Přejít na hlavní obsah
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Zpráva13. října 2020Zastoupení v Česku

Státní podpora: Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní podpory, aby ještě více podpořila podniky, které trpí významným poklesem obratu

aid.jpeg
© EC DG Competition
© EC DG Competition
Evropská komise se rozhodla prodloužit a rozšířit působnost dočasného rámce pro opatření státní podpory, který byl přijat 19. března 2020 s cílem podpořit ekonomiku v souvislosti s šířením koronaviru. 

Evropská komise se rozhodla prodloužit a rozšířit působnost dočasného rámce pro opatření státní podpory, který byl přijat 19. března 2020 s cílem podpořit ekonomiku v souvislosti s šířením koronaviru. Všechny části dočasného rámce se prodlužují o šest měsíců, tedy do 30. června 2021, a část, která umožňuje rekapitalizační podporu, se prodlužuje o tři měsíce, do 30. září 2021.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová v této souvislosti uvedla: „Dočasný rámec podporuje úsilí členských států o vyřešení dopadů krize. Dnes jeho platnost prodlužujeme, abychom reagovali na pokračující potřeby podniků a zároveň chránili jednotný trh EU. Navíc zavádíme nové opatření, díky němuž budou členské státy moci podpořit podniky, které trpí značným poklesem obratu, tím, že jim budou moci poskytnout příspěvek na část jejich nepokrytých fixních nákladů. Poskytujeme také státům nové možnosti, jak vystoupit z rekapitalizovaných podniků a zároveň v nich zachovat svůj předchozí podíl a omezit narušení hospodářské soutěže.“

Prodloužení dočasného rámce

Platnost dočasného rámce měla původně skončit 31. prosince 2020, s výjimkou rekapitalizačních opatření, která mohla být poskytována do 30. června 2021. Dnešní změna zachovává prahové hodnoty, které jsou platné v současné době, a prodlužuje ustanovení dočasného rámce o dalších šest měsíců, tedy do 30. června 2021, s výjimkou rekapitalizačních opatření, která se prodlužují o tři měsíce, do 30. září 2021.

Změna byla přijata proto, aby členské státy mohly podpořit podniky v kontextu koronavirové krize, zejména v případech, kdy se potřeba nebo schopnost využít dočasný rámec dosud plně neprojevila, to vše samozřejmě s důrazem na ochranu rovných podmínek. Komise do 30. června 2021 přezkoumá a posoudí potřebu dalšího prodloužení nebo úpravy dočasného rámce.

Podpora nekrytých fixních nákladů podniků

Dnešní pozměňovací návrh rovněž zavádí nové opatření, které členským státům umožní podporovat podniky, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během způsobilého období nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Podpora přispěje na část fixních nákladů příjemců, které nejsou pokryty jejich příjmy, do maximální výše 3 milionů EUR na podnik. Podpora těchto podniků ve formě dočasného přispívání na část jejich nákladů by mohla zabránit zhoršování jejich kapitálové situace, zachovat jejich podnikatelskou aktivitu a poskytnout jim dobrý odrazový můstek pro zotavení. Lze tak poskytnout cílenější podporu podnikům, které ji prokazatelně potřebují.

Odchod státu ze společností, které dříve vlastnil

Komise rovněž upravila podmínky, které podle dočasného rámce platí pro rekapitalizační opatření, zejména pokud jde o odchod státu z podniků, v nichž byl před rekapitalizací akcionářem. Změna umožňuje státu vystoupit z vlastního kapitálu těchto podniků prostřednictvím nezávislého ocenění a zároveň obnovit předchozí podíl a zachovat záruky pro zachování účinné hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Rozšíření dočasného vynětí všech zemí ze seznamu zemí s „obchodovatelnými riziky“ v rámci sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů

Vzhledem k tomu, že stále obecně chybí dostatečná soukromá kapacita k pokrytí všech hospodářsky odůvodněných rizik pro vývoz do zemí, které jsou uvedeny na seznamu zemí s obchodovatelnými riziky, změna prodlužuje dočasné vynětí všech zemí ze seznamu zemí s „obchodovatelnými riziky“ podle sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů do 30. června 2021.

Souvislosti týkající se dočasného rámce a probíhající práce na podpoře facility na podporu oživení a odolnosti

Dne 19. března 2020 Komise přijala nový dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu ekonomiky v souvislosti s koronavirovou nákazou založený na čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. Dočasný rámec byl poprvé změněn 3. dubna 2020, kdy byla rozšířena možnost poskytování veřejné podpory na výzkum, testování a výrobu produktů zaměřených na zvládnutí koronavirové nákazy a byla posílena možnost ochrany pracovních míst a další podpory ekonomiky. Další změna byla přijata 8. května 2020 a týkala se rekapitalizace a opatření týkajících se podřízeného dluhu. Následovala změna z 29. června 2020 ohledně další podpory mikropodniků, malých a začínajících podniků a stimulace soukromých investic.

Dočasný rámec uznává, že celé hospodářství EU je vážně narušeno. Umožňuje členským státům využít k podpoře hospodářství plnou flexibilitu stanovenou v rámci pravidel státní podpory a zároveň omezit negativní důsledky pro rovné podmínky na jednotném trhu.

Kromě toho s tím, jak se Evropa přesouvá od krizového řízení k hospodářskému oživení, bude kontrola státní podpory doprovázet a usnadňovat provádění facility na podporu oživení a odolnosti. V tomto kontextu Komise hodlá:

  • spolupracovat s členskými státy s cílem zajistit, aby investiční projekty podporované facilitou na podporu oživení a odolnosti byly slučitelné s pravidly státní podpory. Na některé investice do infrastruktury a přímou podporu občanům se pravidla státní podpory totiž vůbec nevztahují a mnohá opatření není nutné oznamovat, protože se na ně vztahují blokové výjimky,
  • poskytnout členským státům pokyny, pokud jde o stěžejní investiční projekty, včetně poskytování vzorů, a
  • pokročit v revizi klíčových pravidel státní podpory do konce roku 2021 s cílem zohlednit ekologickou a digitální transformaci.

Kromě toho Komise posoudí, ve kterých oblastech by bylo možné pravidla státní podpory dále zjednodušit, aby se přispělo k oživení. Komise bude všechna oznámení o státní podpoře, která obdrží od členských států v rámci facility na podporu oživení a odolnosti, posuzovat jako prioritu.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. října 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku