Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva19. května 2022

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2022: deset let monitorování efektivity systémů soudnictví

The statuette of Themis, goddess of divine justice

Evropská komise dnes zveřejnila desáté vydání srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2022, který poskytuje srovnávací údaje o účinnosti, kvalitě a nezávislosti systémů soudnictví v členských státech. Letošní srovnávací přehled poprvé zahrnuje rovněž údaje o dopadech pandemie COVID-19 na účinnost systémů soudnictví, jakož i o přístupnosti spravedlnosti pro osoby se zdravotním postižením a s posíleným obchodním zaměřením.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla: „Srovnávací přehled EU o soudnictví poskytuje neocenitelné poznatky o našich systémech soudnictví a pomáhá nám zaměřit naši pozornost tam, kde je to nejdůležitější, tj. na zajištění, aby právní stát byl chráněn v celé Evropské unii. Skutečnost, že od loňského roku nabývá veřejnost přibližně v polovině členských států dojmu, že se nezávislost soudnictví snižuje, je znepokojující a ukazuje, že všichni musíme jednat, abychom obnovili důvěru veřejnosti v systém soudnictví.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders doplnil: „Srovnávací přehled EU o soudnictví oslavuje své desáté vydání jako vysoce hodnotný analytický nástroj pro evropskou justiční komunitu. V posledním desetiletí jsme zaznamenali, že se srovnávací přehled vyvinul z přehledu základních ukazatelů na komplexní soubor vysoce kvalitních informací. Pomáhá nám identifikovat v našich systémech soudnictví jak oblasti, které lze zlepšit, tak i rizika, která je nutné řešit. Objektivní a vysoce kvalitní údaje jsou klíčovým základem našeho úsilí o prosazování právního státu a nezávislost soudnictví.“

Hlavní zjištění srovnávacího přehledu 2022:

  • Prostor pro zlepšení v oblasti digitalizace systémů soudnictví: Zatímco vydání z roku 2021 posoudilo pokrok u digitální transformace justičních orgánů, srovnávací přehled 2022 v tomto ohledu rovněž zohledňuje dopady pandemie COVID-19. Několik členských států přijalo nová opatření s cílem zajistit řádné fungování soudů a zároveň zaručit trvalý a snadný přístup ke spravedlnosti pro všechny. Zjištění se srovnávacího přehledu 2022 však ukazují, že je třeba, aby členské státy urychlily modernizační reformy v této oblasti, neboť v některých členských státech stále existuje značný prostor pro zlepšení.
  • Různé stupně přístupu ke spravedlnosti pro osoby se zdravotním postižením: Srovnávací přehled EU o soudnictví 2022 poprvé obsahuje údaje o opatřeních zavedených na podporu osob se zdravotním postižením na zajištění přístupu ke spravedlnosti na rovnoprávném základě. Ačkoli všechny členské státy zavedly alespoň některá opatření (např. procesní úpravy), pouze polovina členských států nabízí na požádání také zvláštní formáty, jako je Braillovo písmo nebo znakový jazyk.
  • Přetrvávají problémy, pokud jde o vnímání nezávislosti soudnictví: od roku 2016 se vnímání ze strany široké veřejnosti v 17 členských státech zlepšilo. Nicméně od loňského roku však došlo k poklesu u vnímání nezávislosti soudnictví ze strany veřejnosti ve 14 členských státech. V několika málo členských státech zůstává vnímaná úroveň nezávislosti obzvláště nízká.
  • Zavedené záruky k posílení důvěry investorů: Pokud jde o přístup ke spravedlnosti a jeho dopad na důvěru investorů, podnikatelské prostředí a fungování jednotného trhu, srovnávací přehled 2022 zahrnoval rovněž údaje o správní účinnosti, právních zárukách ve vztahu ke správním rozhodnutím a důvěře v ochranu investic. Ze zjištění vyplývá, že téměř všechny členské státy zavedly opatření, která podnikům umožňují získat finanční náhradu za škodu způsobenou správními rozhodnutími nebo nečinností, a soudy mohou na návrh pozastavit výkon správních rozhodnutí.

Další kroky

Informace obsažené ve srovnávacím přehledu EU o soudnictví přispívají k monitorování, které se provádí v rámci evropského mechanismu právního státu, a tvoří součást výroční zprávy Komise o právním státu 2022. Srovnávací přehled EU o soudnictví 2022 byl dále rozpracován s cílem řešit potřebu dalších srovnávacích informací (jako je nový údaj o vnitrostátních bezpečnostních kontrolách soudců), které byly zjištěny během přípravy zprávy o právním státu 2021. Údaje ze srovnávacího přehledu se rovněž používají k monitorování národních plánů pro oživení a odolnost.

Souvislosti

Srovnávací přehled EU o soudnictví, který se sestavuje od 2013, využívá Komise k monitorování reforem soudnictví v členských státech a je jedním z nástrojů souboru unijních nástrojů v oblasti právního státu. Soustřeďuje se na tři hlavní prvky efektivního systému soudnictví, kterými jsou:

  • Účinnost: ukazatele jako délka řízení, podíl vyřízených věcí a počet projednávaných věcí,
  • Kvalita: ukazatele přístupnosti (jako je právní pomoc a soudní poplatky), odborná příprava, rozpočet, lidské zdroje a digitalizace,
  • Nezávislost: ukazatele vnímané nezávislosti soudnictví mezi širokou veřejností a podniky a záruky týkající se soudců a fungování vnitrostátních státních zastupitelství.

Stejně jako v předchozích vydáních i letošní vydání čerpá údaje ze dvou průzkumů Eurobarometru o tom, jak veřejnost a podniky vnímají nezávislost soudnictví v každém členském státě. 

Zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2022 byla zohledněna v posouzení jednotlivých zemí provedeném v rámci evropského semestru 2022, jakož i v hodnocení plánů členských států pro oživení a odolnost, které nastiňují investiční a reformní opatření, jež mají být financována prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost. V roce 2021 roční strategie pro udržitelný růst (která stanoví strategické pokyny pro provádění nástroje pro oživení a odolnost zajišťující, aby nová agenda růstu byla postavena na ekologickém, digitálním a udržitelném oživení) zdůrazňuje vazbu mezi efektivnímu systémy soudnictví a podnikatelským prostředím v členských státech. Dobře fungující a plně nezávislé systémy soudnictví mají pozitivní dopad na investiční rozhodnutí a na ochotu všech aktérů zahájit investiční projekty.

V rámci programu Spravedlnost na období 2021–2027 poskytuje EU více než 300 milionů EUR na další rozvoj evropského prostoru práva. Pomůže rovněž zlepšit efektivitu vnitrostátních systémů soudnictví a posílit právní stát, demokracii a ochranu základních práv, mimo jiné prostřednictvím účinného přístupu ke spravedlnosti pro občany a podniky. Program financuje činnosti, které zahrnují odbornou přípravu soudců a dalších právníků, vzájemné učení, justiční spolupráci a zvyšování povědomí.

Další informace

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2022

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2022: informativní přehled

Otázky a odpovědi

Bleskový průzkum Eurobarometr 503. vnímaná nezávislost vnitrostátního systému soudnictví v EU u široké veřejnosti.

Bleskový průzkum Eurobarometr 504. vnímaná nezávislost vnitrostátních systémů soudnictví v EU u podniků.

Zpráva o právním státu 2021.

Informativní přehled o souboru nástrojů EU na podporu právního státu

Internetové stránky věnované srovnávacímu přehledu EU o soudnictví

Podrobnosti

Datum zveřejnění
19. května 2022