnými zdravotnickými orgány za účelem včasného zjištění výskytu viru a identifikace shluků. Podporuje používání společných metod pro odběr vzorků, testování a analýzu údajů za podpory evropské platformy pro výměnu údajů a počítá s příslušnou finanční podporou.
  • Výměna údajů mezi orgány členských států pro vysledování kontaktů může být obzvláště důležitá, když cestující v těsné blízkosti překračují hranice, například v letadlech nebo vlacích. Členské státy mohou používat digitální formuláře pro určování polohy cestujících ke shromažďování údajů od přeshraničních cestujících vstupujících na jejich území. Aby si členské státy mohly vyměňovat příslušné údaje prostřednictvím platformy pro výměnu údajů vytvořené Komisí a agenturou EASA, zveřejnila dnes Komise návrh opatření, která stanoví nezbytné právní podmínky pro zpracování těchto osobních údajů, jež mají být přijaty, než začne sezóna letního cestování.

Investice do léčebných postupů

  • Na polovinu dubna se plánuje společná strategie EU týkající se léčebných postupů, která má urychlit výzkum a výrobu, aby byl zajištěn rychlý přístup k cenným léčebným postupům. Budou zavedena pružnější regulační opatření pro terapeutické účely, jako je usnadnění označování, aby se umožnily rychlé a rozsáhlé dodávky během pandemie.

Pomoc odvětvím cestovního ruchu a kultury při přípravě na bezpečné znovuotevření

  • V případě odvětví cestovního ruchu a pohostinství požádala Komise evropskou normalizační organizací CEN, aby ve spolupráci s průmyslem a členskými státy vyvinula dobrovolnou sanitární pečeť, kterou budou zařízení používat. Tato pečeť má být k dispozici do léta.
  • Komise bude propagovat památky kulturního dědictví EU a kulturní trasy, jakož i kulturní akce a festivaly, a to prostřednictvím kampaně EU v sociálních médiích o udržitelném kulturním cestovním ruchu. Nové iniciativy budou podpořeny, pokud to podmínky dovolí, prostřednictvím programu Erasmus+ a jeho akce DiscoverEU, díky níž budou mladí lidé (během Evropského roku železnice i jindy) prostřednictvím železniční dopravy objevovat evropské kulturní dědictví.

Mechanismus EU pro sdílení očkovacích látek

  • Udržitelná cesta z pandemie COVID-19 v EU závisí na pokroku na celosvětové úrovni. Žádná země nebo region na světě nebude před onemocněním COVID-19 bezpečná, dokud jeho šíření nezabráníme celosvětově. EU a její členské státy jsou hlavními investory do celosvětového nástroje COVAX a zavádějí koordinovaný evropský přístup ke sdílení očkovacích látek prostřednictvím mechanismu EU pro sdílení očkovacích látek, který má partnerským zemím pomoci překonat pandemii. Evropský přístup ke sdílení očkovacích látek pomůže sousedním a partnerským zemím překonat pandemii a doplňuje investice EU z Team Europe (Komise, členské státy a EIB) do celosvětového nástroje COVAX ve výši 2,2 miliardy eur.

Další postup

Příští měsíce pandemie COVID-19 budou vyžadovat rozhodné kroky k zajištění udržitelného a bezpečného znovuotevření našich společností a ekonomik. Je zapotřebí koordinovaných opatření na všech úrovních, aby se zajistilo, že další kroky budou co nejúčinnější, pokud jde o potlačení koronaviru, podporu občanů a podniků a možnost návratu k normálu pro naše společnosti. EU zavedla evropský plán připravenosti v oblasti biologické obrany „Inkubátor HERA“ proti variantám viru COVID-19 s cílem sdružovat výzkumné pracovníky, společnosti působící v oblasti biotechnologií, výrobce, regulační orgány a veřejné orgány, aby sledovali varianty, vyměňovali si údaje a spolupracovali na přizpůsobování očkovacích látek. Z dlouhodobého hlediska musí EU rovněž zavést silnější rámec pro odolnost a připravenost v případě budoucích pandemií. To je již cílem návrhů na vytvoření evropské zdravotní unie.

Evropský parlament a Rada by měly urychlit jednání a dohodu o návrzích digitálního zeleného certifikátu a schválit přístup k bezpečnému znovuotevření na základě solidního vědeckého rámce. Evropská komise bude i nadále podporovat zvyšování počtu očkovacích látek a hledat technická řešení pro zvýšení interoperability vnitrostátních systémů pro výměnu údajů. Členské státy by měly urychlit programy očkování, zajistit, aby dočasná omezení byla přiměřená a nediskriminační, určit kontaktní místa pro spolupráci při dohledu nad odpadními vodami a podávání zpráv o vyvíjeném úsilí a zahájit technické provádění digitálních zelených certifikátů s ohledem na urychlené přijetí návrhu.

V červnu 2021 zveřejní Evropská komise na žádost Evropské rady dokument o zkušenostech získaných z pandemie a o cestě k odolnější budoucnosti.

Další informace

Sdělení o společné cestě k bezpečnému a trvalému znovuotevření

Tisková zpráva o digitálních zelených certifikátech

Otázky a odpovědi týkající se digitálního zeleného certifikátu

Digitální zelený certifikát – informativní přehled

Internetové stránky pro digitální zelené certifikáty  

Návrh digitálního zeleného certifikátu

Stránky Evropské komise týkající se opatření v reakci na koronavirus

Re-open EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. března 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku