Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva21. dubna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 10 min

Udržitelné finance a taxonomie EU: Komise podniká další kroky k tomu, aby nasměrovala finanční prostředky na udržitelné činnosti

eura.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Evropská komise dne 21. dubna 2021 přijala ambiciózní a komplexní balíček opatření, která mají pomoci zlepšit tok peněz směrem k udržitelným činnostem v celé Evropské unii. Dnešní opatření umožní investorům přeorientovat investice do udržitelnějších technologií a podniků, a tím přispějí k tomu, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální. Díky nim bude mít EU celosvětově vedoucí postavení, pokud jde o stanovení norem v oblasti udržitelného financování.

Balíček obsahuje:

  • akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu, jehož cílem je podpořit udržitelné investice tím, že se vyjasní, jaké hospodářské činnosti nejvíce přispívají k plnění cílů EU v oblasti životního prostředí. Sbor členů Komise dnes dosáhl politické dohody ohledně jeho znění. Akt v přenesené pravomoci bude formálně přijat na konci května, jakmile budou k dispozici překlady do všech jazyků EU, Sdělení, které dnes sbor členů Komise také přijal, stanoví přístup Komise detailněji.
  • návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků; cílem tohoto návrhu je zlepšit tok informací o udržitelnosti v podnikatelské sféře. Společnosti budou podávat zprávy o udržitelnosti jednotněji, a finanční podniky, investoři a širší veřejnost tak budou moci využívat srovnatelné a spolehlivé informace o udržitelnosti,
  • šest pozměňujících aktů v přenesené pravomoci o fiduciárních povinnostech a investičním a pojišťovacím poradenství, které zajistí, aby finanční podniky, např. poradci, správci aktiv nebo pojistitelé, zahrnuly udržitelnost do svých postupů a svého investičního poradenství klientům.

Zelená dohoda pro Evropu představuje evropskou strategii růstu, jejímž cílem je zlepšit životní podmínky a zdraví občanů, dosáhnout, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální, a chránit, zachovávat a zvyšovat přírodní kapitál a biologickou rozmanitost EU.

V rámci tohoto úsilí potřebují společnosti komplexní rámec udržitelnosti, aby mohly odpovídajícím způsobem změnit své obchodní modely. Všechny složky dnešního balíčku zvýší v zájmu transformace v oblasti financování a prevence „greenwashingu“ spolehlivost a srovnatelnost informací o udržitelnosti. Evropský finanční sektor se tak stane ústředním prvkem udržitelného a inkluzivního hospodářského oživení po pandemii COVID-19 a dlouhodobějšího udržitelného hospodářského rozvoje Evropy.

Akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu

Taxonomie EU je spolehlivý a vědecky podložený nástroj transparentnosti pro společnosti a investory. Vytváří společný jazyk, který budou moci investoři používat při investování do projektů a hospodářských činností, jež mají významný pozitivní dopad na klima a životní prostředí. Zavede rovněž povinnost pro společnosti a účastníky finančního trhu zveřejňovat informace.

Tento akt v přenesené pravomoci, který dnes politicky schválil sbor členů Komise, zavádí první soubor technických screeningových kritérií pro definici, které činnosti podstatně přispívají ke dvěma environmentálním cílům podle nařízení o taxonomii: přizpůsobení se změně klimatu[1] a zmírňování změny klimatu[2]. Tato kritéria jsou založena na vědeckém doporučení Technické skupiny odborníků (TEG) pro udržitelné finance . Vychází z rozsáhlé zpětné vazby od zúčastněných stran, jakož i z diskusí s Evropským parlamentem a Radou. Tento akt v přenesené pravomoci by se vztahoval na hospodářské činnosti přibližně 40 % kótovaných společností v odvětvích, která jsou zodpovědná za téměř 80 % přímých emisí skleníkových plynů v Evropě. Zahrnuje odvětví jako je energetika, lesní hospodářství, výroba, doprava a stavebnictví.

Akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU je živým dokumentem a bude se s ohledem na vývoj a technologický pokrok v průběhu času vyvíjet. Kritéria budou pravidelně přezkoumávána. Tím se zajistí, aby se do oblasti působnosti mohla časem doplnit nová odvětví a činnosti, včetně přechodných a jiných podpůrných činností.

Nová směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků

Dnešní návrh reviduje a posiluje stávající pravidla zavedená směrnicí o vykazování nefinančních informací. Jeho cílem je vytvořit soubor pravidel, která časem zajistí podávání zpráv o udržitelnosti na stejné úrovni jako v případě účetního výkaznictví. Rozšíří požadavky EU na podávání zpráv o udržitelnosti na všechny velké společnosti a všechny kótované společnosti. To znamená, že současných 11 000 společností, které podléhají stávajícím požadavkům, se zvýší na téměř 50 000 společností v EU, které budou nyní muset dodržovat podrobné normy EU pro podávání zpráv o udržitelnosti. Komise navrhuje vypracovat normy pro velké společnosti a samostatné, přiměřené normy pro MSP, které mohou nekotované MSP používat dobrovolně.

Celkově je cílem návrhu zajistit, aby společnosti předkládaly spolehlivé a srovnatelné informace o udržitelnosti, které potřebují investoři a další zúčastněné strany. To zajistí konzistentní tok informací o udržitelnosti prostřednictvím finančního systému. Společnosti budou muset podávat zprávy o otázkách týkajících se udržitelnosti, jako je dopad změny klimatu, jeho vliv na jejich podnikání a dopad jejich činností na lidi a životní prostředí.

Návrh rovněž zjednoduší postup podávání zpráv pro společnosti. Mnoho společností je v současné době pod tlakem, protože musí používat řadu různých norem a rámců pro podávání zpráv o udržitelnosti. Navrhované normy EU pro podávání zpráv o udržitelnosti by měly být „jednotným kontaktním místem“ poskytujícím společnostem jediné řešení, které splňuje informační potřeby investorů a dalších zúčastněných stran.

Pozměňovací návrhy aktů v přenesené pravomoci o investičním a pojišťovacím poradenství, fiduciárních povinnostech a dohledu nad produkty a jejich správě a řízení

Dnešních šest pozměňovacích návrhů podněcuje finanční systém k podpoře podniků na cestě k udržitelnosti, jakož i stávajících udržitelných podniků. Rovněž posílí boj EU proti „greenwashingu“.

  • V oblasti investičního a pojišťovacího poradenství: při posuzování vhodnosti klienta pro investici musí nyní poradce projednat preference klienta v oblasti udržitelnosti.
  • V oblasti fiduciárních povinností: dnešní pozměňující návrhy objasňují povinnosti finančního podniku při posuzování rizik týkajících se udržitelnosti, např. dopad povodní na hodnotu investic.
  • V oblasti dohledu nad investičními a pojistnými produkty a jejich správy a řízení: tvůrci finančních produktů a finanční poradci budou muset při navrhování svých finančních produktů zvážit faktory udržitelnosti.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Evropa byla od začátku lídrem při reformování finančního systému na podporu investic do zmírňování změny klimatu. Dnes učiníme krok vpřed díky vůbec první taxonomii v oblasti klimatu, která pomůže společnostem a investorům zjistit, zda jsou jejich investice a činnosti skutečně ekologické. To bude hrát zásadní roli, máme-li mobilizovat soukromé investice do udržitelných činností a dosáhnout, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální. Jde o přelomový krok, o němž jsme vedli rozsáhlé konzultace. Učinili jsme vše pro to, abychom dosáhli vyváženého výsledku založeného na vědeckých poznatcích. Také navrhujeme zlepšit pravidla podávání zpráv o udržitelnosti společnostmi. Při vypracovávání evropských norem budeme vycházet z mezinárodních iniciativ a přispívat k nim.“

Mairead McGuinnessová, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů, uvedla: „Finanční systém hraje klíčovou úlohu při plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a investice nezbytné pro ekologizaci naší ekonomiky jsou obrovské. Potřebujeme, aby všechny společnosti sehrály svou úlohu, ty, které už pokročily v ekologizaci svých činností, jakož i ty, které ještě potřebují na dosažení udržitelnosti zapracovat. Dnešní nová pravidla představují zásadní změnu v oblasti financí. Zvyšujeme naše ambice v oblasti udržitelného financování, abychom pomohli učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. Nyní nastal čas přeměnit slova v činy a investovat udržitelným způsobem.“

Souvislosti a další kroky

EU v posledních letech podnikla významné kroky k vybudování udržitelného finančního systému, který přispívá k přechodu na klimaticky neutrální Evropu. Nařízení o taxonomii EU, nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb a nařízení o referenčních hodnotách tvoří základy úsilí EU o zvýšení transparentnosti a o to, aby se investorům poskytly nástroje k identifikaci udržitelných investičních příležitostí.

Jakmile bude akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu formálně přijat, přezkoumá jej Evropský parlament a Rada (ve čtyřměsíční lhůtě, kterou lze jednou prodloužit o další dva měsíce).

Pokud jde o návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, Komise zahájí jednání s Evropským parlamentem a Radou.

Šest pozměňovacích návrhů aktů v přenesené pravomoci o investičním a pojišťovacím poradenství, fiduciárních povinnostech a dohledu nad produkty a jejich správě a řízení přezkoumá Evropský parlament a Rada (v tříměsíční lhůtě, kterou lze jednou prodloužit o další tři měsíce). Očekává se, že se začnou uplatňovat od října 2022.

Více informací

Sdělení Komise: Taxonomie EU – podávání zpráv o udržitelnosti podniků, preference udržitelnosti a fiduciární povinnosti

Akt v přenesené pravomoci o taxonomii EU  

Otázky a odpovědi – akt v přenesené pravomoci o taxonomii v oblasti klimatu a pozměňovací návrhy aktů v přenesené pravomoci o fiduciárních povinnostech a investičním a pojišťovacím poradenství

Otázky a odpovědi – návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků

Informační přehled – balíček v oblasti udržitelnosti financování z dubna 2021

Internetové stránky GŘ FISMA o udržitelném financování

 

[1] Hospodářská činnost sledující tento cíl by měla významně přispět ke snížení nebo prevenci nepříznivého dopadu současného nebo očekávaného budoucího klimatu nebo rizik takového nepříznivého dopadu, ať už na tuto činnost samotnou, nebo na lidi, přírodu nebo majetek.

[2] Hospodářská činnost sledující tento cíl by měla významně přispět ke stabilizaci emisí skleníkových plynů tím, že povede k zamezení nebo snížení těchto emisí nebo zvýšení pohlcování skleníkových plynů. Hospodářská činnost by měla být v souladu s dlouhodobým teplotním cílem uvedeným v Pařížské dohodě.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
21. dubna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku