Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. března 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Státní podpora: Komise schválila český režim ve výši 1,4 miliardy EUR na odškodnění energeticky náročných podniků za nepřímé náklady na emise

EU Member States flags alongside the European flag

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu český režim částečného odškodnění energeticky náročných podniků za vyšší ceny elektřiny v důsledku nepřímých nákladů na emise v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (dále jen „EU ETS“).

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová uvedla: „Toto opatření ve výši 1,4 miliardy EUR umožní, aby Česko ve svých energeticky náročných odvětvích snížilo riziko úniku uhlíku. Zároveň budou zachovány pobídky pro nákladově efektivní dekarbonizaci jeho hospodářství v souladu s cíli Zelené dohody a omezí se nepatřičná narušení hospodářské soutěže.

Opatření České republiky

Režim oznámený Českem s celkovým odhadovaným rozpočtem 1,4 miliardy EUR pokryje část vyšších cen elektřiny vyplývajících z dopadu cen uhlíku na náklady na výrobu elektřiny (tzv. „nepřímé náklady na emise“) vzniklé v letech 2021 až 2030. Cílem podpůrného opatření je snížit riziko „úniku uhlíku“, ke kterému dochází v případech, kdy podniky přesouvají výrobu do zemí mimo EU s méně ambiciózními politikami v oblasti klimatu, což vede k odlivu hospodářské činnosti z EU, avšak nedochází ke snížení emisí skleníkových plynů v celosvětovém měřítku.

Z opatření budou mít prospěch společnosti působící v odvětvích ohrožených únikem uhlíku, která jsou uvedena v příloze I Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021 (dále jen „pokyny ke státní podpoře v rámci systému EU ETS“). Tato odvětví čelí značným nákladům na elektřinu a jsou obzvláště vystavena mezinárodní konkurenci.

Odškodnění bude poskytnuto způsobilým podnikům prostřednictvím částečné náhrady nepřímých nákladů na emise vzniklých v předchozím roce, přičemž konečná platba bude provedena v roce 2031. Maximální výše podpory bude odpovídat 75 % vzniklých nepřímých nákladů na emise. Výše podpory se vypočítá na základě referenčních hodnot účinnosti spotřeby elektřiny, které zajišťují, aby byli příjemci motivováni k úspoře energie.

Aby měly podniky nárok na odškodnění, budou muset buď i) provést určitá doporučení energetického auditu, nebo ii) pokrýt alespoň 30 % své spotřeby elektřiny bezuhlíkovými zdroji (prostřednictvím zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě, dohod o nákupu energie bez emisí uhlíku nebo záruk původu).

Posouzení Komise

Komise opatření posoudila podle pravidel EU pro státní podporu, a zejména podle pokynů ke státní podpoře v rámci systému EU ETS.

Komise shledala, že tento režim je nezbytný a vhodný k tomu, aby podpořil energeticky náročné podniky, aby se vyrovnaly s vyššími cenami elektřiny, a aby se zabránilo tomu, že se společnosti přesouvají do zemí mimo EU s méně ambiciózními politikami v oblasti klimatu, což vede ke zvýšení celosvětových emisí skleníkových plynů. Komise navíc zjistila, že režim splňuje požadavky na energetické audity a systémy řízení stanovené v pokynech ke státní podpoře v rámci systému EU ETS. Režim proto podporuje cíle EU v oblasti klimatu a životního prostředí a cíle stanovené v Zelené dohodě pro Evropu. Komise dále dospěla k závěru, že poskytnutá podpora je omezena na nezbytné minimum a nebude mít nežádoucí negativní účinky na hospodářskou soutěž a obchod v EU. Na tomto základě a podle pravidel EU pro státní podporu Komise režim schválila.

Souvislosti

Zelená dohoda pro Evropu, kterou Komise představila dne 11. prosince 2019, stanoví cíl učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent. Systém EU ETS je jedním ze základních prvků politiky EU pro boj proti změně klimatu a je klíčovým nástrojem pro nákladově efektivní omezování emisí skleníkových plynů. Dne 14. července 2021 předložila Komise plán dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 s cílem snížit do roku 2030 emise nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990.

Dne 21. září 2020 přijala Komise revidované pokyny ke státní podpoře v rámci systému EU ETS v souvislosti se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021 jako součást modernizace všech nástrojů pro předcházení úniku uhlíku souvisejících s EU ETS, jako je přidělování bezplatných povolenek na emise CO2. Revidované pokyny ke státní podpoře v rámci systému EU ETS vstoupily v platnost dne 1. ledna 2021 se začátkem nového obchodovacího období systému EU ETS. Budou platit do roku 2030, přičemž na rok 2025 se plánuje aktualizace některých prvků v polovině období.

Nedůvěrné znění dnešního rozhodnutí bude zpřístupněno pod číslem SA.100159 (v registru státních podpor) na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž. Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku Competition Weekly e-News.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. března 2022