Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva30. června 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

Státní podpora: Komise zahajuje hloubkové šetření podpory nové jaderné elektrárny v Dukovanech

eu_flag.jpg

Evropská komise zahájila hloubkové šetření, jehož cílem je posoudit, zda je státní podpora, kterou Česko plánuje poskytnout na výstavbu nové jaderné elektrárny v Dukovanech, v souladu s pravidly EU pro státní podporu.

Příjemcem na základě daného opatření by byla společnost Elektrárna Dukovany II (dále jen „EDU II“), založená za účelem realizace projektu a plně vlastněná skupinou ČEZ (hlavním výrobcem elektřiny v Česku, v němž 70 % akcií drží stát).

Šetření Komise

V březnu 2022 oznámilo Česko Komisi svůj plán podpořit výstavbu a provoz nové jaderné elektrárny v Dukovanech s kapacitou výroby elektřiny do 1 200 MW. V Dukovanech se již jedna jaderná elektrárna nachází.

Nová elektrárna, která by měla začít fungovat v roce 2036, by měla zvýšit bezpečnost dodávek elektřiny v Česku a sousedních zemích, pomoci dekarbonizovat sektor energetiky a diverzifikovat energetický mix země.

Česko plánuje podpořit výstavbu nové jaderné elektrárny prostřednictvím tří opatření: i) nízkoúročené státní půjčky, která by měla pokrýt 100 % stavebních nákladů (přibližně 7,5 miliardy EUR); ii) smlouvy o nákupu elektřiny mezi EDU II a státem vlastněnou společností na dobu životnosti elektrárny (60 let), což by podle českých orgánů snížilo kupní cenu elektřiny a umožnilo úpravu cen každých pět let; iii) mechanismu ochrany skupiny ČEZ a státu v případě, že dojde k určitým nepředvídatelným událostem (např. pokud se české právní předpisy změní a znemožní realizaci projektu). Skupina ČEZ se má na projektu podílet částkou přibližně 0,18 miliardy EUR.

V této fázi považuje Komise na základě svého předběžného posouzení projekt za nezbytný a má za to, že podpora povede k rozvoji ekonomické činnosti. Existuje nicméně pochybnost o tom, zda je opatření plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Z toho důvodu se Komise rozhodla zahájit hloubkové šetření týkající se:

  • vhodnosti a přiměřenosti zmíněných tří složek opatření. Vzhledem k tomu, že podpora má být poskytnuta třemi různými způsoby, které dohromady mohou omezit riziko pro jejího příjemce, je důležité zajistit, aby celková výsledná podpora nebyla vyšší, než je třeba. Zejména je otázkou, zda je doba trvání smlouvy o nákupu elektřiny s ohledem na další dvě opatření odůvodněná,
  • dopadu opatření na hospodářskou soutěž na trhu, a zda je dopad omezen na minimum. Komise má zejména pochybnosti:
    • zda o realizaci projektu nemohly mít zájem i jiné společnosti než ČEZ,
    • jaký bude dopad rozhodnutí založit pro účely prodeje jaderné elektřiny zvláštní státem vlastněnou společnost, zvláště vezme-li se v úvahu, že není zřejmé, zda tento budoucí subjekt bude usilovat o maximalizaci svých zisků.

Komise nyní bude dále zkoumat, zda jsou její současné obavy opodstatněné. Zahájení hloubkového šetření také dává Česku i zainteresovaným třetím stranám příležitost se k podpoře vyjádřit. Nepředjímá však výsledek šetření.

Souvislosti

Jak objasnil Soudní dvůr, v souladu s čl. 194 odst. 2 SFEU mohou členské státy stanovit podmínky využívání svých energetických zdrojů, volit mezi různými zdroji energie a stanovit základní skladbu svých dodávek energie, což nebrání tomu, aby si zvolili jadernou energii.

Podle pravidel EU pro státní podporu Komise posuzuje slučitelnost opatření podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), který umožňuje členským státům za určitých podmínek podporovat rozvoj určitých hospodářských činností. Podpora by měla zůstat nezbytná a přiměřená a neměla by nepříznivě ovlivňovat obchodní podmínky v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž v rejstříku státních podpor pod číslem SA.58207. Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. června 2022