Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva15. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Stav Unie: Komise navrhla Cestu k digitální dekádě, aby se dosáhlo digitální transformace EU do roku 2030

p051751-569314.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes navrhla Cestu k digitální dekádě – konkrétní plán pro dosažení digitální transformace evropské společnosti a ekonomiky do roku 2030. Navržená Cesta k digitální dekádě stanoví konkrétní mechanismus plnění digitálních ambicí EU vytyčených pro rok 2030.

Zavede řídicí a správní rámec založený na ročním mechanismu spolupráce s členskými státy, aby byly na úrovni Unie naplněny cíle digitální dekády pro rok 2030 v oblasti digitálních dovedností, digitální infrastruktury a digitalizace podniků a veřejných služeb. Tento plán má také určit a realizovat rozsáhlé digitální projekty, na kterých se budou podílet Komise a členské státy.

Pandemie zdůraznila, že digitální technologie sehrávají hlavní roli ve formování udržitelné a prosperující budoucnosti. Krize zejména odhalila rozdíl mezi digitálně připravenými podniky a podniky, které k digitálním řešením dosud nepřistoupily, a poukázala na propast v konektivitě mezi městskými, venkovskými a odlehlými oblastmi. Digitalizace nabízí mnoho nových příležitostí na evropském trhu, kde v roce 2020 zůstalo neobsazeno přes 500 000 volných pracovních míst pro odborníky na data a kybernetickou bezpečnost. Cesta k digitální dekádě by měla v souladu s evropskými hodnotami posílit vedoucí postavení EU v digitální oblasti a podpořit udržitelné digitální politiky orientované na člověka, které budou rozšiřovat možnosti občanů a podniků.

„Evropská vize digitální budoucnosti je, že technologie budou lidem přinášet možnosti. Dnes jsme proto navrhli konkrétní plán k dosažení digitální transformace. Jde nám o budoucnost, ve které budou inovace sloužit podnikům a společnosti. Chceme zřídit řídicí a správní rámec založený na ročním mechanismu spolupráce, aby se dosáhlo cílů v oblasti digitálních dovedností, digitální infrastruktury a digitalizace podniků a veřejných služeb,“ vysvětluje Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za portfolio „Evropa připravená na digitální věk“.

Plán komentuje také komisař pro vnitřní trh Thierry Breton: „Evropa je odhodlána vést globální technologickou soutěž. Stanovení cílů pro rok 2030 bylo důležitým krokem, ale nyní je třeba přistoupit k činům. Musíme se postarat o to, aby se Evropa v budoucích letech neocitla v situaci, kdy by silně závisela na ostatních. V opačném případě zůstaneme příliš vystaveni výkyvům ve světě a propásneme příležitosti hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. Věřím v Evropu, která bude na trzích budoucnosti lídrem, nikoli pouhým subdodavatelem.

Cesta k digitální dekádě

V návaznosti na digitální kompas 2030, ve kterém Komise nastínila svoje vidění úspěšné digitální transformace evropské ekonomiky a společnosti do konce tohoto desetiletí, je nyní zaváděn robustní řídicí a správní rámec pro dosažení vytyčených digitálních cílů – tzv. Cesta k digitální dekádě.

Digitální pokrok v členských státech byl v posledních letech velmi nerovnoměrný. Trend ukazuje, že země, které postupovaly pomalu před pěti lety, postupují pomalu až doteď. Tato nová Cesta k digitální dekádě počítá se strukturovanou spoluprací tak, aby se kolektivně dosahovalo dohodnutých cílů, a uznává různé startovací pozice mezi členskými státy.

Komise konkrétně navrhuje zavést roční mechanismus spolupráce s členskými státy, jehož součástí budou:

  • strukturovaný, transparentní a společný monitorovací systém (včetně klíčových ukazatelů výkonnosti), který se bude zakládat na indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) a který bude měřit pokrok v plnění jednotlivých cílů pro rok 2030,
  • každoroční „zpráva o stavu digitální dekády“, ve které bude Komise vyhodnocovat pokrok a doporučovat opatření,
  • víceleté strategické plány pro digitální dekádu, v nichž bude každý členský stát uvádět přijaté nebo plánované politiky a opatření na podporu cílů pro rok 2030,
  • strukturovaný roční rámec pro projednávání a řešení oblastí, kde bude pokrok nedostatečný, formou doporučení a společných závazků mezi Komisí a členskými státy,
  • mechanismus na podporu realizace projektů zahrnujících více zemí.

Sledování pokroku a „zprávy o stavu digitální dekády“

Aby se Evropa k cílům digitální dekády posunovala rychle, počítá navržený řídicí a správní rámec se systémem sledování pokroku, který se bude zakládat na zdokonaleném indexu DESI. Komise by společně s členskými státy nejprve vypracovala plánované trajektorie EU pro jednotlivé cíle a členské státy by zase navrhly vnitrostátní strategické plány pro jejich dosažení. Každý rok Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie „zprávu o stavu digitální dekády“, ve které:

  • prezentuje změřenou digitální výkonnost ve srovnání s plánovanými trajektoriemi,
  • vydá cílená doporučení členským státům, aby dosáhly cílů pro rok 2030, přičemž bude přihlížet k národním okolnostem.

Do roku 2026 Komise přezkoumá vytyčené cíle, aby byly zváženy technologické, hospodářské a společenské změny.

Projekty zahrnující více zemí

Projekty zahrnující více zemí jsou projekty velkého rozsahu, které by přispěly k dosažení cílů pro digitální transformaci Evropy do doku 2030 a které by žádný členský stát nemohl realizovat sám. Členské státy se díky těmto projektům budou moci spojit, dát dohromady své zdroje a vybudovat digitální kapacity v oblastech, které jsou zásadní pro posílení evropské digitální suverenity a pro rozproudění evropské obnovy.

Komise připravila počáteční seznam těchto projektů, který počítá s několika oblastmi pro investice: datovou infrastrukturou, nízkopříkonovými procesory, komunikací 5G, vysoce výkonnou výpočetní technikou, bezpečnou kvantovou komunikací, veřejnou správou, blockchainem, centry pro digitální inovace a investicemi do digitálních dovedností lidí.

Různé cíle urychlí proces digitalizace a povedou k větší odolnosti a technologické suverenitě, protože na trh přivedou více specialistů, kteří budou pracovat v digitálních oblastech, nebo budou pobídkou pro různá odvětví, aby v Evropě vyvíjela digitální technologie.

Každoroční „zpráva o stavu digitální dekády“ poskytne potřebné informace, aby byl zohledněn vývoj a zjištěné nedostatky v evropské digitální transformaci, a aktualizuje seznam projektů zahrnujících více zemí.

Projekty zahrnující více zemí by měly svádět dohromady investice z unijních zdrojů financování (včetně Nástroje pro oživení a odolnost) a ze zdrojů členských států. V příslušných případech mohou do projektů investovat jiné veřejné nebo soukromé subjekty.

Komise bude projekty zahrnující více zemí urychlovat – bude členským státům pomáhat s určováním jejich zájmů v těchto projektech, bude nabízet vodítka k prováděcím mechanismům a poskytovat pomoc při realizaci, aby byla zajištěna široká účast a úspěšné splnění met.

Program zavádí novou právní strukturu – konsorcium evropské digitální infrastruktury – která bude u projektů zahrnujících více zemí umožňovat rychlé a flexibilní zřízení a realizování.

Souvislosti

digitálním kompasu 2030 z března 2021, na kterém staví dnešní návrh, bylo nastíněno evropské pojetí digitální ekonomiky a společnosti a byl v něm navržen soubor konkrétních digitálních cílů v oblasti dovedností, infrastruktury, podnikání a veřejných služeb.

Navržená Cesta k digitální dekádě se opírá o výsledky několika konzultací, ve kterých byly zjišťovány názory občanů, podniků, veřejných správ, členských států, průmyslu a organizací na to, co je zapotřebí pro úspěšnou evropskou digitální transformaci. Realizace tohoto plánu, včetně návrhu následných iniciativ, by se také opírala o diskuse v online fóru zřízeném pro digitální kompas.

Komise souběžně dokončuje návrh společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o digitálních zásadách, aby byly v digitálním prostoru reflektovány evropské hodnoty a práva. Tímto způsobem bude zajištěno, že digitálních příležitostí budou moci využívat všichni, ať už půjde o všeobecný přístup k internetu, algoritmy respektující lidi nebo bezpečné a důvěryhodné online prostředí. Plnění digitálních zásad bude posuzováno v každoroční „zprávě o stavu digitální dekády“.

Další informace

Projev předsedkyně Ursuly von der Leyenové o stavu Unie

Otázky a odpovědi – Stav Unie: Cesta k digitální dekádě

Informační přehled – Cesta k digitální dekádě

Prezentace – Cesta k digitální dekádě

Návrh rozhodnutí o stanovení Cesty k digitální dekádě

Pracovní dokument útvarů Komise

Digitální kompas

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku